Đề Xuất 12/2022 # Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Being Like Two Peas In A Pod/Being Like Oil And Water / 2023 # Top 17 Like | Cuocthitainang2010.com

Đề Xuất 12/2022 # Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Being Like Two Peas In A Pod/Being Like Oil And Water / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Being Like Two Peas In A Pod/Being Like Oil And Water / 2023 mới nhất trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 73 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The two idioms we’re learning today are BEING LIKE TWO PEAS IN A POD and BEING LIKE OIL AND WATER.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là BEING LIKE TWO PEAS IN A POD và BEING LIKE OIL AND WATER.

It had been a very long time since Mai Lan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury, not in terms of money, but time. They’re so busy with their studies and their part-time jobs, then on weekend, they want to spend time with their families and friends. But today they found time to go to a movie which received a very good review.

Đã từ lâu Mai Lan và Mike chưa đi xem ciné. Đối với họ, đi ciné là việc xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì thời gian. Bọn họ bận học, bận làm việc bán thời gian. Rồi vào cuối tuần, họ muốn gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng hôm nay họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.

MIKE: Wow! This new movie theater is so fancy. Look at the posters, the lighting. Everything is so hi-tech!

MAI LAN: I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one which can hold hundreds.

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn chứa được cả mấy trăm người.

MIKE: Oh! Do you see what I see? Tom and his son Berry. We haven’t seen them for so long.

Ồ. Cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta, Berry. Chúng ta không thấy họ trong một thời gian khá lâu.

MAI LAN: Yes, yes. Now I see them. Berry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown!

Có, có. Bây giờ tôi thấy họ rồi. Berry chắc bây giờ 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá!

MIKE: Let’s get the tickets, then we’ll come to say hello to them.

MAI LAN: Let’s do. Berry looks so much like his dad. Even the way he walks!

Ta sẽ làm như thế. Berry giống bố nó quá. Cả dáng đi!

MIKE: Yes. They’re like two peas in a pod.

Đúng. Họ như là “two peas in a pod”.

MAI LAN: Tell me more about this idiom, Mike.

Mike, hãy giảng thêm cho tôi về thành ngữ này.

MIKE: Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.

Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. Cô à, “peas” là hạt đậu mầu xanh mà ta hay ăn. “Pod” là cái bao dài bọc hạt đậu.

MAI LAN: OK. I understand. Tom and his son look so much alike, they look like two peas in a pod. In reality, the peas are truly similar.

Rồi. Tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm, giống như hai hạt đậu. Quả thật, hạt đậu giống nhau.

MIKE: When two people are alike in looks, interests, beliefs, etc. we say they are like two peas in a pod.

Khi hai người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng v. v… thì ta nói họ giống nhau như “two peas in a pod”, như hai giọt nước.

MAI LAN: I know two girls who are like two peas in a pod: Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime.

Tôi biết hai cô giống nhau như hai giọt nước: Lynn và cô bạn Marianne. Cả hai đều thích thơ. Họ để nhiều thì giờ đọc thơ và gặp gỡ những người cùng môn giải trí này.

MIKE: And I know some other people who are the opposite, so unlike each other they are unable to interact easily.

Và tôi biết mấy người khác ngược lại, khác nhau lắm. Họ không giao thiệp với nhau dễ dàng.

MAI LAN: Oh. They are the type who has very different personalities, very different opinions, right?

Ồ. Họ là người có bản tánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, đúng không?

MIKE: Right. It’s said that they are like oil and water! Oil O-I-L, water W-A-T-E-R.

Đúng. Người ta nói những người này như “oil and water”, dầu và nước.

MAI LAN: Oil and water don’t mix. So when people are like oil and water, they don’t get along easily.

Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vây khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận dễ dàng.

MIKE: I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.

Tôi ước gì anh bạn Bill của mình hòa hợp với Tom. Cô có nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái.

MAI LAN: I do. Bill and Tom were neighbors and their parents were friends.

Tôi nhớ. Bill và Tom là hàng xóm ngày xưa. Ba má họ là bạn của nhau.

MIKE: Yet, they’re like oil and water. When we get together, they can’t stop arguing.

Thế mà họ như nước với lửa. Khi gập nhau, họ không ngừng gây gổ.

MAI LAN: I remember once they talked back and forth till they were red in the face and you had to change the subject and separate them.

Tôi nhớ một lần họ nói qua lại cho đến đỏ mặt lên và anh phải đổi đề tài và tách họ ra.

MIKE: That was Ben’s birthday last year when we and both of them were invited.

Đó là trong bữa tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi chúng ta và cả hai người đó đều được mời.

MAI LAN: People are different. Each person is particular. But then, some share similarities, they are like two peas in a pod.

Người ta khác nhau. Mỗi người đều có tính cách đặc thù. Nhưng vài người có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước, “two peas in a pod”.

MIKE: And some others have fundamental differences, they are incompatible, they can’t coexist easily.

Và có những người khác, họ có sự khác biệt căn bản, không hòa hợp, khó sống bên nhau.

MAI LAN: They’re like oil and water!

Họ như nước với lửa, “oil and water” !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : BEING LIKE TWO PEAS IN A POD nghĩa là GIỐNG NHƯ HAI GIỌT NƯỚC và BEING LIKE OIL AND WATER nghĩa là NHƯ NƯỚC VỚI LỬA. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

Ngữ Pháp: Phân Biệt “Such As”, As Và Like / 2023

Hỏi

Cho em hỏi sự khác nhau giữa “such as” và “as“. Khi nào dùng “such as” khi nào dùng “as”? Ví dụ như mình muốn liệt kê một số đất nước như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Trung Quốc… thì dùng từ nào để liệt kê?

Nhân tiện cho em hỏi sự khác nhau giữa like và as.

Xin cám ơn

Trả lời:

Có hai cụm từ, as such và such as, trông thì có vẻ giống nhau nhưng trên thực tế hai cụm từ này khác nhau về nghĩa.

As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói,

I’m an English teacher, and because I’m an English teacher I hate to see grammar mistakes.

Một cách khác diễn đạt câu này vẫn với nghĩa như vậy là:

I’m an English teacher, and as an English teacher I hate to see grammar mistakes.

Tuy nhiên, trong câu này, tôi đã nhắc lại hai lần cụm từ ‘an English teacher’, vì thế cách dễ nhất để nói câu này mà không phải nhắc lại cụm từ đó hai lần là:

I’m an English teacher, and as such I hate to see grammar mistakes.

Trong ví dụ này, chúng ta dùng từ such để thay cho ‘an English teacher’, để không phải nhắc lại lần thứ hai. Đây là một ví dụ khác tương tự. Bạn có thể nói:

She’s an athlete, and as such she has to train very hard.

The film was a romance, and as such it had the usual happy ending.

Chúng ta cũng có thể dùng as such để diễn tả ý một cái gì đó giống hệt, đúng, chính xác như trong câu sau:

The shop doesn’t sell books as such, but it does sell magazines and newspapers.

Tạp chí và báo cũng là mặt hàng tương tự như sách, nhưng chúng không phải là sách.

He isn’t American as such, but he’s spent most of his life there.

Sống phần lớn cuộc đời mình tại Mỹ không hoàn toàn đồng nghĩa với là người Mỹ.

Cách dùng Such as dễ hơn. Nó có nghĩa giống như ‘like’ hay ‘for example’ (nhưng về mặt ngữ pháp thì không hoàn toàn giống như vì thế nên chú ý!). Chúng ta có thể dùng such as trong câu sau:

There are lots of things to see in London, such as the Tower of London, the London Eye and St. Paul’s Cathedral.

Hay như trong ví dụ sau:

Many countries in Europe, such as France and Germany, use Euros

Sư khác nhau giữa like và as

Use like, not as, to compare unlike things.

• Her perfume smells like oranges.

• Henry, like Harold, enjoys rollerblading.

Only use as if you implying that the two things being compared are essentially the same. For instance, if you want to say that a certain performer appears in the garb of Elvis, you could use as.

• Betty sings as Elvis.

But if you want to suggest that Betty’s singing resembles Elvis’s, you are making a comparison, so like is the proper word.

• Betty sings like Elvis.

A few more examples:

• As a virgin, Mary was very surprised to discover that she was pregnant.

Mary is a virgin; use as.

• Like a virgin, Madonna is anxious about sleeping with her lover.

Madonna is not a virgin; she is only being compared to a virgin. Use like.

• Madonna is as giddy as a virgin.

As . . . as is a comparison formula. Essentially, Madonna’s giddiness is the same as a virgin’s giddiness. Since two identical things are being compared (two giddinesses), use as.

Tổng hợp từ  englishtime.us

Cách Sử Dụng “Would Like” Và “Want” / 2023

Khi nào ta có thể dùng “Would like” hoặc “want”?

– Trong lời yêu cầu và câu hỏi về yêu cầu (nhưng ta không dùng 

would not like

 trong trường hợp này)

Ví dụ:

Khách:

 I’d like some raspberries, please

Chủ cửa hàng:

 I’m afraid I haven’t any. Would you like some strawberries?

Khách:

 No, I don’t want any strawberries, thanks.

Khách:

 Cho tôi vài quả mâm xôi.

Khách:

 Không cảm ơn, tôi không muốn mua dâu tây.

I would like

 thường lịch sự hơn 

I want

.

Would you like?

 thì lịch sự và hay dùng hơn 

Do you want?

 rất nhiều.

Would you like?

 có thể ám chỉ một nhã ý làm hài lòng người khác, còn 

do you want?

 thì không. Do đó người bán hàng hay phục vụ thường dùng 

Would you like?

– Khi không yêu cầu mà chỉ nói về ước muốn của mình ta có thể dùng 

would like

 hoặc 

want

 trong câu khẳng định, nghi vấn hoặc phủ định. Dù không có sự khác biệt về nghĩa nhưng 

I want

 thường nghe có vẻ tự tin hơn 

I would like

 và 

I want

 thường dùng cho các ước muốn rõ ràng, cụ thể:

Ví dụ:

I want to live on Mars.

Tôi thích sống trên sao Hỏa.

Would like

 và 

want

 không thể thay thế nhau trong những trường hợp sau.

+ trong lời mời, ta dùng 

would you like,

 không dùng 

do you want?

Ví dụ:

Would you like a cup of tea?

Ông dùng trà chứ?

[Ở đây 

do you want

 chỉ là câu hỏi, không phải lời mời.]

Wouldn’t like

 và 

don’t want

 khác nhau.

Don’t want

 = không muốn

Wouldn’t like

 = không ưa

Do đó 

wouldn’t like

 không được dùng để đáp lại lời mời hoặc đề nghị vì nó không được lịch sự, thay vào đó ta dùng 

don’t want

 hoặc một số dạng khác.

Ví dụ:

Would you like some more coffee? – No, I don’t want any more, thanks/No, thanks.

Anh uống thêm cà phê không? – Không tôi không muốn, cảm ơn./ Không, cảm ơn.

Chú ý:

– Trong thì quá khứ hai dạng có vẻ khác nhau. Trong lời nói gián tiếp 

want

 trở thành 

wanted,

 nhưng 

would like

 thì không đổi.

Ví dụ:

Tom said, “I would like/want to see it”

à Tom said he would like/wanted to see it.

Tom nói là anh ấy muốn xem nó.

Nhưng nếu không dùng cấu trúc lời nói gián tiếp thì ta phải nói:

Tom wanted to see it

 vì nó có nghĩa hiện tại hoặc tương lai.

Would like

 có 2 dạng quá khứ: 

Would like + nguyên mẫu

 hoàn thành hoặc 

would have liked + nguyên mẫu/danh từ/đại từ.

 Các dạng này chỉ diễn đạt các ước muốn xa vời.

Ví dụ:

I’d like to have gone skiing.

Tôi muốn đi trượt tuyết.

I’d have liked a day’s skiing.

Tôi muốn đi trượt tuyết một ngày

Hàng Like New Là Gì Và Có Nên Mua Iphone Like New / 2023

Để trả lời cho vấn đề có nên mua iPhone like new thì các bạn cần phải hiểu được điện thoại iPhone like new là gì. Có thể hiểu đơn giản rằng điện thoại iPhone like new chính là điện thoại iPhone đã qua sử dụng nhưng bên ngoài thì trông không khác gì điện thoại mới cả. Các điện thoại này cũng chưa hề trải qua sửa chữa, không bị hỏng hóc hay gặp phải các lỗi về phần cứng.

Cơ bản thì điện thoại iPhone like new chỉ là hàng được sử dụng “lướt” qua hoặc đập hộp rồi mà thôi. So với iPhone mới chính hãng thì mẫu điện thoại này sẽ có giá thành rẻ hơn nhiều và chất lượng lại tốt, không cần lo lắng bị thợ “mông má” lại các linh kiện bên trong.

Có lẽ các bạn cũng đã từng nghe các cửa hàng giới thiệu là điện thoại iPhone like new 99%, like new 97%,… Vậy thế nào thì gọi là 99%, 97%,…?

2. Có nên mua iPhone like new hay không?

Nếu bạn thắc mắc việc có nên mua iPhone like new thì theo chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng nếu đủ kinh phí bởi iPhone like new rất tốt, chẳng có gì bất ổn cả. Điện thoại like new như đã nói thì linh kiện, phần cứng vẫn nguyên zin, chưa sửa chữa, hư hại nên chất lượng rất tốt.

Bên cạnh đó, các bạn còn có thể test máy toàn diện để kiểm tra xem máy có hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của bạn không. Còn nếu bạn mua máy mới 100% thì không được test. Nếu lỡ máy xuất hiện trục trặc sẽ khá mất công để đi bảo hành, đổi trả.

Sau khi biết iPhone like new là gì rồi thì nếu bạn quyết mua cần phải lưu ý một số điểm sau:

Cần tìm hiểu rõ thông tin nơi mua bán: Nếu các bạn mua online thì nên tìm tới các kênh bán hàng online uy tín. Có thể tham khảo kênh bán hàng chất lượng qua các diễn đàn công nghệ xem nơi nào được nhiều người đánh giá tốt, không bị luộc máy và linh kiện

Nếu các bạn mua trao tay thì nên mua iPhone của những người có đầy đủ linh kiện, giấy tờ, hóa đơn, giấy bảo hành sản phẩm một là để tránh hàng dựng, hai là để nếu máy xảy ra trục trặc có thể đem đi bảo hành

Hiểu rõ một số phương pháp test máy cơ bản: Đây là một trong những điều cơ bản mà bạn cần có khi mua điện thoại iPhone. Nắm được các mẹo test máy sẽ giúp bạn tránh được tình trạng lừa đảo mà nhiều người từng gặp phải

Có thể tìm ai đó có hiểu biết về dòng iPhone để theo tư vấn: Tốt nhất khi đi mua điện thoại iPhone like new các bạn nên tìm một ai đó hiểu rõ về loại điện thoại này để họ giúp bạn kiểm tra và phân biệt iPhone thật và iPhone dựng

Việc có nên mua iPhone like new không theo chúng tôi thì nếu các bạn là người có kinh nghiệm, hiểu biết về iPhone hoàn toàn có thể mua. Tuy nhiên, nếu để đảm bảo chắc chắn, tránh bị lừa đảo, nhất là những người không am hiểu về iPhone thì nên mua hàng chính hãng 100%. Mặc dù hàng 100% không cho test trước khi mua nhưng khả năng máy bị lỗi là rất thấp.

Mà cho dù có lỗi thật thì hãng cũng sẽ có dịch vụ hỗ trợ và ưu đãi hậu hĩnh dù các bước hơi rườm rà một chút. Đặc biệt, chỉ khi các bạn mua iPhone 100% mới thì mới được tặng kèm phụ kiện iPhone. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua yếu tố sang chảnh. So với mua hàng like new thì hàng 100% sẽ giúp bạn khẳng định đẳng cấp hơn.

Nên mua iPhone ở đâu? Hiện nay, nhu cầu mua điện thoại iPhone ngày càng nhiều, cũng vì vậy mà số lượng địa điểm bán iPhone rất nhiều và ngày càng đông. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn mua được iPhone chính hãng và chất lượng thì PAD Store chính là một địa điểm lý tưởng. Tại đây, sản phẩm không chỉ nhiều, đa dạng mà còn đảm bảo 100% chất lượng.

Các chế độ bảo hành, hậu mãi rất đa dạng mà giá bán lại cạnh tranh cho cả hàng like new và hàng chính hãng. Bên cạnh đó, khi mua hàng tại PAD Store các bạn có thể thoải mái test máy để chọn được chiếc máy ưng ý nhất. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của cửa hàng còn trẻ lại rất nhiệt tình, cởi mở luôn sẵn lòng tư vấn, giải đáp cho khách hàng, vì vậy bạn có thể yên tâm. Trước khi quyết định mua sản phẩm bạn sẽ được kiểm tra máy nên không cần quá lo ngại về vấn đề chất lượng.

Ngô Huy Phát

Tôi là Ngô Huy Phát – Chủ cửa hàng điện thoại di động PAD Store. Chuyên cung cấp sản phẩm của hãng Apple: điện thoại iPhone, iPad, phụ kiện iPhone như loa, tai nghe, cáp sạc, củ sạc. Ngoài ra cửa hàng của tôi còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa, thay pin, ép màn hình cho các dòng iPhone, iPad. Liên hệ với tôi theo: Email: kinglord.3010@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/phatngohuy

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Being Like Two Peas In A Pod/Being Like Oil And Water / 2023 trên website Cuocthitainang2010.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!