Top 11 # Xem Nhiều Nhất Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Đối Tượng Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Thuế

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp rất nhiều các loại thuế khác nhau cho Nhà nước như thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên không phải loại thuế nào mà doanh nghiệp nộp cho Nhà nước cũng là khoản thuế doanh nghiệp phải chịu, mà thực chất chỉ là doanh nghiệp nộp hộ cho người tiêu dùng, ví dụ như thuế GTGT.

Bài viết sau xin được cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế GTGT, về đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế GTGT là thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, về bản chất là khoản thuế gián thu mà doanh nghiệp nộp cho Nhà nước hộ người tiêu dùng.

Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng: có 2 phương pháp nộp thuế GTGT là Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tường nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Căn cứ theo điều 12, mục 2, thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bao gồm:

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Căn cứ theo khoản 2, điều 13 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thì đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bao gồm:

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng không đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hộ, cá nhân kinh doanh

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy: Các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ căn cứ vào doanh thu hàng năm để xác định phương pháp tính thuế là phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Điều Kiện Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Gtgt 2022

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT 2017

– Băt đầu hoạt động từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014;

– Bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2015;

– Bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2016 đếntháng 9/2016.

(Lưu ý: Chỉ có các trường hợp nêu trên thuộc đối tượng xác định phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ năm 2017-2018)

Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra 3.1 Trường hợp DN, HTX khai thuế GTGTtheo quý: chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGTtừ quý 4/2015 đến quý 3/2016;

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra 3.2 Trường hợp DN, HTX khai thuế GTGTtheo tháng: chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGTtừ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016;

– Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với thuế suất 0%. – Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. – Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. – Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai thuế. Cơ sở kinh doanh không được cộng doanh thu không chịu thuế GTGT như doanh thu dạy học, dạy nghề; doanh thu doanh thu bán phần mềm máy tính trong nước,…(qui định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC & Thông tư 26/2015/TT-BTC))

“Tổng doanh thucủa hàng hóa, dịch vụ bán ra RIÊNG Trường hợp DN, HTX hoạt độngtừ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016(hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 tháng) thì cộng chỉ tiêu chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng..

* Trường hợp tổng doanh thu chịu thuế GTGT theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong 2 năm (năm 2017 và năm 2018).

* Trường hợp tổng doanh thu chịu thuế GTGT theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, doanh nghiệp áp dụngphương pháp tính trực tiếp trong 2 năm (năm 2017 và năm 2018), trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (Mẫu số 06/GTGT) trong 2 năm 2017 & 2018

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất là Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính quy định Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) ngày 20/12/2016 Quá thời hạn đăng ký, người nộp thuế áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT theo qui định tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC. (

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Qui định cũ (Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015): 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bênmua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Đăng Ký Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Mới Nhất

I: Những điều cần biết khi Đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2017

Thứ nhất bạn phải biết doanh nghiệp của bạn hiện đang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT loại gì?

Thứ hai là phương pháp tính thuế đó đã áp dụng được trong thời gian bao lâu? Đã đủ chu kỳ 2 năm hay chưa

Thứ ba là Doanh thu năm 2017 theo cách tính của thông tư 219/2013/TT-BTC của doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu?

Thứ tư là doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp mới thành lập hay đang hoạt động?

Căn cứ pháp lý: Điều 12, thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015

Hình ảnh nguyên tắc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

II: Nguyên tắc áp dụng phương pháp khấu trừu thuế Giá Trị Gia Tăng mới nhất

Về nguyên tắc, Nếu thỏa mãn điều kiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng ổn định trong 2 năm. Do vậy:

+ Nếu doanh nghiệp bạn đã hết chu kỳ ổn định 2 năm rồi thì năm nay bạn cần xác định lại doanh thu trong năm xem có đảm bảo từ 1 tỷ đồng trở lên hay không. Căn cứ xác định doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên: Là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng: là doanh thu chịu thuế GTGT tính từ tháng 11/2015 đến hết tháng 10/2016

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý: là doanh thu chịu thuế tính quý 4/2015 đến hết quý 3/2016

* Nếu theo cách tính trên mà doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng thì bạn tiếp tục được sử dụng ổn định phương pháp khấu trừ thuế cho 2017 và 2018 mà không phải đăng ký gì.

* Nếu theo cách tính trên mà doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì 2017 và 2018 bạn sẽ áp dụng phương pháp trực tiếp. Nhưng nếu bạn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017 bằng mẫu 06/GTGT (hạn chót 20/12/2016) thì bạn lại được sử dụng phương pháp khấu trừ ổn định trong 2 năm 2017 và 2018

+ Nếu doanh nghiệp bạn chưa hết chu kỳ ổn định 2 năm thì bạn tiếp tục được dùng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ mà không phải tính lại doanh thu (và cho dù doanh thu có nhỏ hơn 1 tỷ đồng).

Đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừu thuế Giá Trị Gia Tăng mới nhất

– Nếu theo cách tính trên mà doanh thu lớn hơn 1 tỷ thì bạn không cần phải làm đơn tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ 06/GTGT nữa. Mà bạn được áp dụng luôn phương pháp khấu trừ cho 2017 và hết năm 2018.

– Nếu theo cách tính trên mà doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng và bạn muốn tiếp tục sử dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì bạn phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2017 và ổn định đến hết 2018.

+ Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong quý 4/2016 và đã nộp mẫu 06/GTGT rồi thì bạn được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT hết năm 2016 và hết năm 2017. Hạn chót đến 20/12/2017 bạn mới phải xác định lại doanh thu từ quý 4/2016 đến quý 3/2017 để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho 2 năm tiếp theo là 2018 và 2019.

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Chuyên đào tạo các lớp học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Tính Thuế Gtgt Theo Phương Pháp Khấu Trừ

Theo Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn. Cụ thể:

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

1 – Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT.

Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh…

2 – Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Lý do cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT là vì những cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì mới có căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào và số thuế GTGT đầu ra.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng.

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC) cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

( Phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.)

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp 3: Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Công thức tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Trong đó,

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn

=

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra

x

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó

Ngoài cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp còn có thể xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

Theo luatvietnam.vn