Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Speak Và Talk # Top 4 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Speak Và Talk # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phân Biệt Speak Và Talk mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Khác biệt đôi chút

Gần như không khác biệt giữa talk và speak. Trong những tình huống nhất định, người ta ưu tiên dùng talk hoặc speak hơn, mặc dù có thể dùng cả 2.

2. Trang trọng

Talk là một từ thông dụng hơn trong giao tiếp thân mật. Ví dụ: When she walked into the room everybody stopped talking. (Khi cô ấy bước vào phòng, mọi người ngừng nói chuyện.) Could I talk to you about the football match for a few minutes? (Tớ có thể nói chuyện với cậu về trận bóng đá một chút không?)

Speak thường được dùng trong giao tiếp nghiêm túc hơn hoặc trong tình huống trang trọng hơn. Ví dụ:  I’ll have to speak to that boy – he’s getting very lazy. (Tôi cần phải nói chuyện với cậu bé đó – cậu ấy rất lười.) They had a row last week, and now they’re not speaking to one another. (Tuần trước họ cãi nhau và giờ họ không thèm nói chuyện với nhau nữa.) After she had finished reading the letter, nobody spoke. (Sau khi cô ấy đọc xong lá thư, không ai nói gì.)

3. Các bài giảng…

Talk được dùng trong những bài giảng thông thường, speak dùng trong những bài giảng, bài thuyết giáo trang trọng hơn.  Hãy so sánh: This is Patrick Alien, who’s going to talk to us about gardening. (Đây là Patrick Alien, người sẽ nói cho chúng ta về việc làm vườn.) This is Professor Rosalind Bowen, who is going to speak to us on recent developments in low-temperature physics. (Đây là giáo sư Rosalind Bowen, người sẽ nói cho chúng ta biết về những phát triển gần đây trong vật lý nhiệt độ thấp.) The Pope spoke to the crowd for seventy minutes about world peace. (Giáo hoàng diễn thuyết trước đám đông khoảng 70 phút về hòa bình thế giới.)

4. Ngôn ngữ

Speak được dùng thông dụng hơn để chỉ kiến thức và cách dùng ngôn ngữ và chỉ khả năng nói. Ví dụ: She speaks three languages fluently. (Cô ấy nói thành thạo ba ngoại ngữ.) We spoke French so that the children wouldn’t understand. (Chúng tôi nói tiếng Pháp để những đứa trẻ không hiểu được.)  His throat operation has left him unable to speak. (Ca phẫu thuật cổ họng làm anh ấy không thể nói.)

5. Các trường hợp khác

Chúng ta thường yêu cầu nói chuyện với ai đó (speak to somebody) qua điện thoại (Anh-Mỹ là speak with). Ví dụ: Hello. Could I speak to Karen, please? (A lô. Tôi có thể nói chuyện với Karen được không?)

Talk được dùng trước sense, nonsense và các từ mang nghĩa tương tự khác. Ví dụ: You’re talking complete nonsense, as usual. (Cậu đang nói những điều hoàn toàn vô nghĩa, như mọi khi.) KHÔNG DÙNG: You’re speaking complete nonsense…

Phân Biệt Cách Dùng Động Từ Say, Tell, Speak, Talk

I. Phân biệt cách dùng Say, Tell, Speak, Talk

1. Cách sử dụng SAY

– Say /seɪ/ - Said - Said /sed/ 

• Say có nghĩa là nói hoặc bảo, chú trọng vào lời của người nói ra, đến ai đó về một điều gì đó, như vậy cách dùng Say như sau:

◊ Dùng Say để nhấn mạnh cả về hành động nói và nội dung lời nói.

◊ Dùng Say khi ta nhấn mạnh vào người nói, không thường chú ý đến người nghe.

° Ví dụ:

 - She said (that) she had a flu. (Cô ấy nói rằng cô ấy bị cúm)

 - Can you say something? I feel quite quiet here. (Bạn có thể nói điều gì đó không? Tôi cảm thấy ở đây khá yên ắng).

•  Ngoài ra, Say là một ngoại động từ (transitive verb – động từ có túc từ đi sau). Một lưu ý khác, say cùng với tell được dùng trong câu tường thuật.

2. Cách dùng TELL

– Tell /tel/ – Told - Told /toʊld/

• Tell có nghĩa là kể hoặc bảo để cung cấp thông tin cho ai đó bằng việc nói hoặc viết, như vậy cách dùng Tell như sau:

◊ Dùng Tell để thể hiện hành động nói, bảo người khác làm gì hay kể về một điều gì đó. Mặt khác, tell đề cập đến cả người nói, người nghe và thông tin người nói cung cấp.

° Ví dụ:

 - Let them tell me about the reason why you went away! (Hãy để họ bảo tôi lý do vì sao bạn đã đi xa thế!)

 - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích)

 - Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng sớm càng tốt)

◊ Dùng Tell để thể hiện việc cung cấp thông tin bằng hành động viết.

° Ví dụ:

 - These notes told us every evidence of this theft. (Những ghi chú này đã nói cho chúng tôi mọi bằng chứng của vụ trộm).

• Ngoài ra, tell cũng là một ngoại động từ (transitive verb – động từ có túc từ đi sau). Tell cùng với Say được dùng trong câu tường thuật.

♥ Như vậy, cách dùng Tell khác với Say ở 2 điểm sau:

 i) Tell Nhấn mạnh vào hành động nói hơn nội dung lời nói.

 ii) Tell thể hiện việc cung cấp thông tin bằng hành động viết.

3. Cách dùng SPEAK

– Speak /spi:k/ Spoke /spoʊk/ - Spoken /ˈspoʊ.kən/ 

• Speak có nghĩa là nói hay phát biểu, chúng ta dùng từ này để thể hiện hành động nói điều gì đó, như vậy cách dùng Speak như sau:

◊ Speak hàm chứa ý nghĩa phát biểu, nói trong một hoàn cảnh chính thức, trang trọng. Thay vì nói hay kể một cách đơn thuần như say, tell, talk.

° Ví dụ:

 - She’s going to speak in public about her new MV. (Cô ấy sắp phát biểu trước công chúng về MV mới của cô ấy)

 - On be half of our company, he will speak at the annual meeting in this June. (Đại diện cho công ty chúng tôi, anh ấy sẽ phát biếu tại cuộc họp thường niên vào tháng 6 này).

• Speak là một nội động từ (intransitive verb – động từ không có túc từ đi sau). Điểm này khác với say và tell tuy nhiên giống với talk. Mặc dù, speak vẫn có thể là ngoại động từ trong một số trường hợp cụ thể.

° Ví dụ:

 - You had better speak aloud so that we can listen the announcements. (Bạn tốt hơn nên nói to để chúng tôi có thể nghe được các thông báo).

• Một lưu ý khác, Speak được dùng khi nói về ngôn ngữ nào đó.

° Ví dụ:

 - Can you speak English? (Bạn có thể nói tiếng Anh không?)

4. Cách dùng TALK

– Talk /tɑːk/

• Talk có nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về chuyện gì” nhưng khác “Speak” ở chỗ nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn. Như vậy cách dùng Talk cụ thể như sau:

° Ví dụ:

 - They are talking about you. (Họ đang nói về bạn đấy [chú trọng động tác nói])

 - They are Vietnamese American, so sometimes They talk to each other in Vietnamese. (Họ là Việt kiều Mỹ nên thỉnh thoảng họ chuyện trò với nhau bằng tiếng Việt).

◊ Dùng Talk hàm chứa ý nghĩa việc nói chuyện với nhau (talk to/with somebody) thay vì nói hay kể một cách đơn thuần như say, tell. Với ý nghĩa nói về điều gì đó, talk gần giống với tell.

° Ví dụ:

– In order to help us understand these lessons thoroughly, the teacher asked us to talk to each other. (Để giúp chúng tôi hiểu các bài học này một cách thấu đáo, giáo viên đã yêu cầu chúng tôi nói chuyện trao đổi với nhau).

° Ví dụ:

 - They stopped talking to start work. (Họ đã dừng việc nói chuyện để bắt đầu công việc)

II. Bài tập về Say, Tell, Speak, Talk

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. Is it just you or was he ….. nonsense in the get-together.

 A. Saying  B. Speaking  C. Telling   D. Talking.

2. I would not ….. no if you invite me, beautiful!

 A. Tell  B. Say   C. Talk   D.Speak

3. Generally ….. , she is a good student.

 A. Saying  B. Telling   C. Talking   D. Speaking

4. Is it ….. that English is ….. all over the world.

 A. Said – Told   B. Talked – Said

 C. Spoken – Talked   D. Said – Spoken

5. Would you mind ….. more clearly, please?

 A. Speak   B. Tell   C. Say   D.Talk

6. Can you hear what he is …..?

 A. Saying   B. Speaking   C. Talking   D. Telling

7 … me about summer vacation then!

 A. Speak   B. Tell   C. Say   D. Talk

8. John ….. goodbye to all his friends and left.

 A. Said   B. Spoke  C. Told  D. Talk

9. Can you ….. me the truth?

 A. Speak   B. Tell   C. Say   D. Talk

10. The boy ….. to her very clearly about the task.

 A. Talk  B. Tell   C. Say   D. Speak

11. Do you agree with me! – You are ….. me!

 A. Speaking  B. Telling   C. Saying   D. Talking

12. “I will …… !” It is a way to express the agreement.

 A. Speak   B. Tell   C. Say   D. Talk

* Đáp án: 1D 2B 3D 4D 5A 6A 7B 8A 9B 10D 11B 12C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D B D D A A B A B D B C

Bài tập 2: Điền từ say, tell, talk, speak vào chỗ trống.

* Đáp án: 

1.tell   2.say   3.said   4.told

5. speak  6.talk  7.tell   8.speak

9. say  10. talking  11. tell

12. telling (you’re telling me: đồng ý)

13. told (tell tales: vạch trần)

14. speaking (speaking of: đề cập, quan tâm)

15. speak (speak to: tường thuật rõ ràng)

16. say

17. saying (It’s hard saying: thật khó xử)

18. to say (that is to say: có nghĩa là, nói cách khác là)

19. Saying (without saying: không cần bàn cãi)

20. talk (talk so down: nói át đi)

Phân Biệt In – On – At Trong Tiếng Anh – Speak English

Về thời gian:

Chúng ta sử dụng in khi nói về tháng, năm và các quãng thời gian.

Ví dụ:

In          March 1997 the twenties (trong những năm 20)

the 21st centurythe

morning/afternoon/evening

Chúng ta cũng sử dụng in khi nói đến các quãng thời gian trong tương lai như vừa rồi  có dùng: “in 5 minutes” và in a few days, in 2 years, in a couple of months…

At chỉ được sử dụng với một mốc thời gian rõ ràng nào đó:

At        10 p.m.

half past six

5 o’clock

noon/night

On được sử dụng khi đề cập đến những ngày cụ thể trên lịch:

On       March 5th

Christmas

Lưu ý rằng in the morning/afternoon/evening nhưng at night/noon và cần phân biệt sự khác nhau giữa IN – On – AT

Về địa điểm:

Chúng ta sử dụng in với những khoảng không gian như:

In         a park

a garden

a room

space (trong vũ trụ)

với các thành phố và các quốc gia;

và với các dạng của nước như:

In         the sea

the ocean

the river

the pool

hay với các hàng, đường thẳng như:

In         a line

a row

a queue

At thì được sử dụng khi đề cập đến các địa điểm:

At        the cinema

the bus stop

the end of the street

và các vị trí trên một trang giấy:

At the top/bottom of the page

vị trí trong một nhóm người:

At        the back of the class

the front of the class

On được sử dụng với các bề mặt:

On       the ceiling/the wall/the floor

the table

và các hướng:

On       the right

your left

và khi nói “mặt trước/sau” của một tờ giấy: On the front/back of a piece of paper/the bill…

Lưu ý:

–         Cũng có thể sử dụng at the river/sea… khi muốn đề cập đến river/sea như một địa điểm. Ví dụ như “We met at the river and headed North” (chúng tôi gặp nhau tại bờ sông và tiến về hướng Bắc) hay “Breakfast at the sea” (bữa sáng bên bờ biển)…

–         Có thể sử dụng on đối với những hòn đảo nhỏ.

–         Chúng ta nói “in the corner of the room”(1) nhưng lại nói “at the corner of the street” (2) vì (1) muốn đề cập đến một vị trí tương đối(góc phòng, giữa phòng…) còn (2) muốn đề cập đến một địa điểm.

–         Tương tự chúng ta như trên đối với:

o       in the front/back of a car (vị trí)

o       at the front/back of buildings (địa điểm)

French To English: French To English Speaking Cho Android

* This app helps you to learn English easily. (Intermediate Level)* You can start learning spoken English in just a few hours. Learn English for French.* This is an English speaking course for learning English easily. * English conversation can be easy if you go through the chapters properly. * And if you are wondering how to learn English, this app on English language can help you do so. Speak English in French or Learn Spoken English in French.* This app has a chapter on English vocabulary as well. * There is also a chapter on English pronunciation.* There are simple English words, in one of the lessons which you can find helpful.* Learn English words and sentences easily. * This application is in fact a French to English speaking tutorial.* If you are seeking to talk English the right way, this can be a good beginning.* Learn English using French with effective English listening.* You can learn how to speak English fluently.* Speaking English with French was never easier.* This can also be useful for those who are seeking to join BPO or Call center.* Also if you want to participate in English discussions and debates, you can begin with this application.* This application uses both text and voice audio to teach English the proper way.* Learning English grammar could be easier if you initially get to know these basics.* Learn to speak English fluently with French. Learn English with French.* Also if you are preparing for an English interview, spend some time learning the tools provided here.* An excellent beginning for a French speaking person.* Start learning these English lessons and improve your English knowledge with this application which is for beginners.* These English practice lessons and tutorials will make you comfortable in improving you English skills.* Learn English using French language and acquire the skills which are looking to achieve.* You will learn some basics of English which is important to understand before you start learning professional English.* This application contains many lessons on English Grammar.* Learn English by Listening English.* You will be able to talk English better.* This app trains you how to speak English fluently.* This English Speaking Course is specially designed to make you better in English conversation.* This spoken English course is custom built and you will find how to learn English quickly.* You will get better in both English Vocabulary and English Pronunciation.* It is very important to know how to speak English in the modern world. * If you really need to learn how to speak English fluently, then this learn English in 10 days app can support you in achieving your target. * This app is a 10 days program and has several lessons which can teach you How to Speak Real English.* Learn English and achieve your goal using this English speaking course.* Learn English and learn the basics to crack interviews with this Spoken English apps.* Use this free English speaking course and prepare for a bright future.* Learn English for competitive exams and achieve your goal soon.* This English app has many features to help you learn English quickly.* This English learning app is preferred for kids.* If you are wondering about English learning, you have reached a proper place. You can also learn English grammar.* Then what is the use simply pondering – French to English.* French to English application is an easy way to gain confidence. So, here is your opportunity to learn English speaking and improve your spoken English with this offline app.* If you have made up your mind to speak English in 30 days, you can go for this app and achieve your target much earlier.* This English Tutor App teaches you to understand some concepts in English quickly.* An English learning app is required to teach you certain principles easily. * This is an English Teacher app. Learn English Speaking with ease.* Speak English to French.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phân Biệt Speak Và Talk trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!