Đề Xuất 6/2023 # So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh # Top 6 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 6/2023 # So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Các câu so sánh hơn trong tiếng anh được dùng hàng ngày, phổ biến trong những câu giao tiếp.

Chính vì vậy, việc nắm vững cấu trúc, cách dùng, những lưu ý cần thiết khi áp dụng mẫu câu so sánh hơn là vô cùng quan trọng.

Cấu Trúc So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

So sánh hơn trong tiếng anh được dùng phổ biến để so sánh giữa người này, vật này với người khác và vật khác.

Cấu trúc của câu so sánh này được chia thành hai dạng, phụ thuộc vào việc bạn chọn tính từ, trạng từ ngắn hay dài để sử dụng.

Đối với những tính từ/ trạng từ ngắn:

Cấu trúc 1: Chủ ngữ 1 + to be + less + tall + than + chủ ngữ 2 (+to be)

You are less tall than me. (Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are less tall than I am.

Cấu trúc 2: Chủ ngữ 1 + to be + not + as + tall + as + chủ ngữ 2 (+to be)

You are not as tall as than me.

(Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are not as tall as I am.

Cấu trúc so sánh quan trọng trong tiếng anh

Đối với những tính từ/ trạng từ dài:

Trong học thuật, chúng ta thường sử dụng các cụm từ dài, các câu phức chuyên sâu hơn nhưng vẫn tuân thủ theo cấu trúc cơ bản này.

Cách Dùng So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Đúng Chuẩn

Mặc dù đơn giản nhưng các bạn vẫn cần lưu ý những yếu tố cơ bản nhất khi làm bài tập cũng như khi giao tiếp.

Trong đó, bạn cần phân biệt được các loại tính từ, trạng từ ngắn hay dài:

Tính từ ngắn là gì?

Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết.

Có những tính từ có 2 âm tiết cũng được xếp vào nhóm những tính từ ngắn khi chúng có chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai kết thúc là các âm tiết: y, le, ow, er, et.

Từ công thức trên ta thấy, khi xuất hiện trong câu so sánh hơn, các tính từ hay trạng từ chỉ cần thêm đuôi “-er” vào sau là được.

Tính từ ngắn đặc biệt: các từ có âm tiết tận cùng kết thúc bằng nguyên âm “-e”, bạn chỉ cần thêm đuôi “-r” vào tận cùng là hoàn chỉnh.

Tính từ dài là gì?

Tính từ dài là những tính từ có 2 âm tiết trở lên, ngoài trừ các từ có các âm tiết tận cùng được xếp vào loại các tính từ ngắn.

Theo cấu trúc so sánh hơn trong tiếng anh đối với tính từ dài, bạn chỉ cần thêm more trước tính từ, trạng từ là được.

Để chắc chắn về việc phân biệt đâu là tính từ ngắn, đâu là tính từ dài, bạn nên tổng hợp các từ vựng tiếng anh thường xuyên xuất hiện để tích lũy từ mới.

Phân biệt tiếng anh qua việc nghe tiếng anh mỗi ngày cũng phương pháp học tiếng anh hiệu quả bạn nên áp dụng.

Những Trường Hợp Đặc Biệt Cần Lưu Ý Khi Dùng Cấu Trúc So Sánh Hơn

Muốn áp dụng công thức so sánh hơn hiệu quả, chính xác nhất, bạn cần phải ghi nhớ các trường hợp đặc biệt nhất gồm:

Tính từ ngắn đặc biệt kết thúc bằng “-ed”

Khi đối mặt với các tính từ ngắn có tận cùng là “-ed” bạn vẫn dùng “more” trước tính từ đó để thể hiện so sánh hơn.

Ghi nhớ những tính từ bất quy tắc

Gặp các tính từ, trạng từ bất quy tắc, các duy nhất bạn cần là học thuộc lòng các từ đó.

Trên thực tế, rất đơn giản để bạn ghi nhớ những từ ấy bởi chúng được sử dụng liên tục trong nhiều trường hợp. Các tính từ ấy gồm:

Học tập và sử dụng thành thạo tiếng anh trong học tập và cuộc sống là cả một quá trình dài, yêu cầu bạn phải tập trung tích lũy.

Riêng với loại câu so sánh hơn trong tiếng anh, bạn có thể tìm được nhiều nguồn kiến thức bổ trợ qua việc luyện nói tiếng anh mỗi ngày hoặc học tiếng anh qua bài hát cùng với KISS English.

So Sánh Hơn (Comparative) Trong Tiếng Anh

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Axiliary V: trợ động từ

(object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

Trong đó:

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

III. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari.

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?

3. Are you a better/good job than your sister?

4. My mom’s funny/funnier than your mom!

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ và trạng từ sau

Đáp án

Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

1. He is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ……. room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ……. than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had. 4. Well, the place looks (clean) …………………….now. 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick)…………………….. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa 9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer. 15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine. 16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one. 18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language. 19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest 2. longer 3. the best 4. cleaner 5. more expensive 6. more quickly 7. more dangerous 8. more sweetly 9. the most exciting 10. the fastest 11. the most popular 12. the closest 13. beautifully – most beautifully 14. hotter 15. worse 16. better 17. big – bigger 18. more difficult – the most difficult 19. largest

So Sánh Trong Tiếng Anh : Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng “So Sánh Hơn” Và “So Sánh Nhất” Trong Tiếng Anh

(Các biến thể so sánh của tính từ trong tiếng anh)

Tính từ/trạng từ dài và ngắn trong so sánh trong tiếng anh

Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ/trạng từ dài và ngắn. Tùy thuộc vào loại tính từ/trạng từ mà ta có sự biến đổi cho phù hợp với các thể so sánh

– Tính từ ngắn (short adjectives) gồm:

+ Tính từ một vần (syllable). Ví dụ: long , short, big, hot, fat ..

+ Tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Ví dụ: happy, lazy, busy, …….

– Tính từ dài (long adjectives) gồm

+ Những tính từ hai vần còn lại. Ví dụ: bored, careless,…

+ Các tính từ từ ba vần trở lên. Ví dụ: beautiful, complicated,…

– Trạng từ ngắn: là những trạng từ một vần. Ví dụ: hard, late, soon,…

Lưu ý: Từ early tuy có hai vần nhưng vẫn xếp vào loại trạng từ ngắn.

– Trạng từ dài: là những trạng từ hai vần trở lên, ngoại trừ early và badly

Ví dụ: carefully, quiet, …

Cấu trúc các dạng so sánh trong tiếng anh

He drives as carefully as I (do).

He doesn’t drive as/so carefully as I (do).

He runs faster than I (do).

He drives more carefully than I (do).

Cheetah runs (the) fastest in the world.

Of the students in my class, Nam speaks English (the) most fluently.

The harder he studies, the wiser he becomes.

They workharder and harder.

He works least effectively in our group.

Q S1 + V + as many/ much + N as S2 + aux S1 +negative V as/ so few/ little + N as S2 + aux

E.g He earns as much money as I do.

I don’t have as/ so many friends as he does.

Q S1 + V + more/ fewer/ less + N + than S2 + aux

E.g He has collected more stamps than I have.

I have collected fewer stamps than he has.

Q S + V + most/ fewest/ least + N

E.g I have least free time in my family.

Lưu ý:

– Ta thường sử dụng so sánh bằng khi muốn nhấn mạnh điều này gấp điều kia bao nhiêu lần

Ví dụ:

Her husband is twicce as old as she (is) (Chồng cô ta già gấp đôi cô)

– Một số từ nhấn mạnh thường đứng trước tính từ/trạng từ so sánh: much, a lot, far, slightly, a bit, no, any, …

Tính từ/trạng từ đặc biệt dùng trong các dạng so sánh

Bài tập về câu so sánh trong tiếng anh

Chia từ trong ngoặc

Lan sings ……………….. ( sweet ) than Hoa

Mai is ………………… ( tall ) of the four girls

Your accent is ………………….. ( bad ) mine

There was a storm yesterday. Today, the weather’s ……………… ( beautiful )

He runs …………………. ( fast ) of all

Which one of the three books do you think is …………… ( interesting ) ?

Which hotel is …………. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

Viết dạng so sánh nhất của những từ trong ngoặc.

Lan sings more sweetly than Hoa

Mai is the tallest of the four girls

Your accent is worse than mine

There was a storm yesterday. Today, the weather’s more beautiful

He runs the fastest of all (có thể bỏ THE)

Which one of the three books do you think is the most interesting ?

Which hotel is further from the airport, The Renaissance or The Camellia?

Viết dạng so sánh nhất của những từ trong ngoặc.

Cấu Trúc &Amp; Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

So sánh hơn và so sánh nhất là một loại cấu trúc dùng để so sánh giữa những sự vật/người/hiện tượng với nhau theo một hay nhiều tiêu chí nào đó, trong đó có 1 sự vât/người/hiện tượng đạt được tiêu chí cao hơn hoặc cao nhất so với các sự vật/người/hiện tượng còn lại. Bài viết này sẽ đưa ra các bài tập so sánh hơn và so sánh nhất để các bạn hiểu rõ hơn.

Cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Axiliary V: trợ động từ

(object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

This book is thicker than that one.

They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

he is interesting than I am = She is more interesting than me.

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Example: Your school is far more expensive than me.

Chú ý khi so sánh hơn trong tiếng Anh

– Là tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…

– Là tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite,.. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vì là tính từ dài).

Là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

2. Cấu trúc câu so sánh nhất

Một cách so sánh trong tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh sự vật/người/hiện tượng với tất cả sự vật/người/hiện tượng trong phân khúc:

Short adj: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun

Long adj: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun

My dad is the greatest person in the world.

Kieu is the highest member in my team.

Các trường hợp đặc biệt trong so sánh nhất:

Để nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh nhất, ta dùng một trong những từ sau: much, a lot, far,…

Alex is far shorter than his brother. Alex thấp hơn nhiều so với anh trai.

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

Excercise 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của những từ ở dưới:

Excercise 2: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn. Sử dụng “er” hoặc thêm “more”.

Dogs are ………… (intelligent) than rabbits.

Lucy is…………… (old) than John.

Russia is far ………… (large) than the UK.

My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

Julie is …………… (quiet) than her sister.

My Latin class is ……………. (boring) than my English class.

My house is …………. (big) than yours.

The weather this summer is even ……………… (bad) than last summer.

This flower is ……………… (beautiful) than that one.

A holiday by the sea is ……………….(good) than a holiday in the mountains.

No one in her team is more beautiful than Salim.

No house in my city is higher than his house.

Lan is the most intelligent in her class.

If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

This house is very beautiful. It’s expensive, too.

One of the greatest tennis players in the world is BJ.

No producers in the world is bigger than KW.

This is the more wonderful book she has ever read.

No moutain in the world is the biggest than Everest.

Bill Gate is the richer people in the world.

The bed room is biggest than the kitchen one.

One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Bạn đang đọc nội dung bài viết So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!