Đề Xuất 1/2023 # Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta # Top 3 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 1/2023 # Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sự phát triển nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng ta

Sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích to lớn, đưa đến những thay đổi về chất trong thế và lực của đất nước. Theo lời của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế.”[1] Để có được kết quả như vậy, nguyên nhân trước hết là do Đảng ta đã hình thành và phát triển được nhiều tư duy, nhận thức mới, đã chuyển được tư duy và nhận thức mới đó vào chủ trương, chính sách và đã quyết tâm chỉ đạo quá trình triển khai sự nghiệp đổi mới toàn diện. Đặc biệt, trong bối cảnh chung đó, công tác đối ngoại “đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước ta.”[2] Điều này cho thấy tầm quan trọng của (i) những nhận thức và tư duy mới về đường lối và chính sách đối ngoại mà Đảng ta đã đạt tới trong tiến trình đổi mới từ năm 1986 đến nay và (ii) những bước đi đúng đắn trong chỉ đạo và triển khai chính sách đối ngoại được xây dựng trên cơ sở tư duy và nhận thức mới.

Những nhận thức đã rõ của Đảng ta về đường lối và chính sách đối ngoại cho đến thời điểm hiện nay gồm các điểm chính sau:

1. Mục tiêu

Từ Đại hội XI đến nay, lợi ích quốc gia – dân tộc đã chính thức trở thành mục tiêu của chính sách đối ngoại. Văn kiện Đại hội ghi rõ trong phần phương hướng và nhiệm vụ đối ngoại là phải “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc.”[3] Qua đó, Đảng ta khẳng định: Thứ nhất, lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc là đồng nhất; thứ hai, lợi ích quốc gia – dân tộc của Việt Nam được xác định trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, không phải là những lợi ích dân tộc vị kỷ, hẹp hòi; thứ ba, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc phải là nguyên tắc tối cao của mọi hoạt động đối ngoại, lợi ích quốc gia – dân tộc phải là tối thượng, là tiêu chí hàng đầu đánh giá hiệu quả của mọi hoạt động đối ngoại.

Phát Triển Nhận Thức Tìm Hiểu Giao Thông Đường Thủy

– Hát: Em đi chơi thuyền

– Trong bài hát nhắc đến loại PTGT nào?

– Thuyền đi ở đâu?

– Thuyền là PTGT đường nào?

– Ngoài thuyền ra chúng mình còn biết những phương tiện nào

a. Thuyền buồm

– Cô trò truyện về nội dung hình ảnh

+ Tranh có phương tiện gì?

+ Thuyền buồm là PTGT đường gì?

+ Có những đặc điểm gì nổi bật ?

+ Cánh buồm có lợi ích gì?

+ Thuyền buồm đi ở đâu?

+ Thuyền buồm dùng để làm gì?

– Cô kếtluận : thuyền buồm là PTGT đường thủy, thuyền có 2 cánh buồm lớn , thuyền chạy được là nhờ sức gió thổi vào cành buồm, thuyền dùng chở người và hàng hó

b.Tàu thủy.

+ Tàu thủy là PTGT đường gì?

+ Tàu thủy có đặc điểm gì?

+ Tàu thủy làm bằng gì?

+ Tàu thủy dùng để làm gì?

+ Nã to hay nhá?

– Tàu thủy chạy bằng gì?

c. Ca nô

– Ngoài thuyền buồm, tàu thủy ra con nhìn xem cô còn có hình ảnh gì nữa đây?

– Đây là gì vậy?

– Ca nô có những bộ phận nào?

– Còn đây là phần gì?

– Cuối cùng là phần gì?

– Ca nô đi ở đâu?

– Ca nô là phương tiện giao thông đường gì?

– Ca nô dùng để làm gì?

Cô chốt lại: ca nô gồm phần đầu phần thân và phần đuôi, ca nô dùng để chở người, ca nô là phương tiện giao thông đường thủy mà các chú cảnh sắt biển hay dùng để đi tuần tra trên sông nước đấy..

+ So sánh: thuyền buồm- tàu thủy

– Cô cho trẻ so sánh

– Giống nhau: đều là PTGT đường thủy, dùng để chở người và hàng hóa

+ Thuyền buồm: có cánh buồm, chạy được nhờ sức gió, chở được ít người và hàng hơn

+ Tàu thủy: không có cánh buồm, chạy bằng động cơ, to nên chở được nhiều người và hàng hóa

+ Mở rộng:

– Ngoài các loại PTGT đường thủy vừa rồi các con còn biết loại nào khác?

– Cô cho trẻ xem hình ảnh các PTGT đường thủy khác: thuyền nan,thuyền thúng, phà, bè…

GD:Khi đi trên thuyền các con phải ngồi im không được chạy nhảy kẻo ngã xuống nước và không vứt rác thải xuống sông, hồ , biển khi đi trên thuyền để không ảnh hưởng đến môi trường

HĐ3: Trò chơi: *TC1: “Chỉ nhanh nói đúng”

– Cách ch ơi:Cô nói tên PTGT nào thì các con phải giơ nhanh PTGT đó lên và ngược lại khi cô nói tên PTGT thì các con phải tìm đúng PTGT đó. Ai tìm nhầm hay nói sai sẽ bị phạt nhảy lò cò.

*TC2:” Về đúng bến”.

– Cách chơi: cô phát co mỗi trẻ 1 PTGT ,cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát” em tập lái ô tô”.Khi có hiệu lệnh “về đúng bến”thì trẻ cầm trên tay PTGT nào thì chạy thật nhanh về bến đó.

– Luật chơi: bạn nào chạy về bến sai sẽ nhảy lò cò.

– Cô tổ chức cho trẻ chơi.

– Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.

– Cô nhận xét và động viên trẻ sau khi chơi

HĐ3: Kết thúc.

Cô cho trẻ nghe hát ” Em đi chơi thuyền” và chuyển hoạt động

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam/Chương Mở Đầu

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

a) Quan niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị …của Đảng.

b) Đối tượng nghiên cứu môn học

Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

a) Cơ sở phương pháp luận

Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh.

b) Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa… thích hợp với từng nội dung của môn học.

a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.

Chương mở đầu Chương I: Sự ra đời của Đảng CS VN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị Chương VII: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Sự Phát Triển Của Thai 8 Tuần

Khi mẹ mang thai 8 tuần, có nghĩa mẹ đã mang thai được 2 tháng.

Đây chính là giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên của mẹ (tương đương với 3 tháng đầu hành trình mang thai, tính đến hết tuần thứ 13). Ở giai đoạn tuần thai thứ 8, bé đang trong quá trình phát triển khuôn mặt, hình thành môi trên, mũi và mí mắt.

‍Cũng trong tuần thai này, cơ thể thai nhi cũng đang dần duỗi thẳng và đuôi đã dần biết mất. Các ngón chân và ngón tay, đã bắt đầu chia ra dù vẫn còn màng dính. Bé cũng đã hình thành các cơ quan như tay, chân, mắt, mũi, miệng, tim thai,… Tuy nhiên, vì kích thước của bé còn quá nhỏ nên mẹ bầu chưa thể nhìn thấy rõ bé khi thực hiện siêu âm thai 8 tuần. ‍

Đến cuối tuần thứ 8, chiều dài thai nhi khoảng từ 11 – 14 mm. Bé cũng đã bắt đầu chuyển động người và chân tay, tuy nhiên mẹ vẫn chưa cảm thấy. Cũng tại tuần thai này, mẹ có thể nghe nhịp tim thai của bé vào khoảng 150 – 170 nhịp/phút, gấp đôi nhịp tim của mẹ.

Nhiều mẹ mang thai 8 tuần đã bắt đầu tăng cân nhẹ.

Những thay đổi của mẹ khi mang thai 8 tuần

Tử cung của mẹ đang bắt đầu to lên, và lúc này nó có kích thước tương đương một quả chanh. Tử cung dần được giãn rộng hơn để phù hợp với sự phát triển liên tục của thai nhi. Bên cạnh đó, ngực mẹ bầu cũng có sự thay đổi rõ rệt, đầy đặn hơn, 1 số người cảm giác căng tức, hơi khó chịu.

Ốm nghén: Có thể nói giai đoạn này, mẹ bầu đang chịu đựng cơn ốm nghén nhiều nhất của thai kỳ. Khoảng 75% phụ nữ mang thai gặp tình trạng này nên mẹ đừng quá lo lắng. So với tuần 7, bà bầu sẽ dễ cảm thấy mệt và mất sức hơn. Đôi khi còn bị hụt hơi, choáng váng. Nhiều chị em cảm thấy sợ mùi thức ăn, không muốn ăn, buồn nôn, mệt mỏi… Đó là do các thay đổi về nội tiết tố và sự phát triển nhanh chóng của thai nhi. Chị em nên nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống hợp lý để bé phát triển khỏe mạnh. Cảm giác khó chịu này sẽ nhanh chóng biến mất khi thai nhi 12 – 14 tuần.

Tiết dịch âm đạo nhiều hơn: Lượng estrogen tăng lên trong thai kỳ đồng nghĩa với việc dịch âm đạo được tiết ra nhiều hơn bình thường. Mặc dù vậy, mẹ bầu không cần lo lắng nhiều bởi dịch âm đạo còn có vai trò giúp cho đường sinh không bị nhiễm khuẩn.

Thường xuyên đầy hơi và táo bón: Khi mang thai, hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ hoạt động chậm lại, đó chính là nguyên nhân khiến bà bầu hay bị táo bón. Để cải thiện, chị em nên ăn nhiều đồ giàu chất xơ như rau củ, ngũ cốc… để dễ tiêu hóa.

Tiểu nhiều: Tử cung to dần chèn ép vào bàng quang sẽ làm cho các mẹ bầu đi tiểu nhiều hơn, thường có cảm giác mắc tiểu.

Chảy máu âm đạo: Một vài trường hợp, tử cung sẽ bị chảy máu với lượng rất nhỏ. Nếu bạn bị chảy máu nhiều và đau bụng, hãy đến bác sĩ chuyên khoa để khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu không tốt cho thai nhi.

Các triệu chứng khác của mẹ bầu mang thai tuần 8 như: khó ngủ, tăng cân, ợ nóng…

Mẹ nên làm gì khi mang thai tuần 8?

Thai 8 tuần có thể đo được tim thai của bé.

Nếu mẹ bầu chưa khám thai lần nào thì tuần này cũng chưa phải quá muộn. Chị em cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa Sản để khám thai tổng quát, siêu âm theo dõi sự phát triển của bé yêu trong bụng. Ở tuần thai này, mẹ có thể nắm được chỉ số về chiều dài đầu mông bé, đường kính túi thai, nghe nhịp tim thai, đo tần số tim.

Nếu mẹ không nghe được tim thai ở tuần thai này có thể đến từ nhiều nguyên nhân như thai chậm phát triển, thai ngừng phát triển, thai lưu… Do đó việc thăm khám định kỳ là rất quan trọng đối với việc theo dõi sức khỏe của thai nhi.

Bên cạnh đó, siêu âm sẽ giúp mẹ bầu xác định được tuổi thai chính xác và dự kiến ngày sinh nở cho mẹ bầu. Theo các bác sĩ, siêu âm 3 tháng đầu giúp xác định tuổi thai khá chính xác.

2 hình thức siêu âm cho mẹ bầu thai 8 tuần:

Siêu âm thành bụng: là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng khi siêu âm thai 8 tuần. Với phương pháp này, các mẹ cần nhịn căng tiểu, giúp bác sĩ quan sát thai nhi dễ dàng hơn.

Siêu âm đầu dò: Tuy không phải là phương pháp phổ biến được chỉ định với mẹ bầu mang thai vào tuần thứ 8, tuy nhiên nó giúp quan sát chính xác hơn siêu âm thành bụng. Phương pháp siêu âm này thường được chỉ định khi nghi ngờ không có tim thai hoặc có dấu hiệu bất thường về nhau thai.

Những lưu ý cho mẹ bầu khi mang thai 8 tuần

Mẹ cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển của bé.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Giai đoạn này, thai nhi đang phát triển mạnh mẽ, với sự hình thành các cơ quan quan trọng, do vậy mẹ cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như sắt, canxi, kẽm, magie,… để cả bé và mẹ có thể phát triển khỏe mạnh nhất. Tốt nhất, chị em nên bổ sung qua thực phẩm ăn uống hàng ngày hoặc có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung vitamin. Bên cạnh đó, bà bầu nên tăng cường bổ sung trái cây, rau củ quả đa dạng như đu đủ, kiwi, chuối, nho, lựu…

Tâm lý thoải mái: Sự thay đổi thất thường trong cơ thể hay các triệu chứng ốm nghén có thể khiến mẹ bầu khó chịu, mệt mỏi, từ đó, có thể gây ra các tác động tiêu cực đến cả mẹ và sự phát triển của bé. Chính vì vậy, mẹ nên giữ cho mình một tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái nhất trong suốt thai kỳ.

Không vận động mạnh và lao động quá sức: mẹ bầu nên hoạt động nhẹ nhàng, không bê vác vật nặng bởi điều này có thể ảnh hưởng tới hệ thống xương khớp của mẹ, đồng thời dễ gây nguy hiểm. Chị em nên đi bộ nhẹ nhàng để thư giãn, tránh va chạm,…

Hạn chế quan hệ tình dục: Trong những tuần đầu thai kỳ mẹ nên hạn chế điều này bởi nếu quan hệ mạnh bạo và thường xuyên có thể gây động thai. Mẹ có thể tìm tư thế nhẹ nhàng và tần suất ít để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Mẹ bầu nên đi khám bác sĩ ngay khi:

Ốm nghén nặng, nôn ói quá nhiều, không ăn uống được

Đau bụng, xuất huyết âm đạo

Thường xuyên ngất xỉu

Thăm khám thai định kỳ: Ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, mẹ bầu nên thực hiện thăm khám thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của bé cũng như kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của thai kỳ, từ đó có phương án xử lý và điều trị kịp thời. Mẹ có thể tham khảo thai sản trọn gói của Bệnh viện Thu Cúc để được chăm sóc, theo dõi từ đầu thai kỳ, đảm bảo cho mẹ và bé có một hành trình thoải mái.

Để tìm hiểu thêm thông tin về thai sản trọn gói, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 55 88 96.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!