Đề Xuất 3/2023 # Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World # Top 12 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 3/2023 # Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có khác biệt giữa “Làm việc theo tổ” và “Làm việc theo nhóm”. Là người quản lí phần mềm, việc của bạn là quản lí mọi người và đảm bảo rằng họ “làm việc với nhau” để làm ra sản phẩm đầy đủ theo thời gian, trong chi phí và có chất lượng cao. Vì hầu hết các dự án phần mềm đều yêu cầu “làm việc theo tổ”, chính việc của bạn là hình dung ra liệu bạn có “nhóm” hay “tổ”, và tạo ra môi trường nơi họ có thể làm việc hiệu quả. Tất nhiên, mọi người nói về tầm quan trọng của “làm việc theo tổ” nhưng làm sao điều đó xảy ra được nếu họ chưa bao giờ làm việc trong một tổ?  Làm sao bạn có thể làm cho mọi người làm việc cùng nhau nếu họ được đào tạo ở trường rằng công việc cá nhân được coi là “tốt” còn làm việc theo tổ được coi là “gian lận”? Làm việc theo tổ giống cái gì? Làm sao bạn biết liệu đó là một tổ hay không? Ta hãy nhìn vào những tình huống sau để hiểu khác biệt giữa “làm việc theo tổ” và “làm việc theo nhóm”:

C và D cả hai đều là kĩ sư phần mềm, tất cả họ đều tốt nghiệp từ cùng một đại học và làm việc cho cùng một công ti nhưng trong các dự án khác nhau. Bởi vì cả hai dự án của họ đang dùng công nghệ mới có tên XYZ, mỗi lần họ gặp nhau họ đều nói về công nghệ này. Họ có là một tổ không? – Không, họ KHÔNG là một tổ bởi vì họ làm việc trong các dự án khác nhau. Họ đang nói với nhau về công nghệ mới trên cơ sở bạn bè riêng, không như được yêu cầu.

E và F làm việc cho cùng công ti, trong cùng nhóm phần mềm. Từng người đều có trách nhiệm phân biệt cho các khu vực chức năng khác nhau. E hội tụ vào hệ phục vụ mạng còn F chịu trách nhiệm về ứng dụng phần mềm. Họ gặp nhau đều đặn trên cơ sở thông tin cho nhau về lịch biểu bảo trì mạng. Họ phối hợp với nhau trên cơ sở sao lưu hàng ngày, cập nhật phần mềm và an ninh. Họ có là một tổ không? – Không, họ KHÔNG là một tổ bởi vì họ có việc làm khác nhau, làm việc ở các khu vực khác nhau và không cần E và F cùng làm việc để đạt tới cái gì chung. Họ chỉ phải “phối hợp” với nhau để đảm bảo mọi sự làm việc tương ứng.

G và H cả hai đều là các kĩ sư phần mềm, họ làm việc trên một dự án rất lớn với hàng trăm kĩ sư. Bởi vì nó quá lớn, người quản lí chia dự án này thành nhiều nhóm nhỏ. Họ không biết nhau vì họ làm việc trong các nhóm khác nhau nhưng họ biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải phối hợp các chức năng với nhau khi họ tích hợp công việc của mình vào sản phẩm cuối cùng. Họ có phải là một tổ không? – Không, dự án của họ quá lớn và họ thậm chí không biết nhau. Tuy nhiên nhóm của họ bên trong dự án lớn có thể vận hành như “tổ cộng tác”.

X và Y và sáu người khác làm việc trên một dự án phát triển phần mềm. Họ có những kĩ năng khác nhau nhưng tất cả đều cần để xây dựng sản phẩm phần mềm. Họ cam kết cùng nhau với cùng mục đích dự án và làm việc rất chặt chẽ để chuyển giao phần mềm trong việc lặp bốn tuần vì họ dùng Scrum – phương pháp mau lẹ agile. Họ chia sẻ các mục đích, họ đảm nhiệm lẫn nhau, và nếu họ không làm việc cùng nhau, không chia sẻ thông tin với nhau, không giúp đỡ lẫn nhau, và không học lẫn nhau, họ sẽ KHÔNG thành công và dự án có thể thất bại. Họ có là tổ không? – Có, dứt khoát họ là một tổ và làm việc tổ là quan trọng cho họ để thành công cùng nhau.

1)     Bạn phải thiết lập mục đích dự án và đảm bảo rằng mọi người làm việc cho dự án đều cam kết đạt tới mục đích đó, cũng như các thành viên cam kết lẫn với nhau để giúp nhau và chia sẻ việc đảm nhiệm.

2)     Bạn phải kiểm tra các kĩ năng cần để làm công việc và phân công người làm việc tương ứng theo kĩ năng và kinh nghiệm của họ. Mọi người phải hiểu vai trò, trách nhiệm và đảm nhiệm của mình.

3)     Bạn phải phân tích công việc vì một số công việc một người có thể hoàn thành từ đầu tới cuối nhưng một số công việc đòi hỏi nhiều người làm việc cùng nhau và tích hợp để tạo ra sản phẩm tập thể cuối cùng cố kết vì công việc của họ tuỳ thuộc vào công việc của người khác.

5)     Bạn phải thiết lập hệ thống giám sát nơi người cấp cao hay người có kinh nghiệm có thể giúp đào tạo và hỗ trợ người khác.

Xây dựng tổ không xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu. Nó phải được lập kế hoạch và được đào tạo và việc của bạn như người quản lí sẽ làm khác biệt giữa người quản “tổ” hay người quản lí “nhóm”. Như nhiều người trong các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa thể thao theo tổ như bóng đá, và thể thao cá nhân như tennis. Không đội bóng nào thắng được gì nếu cầu thủ chỉ muốn đá vào bóng. Là môn thể thao tổ, bóng đá bao giờ cũng cần một huấn luyện viên người cung cấp chiến lược, kế hoạch, và huấn luyện người của họ để phối hợp bởi vì tất cả họ đều chia sẻ một mục đích chung: Thắng trận đấu. Cùng điều đó có thể được áp dụng cho dự án phần mềm.

—-English version—-

Blog185- Teamwork and group work

There is a different between “Team-work” and “Group-work”. As a software manager, your job is to manage people and make sure that they are “working together” to get the product complete on time, within costs and with high quality. As most software projects require “teamwork”, it is your job to figuring out whether you have a “group” or a “team”, and create an environment where they can work effectively. Of course, people talk about the important of “teamwork” but how does it happened if they never work in a team?  How can you make people working together if they are trained in school that individual work is considered “good” and teamwork is considered “cheating”? What does teamwork look like? How do you know whether it is a team or not? Let‘s look at the following situations to understand the differences between “team-work” and “group-work”:

A is a software engineer and B is a hardware engineer, they all graduated from the same university and working for the same company. They meet often to talk about computer games, music, and movies that they both enjoy. Are they a team? – No, they are NOT a team because they work in different group. Their activities in the company are not related to each other and their works do not require that they work together.

C and D are both software engineers, they all graduated from the same university and working for the same company but in different projects. Because both of their projects are using a new technology called XYZ, each time they see each other they talk about this new technology. Are they a team? – No, they are NOT a team because they work in different projects. They are talking with each other about the new technology on their own friendship, not as required.

E and F work for the same company, in a same software group. Each has distinct responsibility for different functional areas. E is focusing on Network server and F is responsible for software applications. They meet on a regular basis to keep each other inform on network maintenance schedules. They coordinate with each other for daily backup, software updates and security. Are they a team? – No, they are NOT a team because they have different jobs, work in different areas and it is not necessary for E and F to work together to achieve anything in common. They only have to “coordinate” with each other to make sure things work accordingly.

G and H are both software engineers, they work on a very large project with hundred engineers. Because it is too large, manager divided the project into several small groups. They do not know each others as they work in different groups but they know that someday, they will have to coordinate their functionalities together as they integrate their works into the final product. Are they a team? – No, their project is too big and they do not even know each other. However their groups within the larger project could function as “collaborative teams”.

X and Y and six other people work on a software development project. They have different skills but all of which are necessary to build the software product. They jointly commit to the same project goal and work very closely to deliver the software in four-week iterations as they are using Scrum – an agile method. They share goals, they are mutually accountable, and if they don’t work together, do not share information with each others, do not help each others, and do not learn from each other, they will NOT succeed and the project may fail. Are they a team? –Yes, definitely they are a team and teamwork is important for them to succeed together.

1)     You must set up project goals and make sure that everybody on the project is committing to achieve that goals, as well as members mutually committing to help each other and sharing accountability.

2)     You must examine the skills needed to do the work and assign people to work according to their skills and experiences. People must understand their roles, responsibilities and accountability.

3)     You must analyze the work as some works that one person can complete from start to end but some works require several people to work together and integrate to create a coherent collective final product as their works depend on others’ work.

4)     You must have regular meeting to discuss project status, review works, and identify issues and risks among team members. They also need to share what have been accomplished and what have not and whether anybody needs help.

5)     You must set up mentoring system where senior or experienced people can help train and support the others.

Building a team doesn’t happen by accident. It must be planned and trained and your job as a manager will be different from the manager “a team” or manager “a group”. As many of you can see the different between a team sport such as soccer, and individual sport such as tennis. No soccer team ever wins anything if member only want to kick the ball. As a team sport, Soccer always need a coach who provides strategy, plan, and train their people to coordinate because they all share a common goal: To win the match. The same can be applied to software project.

Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

Tác giả Chủ đề

gangnb Thành viên mới

Vietnam13 Bài viết

Sau khi xác định được nhiệm vụ của nhóm, người quản lý cần phải phân công công việc cho các thành viên. Gửi vào lúc – 07/08/2008 : 18:55:37PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Phân công công việc là việc trao quyền cho các thành viên trong nhóm thực hiện mục tiêu của dự án để đạt được kết quả mong đợi. Đây là việc làm cho các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách thành công. Phân công công việc không chỉ đơn thuần là giao việc cho từng thành viên cụ thể của nhóm. Nó còn là việc trao trách nhiệm hoàn thành mục tiêu công việc cho các thành viên nhóm công tác và trao cho họ thẩm quyền ra quyết định và có những hành động cần thiết để nhằm đạt được kết quả như mong đợi, cũng như trách nhiệm về việc hoàn thành những kết quả đó. Ngay từ đầu người quản lý nhóm và các thành viên phải cùng thống nhất phương án triển khai công việc. Theo đó các thành viên trong nhóm được giao những mục tiêu cụ thể như phạm vi công việc, mục tiêu hữu hình hoặc các sản phẩm phải được phân phối, ngân sách, và khung thời gian cho phép hoặc lộ trình thực hiện trách nhiệm được giao đó. Họ tự lên kế hoạch về cách hoàn thành những kết quả mong muốn đó theo cách của họ, và họ kiểm soát những nguồn lực để hoàn thành công việc. Các nguồn lực đó bao gồm con người, tiền bạc và trang thiết bị. Khi phân công công việc người quản lý phải căn cứ vào khả năng, trình độ của từng thành viên và khối lượng, chất lượng mà công việc đòi hỏi. Người quản lý không nên giao những việc vượt quá khả năng thực hiện của thành viên. Tuy nhiên trong trường hợp một thành viên nào đó mong muốn được đối mặt với thách thức, muốn đảm nhận công việc cao hơn khả năng của mình thì người quản lý nên sẵn sàng hướng dẫn cá nhân đó hoàn thành công việc của mình. Phân công công việc một cách có hiệu quả trước hết đòi hỏi người quản lý dự án phải có niềm tin vào bản thân mình và tin vào các nhân viên của mình, sau đó phải biết quan tâm, động viên, khuyến khích nhân viên của mình và kịp thời đánh giá cao những thành tích mà họ phấn đấu đạt được. Hình 2.9 thể hiện các mức độ phân công khác nhau. 6 mức độ phân cấp hỗ trợ việc trao quyền cho nhóm công tác. Trong đó mức độ phân công cao nhất sẽ được áp dụng đối với những công việc mà cá nhân thực hiện công việc đó có đủ năng lực về chuyên môn và tự tin về khả năng giải quyết công việc của bản thân, mức độ phân công thấp nhất sẽ được áp dụng với những công việc có yêu cầu cao và ảnh hưởng quan trọng đến việc hoàn thành mục tiêu của dự án hoặc bội chi ngân sách. Để kiểm tra kết quả phân công công việc, người quản lý cũng cần phải biết cách đánh giá kết quả của việc phân công công việc cho các thành viên của nhóm. Một trong những giải pháp hiệu quả mà người quản lý thường hay sử dụng là sử dụng bảng thăm dò tính hiệu quả khi phân công công việc. Hình 2.10 là bảng thăm dò tính hiệu quả khi phân công công việc. Người quản lý dự án có thể lựa chọn cách để các thành viên điền vào bảng thăm dò đó để nhận được phản hồi về tính hiệu quả phân công công việc. Sau đó người quản l&yacut

duonghrm Thành viên cao cấp

303 bài viết

gangnb Thành viên mới

Vietnam13 bài viết

Cám ơn bạn duonghrm. Bạn đã đưa ra một hình thức hoạt động của nhóm làm việc hiệu quả theo pphương pháp KJ. Tôi cũng được biết phương pháp này cũng đang được Tiến sỹ Kâwkita đào tạo cho học viên Việt nam. Tuy nhiên tôi muốn chia xẻ với bạn một hình thức hoạt động nhóm có tên gọi là Nhóm quản lý dự án hiệu quả có nội dung như sau:Gửi vào lúc – 12/08/2008 : 16:07:39

XÂY DỰNG NHÓM VÀ QUẢN LÍ DỰ ÁN Donald Tippett và James Petes khẳng định rằng xây dựng một nhóm dự án gắn kết và có đông lực là chìa khóa giúp đạt được mục tiêu cao nhất của nhóm,và vì vậy xây dựng nhóm là một kĩ năng quản lí dự án quan trọng.Để có được nhóm quản lý dự án hiệu quả trước hết chúng ta phải hiểu được sự hình thành và các giai đoạn nhát triển của nhóm làm việc hiệu quả, những vấn đề phát sinh và cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.Tôi xin chia xẻ với bạn một số ý cơ bản của quả trình này như sau:1) Phát triển và tính hiệu quả nhóm dự án.* Các giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhóm* Nhóm dự án hoạt động hiệu quả* Những yếu tố cản trở tính hiệu quả của nhóm* Là một thành viên của nhóm hiệu quả* Xây dựng nhóm2) Xung đột trong dự án:* Nguồn gốc xung đột.* Giải quyết xung đột.3) Giải quyết vấn đề* Phương pháp giải quyết vấn đề 9 bước.* Bainstorming.4) Quản lí thời gian

phucnguyen Thành viên mới

1 bài viết

behattieu Thành viên tích cực

553 bài viết

Gửi vào lúc – 24/11/2009 : 21:48:19

Các anh cố gắng trích lược cho ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu

Dạy Con Làm Việc Nhà

Giới thiệu sách Dạy Con Làm Việc Nhà – Tác giả Lý Thượng Long

Với tập sách “Dạy con làm việc nhà” sẽ là một cuốn cẩm nang thông minh, hữu ích gỡ rối những suy nghĩ và thắc mắc của các bậc cha mẹ, qua đó biết cách để nuôi dạy những đứa trẻ trở nên thông minh và hạnh phúc.

Những bà mẹ ở Nhật Bản thường nuôi con rất khoa học, họ rèn cho con những kỹ năng rất tốt từ nhỏ. Là mẹ của hai đứa trẻ, qua những trải nghiệm hằng ngày Tatsumi Nagisa thấu hiểu được việc nuôi dạy con thông qua những công việc nhà là điều rất quan trọng. Nó không chỉ giúp con tăng thêm khả năng sáng tạo, phát triển tư duy, nhận biết những sự vật mà còn giúp bé tăng tính tự lập, mạnh mẽ, quyết đoán, tạo nền tảng phát triển khả năng học tập cho con.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thành công mà chúng ta chờ đợi ở con cái, thành công trong sự nghiệp mỗi người đến từ việc nhà khi còn nhỏ. Bố mẹ nên cho con bắt đầu làm việc nhà càng sớm càng tốt. Những đứa trẻ thường xuyên làm việc nhà khi còn bé sẽ học được kỹ năng hợp tác, biết đồng cảm với người khác và có thể đảm nhận nhiệm vụ một cách độc lập khi lớn lên.

Cuốn sách gồm 5 phần, với phần đầu tiên “Làm việc nhà giúp con khỏe mạnh” bạn hiểu được ý nghĩa của việc dạy con làm việc nhà, những lợi ích, phương pháp để nuôi dạy con hạnh phúc, thì những phần tiếp theo dạy con làm những công việc trong gia đình cùng những chia sẻ chân thành cả trên phương diện khoa học lẫn kinh nghiệm, tình cảm của riêng tác giả đến các ông bố bà mẹ nhằm giúp mọi người hiểu hơn về con trẻ và trách nhiệm dạy dỗ cao cả của mình. Đọc sách, các bậc phụ huynh sẽ biết được những gì nên và không nên, áp dụng hay tránh khi giúp trẻ hòa nhập với môi trường sống trong gia đình và ngoài xã hội.

Xuất phát từ những thắc mắc có thực của đông đảo các bậc cha mẹ – chẳng hạn như: Thế nào là yêu con đúng cách? Thế nào là chiều chuộng? Thế nào là rèn luyện? Đâu là mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy con?…, tập sách “Nuôi dạy con kiểu Nhật – Dạy con làm việc nhà” được giới thiệu không nhằm mục đích giúp con trẻ trở nên thông minh, để đào tạo thiên tài mà chỉ đơn giản là hướng dẫn các phụ huynh cách thức tiếp cận những đứa con của mình một cách đúng đắn nhất, phát huy hết ưu điểm của trẻ, để cha mẹ và con cái cùng đạt đến điểm đến cuối cùng: Những con người có tâm hồn hạnh phúc!

1. Thông tin chi tiết

Tên sách: Dạy Con Làm Việc Nhà

Công ty phát hành: Gu Books

Tác giả: Lý Thượng Long

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phụ Nữ

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 326

2. Đánh giá Sách Dạy Con Làm Việc Nhà

1 Cuốn sách rất thú vị! Tôi rất ấn tượng với cuốn sách này. Tôi nghĩ, đây là những tư liệu khá đầy đủ, ngắn gọn, dễ hình dung, dễ áp dụng với bất kể bà mẹ nào.

2 Sách trình bày cuốn hút người đọc. Thay vì kiểu truyền thông, chỉ có chữ và chữ, dài dòng, khiến người đọc mệt mỏi, không hứng thú. Thì cuốn sách này trình bày theo tranh vẽ, lấy ví dụ thực tế với hai cách nói khác nhau trong cùng một tình huống để phân tích thái độ và cách tiếp nhận của trẻ em.

3 Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với các ví dụ, dòng tâm sự của độc giả, từ cách ông bố có thói quen dùng chân cắm phích điện để đứa trẻ bắt chước, đến cái vẫy tay chào tạm biệt của một bà mẹ khi con cái ra khỏi nhà,…

4 Cuốn sách giúp chúng ta hiểu một cách dễ dàng thế nào là yêu thương, nuông chiều, bảo vệ, chăm sóc.

5 Cuốn sách với những tình huống tưởng chừng như đơn giản, nhưng những người nuôi con như chúng ta chỉ vì vô tình trong một lời nói, hành động đã làm tổn thương đứa bé.

Review sách Dạy Con Làm Việc Nhà

Là một trong những cuốn sách nuôi dạy con được các bà mẹ thông thái chọn mua nhiều nhất. Cuốn sách Dạy Con Làm Việc Nhà của tác giả Tatsumi Nagisa thật sự cần thiết cho những bậc cha mẹ đã, đang và sắp chào đón những thiên thần nhỏ bé đến với mình.

Xuất phát từ những thắc mắc có thực của đông đảo các bậc cha mẹ – chẳng hạn như: Thế nào là yêu con đúng cách? Thế nào là chiều chuộng? Thế nào là rèn luyện? Đâu là mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy con?…, tập sách “Nuôi dạy con kiểu Nhật – Dạy con làm việc nhà” được giới thiệu không nhằm mục đích giúp con trẻ trở nên thông minh, để đào tạo thiên tài mà chỉ đơn giản là hướng dẫn các phụ huynh cách thức tiếp cận những đứa con của mình một cách đúng đắn nhất, phát huy hết ưu điểm của trẻ, để cha mẹ và con cái cùng đạt đến điểm đến cuối cùng: Những con người có tâm hồn hạnh phúc!

Đối với từng loại việc nhà, sách kỹ năng dành cho cha mẹ sẽ dùng cách truyền đạt khác nhau để trẻ dễ dàng tiếp thu và thực hành. Trong sách, sau mỗi bài đều có mục “gợi ý việc làm” và “khi con làm chưa tốt” nhằm giải thích cụ thể hơn và hướng dẫn cha mẹ cách dùng lời lẽ phù hợp với từng tình huống cụ thể. Chính vì vậy đây sẽ là một món quà đặc biệt dành đến các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con.

Cha mẹ thường cho rằng họ không có thời gian hướng dẫn con làm việc nhà hoặc thà tự mình làm còn nhanh hơn. Nhưng nên nhớ, việc giúp đỡ làm việc nhà có rất nhiều điều hữu ích cho trẻ. Thông qua việc dạy con làm việc nhà, cha mẹ có cơ hội cùng con xây đắp bầu không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. Vì vậy, cả nhà hãy xắn tay áo lên nào!

Với cuốn sách Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật – Dạy Con Làm Việc Nhà, nữ tác giả Nhật Bản Tatsumi Nagisa mang đến cho các bậc cha mẹ một người bạn đồng hành hữu ích trong hành trình nuôi dạy con cái nhiều gian nan và thử thách nhưng cũng thật diệu kỳ và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Cuốn sách đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc giáo dục con hoàn thiện nhân cách cũng như nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tốt đẹp của các con yêu:

Rèn luyện cho con tính tự lập.

Rèn luyện cho con ý thức giúp đỡ người khác.

Dạy con biết suy nghĩ trước khi hành động.

Dạy con biết quan tâm và sẻ chia.

Dạy con biết chấp nhận thử thách và vượt qua thử thách.

Để con trở thành người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và luôn tràn đầy tự tin trong cuộc sống.

Xây dựng được những thói quen tốt từ những công việc nhỏ bé thường nhật trong gia đình là cánh cửa dẫn tới những thành công mới trong tương lai sáng lạn của bé, bởi “việc nhà chính là cuộc sống”. Những công việc ấy diễn ra hằng ngày, hằng giờ, gắn bó mật thiết với cuộc sống mỗi thành viên trong gia đình ở mọi lứa tuổi, góp phần hình thành nên thói quen, nhân cách của mỗi người ngay từ khi còn là những đứa trẻ thơ.

Có người cho rằng: “Trường học đầu tiên của trẻ là ngôi nhà”, bởi ở đó, trẻ không những được vui chơi, mà còn được học tập từ những tấm gương trong gia đình – ông bà, bố mẹ, anh chị em,… những trải nghiệm đầu đời của bé trong các công việc nhà sẽ giúp bé hình thành khả năng tư duy, ý chí nghị lực, tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng thích nghi với đa dạng môi trường sống. Cha mẹ có nghĩ như vậy không?

Cuốn sách này được viết dành tặng các bậc cha mẹ dạy con từ tuổi mầm non cho tới lứa tuổi dậy thì. Đối với từng loại việc nhà, cuốn sách sẽ đưa ra những cách thức truyền đạt khác nhau để trẻ dễ dàng tiếp thu và thực hành trong cuộc sống, kèm theo đó là những lời gợi ý cho bố mẹ cách ứng xử khi con làm chưa tốt. Cha mẹ nên cùng con thong thả làm từng việc một để trẻ học cách quen dần mỗi ngày, giúp trẻ trưởng thành hơn từ những kỹ năng cuộc sống gia đầu đời.

Chúc các bậc cha mẹ thật nhiều niềm vui trên hành trình nuôi dạy con cái.

Mục Lục cuốn sách:

Phần 1: Làm việc nhà giúp con khoẻ mạnh.

Làm việc nhà có rất nhiều điều hay.

Chỉ cha mẹ mới có thể dạy con làm việc nhà.

Phương pháp dạy con làm việc nhà thành công.

Dạy con tự tổ chức không gian riêng.

Cùng suy nghĩ về việc nhà và giúp đỡ làm việc nhà.

Phần 2: Rèn luyện tính tự lập cho con qua việc giúp làm việc nhà mỗi ngày.

Những việc nhà cần làm mỗi ngày.

Sắp xếp – Dọn dẹp.

Vệ sinh nhà cửa.

Giặt giũ quần áo.

Chuẩn bị bữa ăn.

Cách nấu ăn.

Cha mẹ nên quan sát như thế nào khi con giúp làm việc nhà?

Phần 3: Giáo dục con biết quan tâm – chia sẻ – hãy làm từng việc nhỏ vì gia đình.

Quan tâm từng việc nhỏ trong nhà.

Những việc nhỏ trong đời sống.

Bảo dưỡng và chăm sóc.

Làm việc nhà giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Phần 4: Làm việc nhà bằng lòng tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Sơ đồ những việc trẻ có thể làm một mình.

Mua đồ.

Việc vặt.

Đàn ông, con trai cũng phải làm việc nhà.

Phần 5: Giáo dục đời sống tinh thần phong phú cho con – Những việc cần làm trong năm.

Tận hưởng không khí lễ hội.

Việc làm theo lễ hội mùa màng trong một năm.

Mua sách Dạy Con Làm Việc Nhà ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Dạy Con Làm Việc Nhà” khoảng 51.000đ đến 54.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Tiki, Fahasa, Shopee,…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Dạy Con Làm Việc Nhà Shopee”

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Dạy Con Làm Việc Nhà Tiki”

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Dạy Con Làm Việc Nhà Fahasa”

Đọc sách Dạy Con Làm Việc Nhà ebook pdf

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 20/12/2020 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI

So Sánh Microsoft Teams Và Zoom Cho Tổ Chức/Cá Nhân Làm Việc Tại Nhà

Tình trạng buộc phải làm việc tại nhà đang trở nên phổ biến trong thời điểm hiện tại. Cũng như cách thức làm việc trực tuyến cũng là một trong những xu hướng của xã hội tương lai. Có được điều này đều nhờ vào sự phát triển của công nghệ cao và điển hình nhất là các phần mềm hội nghị trực tuyến. Trong số nhiều phần mềm loại này, các tổ chức và cá nhân hiện nay đang tập trung lựa chọn của mình vào Microsoft Teams và Zoom. Vậy hai phần mềm này có những đặc điểm và mang đến lợi ích nào cho công việc tại nhà của mọi người. Bài viết này sẽ đưa ra so sánh tổng quan về Microsoft Teams và Zoom.

Microsoft Teams và Zoom là gì ?

Microsoft Teams

Đây là phần mềm của Microsoft với chức năng mang đến sự hợp tác toàn diện cho công việc nhóm của người dùng. Việc này có được nhờ nền tảng truyền thông hợp nhất các chức năng cuộc họp trực tuyến, trò chuyện, cuộc gọi, chia sẻ dữ liệu và tích hợp Office 365. Toàn bộ điều này đem đến một không gian làm việc trực tuyến chung cho toàn bộ các thành viên của nhóm/tổ chức.

Đây là phần mềm có chức năng truyền thông video mang đến sự hợp nhất về liên lạc chung giữa các người dùng. Điều này có được nhờ đám mây cho các chức năng bao gồm hội nghị video, cuộc gọi, trò chuyện, cộng tác và chia sẻ dữ liệu đến toàn bộ các điểm cuối.

Chúng ta đều hiểu rõ rằng hai phần mềm này đang cạnh tranh mạnh nhất với nhau về cách mà mỗi bên cung cấp bộ dịch vụ hội nghị trực tuyến. Bao gồm hệ thống phòng và cuộc gọi. Nếu phân tích sâu hơn, những điều cần xem xét cho mục tiêu hoạt động hiệu quả nhất của phần mềm đối với công việc tại nhà của mọi người. Thì chúng ta cần tìm hiểu và so sánh về từng mục sau.

Đặc tính hoạt động

Về cơ bản chức năng hoạt động của Microsoft Teams và Zoom đều cho phép họp trực tuyến, trò chuyện, cuộc gọi, chia sẻ màn hình, chia sẻ tệp. Tuy vậy cũng có sự khác biệt đối với mỗi phần mềm.

Microsoft Teams

Đó là sự tích hợp của các nhóm người dùng với các ứng dụng Office 365 trong cùng phần mềm này. Từ đó giúp Microsoft Team là một không gian hoạt động chung cho nhiều tổ chức/ nhóm khác nhau. Điều này cho phép việc cộng tác, chia sẻ, sao lưu hay tìm kiếm dữ trở nên liền mạch, dễ dàng cho người dùng trong cùng một nền tảng chung. Đây là ưu điểm vượt trội của phần mềm so với toàn bộ các sản phẩm cùng loại.

Zoom

Ở trường hợp của Zoom không có ứng dụng văn phòng tự thân mà là sự hợp tác cùng sử dụng các ứng dụng văn phòng của Slack. Từ đó phần mềm mới này sẽ không ngừng được kế thừa và phát triển một bộ chức năng khá đặc sắc cho người dùng.

Giao diện và trải nghiệm người dùng

Zoom: Đây là một thế mạnh của phần mềm này. Giao diện đơn giản mang đến sự tiện dụng cho người dùng. Đặc biệt là sự dễ dàng cho người mới bắt đầu.

Microsoft Teams: Phần mềm này có thể khó khăn cho người dùng mới về cách nắm bắt tương tác giữa các kênh, các nhóm. Và người dùng cần sử dụng thành tạo các ứng dụng Office 360 được tích hợp. Tuy nhiên khi đã thao tác quen thì toàn bộ điều này cũng sẽ không gây trở ngại gì nữa.

Hai vấn đề về thiết kế UI/UX của từng phần mềm có thể được nhận xét bởi số đông người dùng như sau.

Hệ thống phòng

Microsoft Teams và Zoom đều có một hệ thống phòng kết nối giữa người dùng với nơi họp chung. Hai bên cùng đưa ra cách thức quản lý thiết bị truy cập, nâng cấp cảm ứng, trải nghiệm với thiết bị di động, hỗ trợ chia phòng màn hình kép. Riêng với Zoom có thêm đếm số lượng thành viên và có kèm chứng nhận bên tích hợp và bên cung cấp phần mềm. Còn Microsoft Teams thì chứng nhận các giải pháp phần cứng.

Cuộc gọi

Microsoft Teams có Microsoft Phone System và Calling Call hoặc Microsoft Phone System với Direct Routing. Phần mềm này sử dụng ID của người dùng, số điện thoại từ Microsoft với việc đợi, tiếp nhận tự động tới các điểm kết nối đầu cuối.

Đối với các phần mềm hội nghị trực tuyến, một phần đặc biệt quan trọng là chức năng cuộc gọi. Và ở Microsoft Team hay Zoom thì chức năng này cụ thể như sau.

Hai phần mềm đều có các ứng dụng cuộc gọi cho thiết bị để bàn lẫn thiết bị di động.

Tích hợp

Microsoft Teams: Điểm nổi bật hàng đầu của phần mềm này chính là sự tích hợp chặt chẽ các ứng dụng Office 365. Ngoài ra còn thêm hơn 70 tiện ích khác được phát triển bởi chính Microsoft bao gồm khảo sát, thời tiết, tin tức…

Zoom: Phần mềm này tuy không có các ứng dụng và tiện ích tự thân. Nhưng đã đề cập ở trên phần mềm được tích hợp với các ứng dụng của những nền tảng khác ví dụ như Slack hay chính Office 365 của Microsoft…

Đây cũng là phần cần đặc biệt quan tâm với các phần mềm hội nghị trực tuyến hiện nay. Đối với nhiều người dùng thường có xu hướng tìm kiếm các ứng dụng tích hợp và tiện ích mở rộng. Người dùng sử dụng chúng khi ở trong nền tảng có thể mang đến hiệu quả cao cho sử lý công việc. Chi tiết của hạng mục này ở Microsoft Teams và Zoom như sau.

Bảo mật

Đối với các tổ chức bắt buộc phải cùng nhau làm việc từ xa mà không thể tập trung trong ở một vị trí ngoài không gian thực. Vấn đề bảo mật thông tin nội bộ tránh bị rò rỉ cho bên ngoài, đặc biệt là phía cạnh tranh là hết sức quan trọng. Điều này ảnh hưởng sống còn đến hoạt động của tổ chức. Do đó yếu tố bảo mật của các phần mềm họp trực tuyến là điều người dùng không thể bỏ qua. Trong đó với Microsoft Teams và Zoom hiện nay đang có sự khác biệt lớn về vấn đề này.

Microsoft Teams

Phần mềm này sở hữu các chức năng bảo mật nâng cao giúp bảo vệ an toàn dữ liệu của người dùng. Bao gồm gồm ngăn mất dữ liệu, hàng rào thông tin, chính sách duy trì, tạm giữ vì lý do pháp lý, cùng nhiều chức năng khác. Từ đó dễ dàng kiểm soát các Nhóm với sự tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của nhiều quốc gia trên thế giới.

Zoom

Luôn cập nhật phiên bản mới nhất từ trang chủ chính hãng tránh những việc tải từ các trang có yếu tố giả mạo. Điều này dễ dẫn đến bị hack tài khoản và lấy cắp dữ liệu.

Sử dụng mật khẩu có đánh giá càng mạnh càng tốt với độ khó cao để tránh bị bên ngoài rò ra và đột nhập vào cuộc họp.

Kích hoạt tính năng “Phòng chờ – Waiting room” giúp kiểm soát thành viên ra vào trong cuộc họp.

Quản lý chức năng “Chia sẻ màn hình”. Điều này cho phép chủ phòng kiểm soát việc chia sẻ nội dung trong cuộc họp với người dùng. Và người dùng cũng phải thiết lập cài đặt đồng bộ.

Giá thành

Bản miễn phí của Microsoft Teams: Bản này gồm các cuộc họp chung, cuộc gọi, chia sẻ hạn chế. Hai phần bị thiếu gồm có công cụ quản lý và hỗ trợ của Microsoft.

Bản miễn phí của Zoom: Bản này cho phép tối đa 100 người dùng cùng tham gia trong 40 phút và không giới hạn với 1/1.

Microsoft Teams và Zoom đều có bản miễn phí cho người dùng.

Muốn sử dụng các tính năng đầy đủ nhất của hai phiên bản này thì người dùng cần nâng cấp nên các bản có thu phí. Bao gồm gói Premium của Microsoft Teams có giá thấp hơn đôi chút so với gói Pro của Zoom. Và hai bên đều có gói doanh nghiệp với giá thành ngang nhau.

Khi làm việc tại nhà cho một tổ chức nào đó, việc không thể thiếu với mọi người là chọn lựa phần mềm hội nghị trực tuyến hiệu quả. Điều này cũng đồng thời mang đến lợi ích to lớn cho hoạt động thành công của tổ chức đó. Bởi vậy tùy vào yêu cầu của quy mô thường thấy cuộc họp và các phần nghiệp vụ cần triển khai trong đó. Mà hai bên cá nhân và tổ chức nên cùng nhau thống nhất lựa chọn ra một phần mềm phù hợp nhất.

Nếu mọi người quan tâm về các ứng dụng của công nghệ thông tin vào đời sống cũng như công việc. Hay mọi người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thiết kế web và Content Marketing. Xin mời đến với chúng tôi đây chính là địa chỉ cực kỳ hữu ích cho mọi người. Tại có siêu dữ liệu về nhiều mảng khác nhau hỗ trợ hiệu quả công việc kinh doanh trong thời đại số. Đội ngũ tinh anh của LAMVT Group cung cấp những trang web với sự thiết kế, vận hành, bảo trì, nâng cấp kèm những chiến dịch SEO cực kỳ hiệu quả.

Hot Trend: bảng chữ cái tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Nhật, font chữ đẹp, font vni, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun

Bạn đang đọc nội dung bài viết Làm Việc Theo Tổ Và Làm Việc Theo Nhóm – Sciences &Amp; Technologies In The World trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!