Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Sql Và Nosql # Top 9 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Sql Và Nosql # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Sql Và Nosql mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ISBN

:

9780992461225

,

title

:

“JavaScript: Novice to Ninja”

,

author

:

“Darren Jones”

,

format

:

“ebook”

,

price

:

29.00

}

Các tài liệu giống nhau có thể được lưu trữ trong một collection, tương tự như bảng SQL. Tuy nhiên, bạn có thể lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào bạn thích trong bất kỳ tài liệu nào; cơ sở dữ liệu NoSQL sẽ không phàn nàn. Ví dụ:

{

ISBN

:

9780992461225

,

title

:

"JavaScript: Novice to Ninja"

,

author

:

"Darren Jones"

,

year

:

2014

,

format

:

"ebook"

,

price

:

29.00

,

description

:

"Learn JavaScript from scratch!"

,

rating

:

"5/5"

,

review

:

[

{

name

:

"A Reader"

,

text

:

"The best JavaScript book I've ever read."

}

,

{

name

:

"JS Expert"

,

text

:

"Recommended to novice and expert developers alike."

}

]

}

Table trong SQL tạo ra data template rất nghiêm ngặt, vì vậy rất khó để ta mắc lỗi. NoSQL thì linh hoạt và dễ sử dụng hơn, nhưng việc có thể lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào ở bất kỳ đâu có thể dẫn đến các vấn đề về tính nhất quán.

SQL Schema vs NoSQL Schemaless

Trong cơ sở dữ liệu SQL, không thể thêm dữ liệu cho đến khi bạn xác định bảng và field type trong schema (lược đồ). Schema theo tùy chọn còn có thể chứa các thông tin khác, chẳng hạn như –

primary keys

 — 

unique identifier như ISBN, áp dụng cho một bản ghi (record)

indexes

 —

các trường thường được truy vấn, được lập thành chỉ mục (index) để hỗ trợ tìm kiếm nhanh

relationships

 — liên kết logic giữa các trường dữ liệu

Các chức năng như 

triggers

 và 

stored procedures

.

Lược đồ dữ liệu của bạn phải được thiết kế và triển khai trước khi phát triển bất kỳ business logic nào để thao tác dữ liệu. Bạn hoàn toàn có thể có thể cập nhật sau (nhưng những thay đổi lớn có thể sẽ phức tạp).

Trong cơ sở dữ liệu NoSQL, dữ liệu có thể được thêm vào mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải chỉ định trước thiết kế tài liệu (document design) hoặc thậm chí là bộ sưu tập (collection). Ví dụ: trong MongoDB, câu lệnh sau sẽ tạo một tài liệu mới trong một bộ sưu tập book mới nếu nó chưa được tạo trước đó:

db

.

book

.

insert

(

ISBN

:

9780994182654

,

title

:

"Jump Start Git"

,

author

:

"Shaumik Daityari"

,

format

:

"ebook"

,

price

:

29.00

)

;

(MongoDB sẽ tự động thêm một giá trị _id độc nhất vào mỗi tài liệu trong một bộ sưu tập. Bạn có thể vẫn muốn xác định các chỉ mục, nhưng điều đó có thể được thực hiện sau nếu cần.)

Cơ sở dữ liệu NoSQL sẽ phù hợp hơn với các dự án mà các yêu cầu dữ liệu ban đầu khó xác định được. Tuy vậy, đừng dùng sự khó khăn làm lý do cho việc lười biếng: việc lơ là trong việc thiết kế một kho lưu trữ dữ liệu tốt khi bắt đầu dự án sẽ dẫn đến các vấn đề sau này.

SQL Normalization vs NoSQL Denormalization

Giả sử chúng ta muốn thêm thông tin nhà xuất bản vào cơ sở dữ liệu cửa hàng sách. Một nhà xuất bản có thể cung cấp nhiều hơn một tên sách, do đó, trong cơ sở dữ liệu SQL, chúng ta sẽ tạo một bảng publisher mới:

id

name

country

email

SP001

SitePoint

Australia

feedback@sitepoint.com

Sau đó, chúng ta có thể thêm trường publisher_id vào table book của mình, table này sẽ tham chiếu đến các bản ghi theo publisher.id:

ISBN

title

author

format

price

publisher_id

9780992461225

JavaScript: Novice to Ninja

Darren Jones

ebook

29.00

SP001

9780994182654

Jump Start Git

Shaumik Daityari

ebook

29.00

SP001

Để giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu; chúng ta không cần lặp lại thông tin nhà xuất bản cho mọi cuốn sách – chỉ cần tham chiếu thôi. Kỹ thuật này được gọi là chuẩn hóa (normalization) và mang đến những lợi ích thiết thực. Chúng ta có thể cập nhật một nhà xuất bản duy nhất mà không cần thay đổi dữ liệu của book.

Chúng ta cũng có thể sử dụng các kỹ thuật chuẩn hóa trong NoSQL. Tài liệu trong collection book :

{

ISBN

:

9780992461225

,

title

:

"JavaScript: Novice to Ninja"

,

author

:

"Darren Jones"

,

format

:

"ebook"

,

price

:

29.00

,

publisher_id

:

"SP001"

}

— tham chiếu một document trong collection publisher :

{

id

:

"SP001"

name

:

"SitePoint"

,

country

:

"Australia"

,

email

:

"feedback@sitepoint.com"

ISBN

:

9780992461225

,

title

:

"JavaScript: Novice to Ninja"

,

author

:

"Darren Jones"

,

format

:

"ebook"

,

price

:

29.00

,

publisher

:

{

name

:

"SitePoint"

,

country

:

"Australia"

,

email

:

"feedback@sitepoint.com"

}

FROM

book

`

ISBN

`

,

`

title

`

,

`

author

`

)

VALUES

(

'9780992461256'

,

'Full Stack JavaScript'

,

'Colin Ihrig & Adam Bretz'

)

;

db

.

book

.

insert

(

{

ISBN

:

"9780992461256"

,

title

:

"Full Stack JavaScript"

,

author

:

"Colin Ihrig & Adam Bretz"

}

)

;

cập nhật đầu mục sách

UPDATE

book

SET

price

=

19.99

WHERE

ISBN

=

'9780992461256'

db

.

book

.

update

(

{

ISBN

:

'9780992461256'

}

,

{

$

set

:

{

price

:

19.99

}

}

)

;

trả kết quả của tất cả đầu sách có giá trên $10

SELECT

title

FROM

book

{

price

:

{

&

gt

;

:

10

}

}

,

{

_id

:

0

,

title

:

1

}

WHERE

publisher_id

=

'SP001'

;

db

.

book

.

count

(

{

"publisher.name"

:

"SitePoint"

}

)

;

Giả định ta đang sử dụng tài liệu không chuẩn hóa.

Trả số kiểu định dạng sách

SELECT

format

,

COUNT

(

1

)

AS

`

total

`

FROM

book

GROUP

BY

format

;

db

.

book

.

aggregate

(

[

{

$group

:

{

_id

:

"$format"

,

total

:

{

$sum

:

1

}

}

}

]

)

;

Đây gọi là aggregation: một bộ document mới được tính toán từ bộ gốc.

Xóa tất cả sách SitePoint

DELETE

FROM

book

WHERE

publisher_id

=

'SP001'

;

db

.

book

.

remove

(

{

"publisher.name"

:

"SitePoint"

Những Điểm Khác Biệt Giữa Sql Và Nosql 2022

SQL (Structured Query Language) từng là cơ chế lưu trữ dữ liệu chính hơn bốn thập kỉ qua với sự gia tăng các ứng dụng web như MysSQL , PostgreSQL, SQLite… NoSQL đã tồn tại từ nhưng năm 1960 nhưng gần đây mới trở lên được chú ý và được sử dụng phổ biến như MongoDB, Redis hay Apache Cassandra Bạn có thể tìm rất nhiều tutorial về cả SQL, NoSQL để tìm hiểu sâu về chúng. Trong bài viết này mình sẽ chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai loại truy vấn này.

SQL tables và NoSQL Documents

SQL databases cung cấp kiểu lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và các bảng này có quan hệ với nhau. VD thông tin books trong bảng được đặt tên books. Mỗi một row ứng với một record, mỗi column ứng với mỗi field dữ liệu. NoSQL databases lưu trữ dưới dạng JSON dưới dạng field-value từng cặp một.

{ ISBN: 9780992461225, title: "JavaScript: Novice to Ninja", author: "Darren Jones", format: "ebook", price: 29.00 }

Nó giống như document được lưu trữ trong một collection, tương tự như một bảng trong SQL vậy. Tuy nhiên bạn có thể lưu bất kì dữ liệu nào bạn thích VD

{ ISBN: 9780992461225, title: "JavaScript: Novice to Ninja", author: "Darren Jones", year: 2014, format: "ebook", price: 29.00, description: "Learn JavaScript from scratch!", rating: "5/5", review: [ { name: "A Reader", text: "The best JavaScript book I've ever read." }, { name: "JS Expert", text: "Recommended to novice and expert developers alike." } ] }

SQL table thì lại tạo ra một mẫu dữ liệu rất chặt chẽ từ datatype, field name, validation, và đó cũng là điểm mấu chốt có thể gây ra những sai lầm. NoSQL thì lại mềm dẽo hơn rất nhiều và có thể lưu ở mọi nơi nên có vẫn có thể gặp vấn đề về nhất quán

SQL schema và NoSQL Schemaless

Trong SQL databases, ta có thể thêm dữ liệu nếu bạn tạo bảng và field types tương ứng được gọi là schema. Schema chứa nhưng thông tin về database mà bạn đang sử dụng như: primary keys, indexes, relationships … Do đó schema phải được design và implements đầu tiên. Tuy nhiên nó cũng có thể update sau nhưng những thay đổi lớn sẽ trở lên phức tạp hơn khi nhìn vào file schema.

db.book.insert( ISBN: 9780994182654, title: "Jump Start Git", author: "Shaumik Daityari", format: "ebook", price: 29.00 );

NoSQL database có thể phù hợp hơn cho các dự án mà các yêu cầu dữ liệu ban đầu rất khó xác định.

SQL Normalization vs NoSQL Denormalization

Giả sử nếu muốn thêm thông tin nhà publisher vào databases. Một nhà xuất bản có thể cung cấp nhiều books vì vậy, trong một cơ sở dữ liệu SQL tạo một bảng publisher_tbl sau đó add một field publisher_id vào books_tbl để tham chiếu đến mỗi bản ghi trong publisher_tbl

Điều này giảm thiểu sự thừa dữ liệu, không lặp lại thông tin publisher cho mỗi cuốn sách – chỉ có tham chiếu đến nó thôi. Kỹ thuật này được gọi là chuẩn hóa(Normalization), và có những lợi ích thiết thực. Chúng tôi có thể cập nhật một publisher duy nhất mà không thay đổi dữ liệu trong book

Chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật chuẩn hóa trong NoSQL. Các documents trong book collection

{ ISBN: 9780992461225, title: "JavaScript: Novice to Ninja", author: "Darren Jones", format: "ebook", price: 29.00, publisher_id: "SP001" }

và nó sẽ tham chiếu đến mỗi document trong publisher collection

{ id: "SP001" name: "SitePoint", country: "Australia", email: "feedback@sitepoint.com" } { ISBN: 9780992461225, title: "JavaScript: Novice to Ninja", author: "Darren Jones", format: "ebook", price: 29.00, publisher: { name: "SitePoint", country: "Australia", email: "feedback@sitepoint.com" } }

Điều này sẽ làm tốc độ query nhanh hơn. nhưng khi update thông tin của publisher thì lại phải update rất nhiều bản ghi.

SQL Relational JOIN vs NoSQL

SQL vs NoSQL Transactions

Trong SQL, hai hoặc nhiều record update có thể được thực hiện trong một transaction – đảm bảo tất cả update thành công hoặc nếu 1 record update fails thì sẽ rollback lại toàn bộ các record khác. Điều này đảm bảo tính đồng nhất cho dữ liệu

Trong NoSQL, việc sửa đổi một document là riêng lẻ. Nói cách khác, nếu bạn đang cập nhật ba giá trị trong một document, cả ba đều được cập nhật thành công hoặc nó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, không có transaction tương đương để update cho nhiều document. Có những option tương tụ như transaction.Nhưng chúng phải được xử lý thủ công trong khi viết code.

SQL vs NoSQL Performance

Điều đang nói là để hệ thống SQL hoạt động tốt và nhanh thì việc desgin tốt là cực kì quan trong và ngược lại.

SQL vs NoSQL conclusion

Sự Khác Biệt Cơ Bản Sql Và Nosql

1. SQL là gì?

SQL chính là viết tắt của Structured Query language, là ngôn ngữ chuẩn để xử lý Cơ sở dữ liệu quan hệ. Một cơ sở dữ liệu quan hệ xác định các mối quan hệ dưới dạng các bảng.

Lập trình SQL có thể được sử dụng hiệu quả để chèn, tìm kiếm, cập nhật, xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu.

Điều đó không có nghĩa là SQL không thể làm được gì ngoài việc đó. Nó có thể làm rất nhiều thứ bao gồm, nhưng không giới hạn, tối ưu hóa và duy trì cơ sở dữ liệu.

Các cơ sở dữ liệu quan hệ như Cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase,… sử dụng SQL.

2. NoSQL là gì?

NoSQL là một DMS không quan hệ, không yêu cầu một lược đồ cố định, tránh các phép nối, và dễ dàng mở rộng. Cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng cho các kho dữ liệu phân tán với nhu cầu lưu trữ dữ liệu khổng lồ. NoSQL được sử dụng cho dữ liệu lớn và các ứng dụng web thời gian thực. Ví dụ như các công ty như Twitter, Facebook, Google thu thập hàng terabyte dữ liệu người dùng mỗi ngày.

Cơ sở dữ liệu NoSQL là viết tắt của “Không chỉ SQL” hoặc “Không phải SQL”. Mặc dù một thuật ngữ tốt hơn sẽ NoREL NoSQL bắt gặp. Carl Strozz giới thiệu khái niệm NoSQL vào năm 1998.

RDBMS truyền thống sử dụng cú pháp SQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết. Thay vào đó, một hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL bao gồm một loạt các công nghệ cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, không có cấu trúc và đa hình.

3. Điểm khác biệt chính

Ngôn ngữ

Cơ sở dữ liệu SQL xác định và thao tác dữ liệu dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Nhìn từ một phía ngôn ngữ này là vô cùng mạnh mẽ. SQL là một trong những tùy chọn linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất hiện có, làm cho nó trở thành lựa chọn an toàn đặc biệt cho các truy vấn phức tạp lớn. Nhưng từ phía khác nó có thể bị hạn chế. SQL yêu cầu bạn sử dụng các lược đồ được xác định trước để xác định cấu trúc dữ liệu của bạn trước khi bạn làm việc với nó. Ngoài ra tất cả dữ liệu của bạn phải theo cùng một cấu trúc. Điều này có thể yêu cầu chuẩn bị trước đáng kể, điều đó có nghĩa là một sự thay đổi trong cấu trúc sẽ vừa khó khăn vừa gây khó chịu cho toàn bộ hệ thống của bạn.

Một cơ sở dữ liệu NoSQL có lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc. Dữ liệu được lưu trữ theo nhiều cách có nghĩa là nó có thể được định hướng theo tài liệu, hướng theo cột, dựa trên biểu đồ hoặc được tổ chức dưới dạng lưu trữ Key-Value. Tính linh hoạt này có nghĩa là các tài liệu có thể được tạo mà không cần xác định cấu trúc trước. Ngoài ra mỗi tài liệu có thể có cấu trúc độc đáo của riêng mình.

Khả năng mở rộng Trong hầu hết các tình huống, cơ sở dữ liệu SQL có thể mở rộng theo chiều dọc. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng tải trên một máy chủ bằng cách tăng những thứ như RAM, CPU hoặc SSD. Nhưng mặt khác, cơ sở dữ liệu NoSQL có thể mở rộng theo chiều ngang. Điều này có nghĩa là bạn xử lý nhiều lưu lượng hơn bằng cách lưu trữ hoặc thêm nhiều máy chủ hơn trong cơ sở dữ liệu NoSQL của bạn.

Cấu trúc

Cơ sở dữ liệu SQL dựa trên bảng, mặt khác, cơ sở dữ liệu NoSQL là cặp giá trị – khóa, cơ sở dữ liệu đồ thị hoặc cửa hàng cột. Điều này làm cho cơ sở dữ liệu SQL quan hệ trở thành một lựa chọn tốt hơn cho các ứng dụng yêu cầu giao dịch nhiều hàng như hệ thống kế toán hoặc cho các hệ thống cũ được xây dựng cho cấu trúc quan hệ.

Hỗ trợ SQL được sự hổ trợ tốt từ các nhà cung cấp. Nhưng với NoSQL thì bạn phải tự xây dựng và học hỏi cộng đồng người sử dụng trên thế giới. Hoặc là bạn sẽ mất nhiều thời gian để có thể làm chủ được nó.

Các SQL phổ biến là: PostgreSQL, MySQL, Oracle và Microsoft SQL Server.

Các NoSQL phổ biến là: Redis, RavenDB Cassandra, MongoDB, BigTable, HBase, Neo4j và CouchDB

4. Khi nào sử dụng SQL?

SQL là ngôn ngữ đơn giản nhất được sử dụng để giao tiếp với RDBMS

Tạo trang tổng quan tùy chỉnh

Nó cho phép bạn lưu trữ và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng

Được ưu tiên khi bạn muốn sử dụng các phép nối và thực hiện các truy vấn phức tạp

5. Khi nào sử dụng NoSQL?

Khi không cần hỗ trợ ACID

Khi mô hình RDBMS truyền thống không đủ

Dữ liệu cần lược đồ linh hoạt

Các ràng buộc và logic xác thực không bắt buộc phải được thực hiện trong cơ sở dữ liệu

Ghi nhật ký dữ liệu từ các nguồn được phân phối

Nó nên được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời như giỏ mua hàng, danh sách mong muốn và dữ liệu phiên

6. Tổng kết

NoSQL DB (mongo) Vs RDBMS DB (mysql) Stackoverflow Questions

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) được phát âm là “S-Q-L” hoặc là “See-Quel” là ngôn ngữ chuẩn

NoSQL là một DMS không quan hệ, không yêu cầu một lược đồ cố định, tránh tham gia và dễ dàng mở rộng

Cơ sở dữ liệu SQL chủ yếu được gọi là RDBMS hoặc Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu SQL là cơ sở dữ liệu dựa trên bảng

Cơ sở dữ liệu NoSQL có thể dựa trên tài liệu, cặp khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu biểu đồ

SQL nên được sử dụng để giao tiếp với RDBMS

NOSQL nên được sử dụng khi mô hình RDBMS truyền thống không đủ

Như vậy, thông qua bài viết này, mình đã giới thiệu đến các bạn sự khác nhau cơ bản giữa SQL và NoSQL. Đồng thời là hoàn cảnh sử dụng chúng sao cho phù hợp, hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Sử Dụng Sql Hay Nosql Cho Dự Án Của Bạn?

Với sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, thì giờ đây ngoài cơ sở dữ liệu quan hệ – SQL thì chúng ta còn có thêm một trường phái khác tên gọi là NoSQL – cơ sở dữ liệu phi quan hệ.

Đa số các ứng dụng chúng ta làm có vẽ như SQL là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng thật không may SQL lại không phù hợp với các ứng dụng có bộ dữ liệu lớn hay phải phân tích dữ liệu lớn. Đây là lý do chính khi mà NoSQL được phổ biến trong các công ty hàng đầu như Google, Yahoo, Amazon etc, họ phải xử lý một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày trôi qua.

Sự khác nhau giữa SQL và NoSQL

Cả NoSQL và SQL đều được sinh ra với mục đích lưu trữ dữ liệu nhưng chúng hoạt động theo 2 hướng khác nhau. Có nhiều điểm khác biệt giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL và điều quan trọng là phải hiểu chúng để đưa ra lựa chọn sáng suốt về loại cơ sở dữ liệu cần thiết.

Hãy ghi nhớ điều đó, một số khác biệt quan trọng giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL được đưa ra như sau:

Cơ sở dữ liệu SQL là một lựa chọn an toàn đặc biệt cho các câu truy vấn phức tạp, các ràng buộc toàn vẹn giúp bảo vệ tính nhất quán của dữ liệu. Đây cũng là lý do chúng ta phải định nghĩa trước cấu trúc của các bảng trong cơ sở dữ liệu trước khi thao tác trên chúng.

NoSQl hoàn toàn khác, nó là một cơ sở dữ liệu có cấu trúc động, dữ liệu được lưu theo nhiều cách, có thể là một dạng document, đồ thị, etc. Tính linh hoạt cho phép các dữ liệu có thể được tạo ra mà không cần có cấu trúc xác định và vì vậy mỗi tài liệu có thể có cấu trúc độc đáo của riêng nó.

Khả năng mở rộng

Hãy thử tưởng tượng về một toà nhà cao tầng trong khu phố của bạn. Nếu cho bạn lựa chọn giữa việc thêm nhiều tầng vào toà nhà này hoặc tạo thêm các toà nhà mới cho nhiều dân cư ở hơn thì bạn sẽ làm thế nào?

Ví dụ trên có thể nói lên vấn đề của SQL và NoSQL. SQL là một database mở rộng theo chiều dọc, điều này có nghĩa rằng dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ duy nhất để chứa được nhiều dữ liệu hơn chúng ta chỉ còn cách tăng RAM, CPU, Ổ cứng việc này giống như thêm nhiều tầng vào một toà nhà.

Ở một nơi khác, NoSQL là một cơ sở dữ liệu mở rộng theo chiều ngang, điều này có nghĩa rằng dữ liệu có thể lưu trữ và xử lý trên nhiều máy chủ khác nhau dựa vào cơ chế sharing. Như vậy chúng ta có thể thêm vào nhiều máy chủ để chứa một lượng lớn dữ liệu hơn, việc này giống như việc chúng ta thêm các toà nhà mới cho phép nhiều người ở hơn.

Trong tương lai xa, việc thêm nhiều toà nhà cạnh bên một toà nhà hiện có sẽ tốt hơn so với việc thêm nhiều tầng vào một toà nhà, vì các bạn biết đấy cao cũng có giới hạn thôi, không là sập mất đấy =)). Do đó, NoSQL cuối cùng có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn, làm cho cơ sở dữ liệu NoSQL trở thành lựa chọn ưu tiên cho các tập dữ liệu lớn hoặc luôn thay đổi.

Thiết kế lược đồ

Một lược đồ là bản thiết kế của cơ sở dữ liệu, tức là cách dữ liệu được tổ chức. Lược đồ của cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu NoSQL là khác nhau hoàn toàn. Trong SQL lược đồ được cấu thành từ nhiều bảng, mỗi bảng đều có cấu trúc rõ ràng và có các ràng buộc về dữ liệu trong khi SQL lại không có khái niệm này.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không thể tìm thấy các bảng trong NoSQL vì không có định nghĩa lược đồ tiêu chuẩn cho cơ sở dữ liệu NoSQL. Chúng là các cặp khóa-giá trị, dựa trên tài liệu, cơ sở dữ liệu biểu đồ phụ thuộc vào từng yêu cầu.

Sự khác biệt trong lược đồ này làm cho cơ sở dữ liệu SQL quan hệ trở thành một lựa chọn tốt hơn cho các ứng dụng yêu cầu giao dịch nhiều hàng như hệ thống kế toán hoặc cho các hệ thống kế thừa được xây dựng cho cấu trúc quan hệ. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu NoSQL phù hợp hơn nhiều với dữ liệu lớn vì tính linh hoạt là một yêu cầu quan trọng được thực hiện bởi lược đồ động của chúng

SQL được ra đời từ khá lâu vì thế có rất nhiều chuyên gia về SQL trên khắp thế giới có thể giải đáp bất kỳ vấn đề nào của bạn. Hơn nữa các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu SQL cũng hỗ trợ rất nhiệt tình, họ còn có các đội ngũ chuyên gia tư vấn cho chúng ta xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các hệ thống lớn có khả năng mở rộng.

Mặc khác, NoSQL là một công nghệ mới thế nên việc hỗ trợ các vấn đề của bạn cũng rất hạn chế. Tuy nhiên nó đang ngày một lớn mạnh nên các bạn cũng đừng lo. Ngoài ra các chuyên gia về NoSQL cũng rất hạn chế nên có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm một chuyên gia để tư vấn phát triển một hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng cao.

Các câu hỏi lớn về SQL và NoSQL

NoSQL có nhanh hơn SQL không?

Nhìn chung, NoSQL không nhanh hơn SQL cũng như SQL không nhanh hơn NoSQL. Tốc độ truy xuất của chúng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, ngữ cảnh.

Cơ sở dữ liệu SQL là cơ sở dữ liệu chuẩn hóa trong đó dữ liệu được chia nhỏ thành nhiều bảng logic khác nhau để tránh dư thừa dữ liệu và trùng lặp dữ liệu. Trong trường hợp này, cơ sở dữ liệu SQL nhanh hơn NoSQL trong các phép nối, truy vấn, cập nhật, v.v.

NoSQL có tốt hơn cho các ứng dụng Big Data?

Người ta có câu ” Necessity is the Mother of Invention!” và điều đó chắc chắn trở thành sự thật trong trường hợp của NoSQL. Cơ sở dữ liệu NoSQL cho dữ liệu lớn được phát triển đặc biệt bởi các công ty internet hàng đầu như Google, Yahoo, Amazon, v.v. vì các cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có không thể đáp ứng được các yêu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng.

Cơ sở dữ liệu NoSQL có một lược đồ động phù hợp hơn nhiều với dữ liệu lớn vì tính linh hoạt là một yêu cầu quan trọng. Ngoài ra, một lượng lớn dữ liệu phân tích có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu NoSQL để phân tích dự đoán. Một ví dụ về điều này là dữ liệu từ các trang web truyền thông xã hội khác nhau như Instagram, Twitter, Facebook, v.v. Cơ sở dữ liệu NoSQL có thể mở rộng theo chiều ngang và cuối cùng có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn nếu được yêu cầu. Tất cả những điều này làm cho cơ sở dữ liệu NoSQL trở thành lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng dữ liệu lớn.

Việc lựa chọn giữa SQL và NoSQL hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi dự án riêng biệt, vì cả hai đều có ưu điểm cũng như nhược điểm. Cơ sở dữ liệu SQL được thiết lập từ lâu với thiết kế lược đồ cố định và cấu trúc tập hợp. Chúng lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu giao dịch nhiều hàng như hệ thống kế toán hoặc cho các hệ thống kế thừa được xây dựng cho cấu trúc quan hệ.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu NoSQL có thể dễ dàng mở rộng, linh hoạt và dễ sử dụng vì chúng không có lược đồ cứng nhắc. Chúng lý tưởng cho các ứng dụng không có định nghĩa lược đồ cụ thể như hệ thống quản lý nội dung, ứng dụng dữ liệu lớn, phân tích thời gian thực, v.v.

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-vs-nosql-which-one-is-better-to-use/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phân Biệt Điểm Khác Nhau Giữa Sql Và Nosql trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!