Đề Xuất 12/2022 # Danh Sách Các Đề Tài Khóa 21 / 2023 # Top 16 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 12/2022 # Danh Sách Các Đề Tài Khóa 21 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Sách Các Đề Tài Khóa 21 / 2023 mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN K21

NGÔN NGỮ ANH

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1

Đinh Thị Kim

Anh

16.06.1988

The effects of communicative activities on 10th graders’ English grammar learning at Hanoi Academy International Bilingual High school Ảnh hưởng của các hoạt động giao tiếp đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh ở học sinh lớp 10 Trường THPT Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

2

Hoàng Thị Tú

Anh

25.01.1987

An evaluation of the textbook New Cutting Edge, Elementary for the first year non-English major students at Hanoi Procuratorate University Đánh giá giáo trình New Cutting Edge, Elementary dành cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

20.10.1987

Students’ perceptions on their autonomy in English language learning: A study at Dai Nam University Nhận thức của sinh viên về tính tự chủ trong việc học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Đại Nam

4

Nguyễn Thị Mai

Anh

05.05.1990

A study on vocabulary learning strategies employed by the second-year non-English major students at Posts and Telecommunications Institute of Technology Nghiên cứu các chiến lược học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5

Vũ Đình

Bắc

24.02.1988

The use of pair work in speaking lessons in large classes: An action research study on the first year non-English major students at Thai Nguyen University of Education Dùng phương pháp học cặp trong giờ học nói ở các lớp đông sinh viên: Một nghiên cứu hành động cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

6

Nguyễn Trọng

Bình

21.03.1984

Using language games to motivate the 10th grade students in speaking lessons: An action research project at Loc Binh High school Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để tạo hứng thú cho học sinh lớp 10 trong các giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Lộc Bình

7

Phạm Thanh

Bình

12.07.1991

Using authentic tasks to promote Second major degree students’ engagement in speaking lessons in The English Department, Hanoi University Sử dụng tác vụ thực tế để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên Văn bằng 2 của Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Hà Nội trong giờ học nói

8

Trần Văn

Bình

13.09.1989

The effects of guided extensive reading on students’ vocabulary learning: An action research project at the People’s Security Academy Ảnh hưởng của phương pháp đọc rộng có hướng dẫn của giáo viên đối với việc học từ vựng của sinh viên năm thứ hai tại Học viện An ninh Nhân dân

9

Nguyễn Thị

Bốn

24.02.1988

The effects of reciprocal teaching on the second year students’ reading comprehension proficiency: An action research project at the University of Finance and Business Administration Ảnh hưởng của phương pháp dạy học tương hỗ đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh

10

Hứa Linh

Chi

10.11.1991

The effects of group work activities on motivating the first- year students in speaking lessons: An action research project at Dai Nam University Ảnh hưởng của hoạt động nhóm đối với việc nâng cao hứng thú của sinh viên năm thứ nhất trong giờ học nói: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đai học Đại Nam

11

Nguyễn Thị

Chuyên

30.12.1989

An error analysis of writing by second-year English major students at Phuong Dong University Phân tích lỗi trong bài viết của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Phương Đông

12

Lê Thị

Dung

20.07.1979

The use of songs for the development of EFL learners’ listening skill: An action research project at Kim Son A High School Sử dụng bài hát trong việc phát triển kỹ năng nghe cho học sinh: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Kim Sơn A

13

Quản Lê

Duy

05.09.1990

An evaluation of the textbook “Face2Face Pre-intermediate” for first year students at The English Department, Hanoi University Đánh giá giáo trình “Face2Face Pre-intermediate” dành cho sinh viên năm nhất, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội

14

Đào Ánh

Dương

06.10.1978

Designing an ESP reading syllabus for the 3rd year students of Political Studies at Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) Thiết kế chương trình học đọc chuyên ngành cho học viên hệ cử nhân Chính trị năm thứ 3 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15

Phạm Thị Thu

Dương

11.09.1989

Improving the first-year students’ reading comprehension through Directed Reading Thinking Activity (DRTA): An action reasearch project at Hanoi University of Science and Technology Cải thiện kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất thông qua hoạt động đọc tư duy trực tiếp (DRTA): Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

16

Trần Thái

08.08.1986

Using games in speaking lessons to increase motivation of the first-year English majors at the People’s Security Academy Sử dụng trò chơi trong giờ học kỹ năng nói nhằm tăng hứng thú học tập của sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Học viện An ninh Nhân dân

17

Trần Thị Ngọc

05.11.1990

The application of Communicative Language Teaching (CLT) at the University of Transport Technologies Nghiên cứu sự ứng dụng của phương pháp CLT tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

18

Bùi Thị

Hạnh

28/08/1981

Oral communication strategies employed by the first-year students at Ha Long University Nghiên cứu sự khai thác chiến lược giao tiếp của học sinh năm thứ nhất Trường Đại học Hạ Long

19

Nguyễn Thị Tuyết

Hạnh

23.09.1989

An investigation into non-English major students’ participation in group work in EFL classrooms at Hanoi University of Industry Nghiên cứu sự tham gia hoạt động nhóm của sinh viên không chuyên trong lớp học ngoại ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

20

Phạm Thị

Hạnh

21.09.1989

The use of authentic texts as reading comprehension materials for non-English major students: Action research project at Vietnam National University of Agriculture Sử dụng văn bản thực làm tài liệu đọc hiểu cho sinh viên không chuyên ngữ: Nghiên cứu cải tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

21

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

31.12.1986

An investigation into utilizing communicative activities in English grammar instructions for General English students at International School, Vietnam National University Nghiên cứu về sử dụng các hoạt đông giao tiếp để dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên chương trình Dự bị, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

22

Lê Thị Thu

Hiền

27.05.1981

The effects of cognitive strategies instruction on vocabulary knowledge of EFL students at Viet Tri University of Industry (VUI) Ảnh hưởng của giảng dạy chiến lược tri nhận đối với kiến thức từ vựng của sinh viên tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)

23

Nguyễn Thị Thương

Hiền

15.06.1990

An evaluation of ESP material for the first year Business English major students at Vietnam University of Commerce Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Thương mại của Trường Đại học Thương Mại

24

Đặng Lưu Ngọc

Hoa

29.10.1989

Varying pre-reading activities to increase students’ reading comprehension and their motivation in learning reading: A study on the first year non-English majors at Hung Vuong University Đa dạng hóa các hoạt động trước khi đọc để nâng cao khả năng đọc hiểu và hứng thú học tập của sinh viên trong giờ học đọc: Nghiên cứu thực hiện đối với sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Hùng Vương

25

Nguyễn Thị

Hồng

16.06.1981

Using peer interaction activitities to enhance speaking skills: An action research project for grade 10 students at Thuan Thanh 1 High school Dùng hoạt động tương tác giữa học sinh để cải thiện kĩ năng nói: Nghiên cứu cải tiến với học sinh lớp 10- Trường THPT Thuận Thành số 1

26

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

13/11/1989

An investigation into the application of Communicative Language Teaching (CLT) in English speaking class for English majors at Hung Yen University of Education and Technology Khảo sát việc ứng dụng phương pháp dạy ngôn ngữ thông qua giao tiếp (CLT) vào dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

27

Hà Thị Hồng

Huê

24.01.1984

Using songs in learning speaking skill for Primary school students: An exploratory study at Oxford Foreign Language Center Sử dụng bài hát trong việc học kỹ năng nói dành cho học sinh tiểu học: Nghiên cứu thăm dò tại Trung tâm Ngoại ngữ Oxford

28

Lâm Quốc

Huy

24.08.1990

The use of pre-listening activities to improve students’ listening comprehension skill Ứng dụng các hoạt động trước khi nghe nhằm cải thiện khả năng nghe hiểu của sinh viên

29

Đào Thị Thùy

Hương

15.02.1988

The teacher’s and students’attitudes towards the implementation of task-based language teaching approach in speaking classes at Hung Vuong University Thái độ của giáo viên và sinh viên đối với việc áp dụng đường hướng dạy ngôn ngữ theo nhiệm vụ trong lớp học nói tại Trường Đại học Hùng Vương

30

Ngô Thị Lan

Hương

25.09.1990

An investigation into vocabulary learning strategies employed by the third year students at University of Transport Technology Nghiên cứu chiến lược học từ vựng của sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

31

Phạm Thị Mai

Hương

08.11.1989

Using English pronunciation websites to improve pronunciation competence of high school students: An action research project at Quoc Oai High school Sử dụng trang web dạy phát âm tiếng Anh để cải thiện khả năng phát âm của học sinh phổ thông: Nghiên cứu cải tiến tại Trường THPT Quốc Oai

32

Trần Thị Lan

Hương

09.11.1984

The effects of cooperative learning activities on improving writing skills of EFL students at International School, Vietnam National University, Hanoi: A quasi-experimental study Ảnh hưởng của các hoạt động học hợp tác trong việc nâng cao kĩ năng viết cho sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu bán thực nghiệm

33

Trần Thị Thu

Hương

11.07.1980

Using task-based activities to improve English speaking competence of the second-year non-English major students from students’ perspectives at Phu Tho Pharmaceutical College: An action research project Sử dụng hoạt động theo nhiệm vụ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ 2 tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ theo quan điểm của sinh viên: Nghiên cứu cải tiến

34

Nguyễn Thị Thanh

Hường

30.01.1978

The effects of communicative activities on the 3rd year non-English major students’ participation in English speaking classes at Vietnam Military Medical University (VMMU) Ảnh hưởng của các hoạt động giao tiếp đối với sự hưởng ứng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm 3 ở các lớp học nói tiếng Anh tại Học viện Quân y Việt Nam (VMMU)

35

Hoàng Thị Phương

Lan

25.10.1990

The effects of using pictorial illustrations on students’ vocabulary learning Ảnh hưởng của việc sử dụng minh hoạ bằng hình ảnh trong việc học từ vựng của sinh viên

36

Lê Thị Hương

Lan

01.10.1991

The effects of extensive reading on the 11th graders’ vocabulary development at Innovative English Center Ảnh hưởng của việc đọc mở rộng đối với sự phát triển về từ vựng của học sinh lớp 11 tại Trung tâm Innovative English

37

Nguyễn Hồng

08.08.1983

Designing 120-hour ESP speaking & listening syllabus for Automobile sales engineers at 3M Vietnam Thiết kế nội dung dạy kỹ năng nói & nghe thời lượng 120 giờ cho nhân viên bán hàng kỹ thuật ngành Ô tô tải Công ty 3M Việt Nam

38

Chu Thị Kim

Lên

08.04.1990

Students’ attitudes towards native English speaker teacher and non-native English speaker teacher: An investigation at Doan Thi Diem Primary School Nghiên cứu về thái độ của học sinh với giáo viên dạy tiếng Anh người bản ngữ và giáo viên dạy tiếng Anh người Việt Nam tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

39

Đỗ Thị Thùy

Liên

27.11.1987

Modifying language games to improve speaking skills: An action research project for the seventh graders at Cambridge English Center Cải tiến việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ để cải thiện kĩ năng nói: Nghiên cứu cải tiến với học sinh lớp 7 ở Trung tâm Anh ngữ Cambridge

40

Nguyễn Thùy

Linh

17.10.1990

Modifying reading activities to improve of the 11 graders’ reading learning and attitude at Tran Hung Dao High school. An action research study Cải biên các hoạt động dạy đọc để cải thiện việc học đọc và thái độ học tập của học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo. Nghiên cứu cải tiến

41

Hoàng Thanh

Loan

26.03.1987

An investigation into task-based language teaching method in teaching speaking skill to the non-English major second-year students at Academy of Finance Nghiên cứu phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo nhiệm vụ trong giảng dạy kỹ năng nói đối với sinh viên năm thứ hai không chuyên tại Học viện Tài chính

42

Vũ Thanh

Loan

27.06.1991

Communicative activities to improve students’ grammatical competence: An action research project with the eigth graders at Vo Thi Sau Secondary school Sử dụng các hoạt động giao tiếp để cải thiện năng lực ngữ pháp của học sinh: Nghiên cứu cải tiến đối với học sinh lớp 8 Trường THCS Võ Thị Sáu

43

Nguyễn Hải

Long

10.05.1976

Teachers’ perspectives in the application of role play in teaching speaking to non-English major students at Dien Bien Teacher Training College Quan điểm của giáo viên đối với việc áp dụng hoạt động đóng vai trong dạy nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

44

Nguyễn Thành

Long

13.01.1988

An investigation into demotivating factors in learning speaking skills of the first year non-English major students at Hung Vuong University, Phu Tho Nghiên cứu điều tra các yếu tố gây mất hứng thú trong việc học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

45

Đinh Thị

Luyện

28.09.1990

The effects of guessing meaning of unifamiliar words using contextual clues. An action research study at University of Finance & Business Administration Ảnh hưởng của chiến lược đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh. Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh

46

Trương Thị Thu

20.11.1977

Implementing communicative activities to improve grammar learning: An action research project for the second- year student at Hanoi University of Business and Technology Áp dụng hoạt động giao tiếp nhằm cải thiện việc học ngữ pháp: Nghiên cứu cải tiến đối với sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

47

Trần Thị Tuyết

Mai

22.03.1986

48

Nguyễn Công

Minh

16.07.1978

Designing an ESP syllabus for the first year non English-major cadets at Border guard Academy Thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành chi tiết cho học viên không chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất tại Học viện Biên phòng

49

Phạm Thị Thúy

Nga

30.12.1985

Modifying task-based writing activities to improve EFL learners’ writing ability and students’ attitudes towards learning writing skill of the first-year students’ at National Economics University (NEU): An action research study Cải biên các hoạt động viết dựa trên các nhiệm vụ nhằm nâng cao kỹ năng viết cho sinh viên học ngoại ngữ và thái độ của sinh viên đối với việc học kỹ năng viết: Nghiên cứu cải tiến với sinh viên năm thứ nhất Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

50

Trần Thị Thúy

Nga

05.04.1990

Students’ peer written feedback in paragraph writing skills among intermediate students at Hanoi University of Business and Technology Việc chữa lỗi trong kỹ năng viết đoạn văn của sinh viên trình độ trung cấp tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

51

Vũ Thị Hằng

Nga

08.08.1991

Improving learning reading for the first year non-English major students through cooperative learning : An action research project at Lang Son Education College Cải thiện kỹ năng đoc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất thông qua phương pháp học tập hợp tác: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

52

Lê Thị Bảo

Ngọc

24.11.1989

An analysis of the English reading habits among the second-year and the third-year EFL students at Hanoi University Phân tích thói quen đọc bằng tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội

53

Nguyễn Hương

Ngọc

25.02.1990

A study on the internal and external factors influencing student interaction in oral English classes in Thai Nguyen University of Economics and Business Administration Nghiên cứu về các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng tương tác của sinh viên trong các lớp học nói tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

54

Vũ Ánh

Nguyệt

23.12.1989

Using multimedia tools to improve the first year non-English major students’ listening comprehension and their motivation in learning listening skill at Phuong Dong University Sử dụng các công cụ đa phương tiện trong dạy nghe nhằm cải thiện kỹ năng nghe hiểu và động lực học tập cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Phương Đông

55

Hoàng Thị

Nhung

27.04.1990

The effects of reading strategies instruction on EFL students’ reading comprehension, and attitudes towards learning reading Ảnh hưởng của việc dạy chiến lược đọc đối với khả năng đọc hiểu và thái độ học đọc của học sinh tiếng Anh

56

Lê Thị Hồng

Nhung

10.10.1984

57

Nguyễn Thị Mai

Phương

16.01.1991

Using games in speaking lessons to enhance oral production of the 7th grade students in the Haven Language Academy: A quasi- experimental study Sử dụng trò chơi trong các tiết học nói để nâng cao khả năng nói của học sinh lớp 7 tại Học viện Ngôn ngữ Haven

58

Hà Ánh

Phượng

03.11.1991

Integrating culture in ELT via cultural movies to enhance learners’ motivation and cultural awareness: An action research project in EIE English Center Lồng ghép văn hóa vào giảng dạy tiếng Anh thông qua sử dụng phim nhằm tăng cường động lực học tập và nhận thức văn hóa cho học viên tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIE

59

Nguyễn Ngọc

Sơn

19.08.1980

An investigation into the organization of pair/group work activities to increase students’ participations in English speaking lessons at Hanoi Procuratorate University Nghiên cứu tổ chức các hoạt động làm việc theo cặp/nhóm nhằm thúc đẩy học sinh tham gia trong các giờ học nói tiếng Anh tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

60

Giang Đức

Tùng

29.10.1987

Using communicative language teaching techniques to improve tenth graders’ reading   comprehension and motivation in learning reading skills: An action research project at Nguyen Thi Giang High school Sử dụng kỹ thuật giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp để cải thiện việc đọc hiểu và động lực học tập trong việc học kỹ năng đọc của học sinh lớp 10: Nghiên cứu cải tiến ở Trường THPT Nguyễn Thị Giang

61

Lê Thu

Thảo

10.12.1990

A study on English majors’ writing strategies at People’s Security Academy Nghiên cứu các chiến lược sử dụng trong quá trình viết của sinh viên chuyên ngữ Học viện An ninh Nhân dân

62

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

12.04.1987

The effects of cooperative learning on English reading comprehension and attitudes of the first year students at Hanoi University of Industry Ảnh hưởng của phương pháp học tập hợp tác đối với việc đọc hiểu tiếng Anh và thái độ của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

63

Lương Thị Mỹ

Thiều

20.02.1990

The effects of total physical response on children’s vocabulary learning: An action research project at Educare English Center Ảnh hưởng của phương pháp TPR đối với việc học từ vựng của trẻ em: Nghiên cứu cải tiến tại Trung tâm Anh ngữ Educare

64

Hồ Thị Anh

Thơ

20.09.1990

Increasing the first year non-English major students’ participation in English speaking classes by using pair/group work: An action research project at Hanoi University of Industry Tăng khả năng tham gia giờ học nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất thông qua hoạt động theo cặp/ theo nhóm: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

65

Hoàng Thị

Thu

30.09.1989

Enhancing non-English major students’ vocabulary retention by using Semantic Mapping: An action research study at Thang Long University Sử dụng bản đồ ngữ nghĩa nhằm nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Đại học Thăng Long

66

Nguyễn Thị

Thu

24.03.1989

An investigation into the use of communicative activities in speaking class to students of grade 10 in Toan Thang High school Nghiên cứu việc sử dụng các hoạt động theo đường hướng giao tiếp trong giờ học nói cho học sinh lớp 10 Trường THPT Toàn Thắng

67

Phan Thị

Thu

15.11.1985

The effects of using examples on improving the 10th graders’ English tenses learning at Bắc Kiến Xương Upper-Secondary school in Thai Binh Ảnh hưởng của việc dạy các thì trong tiếng Anh thông qua các ví dụ cho học sinh lớp 10 Trường THCS Bắc Kiến Xương – Thái Bình

68

Trần Hà

Thu

11.12.1990

Adapting while-reading tasks to increase motivation for learning reading of the 10th grade students at Le Loi High School, Hanoi Điều chỉnh các hoạt động trong khi đọc để tăng hứng thú học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 10 tại Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội

69

Đoàn Thị Phương

Thùy

23.07.1987

The effects of cognitive reading strategy instruction on reading comprehension of first year students at National University of Art Education: Action research study Nghiên cứu cải tiến về ảnh hưởng của việc dạy chiến lược đọc tri nhận đối với khả năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

70

Nguyễn Thị Kim

Trang

28.09.1990

The effects of using language games on vocabulary retention of the 4th graders: An action research project at Ba Hien B Primary school Ảnh hưởng của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ đối với việc nhớ từ vựng của học sinh lớp 4: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Bá Hiến B

71

Nguyễn Thị Thu

Trang

19.02.1987

Designing an ESP reading syllabus for the third-year students of Security Investigation Thiết kế giáo trình đọc tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành An ninh Điều tra

72

Ninh Thị

Yến

07.03.1988

The effects of web-based materials on the pronunciation of the first year students at University of Finance and Business Administration Ảnh hưởng của các tài liệu trực tuyến đối với khả năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đai học Tài chính Quản trị Kinh doanh

73

Nguyễn Đình

Thường

17.10.1985 K20 (bảo lưu)

An evaluation of the ESP reading material for the third year college students of Auditing and Accounting in Hanoi University of Industry Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên cao đẳng năm thứ ba chuyên ngành Kế toán Kiểm toán tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

NGÔN NGỮ NGA

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1

Nguyễn Thị Minh

Tâm

20.12.1988

Mетодические основы контроля   и оценки в обучении русскому языку студентов-филологов ханойского университета Cơ sở giáo học pháp của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam chuyên ngữ ở Trường Đại học Hà Nội

2

Nguyễn Đức

Thắng

01.02.1980

Формы приглашения в русском языке и способы передачи их на вьетнамский язык Các dạng thức lời mời trong tiếng Nga và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

3

Nguyễn Thụy

Trang

21.09.1980

NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1

Đoàn Thị

29.10.1991

ベトナムにある日系企業での電話対応においてベトナム人の日本語敬語使用の考察

Khảo sát việc sử dụng kính ngữ tiếng Nhật của người Việt trong giao tiếp bằng điện thoại tại các công ty của Nhật ở Việt Nam

2

Đinh Thị Ngọc

Linh

06.09.1983

ハノイ大学日本語学部の学生による通訳時のノートテイキング能力の現状

通訳授業への取り組み

― Hiện trạng năng lực ghi nhanh khi dịch nói của sinh viên Khoa tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội. Thử nghiệm luyện kỹ năng ghi nhanh trong giờ dịch nói Nhật – Việt

3

Suzuki

Mio

ベトナム人日本語学習者における格助詞の誤用分析

Phân tích lỗi sử dụng giới từ cách của sinh viên học tiếng Nhật

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1

Vũ Thu

13.09.1988

中国福建菜名及其越

译之初探

Bước đầu tìm hiểu tên món ăn Phúc Kiến, Trung Quốc và cách dịch chúng sang tiếng Việt

2

Phan Mi

Lan

17.11.1985

现代汉语词与越南语自造汉越词之对比研究

Nghiên cứu so sánh từ Hán ngữ hiện đại với từ Hán Việt tự tạo trong tiếng Việt

3

Lại Thị

Nhung

08.02.1986

现代汉语进出口贸易术语及其越译研究

Nghiên cứu thuật ngữ thương mại xuất nhập khẩu trong tiếng Hán hiện đại và so sánh với tiếng Việt

4

Vương Nam

Quế

23.12.1976

汉越语使令类三价动词的对比研究

Nghiên cứu đối chiếu động từ tam trị “Cầu khiến” giữa tiếng Hán và tiếng Việt

5

Ngô Thùy

Trang

05.02.1988

汉越量词的感情色彩对比研究

Nghiên cứu so sánh sắc thái biểu cảm của lượng từ giữa tiếng Hán và tiếng Việt

6

Nguyễn Thị Huyền

Trang

02/10/1987

现代汉语保险术语及其越译研究

Nghiên cứu thuật ngữ bảo hiểm tiếng Trung và dịch ra tiếngViệt

7

Trần Huyền

Trang

06.10.1987

汉语成语之考察研究(与带

“Phật”

“Bụt”

的越南

语成语对比

) Nghiên cứu khảo sát các thành ngữ tiếng Hán có chữ “

” (có đối chiếu với tiếng Việt)

8

Dương Danh

Tuân

21.05.1982

中国网名的特点(与越南网名

对比

) Đặc điểm nickname trên mạng internet Trung Quốc (có đối chiếu với nickname trên mạng internet Việt Nam)

9

Nguyễn Thị

Vy

24.12.1978

越南

语新闻的汉译研究

——

报纸消息为例

Nghiên cứu dịch thuật thể loại tin trên báo viết từ tiếng Việt sang tiếng Trung

10

Dương Thị Hải

Yến

26.08.1989

现代汉语有关性格的歇后语及其越译研究

Nghiên cứu Yết hậu ngữ chỉ tính cách trong tiếng Hán và việc chuyển dịch sang tiếng Việt

KHOA ĐÀO TẠO SĐH

PHÒNG ĐÀO TẠO

【Top 21】 Quyển Sách Hay Về Đầu Tư Chứng Khoán 【Có Video+Tài Liệu】 / 2023

Quyển sách hay về Đầu Tư Chứng Khoán

21 cuốn sách “Dạy đầu tư chứng khoán hay nhất mọi thời đại”: Tổng hợp sách giúp bạn đầu tư chứng khoán thành công từ A-Z theo lời khuyên của Warren Buffet. Tổng hợp những sách hay, Ebook chứng khoán PDF tốt nhất, cách đầu tư chứng khoán hiệu quả, tìm hiểu chứng khoán bắt đầu từ đâu. chúng tôi tổng hợp trọn bộ sách đầu tư chứng khoán hay nhất giúp các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Có những phương pháp đầu tư đã chứng minh được tính hiệu quả của nó và được đúc kết trong những cuôn sách chứng khoán nổi tiếng. Đây là 21 cuốn sách đầu tư chứng khoán phải đọc cho người mới bắt đầu mà bản thân đội ngũ chúng tôi đã trực tiếp thực hành theo và đạt được kết quả đầu tư thành công.

Sách chứng khoán hay #1: Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào?

Điều đặc biệt của cuốn sách là các kinh nghiệm của tác giả được trình bày rất cô đọng, có dẫn chứng thuyết phục qua ngôn từ dễ hiểu song vẫn chứa đựng các nội dung mang tính hàn lâm trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Qua cuốn sách, người đọc cũng sẽ hiểu được các vấn đề lý thuyết về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kỹ năng giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán được áp dụng linh hoạt trong thực tế đầu tư chứng khoán như thế nào.

Bạn nên xem Video học chứng khoán này: 3 BÀI HỌC CHỨNG KHOÁN từ NHÀ ĐẦU TƯ 65 TUỔI ở Hà Nội, và câu chuyện Hoa hậu Mai Phương Thúy, Ca sĩ Cao Thái Sơn đầu tư chứng khoán lãi hay lỗ?

Người đọc sẽ có cơ hội biết về Lý thuyết hộp của Nicolas Darvas và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong đầu tư chứng khoán. Vì vậy, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính – Chứng khoán.

“Nội dung cuốn sách là một cuốn tự truyện về quá trình kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Mỹ của Nicolas Darvas, một diễn viên múa chuyên nghiệp. Ông bắt đầu mua bán chứng khoán khi còn chưa biết tí gì về chứng khoán, gần như ông chả biết các khái niệm cơ bản về đầu tư chứng khoán như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính…Ông đã thất bại rất nhiều lần khi đầu tư theo cảm tính và theo đề nghị của nhà môi giới mà không hề biết phân tích quyết định đầu tư đó là tốt hay không; chính từ những thất bại của bản thân ông đã suy ngẫm và rút ra nhiều nguyên tắc đầu tư, ông mua bán theo những nguyên tắc của mình và không quan tâm đến tin tức trên thị trường, lời tư vấn của nhà môi giới. Chính nhờ những nguyên tắc của mình mà ông đã kiếm được 2 triệu đô la.

Lúc mới mua mình nghĩ cuốn sách này là chuyên về hướng dẫn cách thức đầu tư nên mới mua, sau khi đọc xong cũng có hơi thất vọng vì nó như một cuốn tự truyện hơn là sách dạy đầu tư chứng khoán, mình cho 3 sao vì nó không đúng mục đích mình mua, nếu bạn nào muốn mua sách chuyên về dạy phương pháp đầu tư thì nên mua cuốn khác, còn những người nào mới bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán hay có ảo tưởng muốn làm giàu nhanh từ chứng khoán thì nên đọc cuốn này.” (Vo Thanh Hoang)

Sách chứng khoán hay #2: Làm Giàu Qua Chứng Khoán

“Trong thế giới chứng hoán, can đảm là một đức tính quý báu, nhưng chỉ với điều kiện là sau khi chúng ta có đủ kiến thức và kiểm chứng các nhận định”. Làm giàu qua chứng khoán là một cuốn sách hay và nên đọc. Trong cuốn sách bạn sẽ được giới thiệu về Phương pháp đầu tư CANSLIM cơ bản nhất.

“Có nhiều phương pháp để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường. SCANLIM là một trong những cách tốt nhất đế hạn chế rủi ro và đạt được lợi nhuận. SCANLIM, kết hợp đầy đủ cơ bản và kĩ thuật cũng như định lượng, giúp tìm kiếm những cổ phiếu tăng tiến mạnh và hạn chế rủi ro thua lỗ. Ông J.O’neil trình bày phương pháp rất chi tiết và dễ hiểu. Cần đọc kĩ nhiều lần cũng như đọc lại hàng năm theo như tác giả khuyến nghị.” (Thanh Thien Nguyen)

Bạn nên xem trọn bộ VIDEO Hướng dẫn cách Đầu Tư Chứng Khoán cơ bản cho người mới bắt đầu trên Khóa Học Chứng Khoán online miễn phí này: https://khoahocchungkhoan.com (hoặc Link dự phòng: https://khoahoc-chungkhoan.com ). Chúng tôi đã tổng hợp các VIDEO học đầu tư chứng khoán online này theo thứ tự từ A đến Z để bạn có thể dễ dàng học chứng khoán từ con số 0.

Sách chứng khoán hay #3: Giao Dịch Lớn

Đối với những nhà giao dịch chứng khoán đang tìm kiếm một phương pháp đầu tư tổng quát để có thể áp dụng được cho tất cả các loại thị trường, “The Big Trade – Giao dịch lớn”, mang đến một phương pháp đầu tư mới lạ nhưng hiệu quả cho việc giao dịch mà không dùng đến những mánh lới hay những công thức ma thuật phức tạp.

DauTuChungKhoan.org giới thiệu cho bạn các cuốn sách chứng khoán hay nên đọc, bạn có thể tìm tên sách trên Tiki để xem đánh giá nhận xét về các quyển sách chứng khoán này. Bộ sách chứng khoán gồm có:【1】 Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào ?【2】 Làm Giàu Qua Chứng Khoán 【3】 Giao Dịch Lớn 【4】…(bạn đăng ký ở đây https://dautuchungkhoan.org để xem danh sách đầy đủ)

Cuốn sách sẽ góp phần giải đáp những bí mật về thị trường mà độc giả muốn tìm hiểu và giúp các bạn trở thành những nhà giao dịch hiệu quả trong tương lai.

Sách chứng khoán hay #4: Phù Thủy Sàn Chứng Khoán

Cuốn sách gồm một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công và nổi tiếng nhất, với nhiều chi tiết nhất về câu chuyện thành công và những bí mật kinh nghiệm chuyên môn của họ. Ngoài ra, cuốn sách không thể thiếu sự thật về sự nghiệp giao dịch của các nhà quản lý quỹ đầu tư vĩ đại nhất, các nhà giao dịch hàng đầu và các nhà đầu tư chứng khoán tư nhân: từ Richard Dennis, huyền thoại của Sàn chứng khoán Chicago kiêm người sáng lập của Turtles; đến nhà vô địch giao dịch Martin “Buzzy” Schwartz; hay William O’Neil trứ danh, và cả Paul Tudor Jones, người đứng đầu của quỹ đầu tư với lợi nhuận hằng năm trong 5 năm liên tục là 100%.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ biết: Các phù thủy trên sàn đã “thao túng” thị trường chứng khoán Mỹ bằng cách nào? “Tôi đã tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán được 1 thời gian và sau khi đọc quyển sách này, tôi thấy nó chỉ ra rất nhiều sai lầm trong chiến lược đầu tư cổ phiếu của tôi. Sau khi thay đổi chiến lược vào giao dịch thực tế, tôi thấy hiệu quả rõ rệt cho từng giao dịch của mình cũng như không để cảm xúc tác động tới quá trình giao dịch.

Mặc dù cuốn sách này phần lớn nói về việc bán khống cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Mỹ nhưng trong mỗi bài phỏng vấn với các bậc thầy về giao dịch, nó cũng hàm chứa trong đó những đúc rút kinh nghiệm của họ để áp dụng vào việc giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có vài điểm mà các nhà giao dịch bậc thầy đúc rút ra như sau:

1. Hãy tin vào bản thân mình và tự xây dựng cho mình 1 chiến lược đầu tư phù hợp với tính cách. 2. Đầu tư có tính kỹ luật. 3. Học cách cắt lỗ. 4. Thị trường luôn luôn đúng, đừng dự đoán nó mà hãy phản ứng với thị trường.

Sách chứng khoán hay #5: Sách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett

Được xem là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản hơn 50 tỉ USD. Nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư, sự nghiệp của Warren Buffett để lại muôn vàn bài học kinh doanh quý báu…

Cuốn sách này tổng kết: + Những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett + Chiến lược đầu tư của Buffett + Sách lược thực hiện của Buffett + Buffett phân tích Báo cáo tài chính + Năm dự án đầu tư kinh điển của Buffett. Sách viết rất đơn giản và nhiều màu sắc minh họa rất sinh động và dễ hiểu. Toàn bộ nội dung đều là các nguyên lý rất căn bản trong đầu tư chứng khoán mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần biết và xem lại mỗi khi lay động trước thị trường chứng khoán đầy khắc nghiệt…! (Manh Tien)

Cuốn sách này không nói chuyên sâu về cách thức đầu tư, lựa chọn cổ phiếu, cách tính toán giá cổ phiếu và đánh giá doanh nghiệp. Không nói về kiến thức chuyên sâu trên thị trường tài chính nên nếu bạn nào đang quan tâm những kiến thức chuyên sâu cấp độ cao thì cuốn sách này sẽ không thỏa mãn cho bạn.

Đây là một cuốn sách nên đọc. Tuy nhiên không phù hợp cho ai mới vào thị trường. Mình biết vì mình cũng có thời gian như vậy. Cảm xúc thăng hoa mỗi phiên giao dịch, vui có buồn có. Sau một thời gian mua mua bán bán liên tục sẽ có một lúc nào đó bạn ngồi lại và suy nghĩ về bản thân. Và bạn nên tìm cuốn này đọc. (Võ Hoàng Hạc)

Tóm gọn những tinh túy qua cách trình bày mạch lạc – đó là những gì nên nhận xét về cuốn sách này. Cuốn sách có màu là điều mà mình thích nhất. Ngoài ra, phần trình bày rất khoa học, có hình vẽ dễ hiểu và thông minh mang lại hữu ích cho người đọc. Nội dung ngắn gọn, cô đọng. Nhưng chính nội dung ngắn gọn cô đọng lại là một điều mà đa số người theo trường phái đầu tư giá trị, đã từng nghiên cứu về Warrent lại không cảm thấy thích thú lắm. Nói chung sách chỉ phù hợp cho mấy bạn đang tìm hiều sơ qua về Warren và phương pháp đầu tư của ông thôi. :)) (Vũ Đức Hùng)

Sách chứng khoán hay #6: Giàu Từ Chứng Khoán

Những quy tắc vượt thời gian đã đạt được các giao dịch đem lại nhiều lợi nhuận nhưng ít rủi ro từ 5 huyền thoại về đầu tư chứng khoán. Sau một thế kỉ với sự tồn tại của mọi loại hình thị trường và mọi hình thái kinh tế, năm nhà kinh doanh chứng khoán đã xây dựng và hoàn thiện những quy tắc để thành công trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của năm nhà kinh doanh cổ phiếu để đạt được thành công rực rỡ trên thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng rất nhiều rủi ro này.

Hãy đọc bí mật của những thiên tài kinh doanh chứng khoán này để khám phá:

Jesse Livermore – Những thất bại của thị trường ban đầu đã dạy ông quy tắc số 1 để có được lợi nhuận: Hãy cắt giảm thua lỗ và tiến lên Bernard Baruch – Những kỹ năng Baruch đã học được từ công việc lương 50USD/tuần trên thị trường chứng khoán và chúng đã giúp ông như thế nào để kiếm được gia sản lên tới hàng triệu đô-la Nicolas darvas – Kẻ ngoại đạo này đã làm gì để trụ vững trong hàng ngũ những chuyên gia hàng đầu, thành công nhất trên thị trường chứng khoán Gerald Loeb – Loeb đã nhìn ra những lỗi lầm mà rấ nhiều nhà kinh doanh chứng khoán đã mắc phải và nhờ vậy, ông tránh được cuộc khủng hoảng năm 1929 William O’neil – Ông đã kế thừa và phát triển những quy luật tồn tại cùng với thời gian của những nhà kinh doanh đi trước để trở thành một huyền thoại kinh doanh chứng khoán thời đại.

Sách chứng khoán hay #7: Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán: Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Siêu Hạng Trên Mọi Thị Trường

May mắn chỉ là nhất thời nhưng kiến thức giúp bạn kiếm sống suốt đời!

Để trở thành nhà đầu tư thành công, bạn phải trả qua một quá trình học tập lâu dài. Đầu tư cũng giống như học nghề bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, … luôn cần phải có thời gian để nghiên cứu học hỏi. Nếu như quy luật 10,000 giờ đúng với nhiều lĩnh vực, đây cũng cũng có thể là khoảng thời gian cần thiết để một nhà đầu tư phải tự học tập và rèn luyện mới có thể tự do tài chính. Quyển sách mà SG Trading sắp giới thiệu đến các bạn, rất đặc biệt ở chỗ nó giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều để đi đến thành công trong lĩnh vực tài chính, vì đây là quyển sách được viết bởi một nhà vô địch chứng khoán. Không chỉ đơn thuần là 1 quyển sách, vì mục đích cuối cùng là giúp bạn đọc có thể kiếm sống được bằng nghề giao dịch và đầu tư tài chính, tự khẳng định bản thân bằng chính năng lực tài năng của mình.

Sách chứng khoán hay #8: Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán

Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư tự tin hơn và thành công hơn trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách là những điều tra và phân tích đơn giản dễ hiểu về các phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay, nó giải thích những đặc trưng của các loại cổ phiếu đại diện cho từng xu hướng, các chiến lược để tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào những loại cổ phiếu tốt nhất, các lời khuyên giúp bạn chọn được cho mình hướng đầu tư tốt nhất trong các thị trường khác nhau và nhiều hơn thế.

Các biểu đồ PQ sẽ giúp bạn quyết định được cách thức đầu tư nào là phù hợp nhất với bạn, trong khi những mô tả về các chiến lược nhỏ sẽ giúp bạn chọn lọc và biến các chiến lược đó trở thành chiến lược đầu tư của riêng mình. Dù bạn khám phá ra bạn phù hợp nhất với chiến lược đầu tư dài hạn, thận trọng hay bạn chọn theo đuổi chiến lược đầu tư ngắn hạn, ồ ạt, thì đây chính là cuốn sách bạn cần để hiểu rõ đầu vào và đầu ra của từng loại hình đầu tư – và chắc chắn sự nghiệp đầu tư của bạn sẽ bền vững và bội thu

Dù bạn là ai đi chăng nữa, một nhà đầu tư chứng khoán dày dạn kinh nghiệp hay chỉ là một người mới vào nghề, hãy đọc Chiến lược đầu tư chứng khoán để nắm bắt được:

Sách chứng khoán hay #9: Phương Pháp Đầu Tư Warren Buffett

Sách chứng khoán hay #10: Cổ Phiếu Thường, Lợi Nhuận Phi Thường

Philip Fisher là một trong số các nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Triết lý đầu tư của ông không chỉ được nhiều chuyên gia hiện đại nghiên cứu và áp dụng mà còn được rất nhiều nhà đầu tư coi đó là cẩm nang dẫn đường cho bản thân. Những triết lý này đã được tập hợp trong cuốn sách nổi tiếng của ông – Cổ phiếu thường, Lợi nhuận phi thường (Common Stocks and Uncommon Profits), một trong những giáo trình đầu tư kinh điển dành cho các nhà đầu tư hiện đại.

Cuốn sách sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn toàn diện, từ những vấn đề hết sức cụ thể như sức mạnh của “lời đồn đại”, nên mua gì, khi nào, những điều nhà đầu tư cần tránh, cách tìm ra một cổ phiếu tiềm năng… cho đến phương pháp hình thành một triết lý đầu tư đem lại hiệu quả cao.

Fisher đã chỉ ra rằng có hai cách để thu được lợi nhuận đầu tư lớn nhất: thứ nhất là mua cổ phiếu khi thị trường đi xuống và đợi lúc thị trường hồi phục; hoặc áp dụng cách thứ hai ít rủi ro hơn và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, đó là đầu tư vào một số công ty đang tăng trưởng liên tục và thu lợi nhuận hàng năm. Để tìm được chính xác những công ty như vậy, ông cũng đưa ra 15 luận điểm lựa chọn cổ phiếu và những thành tố cần có cho một khoản đầu tư hiệu quả.

Có thể nói Cổ phiếu thường, Lợi nhuận phi thường sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận của bạn về thị trường tài chính, một cuốn sách xứng đáng có một vị trí trang trọng trên giá sách của các nhà đầu tư và bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Cuốn sách nằm trong “Top 10 cuốn sách về chứng khoán hay nhất mọi thời đại”

Sách chứng khoán hay #11: Trên Đỉnh Phố Wall

Peter Lynch là nhà quản lý tài chính số 1 ở Mỹ. Quan điểm của ông là: Tất cả các nhà đầu tư trung bình đều có thể trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ và họ có thể chọn được những cổ phiếu hời nhất không kém gì các chuyên gia đầu tư trên Phố Wall chỉ bằng việc thực hiện một cuộc điều tra nhỏ.

“Sách hay nội dung chuyên sâu, có nhiều thông tin và bài học bổ ich, đáng để đọc cho các nhà đầu tư cá nhân, chất lượng giấy tốt. Tuy nhiên, có một vài lỗi dịch không đúng ý lắm.” (Nguyen Linh)

Sách chứng khoán hay #12: Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall

Trong cuốn sách kinh điển về đầu tư này, Burton G. Malkiel sẽ chỉ cho nhà đầu tư cá nhân cách thức để: Dựa trên những nghiên cứu mới nhất và kinh nghiệm phong phú trong nhiều vai trò: nhà kinh tế học, chuyên gia tài chính, và nhà đầu tư thành công, Malkiel sẽ cung cấp cho các nhà đầu cá nhân ở tất cả cấp độ kinh nghiệm những lập luận then chốt và chỉ dẫn chi tiết để họ tự tin tìm ra hướng đầu tư trên mọi thị trường – và tìm ra con đường chắc chắn nhất để bảo toàn và gia tăng nhanh chóng khoản tiền đầu tư.

“Một cuốn sách rất cuốn hút, rất hay giúp tôi khai sáng rất nhiều. Qua tìm hiểu trên mấy web thì quyển này được recommended nên đọc đầu tiên sau đó mới đến THE INTELLIGENT INVESTOR, SECURITY ANALYSIS. Tôi sẽ cố đi theo tuần tự. Có điều tìm ấn bản tiếng anh trên Tiki khó quá, toàn hết hàng.Mong Tiki thường xuyên cập nhật nhiều ấn bản tiếng anh của những đầu sách hay thế này. Cảm ơn Tiki.” (Bảo Thoa)

Sách chứng khoán hay #13: Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán

Mark Miniverni là tác giả cuốn sách bán chạy Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Superperformance in Stocks (Phong Cách Giao Dịch của một Phù Thủy Chứng Khoán: Làm thế nào đạt được thành tích giao dịch chứng khoán siêu hạng). Bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đôla, Mark Minervini đã biến tài khoản của mình thành hàng triệu đôla, với tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm lên đến 220% và chỉ duy nhất một quý thua lỗ. Được biết, ông đã từng biến tài khoản 100,000 đôla tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm. Điều này tương ứng với tỷ suất sinh lợi gộp lên đến 33,500%!

Mark được ca ngợi trong cuốn sách Momentum Masters- A Roundtable Interview with Super Traders (Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng- Một cuộc phỏng vấn bàn tròn với Các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng) và cuốn sách Stock Market Wizards: “Conversation with America’s Top Stock Traders” (Những Phù Thủy Chứng Khoán: “Cuộc đối thoại với Các Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Hàng Đầu Hoa Kỳ) của Jack Schwager. Schwager viết: “Thành tích giao dịch của Minervini khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết các nhà giao dịch và quản trị tiền sẽ sung sướng đến phát điên nếu như đạt được tỷ suất sinh lợi bằng với năm giao dịch tệ nhất của Minervini-128%/năm (vì đó đã là tốt nhất đối với họ.)”

Mark đào tạo các nhà giao dịch theo phương pháp SEPA của ông tại Minervini Private Access, một hệ thống nền tảng trực tiếp cho phép các thành viên có được sự trải nghiệm độc đáo bằng cách giao dịch thực tế với Mark.Ông cũng là người hướng dẫn trực tiếp tại hội thảo Master Trader Program, nơi ông dạy hệ thống giao dịch của mình trong sự kiện cuối tuần.

“Nội dung sách rất đúng với những gì mình cần, 1 tư duy của một nhà đầu tư thành công không phải là đề ra mục tiêu kiếm được bao nhiêu tiền từ mỗi thương vụ trước giờ mình điều nghĩ cố sẽ kiếm bao nhiêu tiền mỗi tháng từ chứng khoán, mà phải xây dựng một hệ thống giao dịch kiểm soát tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro sao cho hợp lí, và kiên định với chính nó khi vào và ra lệnh. Đọc sách xong mình cảm thấy đây ko chỉ là sách chỉ về chứng khoán. Nó bao gồm cả về quản lí cảm xúc trong cuộc sống, nói về sự tập trung, luật hấp dẫn, kĩ năng ra quyết định, cách nhìn vào năng lực bản thân ở hiện tại và lộ trình cải thiện những yếu điểm. Mình nghĩ đây là quyển sách rất hay mà bạn đọc có đam mê chứng khoán nền dành thời gian để đọc qua.”

“Không giáo điều, cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm rất thực tế, đặc biệt là cách suy nghĩ để kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi giao dịch lướt sóng, ngắn hạn. Rất đúng với tâm lý nhiều NĐT khi tham gia ttck. Sách dịch còn 1 số lỗi chính tả, bìa sách dễ móp nhưng ko quan trọng. Rất ấn tượng với bản dịch của các GV UEH vì dịch sát nghĩa và kỳ công tìm hiểu rất kĩ các ví dụ của tác giả để gthích cụ thể cho người đọc. Tiki giao hàng đúng hẹn, mua sách đc tặng 3 cuốn vở ôli và giảm giá 50k dịp trung thu nữa. Rẻ hơn bên ngoài nhiều.” (Dương Hồng Hạnh)

“Nên đọc cuốn GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN và cuốn này là 2 cuốn nên đọc đầu tiên trong quá trình tìm hiểu về Thị trường chứng khoán. Thật sự hay và thực chiến chứ không lý thuyết xuông như mấy cuốn sách dạy đầu tư khác. Đọc xong thì có thể áp dụng được ngay ở thị trường chứng khoán.” (LUU VU HIEN)

Sách chứng khoán hay #14: Warren Buffett Đầu Tư Như Một Cô Gái

Thị trường chứng khoán luôn là điểm nóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Những năm gần đây, cái tên Warren Buffett nổi lên như một huyền thoại. Ông được mệnh danh là “nhà tiên tri của Omaha” với những thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận lớn dần theo cấp số nhân. Điều gì làm nên thành công vĩ đại của con người giàu có thứ 3 thế giới này? Liệu ta có thể học hỏi được bí quyết thành công của con người tài ba này không? Liệu ta có thể thành công trên một thị trường mà biến động từng ngày, từng giờ như Warren Buffett đã làm?

Cuốn sách “Warren Buffett đầu tư như một cô gái” sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Với những quan sát, phân tích sâu sắc bí quyết thành công của Warren Buffett, tác giả đã chỉ ra những điều quyết định thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư – khối óc, cảm xúc, cá tính con người bạn. Nếu bạn muốn thành công vượt trội trên thị trường bị sợ hãi và lòng tham chi phối này, bạn phải biết làm chủ khí chất của bản thân và cuốn sách sẽ giúp bạn làm điều đó. Với những điều thu nhận được từ cuốn sách, bạn sẽ có được bản lĩnh, kiến thức, lối tư duy như những gì “nhà tiên tri” Warren Buffett đã làm.

Sách chứng khoán hay #15: Phân Tích Chứng Khoán

Phân Tích Chứng Khoán là một trong những cuốn sách tài chính có ảnh hưởng nhất thế giới từng được viết ra. Với hơn một triệu bản được bán ra thông qua năm phiên bản trước, Phân tích chứng khoán đã cung cấp cho các thế hệ nhà đầu tư những triết lý và kỹ thuật đầu tư vô cùng giá trị của Benjamin Graham và David L. Dodd.

Dựa trên nội dung của phiên bản thứ hai, được xuất bản năm 1940, phiên bản thứ 6 này bổ sung các tiểu luận sinh động và thực tế do những cây viết xuất sắc soạn thảo. Đội ngũ này bao gồm các nhà đầu tư giá trị lỗi lạc, một chuyên gia học thuật tài năng và các cây bút tài chính hàng đầu thế giới. Độc giả sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm và sự thông thái của các chuyên gia thực hành xuất sắc nhất trong thế giới tài chính và các nhà quan sát thị trường thạo tin nhất.

Phân tích chứng khoán của tác giả Benjamin Graham và David Dodd được ví như “cuốn kinh thánh của đầu tư giá trị”. Cuốn sách là tác phẩm hoàn chỉnh và chi tiết, đầy ắp sự thông thái cho các thế hệ. Trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra những bài học hữu ích, phương pháp đầu tư với tính ứng dụng tuyệt vời đến ngày hôm nay. Không phải ngẫu nhiên mà Phân tích chứng khoán được Warren Buffett coi là “Một tấm bản đồ chỉ đường trong đầu tư mà tôi đã, đang và sẽ sử dụng.”

Phân tích chứng khoán phiên bản 6 của Graham và Dodd đã được cải tiến rất nhiều so với 5 phiên bản trước. Tại phiên bản mới nhất này, quyển sách đã được bổ sung các bài tiểu luận trình bày cách thực hành của các nhà đầu tư giá trị hàng đầu thế giới, khiến giá trị của tác phẩm này càng trở nên quý giá. Ở phiên bản này, Phân tích chứng khoán được Morris Smith – Nhà đầu tư cá nhân hàng đầu đánh giá là phiên bản tuyệt vời nhất mà các nhà đầu tư nhất định phải đọc.

Với 8 chương sách, Phân tích chứng khoán không chỉ đưa ra những bài học vô giá trong đầu tư giá trị mà còn khiến các nhà đầu tư có được sự tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan khi đối mặt với sự biến động thất thường trong quá trình đầu tư.

Cuốn sách kinh điển về đầu tư giá trị cùng cuốn Nhà đầu tư thông minh. Đây là 2 cuốn rất đáng đọc, nghiên cứu và học hỏi để hình thành nên phong cách đầu tư của cá nhân. Hai cuốn sách chứa đựng rất nhiều kiến thức kinh nghiệm đã làm nên thành công của nhà đầu tư huyền thoại Warrent Buffet. Thực sự mọi người nên mua và dành thời gian nghiên cứu sâu 2 cuốn sách đầu tư về giá trị này.

Sách chứng khoán hay #16: Chiến Thắng Trò Chơi Chứng Khoán

Bạn làm việc cật lực nhưng lại không tạo ra đủ của cải vật chất để có một cuộc sống mơ ước, hoặc không dành dụm đủ tiền để hưởng nhàn lúc về hưu? Bạn sẽ biết được rằng có những người bình thường, thậm chí không hề có chút kinh nghiệm đầu tư nào, đã gây dựng được khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ đô và có nguồn thu nhập thụ động đều đặn bằng chiến lược đầu tư đúng đắn. Chúng ta đang sống trong một thời đại kinh tế khi mà việc kiếm tiền không còn dễ dàng như đầu tư vào các cổ phiếu tốt, các quỹ tương hỗ đáng tin cậy và ngồi yên đợi giá trị tăng lên qua thời gian. Hệ thống tài chính đầy biến động và có sự kết nối qua lại lẫn nhau cho bạn biết rằng những cổ phiếu mà bạn sở hữu có thể bỗng chốc tuột dốc thảm hại ngày hôm nay và leo dốc trở lại, thậm chí leo còn cao hơn, vào ngày mai.

Thế nhưng, thị trường chứng khoán vẫn là kênh đầu tư mang lại một trong những nguồn lợi nhuận tốt nhất cho khoản tiết kiệm của bạn và là cách duy nhất mà thông qua đó, một người có mức thu nhập bình thường có thể hy vọng đạt được mục tiêu tự do tài chính. Vì vậy, trở thành nhà đầu tư thông thái và nắm giữ bí quyết thu về lợi nhuận ổn định và liên tục là điều vô cùng quan trọng. Tác giả Adam Khoo đã tích lũy kiến thức và kinh nghiệm đầu tư trong suốt 21 năm để cho ra đời quyển sách Chiến Thắng Trò Chơi Chứng Khoán, nhằm mục đích cung cấp cho bạn những kiến thức đầu tư thiết thực và dễ hiểu. Quyển sách này sẽ vén bức màn đầu tư bí ẩn và hé lộ đáp án mà bạn đang tìm kiếm. Các chiến lược trong sách sẽ giúp bạn tránh xa những cổ phiếu rủi ro, đồng thời hướng dẫn bạn cách đầu tư vào những công ty tốt, liên tục lớn mạnh qua thời gian.

Trong Chiến Thắng Trò Chơi Chứng Khoán, bạn sẽ học được cách: Đầu Tư Vào Những Cổ Phiếu Thành Công Và Sinh Lợi Nhuận Cao, Xác Định Xu Hướng Tăng Và Xu Hướng Giảm Của Thị Trường Đề Phòng Rủi Ro Và Bảo Vệ Danh Mục Đầu Tư Khi Thị Trường Sụp Đổ, Bán Khống Và Kiếm Lời Khi Thị Trường Đang Ở Xu Hướng Giảm, Quản Lý Rủi Ro Và Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Rèn Tâm Lý Vững Vàng Của Một Nhà Đầu Tư Có Kỷ Luật, Lập Danh Mục Đầu Tư Thành Công Phù Hợp Với Các Mục Tiêu Đầu Tư, Tạo Nguồn Thu Nhập Thụ Động Từ Quỹ Đầu Tư Tín Thác Bất Động Sản, Gây Dựng Tài Sản Hàng Tỷ Đô Từ Mức Thu Nhập Bình Thường.

Sách chứng khoán hay #17: Bí Quyết Đầu Tư Và Kinh Doanh Chứng Khoán Của Các Tỷ Phú Warren Buffet & George Soros

Trong những năm gần đây, bằng những chỉ số phát triển ngoạn mục, Việt Nam đang được biết đến như một nền kinh tế trẻ, năng động và đầy triển vọng. Là thành viên trẻ nhất của tổ chức WTO, Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội và thách thức mới trên con đường hội nhập kinh tế thế giới và tự khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Trong xu hướng chung đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tỏ rõ vai trò là một kênh thu hút vốn vô cùng hiệu quả, là mạch máu quý giá để phát triển nền kinh tế. Tuy còn khá non trẻ nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định một cách thuyết phục địa vị đỉnh cao trong nền kinh tế thị trường bằng những kỉ lục ấn tượng liên tiếp được xác lập. Sự ra đời của thị trường chứng khoán không chỉ là bước phát triển tất yếu của kinh tế thị trường mà còn góp phần tạo ra sự thay đổi to lớn trong tập quán đầu tư của người Việt. Giờ đây, ngoài thị trường địa ốc và lĩnh vực ngân hàng, các nhà đầu tư ở Việt Nam có thêm một sự lựa chọn mới mẻ đầy hấp dẫn: thị trường chứng khoán.

Chỉ sau tám năm hoạt động (phiên giao dịch đầu tiên được thực hiện tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 – 7 – 2000), thị trường chứng khoán đã bứt phá vươn lên trở thành kênh huy động vốn hàng đầu với 120 doanh nghiệp niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán, với tổng giá trị đạt 17% GDP năm 2006, là cầu nối nhanh nhất giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn không ít người dân Việt Nam vẫn chưa biết đến hoặc chưa hiểu rõ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Không thể phủ nhận rằng, hiện nay còn một bộ phận không nhỏ trong số chính những nhà đầu tư chứng khoán – đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân – vẫn chưa hình thành được phương thức đầu tư khoa học dựa trên những phân tích, tính toán thực tế chính xác, mà đầu tư theo cảm tính cá nhân một cách thiếu cơ sở. Chính điều này đã làm cho những nguy cơ, rủi ro trên thị trường tăng cao và đã dẫn đến những tổn thất không nhỏ đối với những nhà đầu tư. Toàn cảnh một phiên giao dịch chứng khoán tại Hà Nội.

Với cuốn sách này, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả Việt Nam những bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán thành công của hai nhà đầu tư hàng đầu thế giới: Warren Buffett và George Soros. Mong rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, quý vị độc giả có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm đầu tư của hai nhà đầu tư cổ phiếu hàng đầu thế giới này và vận dụng thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, và họ cùng làm nên những gia tài trị giá hàng chục tỷ đô la chỉ bằng hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, sự nghiệp của hai người lại trái ngược và mâu thuẫn với nhau như mặt trời và mặt trăng. Buffett dùng tiền mặt để mua những cổ phiếu và cả các doanh nghiệp được định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của chúng, rồi sở hữu chúng vĩnh viễn; còn Soros nổi tiếng nhờ những vụ mua bán khổng lồ và chớp nhoáng tại các thị trường tiền tệ. Vậy thì giữa hai người có thể tồn tại những điểm chung nào?

Thông qua việc xác định những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến với những thành công phi thường, Mark Tier lần đầu tiên đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có những thói quen đó. Và tất cả chúng ta đều có thể học hỏi và tự rèn luyện những thói quen này. Dù đang ở đâu trong thị trường đầu tư: tìm mua cổ phiếu giá rẻ – “những món hời” theo cách nói của Buffett – hay mua bán các hợp đồng tiền tệ giao sau như Soros, đầu tư vào bất động sản, đồ cổ hay các bộ sưu tập; chúng ta hãy sử dụng những công cụ phân tích mang tính kỹ thuật, mua lúc giá hạ hay lúc thị trường tiền tệ chao đảo bất thường, sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa hay chỉ đơn giản là muốn dành dụm tiền bạc phòng khi cơ nhỡ… thì những thói quen này cũng sẽ giúp chúng ta đặc biệt cải thiện hiệu quả đầu tư của mình.

Sách chứng khoán hay #18: Warren Buffett Làm Giàu

Warren Buffett Làm Giàu là một câu chuyện về cách tạo ra sự giàu có phi thường mà không cần đến tài sản thừa kế, không cần điểm khởi đầu thuận lợi bằng việc tiếp nhận một công ty gia đình, không cần phải làm những điều mà tất cả những người khác đang làm, không cần thông tin “tay trong” hay những mối liên hệ đặc biệt, không cần phải lãnh lương và những khoản cổ phiếu thưởng cực kỳ hậu hĩnh của một người làm công cao cấp. Và trên tất cả, con người này đã có kế hoạch hoàn trả sự giàu có của mình trở lại cho xã hội.

Ý tưởng cốt lõi của Warren Buffett Làm Giàu là bạn có thể tạo ra sự giàu có vượt bậc bằng cách lựa chọn hình thức sở hữu một doanh nghiệp và sở hữu nó cả cuộc đời bạn – hoặc thậm chí qua nhiều thế hệ. Sự giàu có của Buffett không nói về những điều bạn đã biết, mà nói về những điều bạn cần biết. Warren Buffett Làm Giàukhông bàn đến số tiền mà bạn có được là bao nhiêu, nhưng chỉ ra cho bạn cách thức đầu tư từ những gì bạn có trong tay.

Sách chứng khoán hay #19: Hòn tuyết lăn

Giờ đây, cái tên Warren Buffett không còn mấy xa lạ với mọi người ở khắp các châu lục, bởi vì con người này có một tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn và luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới suốt hai thập kỷ vừa qua.

Song, ít ai biết rằng, vị tỷ phú 80 tuổi đáng kính ấy, “nhà hiền triết vùng Omaha” của Hoa Kỳ thuở thiếu thời lại là một cậu học sinh thường bị điểm kém, từng bỏ nhà đi hoang, nhiều lần tham gia đánh cắp những món đồ thể thao từ cửa hiệu Sears, điều hành một lộ trình giao báo năm 13 tuổi, mua một trang trại 40 mẫu Anh vào năm học lớp 10, bị trường Harvard từ chối, có một cuộc tình “đầy sóng gió” với Hoa hậu Nebraska 1949 Vanita Mae Brown, từng là một “tín đồ” trung thành có thâm niên hàng chục năm của Pepsi trước khi chuyển sang uống Cherry Coke của Coca-cola từ năm 1987, kết thân và xem vợ chồng tỷ phú số 1 thế giới 2009 Bill Gates và Melinda Gates gần như con ruột nhưng không bao giờ đầu tư một đồng vào “đế chế” Microsoft hùng mạnh, cùng vô số những thương vụ đầy táo bạo mang đến cho ông những thành công tột bậc (và một vài thất bại “nho nhỏ”) dọc theo chiều dài sự nghiệp của ông… cho đến khi đọc The Snowball – Hòn tuyết lăn, quyển tự truyện về cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett do Alice Shroeder chấp bút theo đề nghị của chính ông.

Năm 2003, trong khi Alice Schroeder đang là một nhà phân tích tài chính thành đạt tại Wall Street và làm một giám đốc của Tập đoàn Morgan Stanley thì bất ngờ nhận được lời đề nghị của Warren Buffett về việc dành trọn thời gian viết một cuốn sách về ông, và bất ngờ hơn nữa là cô đã đồng ý.

Cô đã làm việc với ông trên dưới 2.000 giờ và phỏng vấn 250 người để cho ra đời Hòn tuyết lăn (The Snowball) vào ngày 29 tháng 9 năm 2008. Cuốn sách ngay lập tức chiếm hạng nhất trong danh sách các sách bán chạy nhất trên tờ New York Times và được các tờ báo và tạp chí như Wall Street Journal, Publishers Weekly, Time Magazine, People, Financial Times, BusinessWeek, USA Today, The Washington Post xếp và danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất năm 2008 cùng danh hiệu “Cuốn sách hay nhất của năm 2008”.

Trên chúng tôi Hòn tuyết lăn nhanh chóng chiếm giữ vị trí số 1 thể loại sách đầu tư – kinh doanh, và được bình chọn là một trong năm cuốn sách về tiểu sử hay nhất của năm 2008. Tờ BusinessWeek đã bình chọn bà cùng hai người khác, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke và Cựu Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ Hillary Clinton là “Ba tác giả đáng xem nhất của năm 2008”. Danh tiếng của Alice Schroeder, chuyên viên phân tích tài chính, bỗng nổi lên như một hiện tượng, một ngôi sao sáng trên văn đàn thế giới ngay sau khi tác phẩm đầu tay của bà xuất hiện trên các quầy sách và được đón nhận nồng nhiệt.

New York Post thì nhận định Hòn tuyết lăn gần như là một “bảo bối” chứa đựng các bí quyết của nhà đầu tư thành công nhất nước Mỹ. Cuốn sách dành cho những ai đang tìm kiếm một thương vụ tái bảo hiểm trong cơn suy thoái hiện nay.

Tờ báo về tài chính của thế giới – Financial Times – có lời giải thích rất cụ thể và thực tế cho Hòn tuyết lăn: “Mọi người đều biết rằng trong một thị trường vốn có tính thanh khoản cực thấp trong những năm gần đây, việc có được suất lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường chứng khoán trong một thời gian ngắn là… bất khả thi! Nhưng Warren Buffett luôn làm được điều đó trong suốt 50 năm qua. The Snowball (Hòn tuyết lăn) sẽ cung cấp cho bạn các manh mối giải thích ông đã làm điều đó như thế nào”.

Tờ báo của phố Wall – Wall Street Journalcũng không tiếc lời khen cho Hòn tuyết lăn: “Mê hoặc và mang tính bách khoa toàn thư… trong đầu tư. Lực tổng hợp của câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett đã đẩy “Quả cầu tuyết” lăn tới trước. Có quá nhiều điều để học hỏi từ cuốn sách này!”

Hiện nay, danh tiếng của Warren Buffett đã nổi “như cồn” và ông được coi là vị tỷ phú được yêu mến nhất thế giới. Sự nghiệp, cuộc đời và nói chung là tất cả mọi thứ về Warren Buffett đã được Alice Shroeder viết theo đề nghị của chính ông trong bộ sách hai tập Hòn Tuyết Lăn. Hòn Tuyết Lăn theo tôi thấy đó là sự mô tả về sự nghiệp của Warren Buffett một cách chính xác. Của cải, uy tín, kiến thức của ông cũng như tập đoàn hùng mạnh Bershire Hathaway gống như một hòn tuyết nhỏ bé lăn từ từ theo độ dốc của ngọn núi tuyết. Càng lăn, nó càng lớn dần theo thời gian và một ngày nào đó nó trở nên lớn mạnh, khổng lồ và không gì có thể ngăn cản. (Trương Văn Đức)

Hòn Tuyết Lăn là một câu chuyện đặc sắc, thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của “nhà đầu tư lớn nhất thế giới”. Câu chuyện chứa đựng thật nhiều bài học, không chỉ về các cách thức đầu tư – làm giàu mà còn về nhân sinh quan, về đối nhân xử thế, về ý chí học hỏi, về những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Với Hòn tuyết lăn, tác giả cũng tiết lộ những chi tiết chưa từng được hé mở về cuộc đời, sự nghiệp và tính cách, cuộc sống nội tâm của Warren Buffett. (Trần Dương Minh Thư)

Sách chứng khoán hay #20: Đánh Bại Phố Wall

Peter Lynch là nhà quản lý tài chính số 1 ở Mỹ. Quan điểm của ông là: Tất cả các nhà đầu tư trung bình đều có thể trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ và họ có thể chọn được những cổ phiếu hời nhất không kém gì các chuyên gia đầu tư trên Phố Wall chỉ bằng việc thực hiện một cuộc điều tra nhỏ.

Sách chứng khoán hay #21: Nhà Đầu Tư Thông Minh

Tác Phẩm Kinh Điển Về Tư Vấn Đầu Tư

Là nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Benjamin Graham đã giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Triết lý “đầu tư theo giá trị“ của Graham, bảo vệ nhà đầu tư khỏi những sai lầm lớn và dạy anh ta phát triển các chiến lược dài hạn, đã khiến Nhà đầu tư thông minh trở thành cẩm nang của thị trường chứng khoán kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1949.

(Hết phần 1, đón xem phần tiếp theo trên https://dautuchungkhoan.org )

4.8

Địa chỉ công ty (hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán miễn phí):

HÀ NỘI:

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tp HỒ CHÍ MINH (TpHCM):

Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh Tầng 8, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐÀ NẴNG:

Tầng 3, Tòa nhà Bưu điện, 271 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Tp. Đà nẵng.

SỐ ĐIỆN THOẠI hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán (miễn phí):

Hotline: 1900 5454 09 – 0243.941.0622

Đăng ký ngay !

▼Nhận xét của Học viên:

Đăng ký lấy Quà ngay

Địa chỉ chi nhánh:

Vinh – Nghệ An:

354B Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bình Dương:

Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Bình Dương.

Cần Thơ:

Tầng 3 Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Đồng Nai:

Tầng 3, Phòng 303, Toà nhà NK, 208D Đường Phạm Văn Thuận Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Maybank Kimeng)

An Giang:

Tầng 3 – Trung tâm thương mại Nguyễn Huệ 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Maybank Kimeng)

Hải Phòng:

Tầng 2, số 11 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. (VCBS)

Vũng Tàu:

Số 27 hoặc 30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (VCBS)

Nếu bạn đang sống ở các tỉnh thành phố khác như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang,… thì có thể mở tài khoản chứng khoán online.

Danh Sách Các Hội Và Biểu Tượng Trong Fairy Tail / 2023

1. Tìm hiểu về Hội trong Fairy Tail

1.1. Giới thiệu

Hội là một loại hình tổ chức tại Trái Đất cũng như tại Fiore, được đặc trưng bởi một cơ sở thương mại và thành viên. Mục địch của bang hội là để có được yêu cầu các công việc và phổ biến cho các thành viên trong bang Hội.

Hội có ba loại hình khác nhau đó là: Chính Hội, Hắc Hội và Trung Lập.

Chính Hội là một bang hội trong đó đã được phê duyệt và đăng ký tại Hội Đồng Phép Thuật.

Hắc Hội là một hội mà chưa được sự chấp nhận của Hội Đồng Phép Thuật và được coi là một tổ chức tội phạm.

Hội Trung Lập là một hội trong đó không dược sự chấp nhận của Hội Đồng, nhưng đồng thời cũng không được coi là một tổ chức tội phạm.

Ngoài Hội Pháp Sư thì cũng còn rất nhiều Hội khác như: thương gia, lính đánh thuê, thợ săn kho báu, hội lao động, hội phường công nghiệp, các băng cướp. Mục đích của Hội được thành lập cho cá nhân muốn tìm việc và kiếm Jewels.

Trong quá khứ, những cuộc chiến giữa các Hội đã xãy ra liên tục để tranh giành quyền thương mại, đất đai và cơ sở. Vì vậy sau cuộc chiến lần thứ hai, Hội Đồng Ma Thuật đã thông qua Hiệp ước ngăn chặn tranh chấp giữa các Hội; nghiêm cấm mọi hành vì xâm lược chống lại các Hội khác. Tổng số Hội trong lục đia Ishgar là 500.

Tại các lục địa Phương Tây số phường hội lên đến 730 (gồm cả Hắc Hội), những phường Hội ở Phương Tây cũng đã thống nhất thành một và tập trung thành một khối quân sự là Đế Chế Alvarez.

1.2. Các cấp độ thành viên trong Hội

1.2.1. Hội Trưởng (Guild Master)

là pháp sư đứng đầu lãnh đạo Hội và có quyền lực cao nhất Hội. Vì là người lãnh đạo, các Hội Trưởng có toàn quyền như đưa ra các chỉ thị cho các pháp sư trong hội của mình. Hội Trưởng có nhiệm vụ duy trì các mối quan hệ thân thiết giữa các Hội, thu thập các thông tin và báo cáo tình hình của Hội trong các cuộc họp thường xuyên.

1.2.2. Pháp Sư cấp S (S-Class Mage)

Là những thành viên ưu tú của một hội và thường nằm là những người mạnh nhất của Hội. Chỉ có Pháp Sư cấp S được chính thức công nhận mới có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cấp S khó khăn và dễ dàng dẫn đến cái chết chỉ với một sai lầm nhỏ. Tuy nhiên, bù lại, lượng tiền lương rất hậu hĩnh lên đến hàng triệu Jewels.

Là những người sử dụng phép thuật có khả năng thực hiện công việc. Một Pháp Sư thông thường sẽ không được phép thực hiện một công việc cấp S trừ khi họ được giám sát bởi một Pháp Sư cấp S, và việc này có thể giúp họ trở thành một Pháp Sư cấp S. Trong Hội Fairy Tail, có một cuộc thi đặc biệt để quyết định một Pháp Sư có thể được thăng chức lên cấp S hay không.

2. Danh sách các Hội và biểu tượng trong Fairy Tail

2.1. Chính Hội

Danh Sách Các Loại Sen Đá Và Phân Loại Sen Đá / 2023

Cây sen đá là loài cây mọng nước có sức sống khỏe và ít bị sâu bệnh. Bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp giúp người đọc hiểu về danh sách và tên gọi các loại sen đá đẹp ở Việt Nam.

Cây sen đá ở Việt Nam còn có những tên gọi khác như là liên đài hay hoa đá. Tên tiếng Anh là Succulent plant, thuộc chi Echeveria, cây sen đá thuộc họ nhà bỏng Crassulaceae. Hiện nay, ước tính có khoảng 60 họ sen đá, với khoảng 400 loại khác nhau. Trong đó, khoảng hơn 90% các loại sen đá sống chủ yếu ở vùng xích đạo Mexico, Nam Mỹ, Châu Úc và Chậu Phi. Còn lại một số loại sen đá khác sổng ở những vùng có khí hậu lạnh như Nga, Nhật, Hàn Quốc và được thuần giống ở Đà Lạt.

Danh sách tên các loại sen đá đẹp và dễ chăm sóc

Sen đá nâu còn được gọi là sen đá Socola. Đây là loại sen đá được nhiều bạn ưa thích vì hình dáng và màu sắc lạ mắt, màu nâu socola đặc biệt. Cây tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào, đây sẽ là món quà ý nghĩa cho các cặp tình nhân. Cây sen đá nâu có nguồn gốc từ Mexico và được đưa về Việt Nam thuần hóa, Phù hợp với khí hậu ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.

Sen đá dù – sen đá dù hồngSen đá dù là loại sen đá được nhiều người yêu thích nhất trong các loại sen đá. Lá của cây dày hơi tròn xếp lại với nhau theo từng tầng, từng lớp. Từ thân dưới những lớp lá mọc ra xung quanh một đoạn thân non rồi đến chùm lá nhỏ giống như những chiếc dù. Chình vì vậy, mà cây được gọi là sen đá dù. Trên bề mặt lá có một lớp phấn mỏng.

Sen dù hồng có tên khoa học là Echeveria, thuộc họ nhà Echeveria. Phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam nhất là trong Sài Gòn. Cây có kích thước nhỏ, Phần đầu lá có màu phớt hồng nhẹ nhàng. Cây có đặc điểm sinh trưởng giống với cây sen đá dù.

Sen đá thạch ngọc (đỏ, tím, vàng, xanh)Sen đá thạch ngọc có tên tiếng Anh là Jelly bean hay là Pork and beans, tên khoa học là Sedum rubrotinctum. Cây có nguồn gốc từ Mexico, thuộc họ nhà Crassulaceae. Lá của cây thạch ngọc có đặc điểm ấn tượng là màu lá thay đổi từ xanh sang đỏ khi vào hè. Vào mùa hè cây được hấp thụ ánh sáng mặt trời nên lá sẽ đổi màu trông rất lạ và ấn tượng.

Lá cây sen thạch ngọc mọng nước, tròn và thon dài, đầu lá thường có chút màu đỏ hoặc tím nhìn như những viên ngọc quý vậy.

Sen đá móng rồngSen đá móng rồng là loài mọng nước khỏe nhất trong dòng thực vật mọng nước. Độ tuổi trung bình của một cây móng rồng rất dài từ 2 – 5 năm. Cây có rễ dài và khỏe hút dinh dưỡng cho cây rất tốt. Lá cây móng rồng dài thon dần về cuối, trên lá có những đường kẻ trắng giống như hình con sao biển vằn hay những chiếc vuốt của Rồng nên mới có tên gọi là sen Móng Rồng. Trong phong thủy sen đá móng rồng có hình cái phễu hút tiền tài, may mắn về cho bạn. Có được cây sen móng rồng trên bàn làm việc bạn sẽ có vận may thăng tiến trong công việc. Quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp và cấp trên. Sen móng rồng đặt trong phòng khách ở nhà giúp bạn dữ mối quan hệ tốt trong gia đình. Một tác dụng lớn nữa của sen móng rồng và đa số các loài cây khác đó là cây hút tia điện tử có hại từ các thiết bị mang sóng điện tử, bảo vệ rất tốt cho sức khỏe.

Sen đá rubiCây Sen đá rubi thuộc cây thân cỏ, mọng nước và xanh quanh năm. Cây mọc rất nhiều rễ sinh khí dạng sợi. Lá cây dày và nhiều nước, hình trứng đỉnh lá có màu tím nhạt. Lớp phấn trắng mỏng trên bề mặt lá. Cây sẽ ra hoa vào khoảng tháng 4-6.

Cây sen đá ruby xinh đẹp, sạng trọng như những viên đá quý được mài dũa tỉ mỉ, cho người đối diện cảm giác nâng niu chiều chuộng. Cây sen đá ruby chắc chắn sẽ là một trong những món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng những người bạn yêu thương, với ý nghĩa xa xăm bên trong đó chính là bạn luôn ngưỡng mộ và tự hào về người ấy.

Sen đá tứ phươngSen đá tứ phương có kết cấu lá khá đặc biệt khác với những loại sen đá khác. Đặc biệt mỗi lớp lá chỉ mọc 4 lá theo 4 hướng xác định và các lớp xếp chồng lên nhau. Đầu lá thường có màu đỏ, lá sen đá tứ phương nhẵn, dài và nhọn về phía đầu lá.

Cây sen đá tứ phương rất dễ sống nên không cầu kỳ việc chăm sóc. Nếu cây được cung cấp đủ ánh nắng sẽ có màu xanh đẹp mắt và viền lá màu đỏ.

Sen đá trái tim – sen đá lá timCây sen đá lá tim có cánh lá dày và mọng nước, hai lá chụm lại với nhau tạo thành hình trái tim. Cây cần ánh sáng mặt trời để quang hợp, nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp gay gắt vào giữa trưa hè.

Sen đá chuỗi ngọc (Chuỗi ngọc đứng và chuỗi ngọc bi) Sen đá chuỗi ngọc hay còn gọi là cây chuỗi, có nguồn gốc từ phía Bắc Mexico. Cây thuộc dòng thân thảo nhỏ, thân dài, ít nhánh nhưng mọc rất nhiều lá. Lá rất mềm mọc dày theo thân và xếp chồng với nhau tạo thành chuỗi.

Có hai loại chuỗi ngọc là chuỗi ngọc đứng và chuỗi ngọc bi. Chuỗi ngọc đứng có lá dài nhọn hướng lên trên, cây phát triển chậm. Cây phát triển tốt cả ở trong nhà và ngoài trời.

Cây chuỗi ngọc bi có lá dày, bóng và mọng nước nhìn rất giống với quả nho xanh mọc theo chùm. Lá xếp chồng lên nhau theo thân cây tạo thành chuỗi dài. Thân cây mềm nên được trồng làm cây chậu treo.

Sen gấmSen gấm cũng là loại sen đá dễ trồng, chịu được ánh nắng tốt và đặc biệt là lá có những vện đỏ sẫm hệt như vện hổ. Sen Gấm được ưa chuộng vì cho hoa thường xuyên, khi trồng thành cụm, các cây cùng ra hoa thì rất đẹp.

Sen sỏiSen Sỏi bề ngoài mộc mạc, lá có vẻ nhẵn như những hòn sỏi, đây lại là loài sen đá cho hoa đẹp, bắt mắt. Sen sỏi thích nghi với sự chuyển biến của khí hậu tốt, phù hợp với nhiệt độ nóng ẩm của Sài Gòn. Chỉ cần bạn lưu ý đừng tưới nước quá nhiều, khiến cây bị úng là được.

Sen sỏi là sen đá thuộc họ Pachyphytum có khả năng thích ứng với thời tiết khá tốt. Cây có hình thù như những viên sỏi màu trắng xanh đầy ấn tượng. Vào những buổi sớm, lá cây có cảm giác như được bao phủ một lớp phấn mỏng manh. Cây có thể có độ dài lên đến hơn 10cm và toả tán rộng. Bạn có thể trồng cây đơn hoặc trồng thành cụm cũng rất đẹp. Một điểm đặc biệt của sen sỏi đó là hoa rất bắt mắt với cuống hoa dài khoảng 30cm, lớp cánh ngoài cùng có màu giống như màu của lá cây, lớp bên trong màu đỏ cam và nhuỵ vàng.

Cây hoa đá hồng sao – Sen ba mày râuSen hồng sao là một trong những loại sen đá mà dân chơi sen rất thích. Sen Ba màu râu có màu sắc dễ thương. Đặc biệt càng phơi nắng càng lên màu hồng đỏ rõ nét kèm theo những râu màu trắng mọc ra từ thân. Nhìn từ trên xuống cây giống như những ngôi sao màu hồng xếp lại với nhau.

Việc cần lưu ý duy nhất cho loại sen đá ba mày râu này là không tưới nước quá nhiều. Bạn nên tưới khoảng 2-3 lần/tuần với khí hậu như Sài Gòn là hợp lý. Còn về ánh sáng thì hãy cho cây phơi nắng nhiều một chút thì cây sẽ lên màu đẹp thôi.

Sen đá kim cươngSen đá kim cương hay còn được gọi là sen đá ngọc. Cây có màu xanh tươi, lá cây có đầu tròn, xanh long lanh như viên kim cương xanh nên được mọi người yêu quý đặt cho cái tên sen đá kim cương. Cũng giống những dòng hoa đá khác cây có lá mọng nước, ưa nắng. Cây ra hoa vào các mùa trong năm. Hoa của sen đá kim cương có màu vàng và đỏ nhạt. Cây thường được trồng trong các chậu bằng gỗ, thủy tinh, gốm xinh xắn.

Sen đá cánh bướmSen đá cánh bướm là một trong những loại sen đá có khả năng phát triển rất mạnh. Nếu được sống trong điều kiện thuận lợi lá có thể đạt đến 30 – 40 cm một lá. Lá sen đá cánh bướm có thể có màu xanh hoặc tím.Sen cánh bướm thuộc sen đá là cây thân cỏ, nhiều nước, xanh quanh năm. Thân cây co ngắn lại, mọc rất nhiều rễ sinh khí dạng sợi dài, màu xám xanh, dày và nhiều nước. Lá có cấu tạo kép, các lá xếp đối diện nhau như hình một cánh bướm viền đỏ hoặc tím, màu sắc thì biến hóa từ xanh tới vàng chanh. Đặc biệt trên lá sen cánh bướm còn được phủ một lớp phấn trắng mịn.

Sen đá giọt lệ – sen đá giọt nướcSen giọt nước hay giọt lệ, sen mắt nai, sen hạt đậu có tên khoa học là Curio Rowleyanu. Loài sen này thuộc họ Asteraceae, bộ Senecioneae, giống Curio. Sen giọt nước là loại cây mọng nước đặc biệt, lá có hình dáng như những giọt nước. Cây phát triển dạng rũ dài nên rất thích hợp trồng trong chậu treo. Điều kiện trồng cây lý tưởng nhất là những nơi có nắng sáng nhẹ, tốt nhất là trước 9h. Chỗ trồng thoáng gió cây sẽ đẹp cứng cáp khỏe mạnh.

Nhìn bề ngoài, sen giọt lệ có dạng chuỗi, từ các nhành cây mọc ra những chùm hạt tròn màu xanh nhỏ có đường kính khoảng 6.5 mm, khá xum xuê. Trên mỗi hạt tròn đó còn có một đường nhỏ màu trắng đục. Sen chuỗi ngọc có tuổi thọ cao, các cành cây có thể dài đến 90 cm, cho hoa nhỏ, màu trắng.

Sen đá thạch lan Sen đá thạch lan hay còn gọi là cây đá sống, thạch lan lithops. Hoa Thạch Lan (Lithops) là một chi thực vật mọng nước trong gia đìnhAizoaceae có nguồn gốc từ Nam Phi. Tên có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại từ “lithos” có nghĩa là “đá”, và ops” có nghĩa là “khuôn mặt”, đề cập đến sự xuất hiện giống như đá loài này. Vẻ ngoài có phần “xù xì” của chúng chính là là một cách khéo léo để ngụy trang, bảo tồn sự sống trước sự đe dọa của những loài vật khác. Trên thực tế, thạch lan là loại cây cảnh rất mọng nước.

Nhiều cây Hoa Thạch Lan trong suốt, nhìn thấy nội quan, nhiều cây lại đục ngầu màu nâu, lam hoặc hòa với sỏi đá để dễ dàng lẩn trốn những con vật ăn cỏ và khát nước. Hoa thạch lan chỉ mọc ở sa mạc và nơi khô hạn, cây nở hoa vào lúc trời mưa, rồi nhanh chóng kết hạt, phát tán. Mỗi khi hoa nở, cả một vùng vắng lặng bỗng nhiên biến thành một rừng hoa thơm ngát, vì thế hoa thạch lan đã được xem là một kỳ quan của thiên nhiên.

Sen tai thỏ Một loại sen đá vô cùng đáng yêu khác làm mưa làm gió tại Nhật khác làSen Tai Thỏ (tên khoa học: Monilaria Obconica). Nghe tên là các bạn đã hình dung được nó như thế nào rồi đúng không? Hình ảnh trên đã nhận được hơn 31 ngàn lượt retweet và hơn 42 ngàn lượt thích. Với hai nhánh dài như tai thỏ, loài sen đá này sẽ khiến bạn thốt lên sao mà dễ thương đến thế. Sen tai thỏ đã làm nên cơn sốt trên khắp Nhật Bản. Đơn giản, bởi bạn cũng biết đây, văn hóa Nhật cực chuộng những thứ đáng yêu. Họ luôn không ngừng thốt lên “Kawaii” khi gặp những loại sen đá này. Đặc biệt, khi đặt dưới ánh nắng mặt trời, từ màu xanh cây sẽ chuyển dang màu đỏ nhạt đó các bạn.

Sen đá sao biểnSen đá sao biển là một loại cây mọng nước nhỏ có nguồn gốc Nam Phi, thân trụ mọng nước nhìn giống cây xương rồng, thân màu xanh nhạt, cao tới 7,5 cm và dày tới 5 mm.

Trong suốt cả năm, nó được trang trí với những bông hoa hình ngôi sao nhỏ nhìn như con sao biển, mỗi bông dài tới 2,5 cm, màu đỏ tươi hoặc nâu hạt dẻ có hoặc không có dải màu vàng và phủ đầy lông màu tím hoặc màu hạt dẻ. Trái của sen đá sao biển được có hình các viên hình nang với các hạt gói chặt bên trong.

Sen đá đền phật – sen đá cột đềnSen Đá Đền Phật có tên tiếng Anh là Crassula columnaris Buddha temple được gọi là Đền Phật là hình dáng đặt biệt của nó. Cây phát triển dưới dạng khối trụ vuông dày đặc lá như những chiếc cột đá trong những ngôi đền cổ ngày xưa. Đây là một loại cây mọng nước rất hiếm từ Nam Phi. Sen đá mặt nạ có ý nghĩa mong muốn người được nhận hoặc là tự bản thân tự nhủ với mình hãy luôn sống thật với cá tính và phong cách của mình. Cây thường phù hợp trồng thêm với tiểu cảnh hoặc cách cây sen đá khác.

Sen đá cổ thụSen đá cổ thụ là loài rất cây đẹp, dành cho những ai thực sự yêu thích và đam mê trồng sen đá. Chúng cũng thuộc họ cây lá bỏng có tên khoa học là Aeonium, có nguồn gốc từ quần đảo Canary, một số được tìm thấy ở Madeira, Morocco và ở Đông Phi (ví dụ ở dãy núi Semien của Ethiopia). Tên của chúng xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là “Bất tử“.

Sen đá cổ thụ trông rất kỳ lạ, với thân cây dài như thân gỗ, cong, nhiều nhánh và lá của chúng mọc như những hông hoa hồng tím đen rất đẹp mắt. Sự sắp xếp các cánh theo một trục nhất định tạo cảm giác như những bông đang nở rộ. Vẻ đẹp của chúng, đôi lúc khiến người ta nhầm đó là hoa giả. Lá cây thường bóng loáng và mọng nước. Màu sắc của chúng vừa thể hiện vẻ sang trọng vừa thể hiện được sức sống “lâu dài” của cây. Lá cây khỏe mạnh vươn ra là biểu hiện cho khả năng sinh trưởng của cây. Những người ưa thích giống cây độc lạ lại càng không thể nào bỏ qua giống sen đá cổ thụ mới mẻ này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Sách Các Đề Tài Khóa 21 / 2023 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!