Đề Xuất 6/2023 # Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính # Top 12 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BÀI DỰ THITÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1 : I. Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 là : Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.II. Những mục tiêu cụ thể của Chương trình là :– Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính.Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.– Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân.– Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận.– Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.Bộ máy của các Bộ được điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng, phương thức hoạt động của các bộ phận tham mưu, thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công. – Đến năm 2005, về cơ bản xác định xong và thực hiện được các quy định mới về phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền ở đô thị và nông thôn.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức lại gọn nhẹ, thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và thẩm quyền được xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi). Xác định rõ tính chất, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của chính quyền cấp xã.– Đến năm 2010, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. – Đến năm 2005, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, trở thành động lực của nền công vụ, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình. – Đến năm 2005, cơ chế tài chính được đổi mới thích hợp với tính chất của cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.– Nền hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động.III. Nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 :1. Cải cách thể chế1.1. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật1.3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức1.4

Bài Dự Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Huyện Triệu Phong Năm 2022

BÀI DỰ THI  TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN TRIỆU PHONG NĂM 2018

  PHẦN THỨ NHẤT: TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Đáp án a – Mục tiêu về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 60% vào năm 2015; trên 80% vào năm 2020. Câu 2: Đáp án a – Mục tiêu cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm ở các cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 50% vào năm 2015; 100% vào năm 2020. Câu 3: Đáp án a – Mục tiêu chung của Nghị quyết 01-NQ/TU là xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Trị hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Câu 4: Đáp án a – UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quy định; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Câu 5: Đáp án b – Năm 2018, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính là: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn với triển khai hiệu quả phền mềm dịch cụ 1 cửa điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Thực hiện tốt văn hóa công sở, tăng cường công tác kiểm tra giờ giấc làm việc; Duy trì và củng cố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Câu 6: Đáp án b –  Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, trong trường hợp các văn bản QPPL do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản QPPL ban hành sau. Câu 7: Đáp án c – HĐND và UBND cấp xã được ban hành văn bản QPPL trong  trường hợp được luật giao. Câu 9: Đáp án a – Yêu cầu UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận TN&TKQ; thực hiện và tuyên truyền rộng rãi cho người dân, tổ chức biết chỉ tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối là Bộ phận TN&TKQ của đơn vị; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC trong việc cập nhật thủ tục hành chính vào phần mềm 1 cửa điện tử.   Câu 10: Đáp án a – Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Câu 11: Đáp án a – Việc thực hiện thủ tục hành chính được bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đang được thực hiện; Bảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính. Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Câu 12: Đáp án a – Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua bằng văn bản. Điện thoại. Phiếu lấy ý kiến. Câu 13: Đáp án b – Cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận. Câu 14: Đáp án a – Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương theo các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa đã ban hành. Câu 15: Đáp án a – Cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng 68 thuộc đối tượng tinh giản biên chế. Câu 16: Đáp án a – Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chưa xem xét tinh giản biên chế. Câu 17: Đáp án b – Đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiếu của huyện là 10%. Câu 19: Đáp án a – Cán bộ, công chức phải có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước. Câu 20: Đáp án c – Mục tiêu đến năm 2020 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 100%. Câu 21: Đáp án c – Hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (xuất bản lần thứ 3) bao gồm các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn này; các tài liệu cần có của tổ chức để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của tổ chức đó và các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Câu 22: Đáp án a – Mục tiêu đến năm 2020, 100% các cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Câu 23: Đáp án a – Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, bao gồm  4 mức độ. Câu 24: Đáp án a – Trên cơ sở điểm phê duyệt chi tiết chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức phân công, chỉ đạo thực hiện duy trì các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số cao và củng cố các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số chưa cao góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị. Thực hiện công bố Hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Nếu đã áp dụng theo Kế hoạch). Câu 25: Đáp án c – Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn được thực hiện tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Câu 26: Đáp án a – Mục tiêu đến năm 2020, 80% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử và được xác thực bằng chữ ký số; 50% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử. Câu 27: Đáp án a – Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn có 50% đạt chuẩn về diện tích, trang thiết bị, sử dụng phần mềm tác nghiệp, xử lý công việc thống nhất, tạo môi trường giao dịch thân thiện, thuận tiện cho công dân và doanh nghiệp. Câu 28: Đáp án a – Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của UBND huyện có 4 hình thức tuyên truyền. Câu 29: Đáp án c – Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020 không yêu cầu chế độ báo cáo. Câu 30: Đáp án b – UBND các xã, thị trấn báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ Quý I, 6 tháng, Quý III và năm lần lượt trước ngày 05/3, 05/6, 05/9 và 05/11.  

PHẦN THỨ HAI: TỰ LUẬN Nội dung “Cải cách thủ tục hành chính – Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” tại UBND xã Triệu Thượng

  Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và luôn xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước. Qua các năm triển khai và thực hiện, công tác cải cách hành chính bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Hệ thống thể chế, luật pháp tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện, hình thành dần cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền dân chủ của nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều kiện mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước có bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thể chế, pháp luật về quản lý tài chính công được tích cực xây dựng và từng bước hoàn thiện. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỹ luật, kỷ cương được tăng cường hơn. Vậy cải cách hành chính là gì? Để trả lời cải cách hành chính là gì? Trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm về cải cách hành chính, Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI xác định: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, Đảng ta khẳng định cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính  nhằm xây dựng một nền hành chính công trong sạch, vững mạnh và hiện đại. Vậy, cải cách thủ tục hành chính là gì? Là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách các quy định về các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay, thủ tục hành chính ở nước ta còn rất nhiều bất cập như: Hình thức đòi hỏi quá nhiều loại giấy tờ; nhiều cửa, nhiều cấp trung gian; không rõ ràng về trách nhiệm; thiếu đồng bộ, thống nhất, thường bị thay đổi một cách tùy tiện; thiếu công khai, minh bạch… Hậu quả của nó là gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác quốc tế; gây ra ra tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu bức xúc của cá nhân, tổ chức, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, là khâu đột phá của tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. UBND huyện Triệu Phong ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Triệu Phong giai đoạn 2016-2020. Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về việc tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp. UBND huyện ban hành kế hoạch số 1697/KH-UBND ngày 6/7/2018 kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện Triệu Phong năm 2018. Triệu Thượng là một xã thuộc vùng gò đồi, nằm phía Tây Nam của huyện Triệu Phong; có 9 thôn, khu vực dân cư, diện tích tự nhiên là 6680,10 ha. Dân số có 1540 hộ với 5477 khẩu; dân cư phân bố không đều, sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Trong lịch sử, Triệu Thượng là một xã có truyền thống anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Năm 1976 xã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, Triệu Thượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng. Đảng bộ và nhân dân luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục những khó khăn, năng động sáng tạo thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.  Hiện nay cán bộ, công chức trong biên chế thuộc xã Triệu Thượng là 21 biên chế (Thiếu 01 chức danh Chủ tịch UBMT: Chủ tịch UBMT nghỉ hưu theo chế độ). Trình độ chuyên môn: Đại học là 16 người, cao đẳng là 1 người, 3 trung cấp; 17 người có bằng trung cấp chính trị. Trong những năm qua không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật, đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức xác định “Không ít công chức Nhà nước khi tiếp và giải quyết công việc của dân có thái độ thiếu tôn trọng nhân dân, cửa quyền, sách nhiễu, đòi hối lộ, thậm chí ban ơn. Tình hình giải quyết công việc như vậy không những làm mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc của các cơ quan, đơn vị, của nhân dân, mà là nguyên nhân chính làm tệ tham nhũng phát triển, gây bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là một đòi hỏi bức xúc, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đây cũng là một nội dung quan trọng của cải cách một bước nền hành chính quốc gia”. Yêu cầu đặt ra là phải đạt được bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan Nhà nước và các cơ quan, đơn vị khác; giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc. Cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính Nghị quyết số 30c/NQ-CP đã chỉ rõ mục tiêu giai đoạn 2016-2020 về thủ tục hành chính “Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020”. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành; Hằng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Như điều hành CCHC như sau: Xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm; các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; về cải cách hành chính; về Kiểm soát thủ tục hành chính,…. trên địa bàn xã Triệu Thượng. Thường xuyên triển khai và thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp, phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, còn mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức. Mặt khác, việc thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được xác định thời gian hoàn thành và theo dõi kết qủa thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn chưa giải quyết. Bản thân đã tham mưu UBND xã trong công tác chỉ đạo cập nhật đầy đủ, niêm yết, công khai các quy định thủ tục hành chính mới ban hành, hướng dẫn cán bộ, công chức và nhân dân theo dõi, tra cứu tại cổng thông tin của tỉnh, huyện, xã; Đã công khai, niêm yết nội quy làm việc, tiêu chí giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức xã Triệu Thượng làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; bảng niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính; quy định mức thu lệ phí; số điện thoại đường dây nóng của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, các công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; hòm phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân chung tay cải cách hành chính. Mặc dù, cơ sở vật chất, phòng làm việc chưa đảm bảo so với yêu cầu, nhưng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Triệu Thượng hoạt động ổn định trên các lĩnh vực Văn phòng – Thống kê; Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng; Chính sách – Xã hội, cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính đã được công bố, thực hiện theo cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thông qua Bộ phận Một cửa. Với mục tiêu hướng tới một nền hành chính điện tử, việc triển khai mô hình một cửa điện tử  bước đầu đã mang lại hiệu quả được người dân và là bước đột phá cải cách thủ tục hành chính. Hệ thống một cửa điện tử là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bước đầu, mô hình này giúp các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện công khai các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, thuận lợi trong việc thống kê, báo cáo việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu được tình trạng xử lý hồ sơ của mình, nên hạn chế được nhũng nhiễu, tiêu cực tạo sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch. Bên cạnh đó, UBND xã triển khai thực hiện việc lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ khi triển khai và thực hiện cho đến nay UBND xã chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại kết quả thủ tục hành chính, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tất cả các phiếu đó thể hiện sự hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức. Đó là cơ sở đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức cuối năm. Song song với việc thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, thời gian qua, UBND xã đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, máy móc đồng thời mỗi cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin vào phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong giải quyết công việc hàng ngày, công tác điều hành quản lý. Trong quá trình hoạt động, bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện đúng nguyên tắc và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phòng tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, có bảng hiệu bố trí rõ ràng theo từng lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch và giải quyết công việc tại bộ phận một cửa. Hiện nay, UBND xã Triệu Thượng đang xây dựng, hoàn thiện quy trình và từng bước áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã. Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất và công khai minh bạch; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng người, đúng thẩm quyền. Chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại UBND xã Triệu Thượng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Công tác cải cách các thủ tục hành chính là công việc đòi hỏi cao về nghiệp vụ, am hiểu sâu về các thủ tục hành chính, công chức phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn kiêm nhiệm nhiều công việc, còn ít kinh nghiệm nên việc kiểm soát TTHC còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện nhưng số lượng các tin, bài, ấn phẩm để phát trên hệ thống loa không dây, trang thông tin điện tử của xã còn hạn chế. Từng cán bộ, công chức, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhưng khối lượng công việc chuyên môn tương đối lớn nên đôi lúc việc thực hiện chưa hoàn thành đúng với tiến độ đề ra. Chưa xây dựng được quy chế bằng văn bản gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng. Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuy đã được bố trí một các khoa học nhưng diện tích chưa đảm bảo theo đúng quy định. Theo bản thân tôi, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và của UBND xã nói riêng, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quán triệt công tác cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức nắm và nghiêm túc thực hiện, gắn với cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 để nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác cải cách hành chính. Ba là, thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các Thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố, không niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.  Bốn là, quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận và xử lý công việc; kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức xã do cấp trên tổ chức. Năm là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính; Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã. Sáu là, phát động phong trào thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình, khen thưởng kịp thời những sáng kiến, các giải pháp một cách thiết thực, hiệu quả trong công tác CCHC nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, góp ý kịp thời để điều chỉnh, sửa đổi nhằm phục vụ người dân được tốt hơn. Bảy là, tiếp tục thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, cũng như trong giải quyết công việc. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Qua cuộc thi lần này, mỗi cán bộ, công chức tuyên truyền đến tận nhân dân về cải cách hành chính, để mỗi người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước và cùng “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” để duy trì và nâng cao Bộ chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2018. Như vậy, tại Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã khẳng định “Cải cách hành chính là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết tâm cao, kiên trì, thường xuyên, luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, là giải pháp quan trọng hàng đầu trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội”.                                                                                                                                Tác giả: Phan Nguyễn Định Giang    

Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính

Tìm hiểu về cải cách hành chính

(VTR) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tới các đơn vị thuộc Bộ nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính nói chung và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có hiệu quả trong tổ chức, quản lý nhà nước, nhân rộng các mô hình tốt về cải cách hành chính.

Thông qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính trong toàn ngành.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 20 giải Ba và 60 giải Khuyến khích đối với giải cá nhân; 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 25 giải Khuyến khích đối với giải tập thể; 5 giải thưởng cho những bài viết có các đề xuất sáng kiến, các mô hình, giải pháp thiết thực về cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 1/11 – 31/12/2013; lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 4/2014.

PV

Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Về Công Tác Cải Cách Hành Chính” Năm 2022

CHUYÊN MỤC

Lịch công tác Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chính sách ưu đãi Quy hoạch phát triển Tin về CCHC Hỏi đáp về CCHC Điều tra xã hội học ĐT, BD CBCCVC cấp tỉnh huyện ĐT, BDCBCC cấp xã Đào tạo trình độ cao Tuyển dụng, nâng ngạch Đào tạo, bồi dưỡng Đề bạt, bổ nhiệm Điều động, luân chuyển Khen thưởng, kỷ luật BMCQ địa phương Địa giới HC Quản lý CBCC cấp xã Hành chính Sự nghiệp Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp Hội, Quỹ Các Tổ chức tư vấn Biên chế CT, KH thanh tra Tiếp nhận, giải quyết đơn thư Cải cách hành chính Công chức, Viên chức Xây dựng chính quyền Tổ chức biên chế Công tác Thanh niên Công tác Thanh tra Công tác Văn phòng Cải cách hành chính Công chức, viên chức Công tác Thanh tra Công tác Văn phòng Thi đua – khen thưởng Tôn giáo Văn thư – lưu trữ Xây dựng chính quyền Tổ chức biên chế Cải cách hành chính Công chức, viên chức Xây dựng chính quyền Tổ chức biên chế Công tác Thanh tra Công tác Văn phòng Thi đua khen thưởng Tôn giáo Văn thư – lưu trữ Văn bản pháp quy Văn bản chỉ đạo, điều hành Văn bản Trung ương Văn bản cấp tỉnh Cải cách hành chính Công chức, viên chức Xây dựng chính quyền Tổ chức biên chế Công tác Thanh tra Công tác Văn phòng Tin tức hoạt động Văn bản – tài liệu Tin tức hoạt động Văn bản – tài liệu Hỏi đáp về Luật Lưu trữ Tin tức hoạt động Văn bản – tài liệu Dự án chuẩn bị đầu tư Dự án đang triển khai Dự án đã hoàn tất Dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Kế hoạch dự án Báo cáo định kỳ Báo cáo kinh tế xã hội của tỉnh Hỏi đáp trực tuyến Tin tức hoạt động Văn bản – tài liệu Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Lấy ý kiến việc thực hiện VBQPPL Chỉ đạo, điều hành Quy hoạch, chiến lược dài hạn Công khai ngân sách Tin tức chuyên môn Văn bản cấp trên Văn bản đã ban hành Công tác tôn giáo Thi đua – Khen thưởng Văn thư – Lưu trữ Tiếp cận thông tin Dự án, hạng mục đầu tư Thống kê, báo cáo Dịch vụ công trực tuyến Phổ biến giáo dục pháp luật Lấy ý kiến đối với việc thực hiện các VBQPPL do Sở Nội vụ tham mưu Hỏi đáp trực tuyến Phản ánh kiến nghị

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2020, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 275-KH/TĐTN-BPT ngày 18/8/2020 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2020.

       1. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).        2. Hình thức tham gia: Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:        – Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.        – Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.        3. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020        4. Địa điểm nhận bài thi: Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:

http://tinhdoan.gialai.org.vn/tin-tuc-su-kien/TTH/Cong-bo-cau-hoi-cuoc-thi-viet-Tim-hieu-ve-cong-tac

– Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.- Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

Lượt xem: 1124

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!