Đề Xuất 6/2023 # Câu So Sánh: So Sánh Hơn, Nhất, Bằng, Kém, Kép # Top 14 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # Câu So Sánh: So Sánh Hơn, Nhất, Bằng, Kém, Kép # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Câu So Sánh: So Sánh Hơn, Nhất, Bằng, Kém, Kép mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trước khi đi vào tìm hiểu công thức của câu so sánh thì chúng ta cần phân biệt tính/ trạng từ ngắn và tính/ trạng từ dài.

I. Tính/ trạng từ ngắn và tính/ trạng từ dài

Là tính/ trạng từ có một âm tiếtVí dụ: Thin, long, small, fast,…

Là tính/ trạng từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el“.Ví dụ: Noisy, narrow, quiet, clever, gentle,…

Là tính/ trạng từ có hai âm tiết trở lên và không kết thúc bằng “y, ow, er, et, el“Ví dụ: Beautiful, difficult, different, carefully, slowly,…

Ngoại lệ: Có một số tính từ hai âm tiết có thể vừa là tính từ ngắn, vừa là tính từ dài.Ví dụ:Common → commoner/ more commonPolite → politer/ more polite

II. So sánh hơn (Comparative)

* Lưu ý về cách thêm “er” đối với tính/ trạng từ ngắn:

Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm “r“Ví dụ:Large → larger

Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuốiVí dụ:Big → biggerHot → hotter

Đối với các tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er“Ví dụ:Noisy → noisierFriendly → friendlier

Đối với tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn đối với tính từ ngắnVí dụ:Narrow → narrowerHappy → happierQuiet → quieterClever → cleverer

Ví dụ:Jenny is more beautiful than me. (Jenny thì đẹp hơn tôi.)

3. Bảng tính từ so sánh bất quy tắc

4. Các trạng từ bổ nghĩa cho so sánh hơn

Ví dụ:This chair is much smaller than that chair. (Cái ghế này thì nhỏ hơn rất nhiều so với cái ghế kia.)

5. Cấu trúc viết lời bình phẩm đối với so sánh hơn

III. So sánh nhất (Superlative)

Ví dụ:This is the longest river in the world. (Đây là con sông dài nhất trên thế giới.)

* Lưu ý về cách thêm “est” đối với tính/ trạng từ ngắn:

Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm “st“Ví dụ: Large → the largest

Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuốiVí dụ:Big → the biggestHot → the hottest

Đối với các tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er“Ví dụ:Noisy → the noisiestFriendly → the friendliest

Đối với tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn đối với tính từ ngắnVí dụ:Narrow → the narrowestHappy → the happiestQuiet → the quietestClever → the cleverest

Ví dụ:She is the most beautiful girl in my class. (Cô ấy là cô gái xinh nhất lớp tôi.)

3. Bảng tính từ so sánh bất quy tắc

4. Các trạng từ bổ nghĩa cho so sánh hơn

5. Cấu trúc viết lời bình phẩm đối với so sánh nhất

IV. So sánh bằng (Equal Comparison)

1. So sánh bằng với tính/trạng từ

Cấu trúc “the same as“: S + V + the same + (Noun) + as + noun/ pronoun

2. So sánh bằng với danh từ

Danh từ đếm được: S + V + as many + plural noun + as + noun/ pronoun/ ClauseTrong đó:Plural noun: danh từ số nhiềuClause: mệnh đềPronoun: đại từVí dụ:My brother has as many toys as me. (Anh trai tôi có nhiều đồ chơi như tôi.)

Danh từ không đếm được:S + V + as many + uncountable noun + as + noun/ pronoun/ clauseTrong đó:Uncountable noun: danh từ không đếm đượcClause: mệnh đềPronoun: đại từVí dụ:I have as much money as my brother. (Tôi có cùng số tiền với anh tôi.)

a. So sánh kém hơn tính/trạng từ: b. So sánh kém hơn danh từ:

Danh từ đếm được (Countable noun):S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronounVí dụ:I bought fewer cakes than my sister. (Tôi đã mua ít bánh hơn chị gái tôi.)

Danh từ không đếm được (Uncountable noun):S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clauseVí dụ:I have less spare time than Hoa. (Tôi có ít thời gian rảnh hơn Hoa.)

Ví dụ: This is the least interesting book I have ever read. (Đây là quyển sách ít thú vị nhất mà tôi từng đọc.)

VI. So sánh kép – Double comparatives (càng…càng…)

Ví dụ:The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

Ví dụ:The more beautiful she is, the more attractive she gets. (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

Ví dụ:The more I know her, the more I hate her. (Tôi càng biết cô ấy, tôi càng thấy ghét cô ấy.)

Ví dụ:The less difficult the lessons are, the less diligent the students are. (Bài học càng dễ, học sinh càng ít siêng năng.)

Ví dụ:More and more people use the internet nowadays. (Ngày nay càng ngày càng có nhiều người sử dụng internet hơn.)

Ví dụ:Less and less people do exercises nowadays. (Ngày nay càng ngày càng ít người tập thể dục hơn.)

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của động từ trong ngoặc1. Her daughter is chúng tôi (beautiful).2. Summer is………………..season of the year (hot)3. That dog isn’t chúng tôi looks (dangerous)4. In the past, people were chúng tôi today (polite)5. It is ………..today than it was yesterday (cold)6. Our hotel was chúng tôi all the others in the town (cheap)7. What’s ………………..river in the world (long)8. It was an awful day. It was chúng tôi of my life (bad)9. Everest is……………………mountain in the world. It is chúng tôi any other mountain (high)10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:1. Sarah is chúng tôi chemistry than Susan.A. good B. well C. better D. best2. I don’t work so hard chúng tôi father.A. so B. as C. than D. more3. Sam is the ……………………..student in my class.A. tall B. most all C. taller D. tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. as/as B. more/as C. as/than D. the/more5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by car.A. so B. as C. more D. A & B are correct6. The test is not ……………………..difficult chúng tôi was last month.A. as/as B. so/as C. more/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. more fast B. fast than C. faster than D. B&C are correct8. She cooked chúng tôi you.A. well B. more good C. better D. more well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. most B. less C. as D. so10. My salary is chúng tôi salary.A. high B. more high C. higher than D. more higher than11. He works chúng tôi do.A. harder B. as hard as C. more harder D. so hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than14. I know him chúng tôi you do.A. better B. more well C. good D. the best15. Marie is not chúng tôi sister.A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. good B. best C. well D. the best17. I ran ……………………. than Tom.A. more fast B. faster C. fast D. the fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. more well B. best than C. better than D. better19. Ann is 18 years old. Sue is 20 years old. Ann is ……………………..Sue.A. older than B. younger than C. older D. younger20. Nobody can cook as chúng tôi my mother.A. well B. best C. good D. better

Bài tập 4: Viết lại câu với từ cho sẵn:1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger …………………………………………………………………2. We set off soon. We will arrive soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….5. As he gets older, he wants to travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet him much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My boss works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants to spend much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much and people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………

Bài tập 1:1. Her daughter is as beautiful as her.2. Summer is the hottest season of the year.3. That dog isn’t as dangerous as it looks.4. In the past, people were more polite than today.5. It is colder today than it was yesterday.

Hướng dẫn lấy password để xem tiếp bài viết:

So Sánh Hơn Kém, So Sánh Bằng, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh Và Bài Tập

Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà chia thành:

– So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.

– So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.

Adj – tính từ

✪ Ví dụ:

Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay như chị cô ấy.)

Is the film as interesting as you expected? (Phim có hay như bạn mong đợi không?)

Ex: This flat isn’t as/ so big as our old one.

(Căn hộ này không lớn bằng căn hộ cũ của chúng tôi.)

✪ So sánh bằng nhau hoặc như nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc the same as.

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex: My house is as high as his. = My house is the same height as his. Or The height of my house is the same as his.

(Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.)

✪ Tuy nhiên, bạn chú ý,

Dùng the same as nhưng không dùng the same like.

Ex: What would you like to drink? ~ I’ll have the same as you.

(Anh muốn uống gì? ~ Tôi uống giống như anh.) [NOT the same like]

✪ Công thức:

Less… than = not as/ so… as

– Nhưng khi sử dụng khi nói thân mật not as/ chúng tôi thường được dùng hơn less…than.

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.

– Để so sánh về gấp bao nhiêu lần thì ta dùng cấu trúc là: twice as … as, three times as … as,..

Ex: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

(Giá xăng bây giờ đắt gấp đôi giá xăng cách đây vài năm.)

Her book costs three times as much as mine.

Cuốn sách của cô ấy giá đắt hơn 3 lần của tôi

Bạn có thể sử dụng danh từ để so sánh trong trường hợp này nhưng khi so sánh thì phải xác định danh từ phải có tính từ tương đương.

✪ Công thức:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his.

My house l is the same height as his.

(high – height)

So sánh hơn được dùng để so sánh giữa 2 người, sự việc, sự vật, hiện tượng.

Chúng ta phân chia hai loại:

– So sánh với tính từ ngắn – có 1 vần

– So sánh với tính từ dài – có 2 vần trở lên

Theo công thức khác nhau.

✪ Công thức so sánh với tính từ ngắn

Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết. Chúng ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.

– Quy tắc: Nếu tận cuối cùng âm y thì đổi thành I ngắn trước khi thêm er

– Nếu tính từ mà có bắt đầu bằng phụ âm – nguyên âm – phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp đôi trước khi thêm er.

quiet (yên lặng) -” quieter (yên lặng hơn)

clever (thông minh) -” cleverer (thông minh hơn)

Ex: Tom is taller than Bin. (Hươu cao cổ cao hơn người.)

– Nếu muốn nhấn mạnh hơn thì bạn thêm much, far trước khi so sánh.

Ex: Harry’s computer is much far more expensive than mine.

(Máy tính của Harry dắt hơn nhiều so với đồng hồ của tôi.)

– Đối với tính từ dài, có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính từ (hoặc trạng từ) để thể hiện so sánh hơn kém.

– Tuy nhiên, không áp dụng với các từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

beautiful (đẹp) -” more beautiful (đẹp hơn)

interesting (thú vị) -” more interesting (thú vị hơn)

– Sau than là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, không phải tân ngữ

– Khi so sánh một vật hay một người với tất cả vật, người còn lại thì ta thêm else

– Khi so sánh một vật hoặc một người với tất cả người hoặc vật còn lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anybody.

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

– Ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than”/”as” có thể bỏ được nếu 2 chủ ngữ trùng nhau.

– Các tân ngữ có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau “than” và “as”

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể thay cấu trúc not chúng tôi bằng not chúng tôi để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay chúng tôi bằng chúng tôi

So sánh nhất dùng để so sánh sự vật, hiện tượng với tất cả sự vật, hiện tượng khác, nhấn mạnh nét nổi trội nhất.

✪ Cấu trúc: – Tính từ ngắn:

S + V + the + adj+EST ….

Mai is the tallest in the class.

Tom learns the best in his class.

– Tính từ dài:

S + V + the MOST + adj ….

She is the most beautiful girl in the class.

Thanh is the most handsome boy in the neighborhood.

– So sánh kém nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

– Đổi đuôi tính từ với các từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng y sẽ được xem là tính từ ngắn: happy, busy, lazy, easy ….

– Ở công thức so sánh hơn thì đổi y thành I ngắn rồi thêm er, còn với so sánh nhất thì thêm est.

He is busier than me.

– Tính từ ngắn kết thúc là 1 phụ âm mà trước đó có 1 nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm rồi thêm est

– Nhấn mạnh bổ ngữ:

Tương tự so sánh trên, bạn có thể bổ nghĩa thêm cho câu so sánh nhất với có thể nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.

Most khi dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

He is the smartest by far.

Exercise 1. Pick the right words in the box below to complete the sentence

Fun popular delicious talented developed succesful

a. Was the party as ……….. as she expected?

b. Apple is chúng tôi Samsung

c. Pham Nhat Vuong’s career chúng tôi many billionaires’ career in the world

d. Saigon used to be chúng tôi several countries in Asia

e. My mom’s dishes are chúng tôi food served at restaurants

f. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

Exercise 2: Chia theo câu so sánh phù hợp

1. Many people would argue that robots are chúng tôi intellignt…… (intelligent) than human.

2. The price in the countryside is………cheaper…… (cheap) than that in big cities.

3. Canada is far ………larger… (large) than Vietnam.

4. My garden is a lot more colorful……. (colourful) than this park.

5. My friend is quieter… (quiet) than me.

6. Art-related subjects are chúng tôi interesting. (interesting) than science classes.

7. My current apartment is chúng tôi comfortable……. (comfortable) than the one I rented 2 years ago.

8. The weather this autumn is even ………nicer……… (nice) than last autumn.

9. These products in this grocery are chúng tôi natural…… (natural) than these in the near one.

10. A holiday by the mountains is more memorable….(memorable) than a holiday in the sea

Exercise 3. Choose the correct form of adjective

a) Who is the …tallest. (tall) person in your family?

b) My mum is the chúng tôi (good) cook in the world.

c) Saigon is the…….. biggest(big) month of the year in my country.

d) Cutting down trees could be considered to be one of chúng tôi most dangerous……. (dangerous) reason leading to pollution.

e) Goods is going to chúng tôi expensive… (expensive) during Tet holiday.

f) Where are the ……nicest…… (nice) beaches in your country?

g) I bought the TV with chúng tôi reasonable…….. (reasonable) price ever.

h) Who is the most famous…… (famous) singer in your country?

Exercise 5: Which of the following sentences is incorrect?

1) Mary is shortter than Jane.

2) Hanoi is farrer to Hochiminh City than Danang. second and third sentences are incorrect

3) I have the goodest score in the exam.

Exercise 6: Which one is correct?

a) That was the funniest/ most funny thing to do.

b) My sister is the most prettiest/prettiest in the family.

c) It’s one of the best/ most better center in the North West.

d) She is by far the most rich/ richest woman in the world.

e) School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.

f) What is the most popular/ popularest sport in your country?

g) That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.

h) I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Exercise 7: Rewrite the sentence based on the given words

a) People/ their views/ who are ready to change/to adapt to new culture often find it easier.

b) Prefer travelling by train/ because/travelling by plane/ many people/ they think it is safer than.

c) The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.

d) In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.

e) Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.

f) The most/ students/ the ones with the best brains /are not always/successful.

Exercise 1.

c. successful

d. developed

e. delicious

Exercise 2.

1. more intelligent

5. more quiet

6. more interesting

7. more comfortable

9. more natural

10. more memorable

Exercise 3.

c. the biggest city

d. the most dangerous

e. more expensive

f. the nicest

g. the most reasonable

h. the most famous

a.the most important

c. the most vibrant

d. more encouraged

e. the most popular

b. prettiest

e. happyniest

f. most popular

g. healthiest

h. most boring

a. People who are ready to change their views often find it easier to adapt to new culture

b. Many students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.

c. Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane

d. I think this is the most complicated language I have ever tried to study; I really don’t know if I’m making progress.

e. You’ll find the film much funnier if you watch it in the original version

f. Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers

g. The most successful students are not always the ones with the best brains

Tính Từ So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất

Tính từ so sánh hơn so sánh hai vật với nhau. Tính từ so sánh nhất so sánh nhiều hơn hai vật. Thông thường, những tính từ chỉ chứa một âm tiết hoặc có tận cùng bằng ‘y’ dùng đuôi ‘er’ để tạo thành so sánh hơn và ‘est’ để tạo thành so sánh nhất. Đối với những tính từ có tận cùng bằng y, đổi ‘y’ thành ‘i’ trước khi thêm ‘er’ hay ‘est’. • old – older – oldest (già – già hơn – già nhất) • young – younger – youngest (trẻ – trẻ hơn – trẻ nhất) • pretty – prettier – prettiest (xinh – xinh hơn – xinh nhất) • long – longer – longest (dài – dài hơn – dài nhất) • short – shorter – shortest (ngắn – ngắn hơn – ngắn nhất) • bright – brighter – brightest (sáng – sáng hơn – sáng nhất) • close – closer – closest (gần – gần hơn – gần nhất) • happy – happier – happiest (hạnh phúc – hạnh phúc hơn – hạnh phúc nhất) Tính từ chứa từ hai âm tiết trở lên không thay đổi, mà thay vào đó ta phải thêm more để tạo thành so sánh hơn và most để tạo thành so sánh nhất. • respectable – more respectable – most respectable (đáng kính – đáng kính hơn – đáng kính nhất) • beautiful – more beautiful – most beautiful (đẹp – đẹp hơn – đẹp nhất) • preferable – more preferable – most preferable (được ưa thích – được ưa thích hơn – được ưa thích nhất) • hardworking – more hardworking – most hardworking (chăm chỉ – chăm chỉ hơn – chăm chỉ nhất) Một số tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất không theo quy tắc. • good – better – best (tốt – tốt hơn – tốt nhất) • bad – worse – worst (xấu – xấu hơn – xấu nhất) • little – less – least (ít – ít hơn – ít nhất) • much (many) – more – most (nhiều – nhiều hơn – nhiều nhất) • far – further – furthest (xa – xa hơn – xa nhất) Từ than thường xuất hiện trong các câu so sánh hơn. • Amy is smarter than Betty. – Amy thông minh hơn Betty. • Chad is stronger than Dan. – Chad khỏe hơn Dan. • Greg is more diligent than his brother. – Greg siêng năng hơn anh trai anh ấy. • I have more apples than he. – Tôi có nhiều táo hơn anh ấy. • She likes him more than me. – Cô ấy thích anh ấy nhiều hơn tôi. Tính từ so sánh nhất thường đi cùng từ the. • Tom is the oldest man in town. – Tom là người đàn ông già nhất trong thị trấn. • Paul is the tallest boy in the neighborhood. – Paul là cậu bé cao nhất trong khu dân cư. • That shade of blue is the most beautiful color. – Sắc xanh da trời đó là màu sắc đẹp nhất. • This is the longest song that I have ever heard. – Đây là bài hát dài nhất tôi từng nghe.

[Bài tập 8.1] Viết dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của từ cold vào từng chỗ trống. [Bài tập 8.2] 1)Mary is shorter than Jane. 2)The moon is more closer to the earth than the sun. 3)I have the best score on the exam. [Bài tập 8.3] Điền vào chỗ trống. [8.1] colder, coldest [8.2] 2 [8.3] prettier, best, more

Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất

Dùng MORE (không thêm -er) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

Sau cấp độ so sánh hơn, ta dùng THAN.

Thêm -est đối với tính từ ngắn ( 1 vần).

Dùng THE MOST (không thêm -est) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

2) You chúng tôi you lost weight?

3) He’s not so keen on his studies. He’s……………in having a good time.

4) You will find your way around the chúng tôi you have a map.

5) You’re making too much noise. Can you be a bit………………?

6) There were a lot of people on the bus. It chúng tôi usual.

7) You’re late. I expected you to be here…………………..

8) You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit………………?

9) The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be much…………………

10) It’s a pity you live so far away. I wish you lived………………..

2) Sorry, I’m late. It took me (long)……………to get there than I expected.

3) My toothache is (paintful)……………..it was yesterday.

4) She looks about 20, but in fact she’s much (old)……………she looks.

5) The problem is not so complicated. It’s (simple)…………….you think.

6) Your English has improved. You speak a lot (fluently)……………you did when we last met.

7) Health and happiness are (important)………………..than money.

8) We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap)……………..staying in a hotel.

9) I like the countryside. It’s (healthy)………….and (peaceful)…………….living in a town.

10) The examination was (easy)……………..we expected.

Complete these sentences. Use the comparative of the words in brackets.

1) It’s (a little / warm) …………….. today than it was yesterday.

2) You’re driving too fast. Can you drive (a bit / slowly)……………..?

3) A: Did you enjoy your visit to the museum?

B: Yes, I found it (far / interesting)……………..I expected.

4) I prefer this armchair. It’s (much / comfortable)……………..the other one.

5) You looked depressed this morning but you look (a bit / happy)………………now.

6) The flat is too small for me. I need something (much / big)……………….

7) It’s (a lot / easy)………………to learn a foreign language in the country where it is spoken.

8) Her illness was (far / serious)………………we at first thought.

9) Ann works (much / hard)……………most of her friends.

10) Don’t go by train. It’s (a lot / expensive)………………..

Exercise 1:

1) larger 2) thinner 3) more interested 4) more easily 5) quieter / more quiet

6) more crowded 7) earlier 8) more often 9) more expensive 10) nearer

Exercise 2:

1) more serious than 2) longer 3) more paintful than 4) older than

5) simpler / more simple than 6) more fluently than 7) more important than

8) cheaper than 9) healthier / more healthy – more peaceful than 10) easier than

Exercise 3:

1) a little warmer 2) a bit more slowly 3) far more interesting than

4) much more comfortable than 5) a bit happier 6) much bigger 7) a lot easier

8) far more serious than 9) much harder than 10) a lot more expensive

Write a new sentence with the same meaning. Use a superlative each time and begin each sentence as shown.

1) I’ve never seen such a boring film.

It’s………………………………..

2) I’ve never heard such a funny story.

That’s………………………………

3) He has never made such a bad mistake.

It’s………………………………..

4) I haven’t tasted such good coffee for a long time.

That’s…………………………….

5) I’ve never slept in such an uncomfortable bed.

This is……………………………

6) I’ve never had such a big meal.

It’s……………………………….

7) I’ve never met such a generous person as Ann.

Ann…………………………….

8) I’ve never had such a good friend as you.

You………………………………

9) I haven’t had to make such a difficult decision for years.

This is……………………………..

10) I haven’t had such a delicious meal for a long time.

That is…………………………..

Choose the correct answer.

1) What is the superlative of “fat”?

A. fattiest B. the fattest C. fattest

2) What is the superlative of “interesting”?

A. the more interesting B. the most interesting C. most interesting

3) Which word is NOT spelled correctly?

A. shortest B. youngest C. happyest

4) Which is the…………planet form the sun?

A. far B. furthest C. farrest

5) Which sentence is NOT correct?

A. That was the most hardest exam ever!

B. This is the best bar in the city.

C. She’s the worst volleyball player in the school.

6) Question 6 is…………….question in the test.

A. most difficult B. difficultest C. the most difficult

7) The fish is…………thing on the menu.

A. the best B. the goodest C. best

8) That chúng tôi I’ve ever watched.

A. most boring B. the most boring C. boring

9) Karen is………….student in class.

A. healthy B. healthier C. the healthiest

10) Yesterday chúng tôi of the year.

A. hottest B. hotest C. the hottest

2) The (interesting)………………Uranian moon is Miranda. It has ice canyons and terraces.

3) Uranus hits the (cold)……………..temperatures of any planet.

4) Karl Henize was the (old)………………..man in space. He was 58 years old.

5) Mercury is the (small)……………….planet in our solar system.

6) Elvis Presley is the (good)………………singer.

7) Marylin Monroe is the (beautiful)……………….actress.

8) Will Smith is the (rich)……………….actor.

9) Borat is the (bad)……………….journalist.

10) Julia Roberts is the (pretty)…………….woman.

Exercise 4:

1) It’s the most bring film I’ve ever seen.

2) That’s the funniest story I’ever heard.

3) It’s the worst mistake he’s ever made.

4) That’s the best wine I’ve tasted for a long time.

5) This is the most uncomfortable bed I’ve ever slept in.

6) It’s the biggest meal I’ve ever had.

7) Ann is the most generous person I’ve ever met.

8) You’re the best friend I’ve ever had.

9) This is the most difficult decision I’ve had to make for years.

10) That is the most delicious meal I’ve had for a long time.

Exercise 5:

1) B 2) B 3) C 4) B 5) A

6) C 7) A 8) A 9) C 10) C

Exercise 6:

1) strongest 2) most interesting 3) coldest 4) oldest 5) smallest

6) best 7) most beautilful 8) richest 9) worst 10) prettiest

Với các bài tập so sánh hơn, so sánh nhất chúng tôi mong rằng sẽ giúp học sinh thực hành và vận dụng lý thuyết hiệu quả.

Chúc em học tốt!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Câu So Sánh: So Sánh Hơn, Nhất, Bằng, Kém, Kép trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!