Đề Xuất 6/2022 # Bài 16: So Sánh – Chuẩn Tiếng Anh – Chuyên Gia Tiếng Anh Hàng Đầu Việt Nam # Top Like

Xem 5,841

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 16: So Sánh – Chuẩn Tiếng Anh – Chuyên Gia Tiếng Anh Hàng Đầu Việt Nam mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,841 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tính Từ So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất
 • More, Most, Less, Least, Fewer Và Fewest More, Most, Less, Least, Fewer Và Fewest
 • Các Cấu Trúc Nâng Cao Trong Các Dạng So Sánh
 • Tính Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh
 • Độ So Sánh Của Tính Từ Trong Tiếng Anh
 • 1. So sánh bằng.

  So sánh bằng chỉ ra 2 thực thể chính xác giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định.

  Cấu trúc

   

  S

  + verb

  + as

  + as

  noun/ pronoun/ S + V

  – Nếu là cấu trúc phủ định “as” thứ nhất có thể thay bằng “so“.

  Ví dụ: He is not so tall as his father.

  Lưu ý: Ta cần phải nhớ rằng đại từ sau “as” luôn ở dạng đại từ tân ngữ.

  Ví dụ:

  Peter is as tall as me. You are as old as her.

  Một số thí dụ về so sánh bằng.

  My book is as interesting as yours.

                                                   Tính từ

  His car runs as fast as a race car.

                                              Phó từ

  – Danh từ cũng có thể  dùng để so sánh cho cấu trúc này nhưng trước khi so sánh phải xác định chắc chắn rằng danh từ đó có những tính từ tương đương như trong bảng sau:

  Tính từ

  Danh từ

  heavy, light

  wide, narrow

  deep, shallow

  long, short

  big, small

  weight

  width

  depth

  length

  size

  Subject

  + verb

  + the same

  + (noun)

  + as noun/ pronoun

  Ví dụ:

  My house is as high as his

  My house is the same height as his.

  Lưu ý:

  – Do tính chất phức tạp của loại công thức này nên việc sử dụng bó hẹp vào trong bảng trên.

  – Trong tiếng Anh của người Mỹ có thể dùng “different than” nếu sau đó là cả một câu hoàn chỉnh (không phổ biến).

  Ví dụ:

  His appearance is different from what I have expected.

  = His appearance is different than I have expected.

  – “From” có thể thay thế bằng to.

  Một số thí dụ về “the same” và “different from”:

  These trees are the same as those.

  He speaks the same language as her.

  Their teacher is different from ours.

   

  2.  So sánh hơn, kém

  – Trong loại so sánh này, người ta phân ra làm 2 loại phó từ, tính từ ngắn và phó từ, tính từ dài.

  – Đối với các phó từ và tính từ ngắn, ta chỉ cần cộng thêm đuôi ER vào tận cùng.

  – Đối với những tính từ ngắn có 1 nguyên âm kẹp giữa 2 phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm cuối để không phải thay đổi cách đọc.

  Chú ý:

  – Tính từ ngắn là những tính từ  chỉ có một âm tiết, ví dụ: nice, great, cool, hot, short, poor, warm, clean, …).

  – Tính từ dài là những tính từ có từ  hai ấm tiết trở lên, ví dụ: tired, sleepy, nervous, crowded, anxious, wonderful, exquisite, exorbitant,

  Ví dụ:

  big – bigger.

  red – redder

  hot – hotter

  – Những tính từ có tận cùng bằng bán nguyên âm phải đổi thành ier (y – ier)

  Ví dụ:

  happy – happier

  friendly – friendlier (hoặc more friendly than)

  – Trường hợp ngoại lệ: strong – stronger.

  – Đối với tất cả các phó từ và tính từ dài dùng MORE (nếu hơn) và dùng LESS ( nếu kém).

  Ví dụ: more beautiful, more important, more believable.

  S

  + V

  + less + adj dài

  + than

  + noun/ pronoun/ S + V

  Ví dụ:

  John’s grades are higher than his sister’s.

  Today is hotter than yesterday.

  This chair is more comfortable than the other.

  He speaks Spanish more fluently than I do .

  He visits his family less frequently than she does.

  This year’s exhibit is less impssive than last year’s.

   

  – Để nhấn mạnh cho tính từ và phó từ so sánh người ta dùng “far” hoặc “much“trước so sánh.

  Subject + verb +

  far

  much

  Adv/

  Adj

  (ngắn)

  +er

  + than

  Noun/

  pronoun

  Subject + verb +

  far/ much

  More/ less

  Adj/ Adv(dài)

  + than

  Noun/ pronoun

  – Một số thành ngữ nhấn mạnh : much too much

   

  Ví dụ:

  Harry’s watch is far more expensive than mine.

  That movie we saw last night was much less interesting than the one on television.

  A watermelon is much sweeter than a lemon.

  She dances much more artistically than her pdecessor.

  He speaks English much more rapidly than he does Spanish.

  His car is far better than yours.

  – Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong các cấu trúc bằng hoặc hơn, kém.

  – Trong cấu trúc so sánh bằng chỉ cần xác định xem danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó.

  S

  + V

  + as

  + many/ much/ little/ few

  + noun

  + as

  + noun/ pronoun

  Hoặc

  Subject

  + verb

  + more/ fewer/ less

  + noun

  + than

  + noun/ pronoun

  Ví dụ:

  I have more books than she does.

  February has fewer days than March.

  He earns as much money as his brother.

  They have as few class as us.

  Their job allows them less freedom than ours.

  Before pay-day, I have as little money as my brother.

  3. Các dạng so sánh đặc biệt

  Tính từ và phó từ

  So sánh hơn kém

  So sánh nhất

  far

  little

  much

  many

  good

  well

  bad

  badly

  farther

  further

  lessmore

  better

  worse

  the farthest

  the furthest

  the leastthe most

  the best

  the worst

  Ví dụ:

  I feel much better today than I did last week.

  The university is farther than the mall.

  He has less time now than he had before.

  Marjorie has more books than Sue.

  Lưu ý: further = more.

  Ví dụ:

  The distance from your house to school is farther than that of mine.

  He will come to the US for further education next year.

  4. So sánh bội số

  Là loại so sánh gấp rưỡi, gấp đôi, gấp 3. Nên nhớ rằng trong cấu trúc này không được dùng so sánh hơn kém mà phải dùng so sánh bằng.

  Subject + verb + bội số + as +

  much

  noun + as +

  many

  noun

  pronoun

  Ví dụ:

  This encyclopedia costs twice as much as the other one.

  At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Barney.

  Jerome has half as many records now as I had last year.

  Lưu ý:

  – Khi dùng so sánh loại này phải xác định rõ danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng có “much” và “many”.

  – Các cấu trúc:     twice that  much/ many (gấp đôi số đó) chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối không được dùng trong văn viết.

  Ví dụ:

  We had expected eighty people at the rally, but twice that many showed up. (văn nói)

  We had expected eighty people at the rally, but twice as many as that numbershowed up. (văn viết)

  5. So sánh kép (càng ….thì càng)

  Những câu này bắt đầu bằng một cấu trúc so sánh hơn, và do đó mệnh đề thứ 2 cũng phải bắt đầu bằng một cấu trúc so sánh hơn.

  The

  + comparative

  + comparative

  + verb

  + the comparative

  + subject

  + verb

  Ví dụ:

  The hotter it is, the more miserable I feel.

  The higher we flew, the worse Edna felt.

  The bigger they are, the harder they fall.

  The sooner you take your medicine, the better you will feel.

  The sooner you leave, the earlier you will arrive at your destination.

  The more

  + subject

  +verb

  + the

  + comparative

  + subject

  + verb

  The more you study, the smarter you will become.

  The more he rowed the boat, the farther away he got.

  The more he slept, the more irritable he became.

  6. So Sánh Hơn Nhất.

  Subject

  + verb

  + the +

  Adj(ngắn)+est

  most + adj(dài)

  least + adj

  + Noun

  – Ở cấp độ so sánh hơn nhất, 3 thực thể trở lên được so sánh với nhau, một trong chúng trội hơn  hoặc kém hơn so với các thực thể còn lại.

  John is the tallest boy in the family.

  Deana is the shortest of the three sisters.

  These shoes are the least expensive of all.

  Of the three shirts, this one is the pttiest.

  Lưu ý:

  – Sau thành ngữ “one of the + superlative“, danh từ phải để ở dạng số nhiều và động từ chia ở ngôi số ít.

  Ví dụ:

  One of the greatest tennis players in the world is Bjon Borg.

  Kuwait is one of the biggest oil producers in the world.

  – Các phó từ  không được đi kèm bởi “-er“ hoặc “-est“. Mà thay vì đó, khi được dùng trong câu so sánh chúng đi cùng “more” hoặc “less“ đối với cấp so sánh hơn, và với“most“ hoặc “least“ để thành lập nên dạng so sánh hơn nhất.

  Dạng nguyên

  So sánh hơn

  So sánh hơn nhất

  carefully

  cautiously

  more carefully

  less carefullymore cautiously

  less cautiously

  the most carefully

  the least carefullythe most cautiously

  the least cautiously

  Ví dụ:

  Sal drove more cautiously than Bob.

  Joe dances more gracefully than his partner.

  That child behaves the most carelessly of all.

  Irene plays the most recklessly of all.

  Bài tập so sánh

  Question 1

  CORRECT

  A

  badder

  Hint:

  so sánh hơn đặc biệt của tính từ ngắn “bad” không thêm đuôi “er” như thông thường mà ở dạng “worse”

  worse

  C

  bader

  Hint:

  so sánh hơn đặc biệt của tính từ ngắn “bad” không thêm đuôi “er” như thông thường mà ở dạng “worse”

  Question 1 Explanation:

  Nghĩa: tệ, xấu – tệ hơn – tệ nhất

  so sánh hơn đặc biệt của tính từ ngắn “bad” không thêm đuôi “er” như thông thường mà ở dạng “worse”

  Question 2

  CORRECT

  A

  the littlest

  Hint:

  sánh sánh hơn nhất của tính từ “little” có dạng đặc biệt là: the least

  B

  the most little

  Hint:

  sánh sánh hơn nhất của tính từ “little” có dạng đặc biệt là: the least

  the least

  Question 2 Explanation:

  Nghĩa: ít – ít hơn – ít nhất

  sánh sánh hơn nhất của tính từ “little” có dạng đặc biệt là: the least

  Question 3

  WRONG

  many

  Hint:

  tính từ “many/ much” có dạng so sánh hơn nhất đặc biệt cần ghi nhớ là “the most” và so sánh hơn là “more”

  Both A and C

  much

  Hint:

  tính từ “many/ much” có dạng so sánh hơn nhất đặc biệt cần ghi nhớ là “the most” và so sánh hơn là “more”

  Question 3 Explanation:

  Nghĩa: nhiều – nhiều hơn – nhiều nhất

  tính từ “many/ much” có dạng so sánh hơn nhất đặc biệt cần ghi nhớ là “the most” và so sánh hơn là “more”

  Question 4

  CORRECT

  A

  the

  Hint:

  dạng so sánh hơn nhất chung của tính từ dài là: the + most + tính từ dài

  the most

  C

  most

  Hint:

  dạng so sánh hơn nhất chung của tính từ dài là: the + most + tính từ dài

  Question 4 Explanation:

  Nghĩa: đắt – đắt hơn – đắt nhất

  dạng so sánh hơn nhất chung của tính từ dài là: the + most + tính từ dài

  Question 5

  PARTIAL-CREDIT

  There was a storm yesterday. Today, the weather’s ……………… ( beautiful )

  A

  more than beautiful

  Hint:

  dạng so sánh hơn với tính từ dài: S + to be + more + tính từ dài + than + danh từ/ đại từ.

  the most

  Hint:

  so sánh 2 đối tượng: today – yesterday thì chỉ có thể là so sánh hơn, không thể là so sánh hơn nhất

  more beautiful

  Question 5 Explanation:

  Nghĩa: Hôm qua có bão, hôm nay thời tiết đẹp hơn rồi.

  dạng so sánh hơn với tính từ dài: S + to be + more + tính từ dài + than + danh từ/ đại từ.

  Question 6

  PARTIAL-CREDIT

  A

  most

  Hint:

  dạng so sánh hơn nhất của tính từ dài là: the most + tính từ dài + N

  more

  Hint:

  so sánh 3 vật thể với nhau không thể có so sánh hơn

  the most

  Question 6 Explanation:

  Nghĩa: Trong ba cuốn sách này, bạn nghĩ cuốn nào hay nhất?

  dạng so sánh hơn nhất của tính từ dài là: the most + tính từ dài + N

  Question 7

  CORRECT

  A

  good

  Hint:

  tính từ “good” không thể theo sau động từ “sing” để bổ nghĩa được

  B

  best

  Hint:

  2 hiện tượng không thể có so sánh hơn nhất

  C

  goodly

  Hint:

  trạng ngữ đặc biệt của “good” là “well”

  well

  Question 7 Explanation:

  Nghĩa: Cô ấy không thể hát hay nhưng có thể chơi piano giỏi.

  trạng ngữ đặc biệt của “good” là “well”. Thêm đó, tuân thủ quy tắc song song giữa 2 mệnh đề: sing well – play beautifully

  Question 8

  PARTIAL-CREDIT

  difficult

  Hint:

  nghĩa: khó

  intelligent

  C

  easy

  Hint:

  nghĩa: dễ, tính từ ngắn

  D

  tall

  Hint:

  nghĩa: cao, tính từ ngắn

  Question 8 Explanation:

  Nghĩa: Bạn của chúng tôi thông minh hơn chúng tôi.

  có 2 đối tượng so sánh: our friends – us, cấu trúc chung của so sánh hơn với tính từ dài là: S + to be + more + tính từ dài + than + danh từ/ đại từ

  Question 9

  CORRECT

  A

  like

  Hint:

  “Like” và “as” là hai từ cùng được dùng để nói về những sự vật, sự việc có nét tương đồng hay giống nhau.

  B

  as

  Hint:

  “Like” và “as” là hai từ cùng được dùng để nói về những sự vật, sự việc có nét tương đồng hay giống nhau.

  than

  D

  to

  Hint:

  giới từ

  Question 9 Explanation:

  Nghĩa: Diana cao hơn nhiều so với Charles.

  trước đó có tính từ ngắn dạng so sánh hơn “taller”, theo cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S + to be + tính từ ngắn + er + than + danh từ/ đại từ

  Question 10

  WRONG

  easier than

  Hint:

  so sánh hơn với tính từ ngắn “easy”

  more easier

  most easiest

  Hint:

  2 đối tượng so sánh: This exercise – my expectation

  Question 10 Explanation:

  Nghĩa: Bài tập này không khó. Nó dễ hơn tôi tưởng.

  “easy” là tính từ ngắn, áp dụng công thức so sánh hơn với tính từ ngắn cho 2 đối tượng: S + to be + tính từ ngắn + er + than + danh từ/ đại từ

  Question 11

  CORRECT

  much

  B

  many

  Hint:

  sau “many” danh từ đếm được số nhiều, “money” là danh từ không đếm được

  C

  less

  Hint:

  Câu dùng cấu trúc so sánh bằng

  D

  more

  Hint:

  Câu dùng cấu trúc so sánh bằng

  Question 11 Explanation:

  Nghĩa: Anh ấy có nhiều tiền hơn tôi.

  much dùng cho danh từ không đếm được

  Question 12

  WRONG

  few

  many

  much

  Hint:

  danh từ “days” ở dạng số nhiều đếm được, đứng trước nó không thể là “much”

  both B and A

  Question 12 Explanation:

  danh từ “days” ở dạng số nhiều đếm được, đứng trước nó là “many, few” theo công thức so sánh bằng: S + V + as + few/ much/ many/ little + danh từ đếm được/ không đếm được + as + noun/ pronoun

  Question 13

  WRONG

  The more I study much, the more I know lots of.

  Hint:

  so sánh “càng…càng…” đã có “more” thì không có “much”, ‘”lots of”

  The more I study, the more I know.

  Question 13 Explanation:

  2 mệnh đề đều bắt đầu bằng so sánh hơn, song song về cấu trúc: The +từ so sánh hơn + S1 +V1, the + từ so sánh hơn + S2 +V2

  Question 14

  PARTIAL-CREDIT

  English

  Hint:

  Môn tiếng Anh

  Literature

  Hint:

  Văn học

  Maths

  Hint:

  Môn toán

  D

  Geography

  Hint:

  Địa lý

  Question 14 Explanation:

  Nghĩa: Cậu ấy học rất giỏi toán. Cậu ấy có thể tính tổng nhanh hơn tất cả các học sinh trong lớp cậu ấy.

  Question 15

  WRONG

  The more water he drinks, the thirstier he becomes.

  The more he drinks water, the more he becomes thirsty.

  Hint:

  Cấu trúc so sánh kép: the + từ so sánh hơn(more/ less) (+N) S + V, the + từ so sánh hơn(more/ less) + S +V

  Question 15 Explanation:

  Nghĩa: Càng uống nhiều nước, anh ta càng thấy khát.

  Cấu trúc so sánh kép: the + từ so sánh hơn(more/ less) (+N) S + V, the + từ so sánh hơn(more/ less) + S +V

  Question 16

  CORRECT

  A

  gooder

  Hint:

  tính từ “good” có dạng so sánh hơn đặc biệt là “better”

  better

  C

  good

  Hint:

  tính từ “good” có dạng so sánh hơn đặc biệt là “better”, sau tính từ có “than” buộc trước đó phải là tính từ dạng so sánh hơn

  D

  best

  Hint:

  đang so sánh 2 hiện tượng: My English this term – My English last term

  Question 16 Explanation:

  Nghĩa: Tiếng Anh của tôi kỳ này tốt hơn kỳ trước. tính từ “good” có dạng so sánh hơn đặc biệt là “better”, sau tính từ có “than” buộc trước đó phải là tính từ dạng so sánh hơn: S + to be + tính từ ngắn + er/ more + tính từ dài + than + noun/ pronoun

  Question 17

  CORRECT

  A

  happy/ good

  Hint:

  sau chỗ trống 1 có “than” dạng cấu trúc của so sánh hơn nên tính từ phải ở dạng so sánh

  B

  happier/ gooder

  Hint:

  dạng so sánh hơn đặc biệt của tính từ ngắn “good” là “better”

  C

  more happy/ more good

  Hint:

  sau chỗ trống 1 có “than” dạng cấu trúc của so sánh hơn nên tính từ phải ở dạng so sánh, dạng so sánh hơn đặc biệt của tính từ “happy” là “happier”

  happier/ better

  Question 17 Explanation:

  Nghĩa: Anh ấy cảm thấy vui hơn năm ngoái bởi kết quả học tập tốt hơn.

  dạng so sánh hơn đặc biệt của tính từ “happy” là “happier” đứng trước “than”

  Question 18

  CORRECT

  A

  fluent

  Hint:

  có “than” trước chỗ trống nên trạng từ phải ở dạng so sánh

  B

  more fluent

  Hint:

  động từ hành động “speak” buộc câu phải ở dạng so sánh trạng từ

  more fluently

  D

  fluently

  Hint:

  Question 18 Explanation:

  Nghĩa: Nam có thể nói tiếng Trung thành thạo hơn Minh.

  Question 19

  WRONG

  quieter

  Hint:

  sau chỗ trống có “than” nên tính từ trước đó phải ở dạng so sánh hơn, “quiet” là tính từ dài

  more quiet

  more quietly

  Hint:

  động từ chính so sánh trong câu là ‘tobe” nên câu này phải ở dạng so sánh với tính từ không phải với trạng từ.

  quietlier

  Hint:

  “quiet” là tính từ dài

  Question 19 Explanation:

  Nghĩa: Vùng quê yên tĩnh hơn thành phố.

  sau chỗ trống có “than” nên tính từ trước đó phải ở dạng so sánh hơn, “quiet” là tính từ dài, động từ chính so sánh trong câu là ‘tobe” nên câu này phải ở dạng so sánh với tính từ: S + to be + more + tính từ dài + than + noun/ pronoun

  Question 20

  CORRECT

  A

  more long

  Hint:

  “long” là tính từ ngắn, “more + tính từ dài + than”

  long

  C

  longer

  Hint:

  “as…as’ dấu hiệu so sánh bằng không phải so sánh hơn.

  D

  longest

  Hint:

  “as…as’ dấu hiệu so sánh bằng không phải so sánh hơn nhất

  Question 20 Explanation:

  Nghĩa: Áo sơ mi xanh dài bằng áo sơ mi đỏ.

  “as…as’ dấu hiệu so sánh bằng: S + to be + as + tính từ + as + danh từ/ đại từ

  Nghĩa: Tôi càng học nhiều tôi càng biết nhiều.2 mệnh đề đều bắt đầu bằng so sánh hơn, song song về cấu trúc: The +từ so sánh hơn + S1 +V1, the + từ so sánh hơn + S2 +V2

  Nghĩa: Anh ấy và anh trai của anh ấy làm việc ít/ nhiều giờ như chúng tôi từ “days” ở dạng số nhiều đếm được, đứng trước nó là “many, few” theo công thức so sánh bằng: S + V + as + few/ much/ many/ little + danh từ đếm được/ không đếm được + as + noun/ pronoun

  21.003118

  105.820141

  Bình chọn

  Hanoi, Vietnam

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Bằng Và So Sánh Nhất — Tiếng Anh Lớp 7
 • So Sánh Hơn ( The Comparative)
 • Sự Khác Nhau Giữa Farther Và Further
 • Bạn Đang Đau Đầu Trong Việc Phân Biệt Tính Từ Ngắn – Tính Từ Dài Trong Tiếng Anh?
 • Tính Từ Và Các Dạng So Sánh Tính Từ Trong Tiếng Anh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 16: So Sánh – Chuẩn Tiếng Anh – Chuyên Gia Tiếng Anh Hàng Đầu Việt Nam trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×