Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Em

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Ngôn Ngữ Mạch Lạc Cho Trẻ Mẫu Giáo
 • Chuyên Đề: Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non
 • Cách Giúp Trẻ Phát Triển Ngôn Ngữ Tại Nhà
 • Học Qua Trải Nghiệm Hiệu Quả Theo Phương Pháp 5T
 • “vượt Vũ Môn” Với Phương Pháp 5 “t”
 • TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

  KHOA SPTN- TỔ SPMN

  Ths Cao Thị Lệ Huyền

  Bài giảng

  PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN

  NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON

  DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

  0

  LỜI MỞ ĐẦU

  Giáo dục mầm non là mắc xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân có

  nhiệm vụ hình thành và phát triển nhân cách trẻ, tạo ra thế hệ ngƣời Việt Nam có

  đầy đủ những phẩm chất về sức khỏe, trí tuệ cũng nhƣ đạo đức đáp ứng yêu cầu

  ngày càng cao của xã hội. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách trẻ,

  phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Mục đích của công

  việc này là bƣớc đầu hình thành cho trẻ những năng lực ngôn ngữ nhƣ nghe lời nói

  và phát âm, khả năng sử dụng từ ngữ, các kiểu câu tiếng Việt và đặc biệt là nói năng

  mạch lạc trong giao tiếp và học tập. Ngoài ra, trẻ còn đƣợc chuẩn bị một số kỹ năng

  tiền đọc viết để trẻ học tiếng Việt khi học lớp một.

  Bài giảng này đƣợc sử dụng cho đối tƣợng là sinh viên chuyên ngành giáo

  dục mầm non, hệ cao đẳng. Bài giảng cũng có thể đƣợc sử dụng làm tài liệu tham

  khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non khác .

  1

  Mục tiêu của học phần

  1. Kiến thức:

  – Hiểu đƣợc khái niệm, đặc điểm, nội dung, phƣơng pháp, hình thức của việc

  phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  – Vận dụng đƣợc các phƣơng pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt,

  phát triển vốn từ, dạy trẻ đặt câu, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo.

  – Hiểu và vận dụng đƣợc các biện pháp cho trẻ làm quen với biểu tƣợng từ và

  câu.

  – Biết đƣợc chƣơng trình cho trẻ làm quen với chữ cái.

  – Biết lập kế hoạch hoạt động Nhận biết tập nói, hoạt động Làm quen với chữ

  viết.

  – Liên hệ thực tiễn việc phát triển ngôn ngữ của trẻ ở trƣờng mầm non.

  2. Kỹ năng:

  – Có kỹ năng xây dựng trò chơi học tập, bài tập trò chuyện với trẻ.

  – Có kỹ năng lập kế hoạch hoạt động Nhận biết tập nói và Làm quen với chữ

  cái.

  – Có kỹ năng tổ chức hoạt động Nhận biết tập nói và Làm quen với chữ cái.

  – Có kỹ năng lập kế hoạch có trẻ kể chuyện theo tranh, đồ vật, đồ chơi, kinh

  nghiệm và kể chuyện sáng tạo.

  – Nhận xét và đánh giá giờ dạy của mình và của sinh viên khác.

  3. Thái độ:

  – Nhận định đƣợc tầm quan trọng của môn học với nghề nghiệp của mình

  trong tƣơng lai.

  – Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu

  giáo.

  2

  Chƣơng 1

  PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ EM

  LÀ MỘT KHOA HỌC

  A. Mục tiêu

  – Hiểu đƣợc đối tƣợng nghiên cứu của môn học.

  – Hiểu đƣợc mối liên hệ giữa phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ với các ngành

  khoa học khác.

  – Biết các phƣơng pháp nghiên cứu môn học.

  B. Nội dung

  1.1.

  Đối tƣợng nghiên cứu

  Là quá trình dạy nói cho trẻ 0 – 6 tuổi, bao gồm:

  – Mục đích dạy học: phát triển hoạt động ngôn ngữ cho trẻ ở trƣờng MN

  – Nhiệm vụ của môn học:

  + Giáo dục chuẩn mực ngữ âm.

  + Hình thành và phát triển vốn từ.

  + Dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt.

  + Phát triển lời nói mạch lạc.

  + Phát triển lời nói nghệ thuật.

  + Chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết ở trƣờng phổ thông.

  + Giáo dục tình yêu, sự trân trọng tiếng mẹ đẻ và văn hoá giao tiếp ngôn

  ngữ.

  – Phƣơng pháp và biện pháp:

  Sử dụng các phƣơng pháp, biện pháp dạy học phù hợp với độ tuổi mầm

  non đƣợc vận dụng cụ thể vào công việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  – Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học.

  – Các điều kiện và phƣơng tiện dạy học.

  1.2.

  Mối liên hệ giữa phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ với các ngành

  khoa học khác

  1.2.1. Mối liên hệ với ngôn ngữ học

  Các kiến thức về ngôn ngữ học là những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ

  3

  tiếng Việt. Phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ mầm non cũng bắt đầu từ việc phát triển

  các nội dung đó. Vì vậy, những kiến thức về ngôn ngữ học sẽ là những kiến thức cơ

  sở giúp cho các nhà giáo dục hiểu đúng nội dung, tìm ra các phƣơng pháp hiệu quả

  để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  1.2.2. Mối liên hệ với tâm lí học trẻ em

  Tâm lý học trẻ em trƣớc tuổi học đã nghiên cứu chức năng tâm lí trẻ, các

  hoạt động chủ đạo của trẻ… Dựa trên, cơ sở nghiên cứu đó, các nhà giáo dục xác

  định đuợc mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phƣơng pháp và hình thức dạy trẻ nói cho

  phù hợp với từng độ tuổi và năng lực của trẻ.

  1.2.3. Mối liên hệ với giáo dục học mầm non

  Phát triển ngôn ngữ đƣợc coi nhƣ là một bộ phận của khoa học giáo dục

  mầm non, lĩnh vực cụ thể của khoa học giáo dục mầm non. Phát triển ngôn ngữ

  đƣợc tích hợp trong tất cả các hoạt động giáo dục trong trƣờng mầm non.

  Nắm vững khoa học giáo dục học mầm non, giải quyết tốt mối quan hệ giữa

  các môn học, tận dụng các cơ hội có đƣợc, giáo viên mầm non có thể nâng cao chất

  lƣợng giáo dục ngôn ngữ cho trẻ.

  1.2.4. Mối liên hệ với sinh lí học

  Ngôn ngữ có cơ sở sinh lý học. Bộ máy phát âm của con ngƣời là cơ quan

  sản sinh ra âm thanh ngôn ngữ. Hoạt động của tƣ duy ngƣời là sản phẩm của não

  bộ. Thính giác giúp trẻ nghe lời nói trong quá trình học nói. Nhƣ vậy, hoạt động lời

  nói có cơ sở sinh lý học.

  1.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu

  – Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu lí luận.

  – Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm.

  – Phƣơng pháp điều tra giáo dục: điều tra bằng phiếu câu hỏi, trò chuyện,

  phỏng vấn, toạ đàm, trắc nghiệm.

  – Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm sƣ phạm.

  – Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm.

  – Phƣơng pháp thống kê toán học.

  4

  Câu hỏi ôn tập

  1. Tại sao nói phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em là một khoa học?

  2. Đối tƣợng nghiên cứu của khoa học phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em

  là gì? Nó có quan hệ nhƣ thế nào với các khoa học khác?

  5

  Chƣơng 2

  NHIỆM VỤ, HÌNH THỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP

  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRẺ EM

  A. Mục tiêu

  – Hiểu đƣợc các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  – Hiểu đƣợc các phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  – Hiểu đƣợc các hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  B. Nội dung

  2.1. Các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ trẻ em: Có 7 nhiệm vụ

  2.1.1. Giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt

  – Luyện cho trẻ nghe âm thanh ngôn ngữ.

  – Dạy trẻ phát âm đúng các âm vị tiếng Việt trong các kết hợp âm tiết – từ câu theo chuẩn mực âm thanh tiếng Việt.

  – Dạy trẻ biết điều chỉnh hơi thở ngôn ngữ để tạo nên sự hợp lý của âm thanh

  ngôn ngữ về cƣờng độ, nhịp điệu, tốc độ của lời nói, ngữ điệu khi nói để tạo nên sự

  biểu cảm khi giao tiếp.

  – Sửa các lỗi phát âm của trẻ.

  2.1.2. Hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ

  – Làm giàu vốn từ cho trẻ: làm phong phú số lƣợng từ của trẻ.

  – Nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ của trẻ, dạy trẻ dùng từ chính xác,

  phát triển vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa.

  – Tích cực hoá vốn từ cho trẻ: giúp trẻ sử dụng từ một cách chính xác, linh

  hoạt trong các ngữ cảnh giao tiếp.

  2.1.3. Dạy trẻ sử dụng các mẫu câu tiếng Việt

  – Dạy trẻ nói đúng các mẫu câu theo cấu trúc tiếng Việt.

  – Sửa câu sai cho trẻ, nhƣ câu thiếu thành phần, câu sai trật tự từ,

  câu sai logic.

  2.1.4. Phát triển lời nói mạch lạc

  – Đơn vị ngôn ngữ để giao tiếp không phải là một câu mà là một ngôn bản. Vì thế

  sự mạch lạc của lời nói là rất cần thiết.

  6

  – Dạy lời nói mạch lạc cho trẻ có hai dạng: độc thoại và đối thoại. Thực chất

  đó là việc rèn khả năng tƣ duy ngôn ngữ và sử dụng lời nói để giao tiếp. Sự mạch

  lạc của ngôn ngữ chính là sự mạch lạc của tƣ duy.

  – Mục đích của phát triển lời nói mạch lạc là để giúp trẻ tƣ du y ngôn

  ngữ tốt, diễn đạt rõ ràng, không ê a, biết ngắt nghỉ giọng đúng chỗ, lời nói

  mang sắc thái biểu cảm.

  2.1.5. Chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết ở trƣờng phổ thông

  – Dạy trẻ nhận diện và phát âm đúng 29 chữ cái theo kiểu chữ in thƣờng

  – Cho trẻ làm quen với các khái niệm âm, tiếng, từ, câu.

  – Cho trẻ làm quen dần với các kỹ năng: ngồi, cầm bút, tô, viết, giở sách, biết

  cách đọc sách…

  2.1.6. Phát triển lời nói nghệ thuật thông qua việc cho trẻ tiếp xúc với

  thơ, truyện

  Cho trẻ tiếp xúc với thơ, truyện là con đƣờng phát triển lời nói, đặc biệt là lời

  nói nghệ thuật. Thông qua các tác phẩm văn học có chọn lựa, trẻ học đƣợc lời hay,

  ý đẹp, những từ trong sáng, gợi cảm, lối nói ví von… Qua đó trẻ có thể sử dụng

  ngôn ngữ trong giao tiếp một cách phong phú, hay, đẹp.

  2.1.7. Giáo dục tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ và văn hoá giao tiếp ngôn ngữ.

  – Dạy trẻ biết sử dụng ngữ điệu sao cho phù hợp, biểu cảm; sử dụng từ ngữ

  chính xác, phong phú, gợi cảm; sử dụng câu phù hợp với hoàn cảnh, diễn đạt rõ

  ràng mạch lạc…

  – Giáo dục trẻ biết phối hợp các phƣơng tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu

  bộ…) để lời nói thêm biểu cảm, cuốn hút ngƣời nghe.

  2.2. Các phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em

  2.2.1. Phƣơng pháp trực quan

  Phƣơng pháp này đảm bảo mối liên hệ giữa hệ thống tín hiệu thứ nhất (đối

  tƣợng để trực quan) và hệ thống tín hiệu thứ hai (ngôn ngữ phát ra khi quan sát đối

  tƣợng).

  2.2.1.1.

  Mục đích phƣơng pháp:

  Hình thành một số kiến thức mới, hình thành vốn từ cho trẻ.

  7

  Củng cố kiến thức, củng cố vốn từ.

  Rèn luyện phát âm.

  2.2.1.2.

  Các dạng trực quan:

  8

  – Nội dung tham quan phải đáp ứng đƣợc sở thích của trẻ.

  – Tổ chức tham quan phải giúp trẻ chú ý đến cái chính, cái trọng tâm. Không

  để cho những cái nhỏ, lẻ chi phối trẻ.

  – Buổi tham quan không mang tính chất của buổi học. Nó phải đƣợc tổ chức

  nhẹ nhàng, thoải mái. Trƣớc khi tổ chức cho trẻ tham quan cô giáo cần phải cần

  phải lập kế hoạch cụ thể.

  – Sau buổi tham quan cần tổ chức cho trẻ củng cố lại những nhận thức và ấn

  tƣợng đã thu nhận đƣợc trong buổi tham quan.

  c. Xem phim

  Là cách sử dụng máy móc, thiết bị vào quá trình dạy học trong điều kiện cho

  phép, tạo điều kiện cho trẻ quan sát, tham quan cảnh vật mà trẻ không thể đến tận

  nơi để quan sát, hoặc cho trẻ xem lại những cảnh quay trong quá khứ. Ví dụ: xem

  phim về cuộc sống của con vật ở trong rừng, động vật sống dƣới biển sâu…

  2.2.2. Phƣơng pháp dùng lời

  2.2.2.1.

  Đàm thoại

  – Là cách sử dụng hệ thống câu hỏi của cô và câu trả lời của trẻ nhằm giúp

  cho ngôn ngữ của trẻ phát triển.

  – Đàm thoại cần đƣợc tiến hành thoải mái, đáp ứng đƣợc yêu cầu của trẻ, cần

  tiến hành đối với từng trẻ. Nên có đồ dùng trực quan đặt trƣớc mắt trẻ khi đàm

  thoại.

  – Hệ thống câu hỏi cần phù hợp với khả năng nhận thức và đặc điểm ngôn ngữ

  của trẻ.

  2.2.2.2.

  Sử dụng lời nói mẫu

  Mẫu lời nói đƣợc sử dụng nhƣ một phƣơng pháp khi chỉ cho đứa trẻ cách

  thức tốt nhất để diễn đạt suy nghĩ của mình.

  Lƣu ý, số lƣợng câu trong mẫu phải phù hợp với khả năng chú ý và trí nhớ

  của trẻ. Trẻ càng nhỏ câu càng phải ngắn gọn.

  2.2.2.3.

  Giảng giải

  Là phƣơng pháp dùng lời nói cho trẻ hiểu về đặc điểm,tính chất của

  một vật hay một hành động nào đó. Cô sử dụng những từ mà trẻ đã biết để

  9

  10

  – Giờ ƣu thế: Làm quen với tác phẩm văn học, Làm quen với môi trƣờng

  xung quanh.

  Ngoài ra, các giờ học khác đều có tác dụng đối với sự phát triển ngôn ngữ

  cho trẻ.

  2.3.2. Phát triển ngôn ngữ trong các hoạt động khác

  Ngoài các giờ học, các hoạt động giáo dục ở trƣờng mầm non nhƣ: lao động,

  hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, chế độ sinh hoạt hàng ngày đều có vai trò

  quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  Nhƣ vậy, từ hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ ta thấy rõ, nhiệm vụ phát

  triển ngôn ngữ cho trẻ đƣợc tích hợp trong các hoạt động giáo dục.

  Câu hỏi ôn tập:

  1. Có mấy nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, nhiệm vụ nào là

  quan trọng nhất?

  2. Phân tích mối quan hệ giữa các nhiệm vụ.

  3. Trình bày các phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  4. Trình bày các hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

  11

  Chƣơng 3

  GIÁO DỤC CHUẨN MỰC NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT

  A. Mục tiêu

  – Hiểu đƣợc khái niệm giáo dục chuẩn mực ngữ âm.

  – Hiểu đƣợc các nhiệm vụ, nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục chuẩn

  mực ngữ âm tiếng Việt cho trẻ mầm non.

  – Vận dụng đƣợc biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ từng độ

  tuổi.

  – Xây dựng trò chơi học tập nhằm rèn luyện chuẩn mực ngữ âm cho trẻ.

  B. Nội dung

  3.1. Khái quát về giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt

  3.1.1. Bộ máy phát âm – cơ quan sản sinh ra âm thanh ngôn ngữ

  – Bộ máy phát âm của con ngƣời là một trong những điều kiện vật chất quan

  trong nhất mà thiếu nó không thể có ngôn ngữ. Nếu trong cấu tạo của nó có sự

  khiếm khuyết nào đó thì việc hình thành lời nói là điều hết sức khó khăn.

  – Trẻ em mới sinh ra chƣa có bộ máy phát âm hoàn chỉnh. Tuổi mầm non là

  giai đoạn hoàn chỉnh dần bộ máy đó.

  3.1.2. Giáo dục chuẩn mực chính âm là gì?

  Giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ là tập cho trẻ phát âm chính xác, rõ ràng

  mọi câu, tiếng của tiếng Việt đúng quy định. Ngoài ra, còn rèn luyện cho trẻ khả

  năng nghe âm thanh ngôn ngữ, biết điều khiển hơi thở đúng, biết điều chỉnh giọng

  nói của mình sao cho biểu cảm, phù hợp với từng hoàn cảnh giao tiếp.

  3.1.3. Đặc trƣng của việc dạy tiếng Việt.

  Âm tiết là đơn vị phát âm cơ bản. Trong tiếng Việt, khi phát âm, các âm tiết

  tách rời nhau, mỗi âm tiết lại gắn với một thanh điệu. Vì thế dạy trẻ phát âm đúng

  trƣớc hết phải dạy trẻ phát âm rõ từng âm tiết và thanh điệu của từng âm tiết đó.

  3.2. Các nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt

  3.2.1. Rèn luyện khả năng nghe lời nói

  – Rèn luyện cho trẻ nghe và phân biệt âm thanh trong cuộc sống.

  12

  – Rèn luyện cho trẻ tri giác đƣợc tính biểu cảm của ngôn ngữ: sự âu yếm, sự

  vui vẻ, sự buồn bã…

  – Rèn luyện cho trẻ phân biệt các âm vị

  – Rèn luyện khả năng nghe cho trẻ bao gồm các thành tố nhƣ: khả năng

  chú ý nghe, nghe từng âm vị, tri giác tốc độ khả năng nghe tốt tạo điều kiện cho

  khả năng nói phát triển.

  3.2.2. Rèn luyện khả năng phát âm

  – Rèn luyện bộ máy phát âm: rèn luyện sự linh hoạt của lƣỡi, môi, răng…

  – Rèn luyện thở ngôn ngữ: là rèn luyện khả năng hít vào nhanh, ngắn và

  thở ra nhịp nhàng tạo điều kiện cho khả năng nói các câu một cách thoải mái

  trong quá trình diễn đạt. Thở ngôn ngữ đúng tạo điều kiện phát âm rõ nét, giữ

  đƣợc cƣờng độ nói phù hợp, lời nói khúc chiết, nhẹ nhàng, lời nói biểu cảm.

  – Rèn luyện giọng nói cho trẻ: là giúp cho trẻ có khả năng điều khiển

  giọng nói của mình sao cho trở nên biểu cảm, rõ ràng, thể hiện đƣợc thái độ, tình

  cảm của ngƣời nói. Cần chú ý đến đặc tính của giọng nói:

  + Cao độ: sự nâng lên, hạ xuống của âm thanh, chuyển giọng từ cao

  xuống thấp và ngƣợc lại.

  + Cƣờng độ: phát âm với một cƣờng độ chính xác, hợp lý phù hợp với ngữ

  cảnh.

  + Âm sắc: sắc thái riêng làm nên đặc trƣng của giọng nói mỗi ngƣời (âm

  vang, trầm, ấm, đục…).

  3.2.3. Hoàn thiện chuẩn mực chính âm:

  Chính âm là quy định thống nhất về âm thanh ngôn ngữ tiếng nói của một

  quốc gia, dân tộc. Trong tiếng Việt, các nhà ngôn ngữ xác định phát âm của

  phƣơng ngữ Hà Nội đƣợc lấy làm cơ sở chính âm.

  Giáo viên phải nắm vững chính âm và phát âm chuẩn. Giáo viên căn cứ

  vào đó làm mẫu cho trẻ phát âm và khắc phục các lỗi do tiếng địa phƣơng gây ra.

  3.2.4. Rèn luyện ngữ điệu lời nói

  Ngữ điệu là tổng hợp phức tạp các phƣơng tiện biểu cảm ngữ âm của lời nói

  nhƣ: giai điệu, tốc độ, nhịp điệu, trọng âm (logic và ngữ pháp), âm sắc.

  13

  – Giai điệu: nâng lên hoặc hạ giọng nói làm lời nói mang sắc thái khác nhau

  (du dƣơng, mềm mại…).

  – Tốc độ: nhanh, chậm.

  – Nhịp điệu: lời nói nhịp nhàng, tách bạch các từ, âm tiết.

  – Trọng âm: nhấn mạnh về phát âm trong lời nói.

  – Âm sắc: lời nói thể hiện sắc thái riêng, đặc trƣng giọng nói của từng ngƣòi.

  Cô giáo cần giáo dục trẻ biết thể hiện ngữ điệu phù hợp trong các hoàn cảnh

  giao tiếp.

  3.2.5. Sửa các l i phát âm cho trẻ

  Ở tuổi mầm non, khi cơ quan phát âm đang ở giai đoạn hoàn thiện thì trẻ

  thƣờng mắc các lỗi phát âm. Cô giáo căn cứ vào chính âm để sửa các lỗi phát âm

  cho trẻ.

  3.3. Các nội dung và biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm

  3.3.1. Giai đoạn 1 ( trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi)

  3.3.1.1. Đặc điểm

  Trẻ lứa tuổi này phát triển nhanh chóng, khả năng hiểu lời nói, vốn từ tăng

  nhanh, cấu trúc từ hoàn thiện, thƣờng sử dụng câu ngắn.

  Mặt âm thanh ngôn ngữ đƣợc phát triển mạnh, cơ quan phát âm hoàn thiện

  một bƣớc (hai hàm răng hình thành đã điều khiển đƣợc môi, lƣỡi..) tạo điều kiện

  phát âm đƣợc. Tri giác nghe tốt hơn cũng có tác động tốt đến khả năng phát âm.

  3.3.1.2. Nhiệm vụ

  Bằng con đƣờng giao tiếp thƣờng xuyên, có hệ thống của trẻ với ngƣời lớn,

  cô giáo chú ý phát triển tri giác nghe, củng cố và phát triển các bộ phận của cơ

  quan phát âm.

  3.3.1.3. Nội dung và biện pháp

  – Cho trẻ bắt chƣớc và rèn luyện phát âm các phụ âm môi nhƣ: p, b, m, các

  nguyên âm đơn: a, o, ô ,ơ…

  – Đối với trẻ 2 tuổi trở đi, cần đƣa ra các âm khó phát âm hơn nhƣ: s, r, ch,

  x, có thể giai đoạn này các âm này trẻ chƣa phát âm chính xác nhƣng vẫn cần đƣợc

  rèn luyện.

  14

  – Dựa vào bộ phát âm của trẻ mà cô cho trẻ phát âm các âm trong các kết hợp

  khác nhau. Ví dụ: âm vị “b”  bà bế bé. Điều này giúp trẻ phát âm rõ các âm vị,

  cũng chính là luyện khả năng nghe âm vị và phát âm của các âm vị đó.

  – Cho trẻ nhắc đi nhắc lại các âm vị sẽ tạo thành các mẫu, từ đó rèn luyện kỹ

  năng, kỹ xảo phát âm, cấu tạo âm của trẻ.

  – Cần đặc biệt lƣu ý các âm mà trẻ phát âm không chính xác hoặc hoàn toàn

  không phát âm đƣợc để rèn luyện cho trẻ. Ví dụ: các nguyên âm đôi nhƣ iê, uô, ƣơ,

  các vần có âm đệm u, các phụ âm s, x, ch, l.

  – Các mẫu phát âm cần đặt trong hoạt động ngôn ngữ giao tiếp. Quá trình rèn

  luyện này có thể thông qua một số giờ học ( Làm quen với âm nhạc, nhận biết tập

  nói, Làm quen văn học…), đặc biệt thông qua qua trò chơi.

  3.3.2. Giai đoạn 2 (trẻ 3 – 5 tuổi)

  3.3.2.1. Đặc điểm

  Ở tuổi này vốn từ của trẻ tăng nhanh. Trẻ hiểu nghĩa của từ và dùng từ chính

  xác hơn. Trẻ đã sử dụng đƣợc nhiều mẫu câu đơn giản đúng ngữ pháp, kể tuần tự

  đƣợc một số câu chuyện ngắn, trẻ cũng đã biết kể chuyện theo tranh. Nhƣ vậy, điều

  kiện và khả năng giao tiếp đã mở rộng.

  Mặt âm thanh của lời nói cũng nhanh chóng phát triển. Trẻ lĩnh hội và phát

  âm đƣợc nhiều âm vị, phát âm các từ, các câu rõ nét hơn. Trẻ bắt đầu biết điều

  chỉnh tốc độ, cƣờng độ của giọng nói.

  3.3.2.2. Nhiệm vụ

  Phát triển khả năng nghe các âm tiết, phát âm đúng trong tất cả các âm vị

  tiếng Việt trong từ, trong câu một cách rõ ràng, rành mạch.

  Tiếp tục rèn luyện kỹ năng điều chỉnh giọng nói với cƣờng độ, tốc độ phù

  hợp với tình huống giao tiếp.

  3.3.2.3. Biện pháp

  – Biện pháp chủ yếu là sử dụng các bài tập, TC tập cho trẻ phát âm các âm vị

  trong tiếng việt. Đặc biệt, các âm vị khó nhƣ âm: s, tr, r, x, ch…phải chú ý tập cho

  trẻ ngay từ khi mới 3 tuổi.

  – Luyện phát âm các âm vị tiếng mẹ đẻ bao gồm 4 loại công việc tuần tự thay

  15

  đổi nhƣ sau:

  + Luyện các bộ phận của cơ quan phát âm nhƣ môi, lƣỡi, hàm. Việc này

  đƣợc tiến hành bằng cách, giáo viên tổ chức các bài tập, trò chơi để phát triển, chính

  xác hoá các vận động của các bộ phận cấu âm nhƣ luyện cấu âm đúng, thở nhịp

  nhàng bằng miệng, phát triển, điều chỉnh giọng nói. Ví dụ: luyện độ linh hoạt của

  lƣỡi qua TC “Chú lƣỡi vui tính”…

  + Chính xác hoá việc phát âm các âm vị riêng biệt, biết tách một âm ra khỏi

  âm khác bằng các bài tập trò chơi, tách biệt các âm ra và phát âm để sau đó trẻ có

  thể bắt chƣớc làm theo. Loại công việc này giúp trẻ phân biệt đƣợc các âm vị gần

  nhau. Rèn luyện phát âm kết hợp với thể hiện ngôn ngữ và luyện giọng. Ví dụ: trò

  chơi “Đoán xem con gì kêu” (làm tiếng ong kêu “rì rì” để luyện phát âm “r” hoặc

  tiếng ve kêu để luyện âm “v”)

  + Luyện phát âm đúng các âm vị trong âm tiết, trong từ. Lựa chọn các từ, các

  âm tiết khác nhau có chứa một âm vị nào đó để tập cho trẻ phát âm rõ nét các âm vị

  đó. Ví dụ: trò chơi “Con gì xuất hiện” (luyện phát âm đúng âm “r” bằng cách đƣa

  các loại con có tên gọi là âm “r” rồi cho trẻ gọi tên: con rết, con ruồi, con rắn…)

  + Luyện phát âm đúng các âm trong cấu trúc câu (lời nói) thông qua trò chơi,

  câu đố, thơ ca, truyện. Ví dụ: cho trẻ đọc đồng dao bài “Dung dăng dung dẻ” để

  luyện âm “d”…

  3.3.3. Giai đoạn 3 ( trẻ 5 – 6 tuổi)

  3.3.3.1. Đặc điểm

  Đa số trẻ mẫu giáo lớn đã nắm đƣợc và phát âm chính xác tất cả các âm vị

  của tiếng mẹ đẻ và các thanh điệu. Các từ, các câu trẻ đều phát âm tƣơng đối chính

  xác, giọng điệu phù hợp với nội dung và hoàn cảnh giao tiếp.

  Số ít trẻ còn mắc một số lỗi sai về phát âm khi gặp các từ khó, bỏ sót một số

  nguyên âm. Một số trẻ khác không phân biệt đƣợc các âm gần giống nhau nhƣ: s-x,

  tr-ch, r-d, hoặc chƣa làm chủ đƣợc cƣờng độ, ngữ điệu giọng nói.

  3.3.3.2. Nhiệm vụ

  – Tiếp tục hoàn thiện khả năng nghe lời nói, củng cố các kỹ năng nói đúng

  các từ, câu, sử dụng ngữ điệu phù hợp với hoàn cảng giao tiếp.

  16

  – Phân biệt và rèn luyện phát âm chính xác những âm trẻ thƣờng hay lẫn lộn

  nhƣ: s-x, tr-ch, r-d.

  3.3.3.3. Biện pháp

  – Chọn các âm gần nhau để trẻ so sánh và phân biệt. Ví dụ: quả sấu – xấu xí;

  xôi gấc – nƣớc sôi, trồng cây – cây chuối.

  – Phân biệt âm trong các từ bằng cách chọn các bức tranh hoặc các trò chơi

  có các từ có các âm khác nhau, cần phân biệt và dạy trẻ phân biệt chúng. Ví dụ: âm

  c, cho trẻ xem tranh ” quả cà”, tranh “con cá”.

  – Phân biệt các âm trong cấu trúc câu, cô sử dụng các bài tập, các trò chơi

  ngôn ngữ, các câu chuyện, tranh ảnh…để tập cho trẻ nói nhanh và luyện nghe cho

  trẻ.

  3.4. Các hình thức rèn luyện ngữ âm cho trẻ

  3.4.1. Tiết học rèn luyện phát âm

  – Đối với trẻ dƣới 3 tuổi:

  + Hình thức: cá nhân

  + Thời gian: từ 10 – 15 phút

  + Mục đích: Phát triển sự chú ý lời nói, phát triển tri giác nghe, thở ngôn

  ngữ, hoàn thiện bộ máy phát âm.

  + Biện pháp: ƣu tiên sử dụng biện pháp bắt chƣớc, sử dụng các bài đồng dao,

  ca dao, trò chơi.

  – Đối với trẻ 3 – 5 tuổi:

  + Hình thức: cả nhóm

  + Thời gian: 15 – 20 phút.

  + Mục đích: phát triển khả năng nghe hình vị và lời nói, tiếp tục hoàn thiện

  vận động bộ máy phát âm; củng cố kỹ năng phát âm; hoàn thiện phát âm đúng từ,

  câu; phát triển kỹ năng sử dụng cƣờng độ giọng nói thích hợp, tốc độ ngữ điệu hợp

  lý.

  + Biện pháp: Sử dụng trò chơi độc lập, các bài tập trò chơi, câu đố, chuyện

  vui, chuyện kể…

  17

  – Đối với trẻ 5 – 6 tuổi:

  + Hình thức: cả nhóm

  + Thời gian: 15 – 20 phút.

  + Mục đích: rèn luyện, củng cố và hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo có liên

  quan đến các mặt của chuẩn mực ngữ âm. Chú ý đặc biệt đƣợc hƣớng đến các âm vị

  s – x, r – d, tr – ch, l – n …

  + Biện pháp: Sử dụng trò chơi học tập, câu đố, tục ngữ, ca dao, đồng dao,

  thơ, chuyện vui, chuyện kể….

  3.4.2. Đƣa việc rèn luyện ngữ âm vào các tiết học

  Có thể đƣa việc rèn luyện phát âm cho trẻ trong các giờ: kể chuyện, đọc thơ,

  âm nhạc, làm quen với chữ cái…

  3.4.3 Rèn luyện ngữ âm ngoài giờ học

  Mọi lúc, mọi nơi cô đều có thể luyện ngữ âm cho trẻ nhƣ: lúc tập thể dục, đi

  dạo, chơi tự do, đón trả trẻ….Công việc này cô cần tiến hành thƣờng xuyên và kiên trì.

  Câu hỏi ôn tập:

  1. Thế nào là giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ mầm non?

  2. Phân tích các nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ mầm non.

  3. Trình bày đặc điểm ngữ âm của trẻ nhà trẻ, mẫu giáo.

  4. Nêu biện pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ các độ tuổi.

  5. Thiết kế giờ học giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ 24 – 36 tháng, 3 – 4

  tuổi.

  18

  Chƣơng 4

  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỐN TỪ

  A. Mục tiêu:

  – Biết đặc điểm vốn từ của trẻ tuổi mầm non.

  – Hiểu đƣợc các nhiệm vụ hình thành vốn từ cho trẻ mầm non.

  – Hiểu và vận dụng đƣợc các biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mầm non.

  – Có kỹ năng xây dựng trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ.

  – Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nhận biết tập nói cho trẻ.

  B. Nội dung

  4.1. Đặc điểm vốn từ của trẻ mầm non

  4.1.1. Vốn từ xét về mặt số lƣợng

  – Từ 12 tháng trở đi, ở trẻ bắt đầu xuất hiện các từ chủ động đầu tiên. 18

  tháng trẻ có khoảng 11 từ (nhiều nhất 24 từ).

  – Từ 19 – 21 tháng, số lƣợng từ tăng nhanh, 21 tháng có khoảng 220 từ, 24

  tháng có 234 từ, 30 tháng có 434 từ, 36 tháng có khoảng 468 từ.

  – Năm thứ 3, trẻ sử dụng đƣợc hơn 500 từ chủ yếu là các danh từ, động từ,

  tính từ chỉ các sự vật, hiện tƣợng xung quanh, quen thuộc với trẻ.

  – Trẻ 4 tuổi có khoảng 700 từ, hầu hết các từ loại xuất hiện trong vốn từ của

  trẻ.

  – Trẻ 5 – 6 tuổi có khoảng 1033 từ, tính từ và các từ loại khác chiếm tỉ lệ cao

  hơn.

   Quy luật tăng số lượng từ của trẻ:

  – Số lƣợng từ tăng theo thời gian.

  – Sự tăng số lƣợng từ có tốc độ không đều, có giai đoạn tăng nhanh, có giai

  đoạn tăng chậm. Năm thứ ba tốc độ tăng nhanh nhất. Từ 3 – 6 tuổi tốc độ giảm dần.

  4.1.2. Vốn từ xét về cơ cấu từ loại

  Theo Nguyễn Xuân Khoa, tiếng Việt có 9 loại từ: danh từ, động từ, tính từ,

  số từ, đại từ, phó từ, quan hệ từ, định từ, tình thái từ. Các từ loại xuất hiện dần trong

  vốn từ của trẻ. Đầu tiên chủ yếu là danh từ, sau đó đến động từ, tính từ rồi đến các

  từ loại khác.

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo Nói Ngọng
 • Hướng Dẫn Thiền Vipassana Cơ Bản Có Thể Thực Hành Được Ngay
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Cách Ngồi Thiền (Thiền Quán Vipassana)
 • Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Vipassana
 • Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bất Đẳng Thức Đại Số Và Phương Pháp Pqr
 • Phương Pháp “quả Cà Chua” Pomodoro: Chìa Khoá Giải Quyết Bài Toán Năng Suất Khi Làm Việc Từ Xa
 • Phương Pháp Quy Đổi Peptit Và Bài Tập Minh Họa
 • Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị
 • Chuyên Đề “phương Pháp Rụng Trứng Billings”
 • Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo

  Bài viết chia sẻ về các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, từ đó giúp các bậc cha mẹ có thêm nhiều thông tin, cơ sở để từ đó kết hợp với nhà trường nhằm xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho trẻ.

  Giai đoạn mẫu giáo, trẻ đã có thêm khá nhiều vốn từ tiếp thu được từ mọi sự việc tại môi trường xung quanh. Bởi vậy, bỏ qua giai đoạn này là bạn đã bỏ lỡ cơ hội tạo dựng cho trẻ một nền tảng về ngôn ngữ vô cùng vững chắc ngay từ nhỏ. Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, bạn nên:

  Cha mẹ nên để con tự do bay nhảy và khám phá các môi trường mới, sau đó hỏi con đã quan sát và nhìn thấy được những gì. Cứ thế, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ hãy luôn đóng vai là một cô giáo, chỉ cho con mọi thứ xung quanh. Chỉ cần ba mẹ để tâm lưu ý, nghe, nói cùng con, trẻ sẽ nhanh chóng có được một vốn từ vựng phong phú.

  Đây là cách vô cùng đơn giản, dễ áp dụng, mà hiệu quả nhưng rất nhiều cha mẹ vì bận bịu nên không thể thực hiện được với con. Bạn có thể nói chuyện với trẻ như những người bạn hay đóng vai thầy cô để giảng lại cho trẻ những điều mà trẻ chưa biết. Mỗi ngày, cha mẹ nên dành thời gian nói chuyện cùng con trẻ bất cứ khi nào có thể để phát triển ngôn ngữ cho con

  Ngoài ra, bên cạnh việc giáo dục tại nhà, tại lớp, bạn cũng có thể tham khảo các khóa phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo để nâng cao khả năng ngôn ngữ của trẻ.

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo toàn diện với American Skills

  Bạn đang tìm kiếm một khóa học phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo? Bạn đang phân vân chưa biết nên lựa chọn dịch vụ của trung tâm nào để đảm bảo uy tín?

  Hãy đến với American Skills ngay hôm nay.Với chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, giảng viên nhiều kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi tin tưởng sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng.

  Mọi thông tin chi tiết về khóa học phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://americanskills.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

  Truy cập: http://americanskills.vn để biết thêm chi tiết

  Avits Math & Skills Learning Center

  Điện thoại: 024 6257 3256 – 096 425 8282

  Phụ huynh quan tâm vui lòng liên hệ : Hệ thống American Skills

  --- Bài cũ hơn ---

 • #làm Trắng Da Mặt Giá Bao Nhiêu Tiền Và Các Phương Pháp Thực Hiện
 • Chi Phí Chữa Viêm Âm Đạo Hết Bao Nhiêu Tiền, Có Đắt Không
 • Chi Phí Chữa Viêm Âm Đạo Hết Bao Nhiêu Tiền?
 • Đánh Giá Kính Ortho K Có Tốt Không, Giá Bao Nhiêu, Điều Trị Ở Đâu
 • Mbo Và Những Điều Cần Biết
 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả
 • Cách Để Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả Và Toàn Diện Nhất
 • Thu Thập Dữ Liệu Sơ Cấp Bằng Phương Pháp Phỏng Vấn
 • Khái Niệm Và Các Phương Pháp Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Nội Dung Chủ Yếu, Đặc Điểm, Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Các Phương Pháp Quản Lý
 • – Phát triển vốn từ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ , vốn từ nghèo nàn sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp của trẻ.

  – Trong biện pháp này giáo viên cần chủ động lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ theo nội dung trẻ quan tâm hoặc chủ điểm. Vốn từ cung cấp cần tăng dần độ khó, tăng thêm về số lượng.

  – Sau khi đã lập kế hoạch trên thì tôi sẽ lồng ghép nội dung vốn từ cần cung cấp và các giờ học, trò chuyện đầu giờ, trong hoạt động vui chơi ( hoạt động ngoài trời).. mọi lúc mọi nơi khi có thể giao tiếp trò chuyện với trẻ (hình thức là cô đọc mẫu trẻ đọc theo). Ngoài việc thực hiện trên lớp tôi sẽ phô tô kế hoạch phát triển vốn từ cho mỗi phụ huynh và kèm theo hướng dẫn thực hiện để khi về nhà bố mẹ trẻ có thể cung cấp thêm cho trẻ khi có thời gian rảnh rỗi.

  – Ngôn ngữ của trẻ có quan hệ mật thiết với các hoạt động của trẻ. Không thể phát triển ngôn ngữ cho trẻ nếu tách rời trẻ khỏi các hoạt động. Hoạt chủ đạo của trẻ mẫu giáo nói chung và trẻ 5 tuổi nói riêng là hoạt động vui chơi. Chính vì thế mà tôi chọn tổ chức trò chơi là cách phát triển vốn từ, khả năng vận dụng vốn từ vào việc luyện câu cho trẻ trong nội dung nay được tổ chức thường xuyên trong lớp học của tôi. Như trò chơi dân gian, trò chơi học tập, trò chơi sáng tạo…..

  VD Trò chơi học tập : chiếc túi kỳ lạ, hoặc cánh cửa thần kỳ.

  Cách thức thực hiện như sau:

  Cách tổ chức trò chơi:

  + Cách chơi: Cho đồ chơi ( có thể là vật thật như: rau củ quả… ) vào trong chiếc túi ( không cho trẻ nhìn thấy) sau đó gọi trẻ lên và yêu trẻ thò tay và túi kỳ lạ dùng cảm giác của bàn tay xờ mó và kết hợp dùng lời nói miêu tả lại món đồ mà mình nắm được và phải đoán được tên của đồ vật trong túi kết hợp đem ra cho cô giáo cùng các bạn trọng lớp kiểm tra kết quả.

  Như vậy qua trò chơi ” chiếc túi kỳ lạ” trong quá trình trẻ xờ mó bằng tay và phải kết hợp lời nói để miêu tả đồ vật, thì đã kích thích trí tưởng tượng, chú ý và đặc biệt là kích thích khả năng huy động sắp xếp từ tạo câu của trẻ để diễn đạt. Qua đó ngôn ngữ của trẻ sẽ được phát triển ( khả năng diễn đạt mạch lạc).

  – Đặc điểm tư duy của trẻ mẫu giáo là trực quan hình tượng, trẻ ghi nhớ và nhớ lại những sự kiện, những ấn tượng mà trẻ đã được trải nghiệm, vì vậy lựa chọn vật thật và đồ dùng trực quan dạy trẻ phải là những đồ vật gần gũi, có ở địa phương.

  – Việc dạy trẻ thông qua vật thật, vừa giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, vừa cung cấp vốn từ cho trẻ. Cần biết lựa chọn đối tượng cung cấp gần gũi với cuộc sống trẻ, kết hợp chuẩn bị vật thật hoặc đồ dùng trực quan để trẻ quan sát, lựa chọn câu hỏi ngắn gọn, từ dễ đến khó. Khuyến khích trẻ trả lời đủ câu.

  Ví dụ: Đề tài : làm quen một số loại rau ( chủ điểm: thế giới thực vật)

  – Chọn đối tượng làm quen: Các loại rau có ở địa phương như: rau cải, rau muống, rau gót, su hào…

  – Số lượng làm quen : vừa phải (5- 6loại)

  – Phương pháp hướng dẫn: Giáo viên chỉ vào từng loại rau và nói tên.

  Ví dụ : Cô chỉ vào “củ cà rốt” cho trẻ nhắc lại “củ cà rốt” mỗi từ như vậy nhắc lại 2-3 lần. Sau khi trẻ nắm vững từ mới thì dạy trẻ nói cả câu “Đây là củ cà rốt”. sau đó đưa ra từ mệnh lệnh “để củ cà rốt” vào rổ và đặt lên bàn cho cô”. Khi trẻ thực hiện đúng yêu cầu của cô giáo có nghĩa là trẻ đã hiểu được nghĩa của từ.

  – Ngoài ra tôi còn tích cực thu thập các nguyên liệu thiên nhiên và phế liệu gia đình để dạy trẻ tạo sản phẩm theo chủ để. Đưa sản phẩm của trẻ tạo ra vào các hoạt động vui chơi, học tập.

  Đọc thơ, kể chuyện sẽ cung cấp cho trẻ những khuôn mẫu về ngôn ngữ giúp trẻ hiểu được nghĩa của từ có tính trừu tượng.

  VD : dũng cảm ( chú dê đen ) hay “hiếu thảo” trong truyện ” ba cô gái”.

  – Dạy trẻ kể chuyện theo tranh sẽ giúp trẻ phát triển được ngôn ngữ mạch lạc rèn luyện khả năng diễn đạt câu. Với hình thức này tôi sẽ tổ chức thực hiện như sau:

  VD: Truyện: Tích chu

  Hoạt động 2: Giúp trẻ nhớ, hiểu nội dung câu truyện tôi sẽ đặt ra một hệ thống câu hỏi lôgic theo diễn biến của câu truyện, và giải thích các từ khó. Như ” hóa thành chim, gian nan, ..” nhằm giúp trẻ nhớ trình tự câu truyện:

  Trong truyện có những nhân vật nào?

  Bà đối sử với tích chu thế nào?

  Bà gọi tích chu như thế nào?

  Tích chu qọi bà như thế nào?

  Ai đã xuất hiện để giúp Tích chu?

  Câu chuyện kết thúc thế nào?..

  – Qua việc trả lời câu hỏi trẻ đã rèn được khả năng diễn đạt của mình. Nội dung này tôi sẽ ôn luyện ở mọi nơi mọi lúc để trẻ có thể nhớ cốt truyện.

  – Với những bài thơ, đồng giao sẽ góp phần rất lớn trong việc luyện phát âm chuẩn khả năng diễn cảm, cung cấp thêm vốn từ nghệ thuật …

  VD: Bài đồng giao: Đi cầu đi quán

  – Khi trẻ đọc bài đồng giáo trẻ có thêm từ mới: cái xoong; gài; biếu;đun nấu ..và khi trẻ đọc lặp đi lặp lại sẽ có tác dụng luyện âm, luyện tai ghe rất tốt. – Với nhưng bài đồng giao, bài thơ tôi sẽ thường xuyên cho trẻ lớp tôi luyện tập ở mọi lúc mọi nơi với nhiều hình thức khác nhau.

  – Trẻ luôn cần kích thích và việc tạo ra cho trẻ cơ hội để trẻ nhận ra bản chất sáng tạo của mình sẽ có tác dụng kích thích chúng nhiều hơn là một bức tranh hay một mô hình đồ chơi. Chúng ta có thể giúp trẻ bằng cách tạo nhiều cơ hội cho trẻ tự khám phá những tài năng còn ẩn giấu trong trẻ.

  – Với trẻ mẫu giáo thông qua việc việc đọc cho trẻ nghe chúng ta sẽ giúp trẻ nhận biết những điều điều kỳ diệu mà ngôn ngữ đem lại. VD đọc truyện, thơ cho trẻ nghe. Không chỉ thế, trẻ cũng sẽ học được rất nhiều về ngữ pháp và ngôn ngữ. Trong những quyển sách thiếu nhi, từ ngữ luôn được đi kèm với hình ảnh sinh động, vì thế trẻ sẽ dễ dàng kính thích phát triểu ngôn ngữ của mình.

  – Với tác dụng đó thì bản thân tôi luôn cố gắng tận dụng mọi thời gian mọi lúc, mọi nơi để đọc cho trẻ nghe trong hoạt động chung có mục đích học tập như: hoạt động lam quen tác phẩm văn học, ngoài ra tôi tận dụng giờ ra chơi, lúc đón trẻ, hoạt động ngoài trời để đọc thơ và kể truyện cho trẻ nghe…

  – Ở lóp học tôi đã kêu gọi phụ huynh đóng góp, sư tầm các cuốn tranh truyện nhi đồng, từ những cuốn truyện đó tôi thiết kế một góc ” thư viện nhỏ” dành cho các cháu lúc hoạt động góc, hoạt động chiều những thời gian đó trẻ có thể vào đó xem tranh ảnh, tranh truyện và qua một thời gian quan sát tôi nhận thấy trẻ rất thích thú và trẻ đã tập diễn đạt khá rõ ràng khi trẻ tự mình muốn kể lại câu chuyện theo tranh ảnh trẻ xem được.

  – Bằng việc mô tả cho trẻ những gì trẻ đang làm, đang nghe và đang nhìn thấy, chúng ta sẽ giúp trẻ rất nhiều trong việc phát triển khả năng nói. Chúng ta tập cho trẻ biết mô tả hình ảnh bằng lời nói và từ đó trẻ sẽ sớm tìm cách làm điều tương tự. Đối với trẻ mẫu giáo lớp tôi thì tôi yêu cầu trẻ hãy miêu tả những thứ xung quanh lớp học, những đồ vật trong ngôi nhà, lớp của bé. Giáo viên cần viết ra tên của mỗi đồ vật và gắn lên đồ vật đó ở trong lớp học để khi trẻ đi qua chúng, trẻ sẽ nhận ra và ghi nhớ từ đó. Ví dụ, viết chữ “con thỏ” lên 1 mẩu giấy và gắn vào tranh “con thỏ” trẻ trong lớp học.

  – Ca hát luôn hấp dẫn trẻ thơ. Nếu trẻ đã nghe một bài hát từ trước, chúng sẽ học cách hát lại. Vì vậy bản thân tôi luôn tổ chức cho trẻ nghe hát và dạy cho trẻ hát các bài hát trong trương trình giáo dục mầm non theo nhiều hình thức khác nhau: tổ chức trên hoạt động chung có chủ đích, mọi lúc mọi nơi…. Bằng cách là cô hát cho trẻ nghe, cô dạy cho trẻ hát, cho che nghe băng đĩa.

  Trẻ học qua thực hành vì thế tôi đã tạo thật nhiều cơ hội để trẻ phải nói đi nói lại cái đó nhiều lần và khi đã quen thuộc trẻ sẽ phát triển ngôn ngũ mạch lạc hơn. Đó có thể là những bài hát, những bài thơ, câu truyện hay những lời chỉ dẫn….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trẻ Hóa Da Mặt Bằng Phương Pháp Prp Tại Viện Thẩm Mỹ Jk Nhật Hàn
 • Prp Là Gì Áp Dụng Phương Pháp Công Nghệ Lan Kim Prp
 • Phương Pháp Cấy Prp Giá Bao Nhiêu Tại Việt Nam?
 • Chứng Minh Định Lý Bằng Phương Pháp Phản Chứng
 • Giao Trinh Phuong Phap Phan Tu Huu Han
 • Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Theo Phương Pháp Glenn Doman

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoá Học Dạy Trẻ Học Toán Theo Phương Pháp Glenn Doman
 • Những Điều Cần Biết Về Phương Pháp Glenn Doman
 • Dạy Trẻ Đọc Sớm Theo Phương Pháp Glenn Doman
 • Lễ Ký Kết Chuyển Giao Phương Pháp Glenn Doman
 • Dạy Con Theo Phương Pháp Glenn Doman
 • Cùng với thể chất và trí tuệ, ngôn ngữ là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng mà tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn phát triển và hoàn thiện cho con.

  Glenn Doman là phương pháp giáo dục sớm nhằm kích thích trí thông minh, khả năng sáng tạo của trẻ từ 0-6 tuổi. Việc áp dụng phương pháp Glenn Doman ngay từ giai đoạn sơ sinh là một trong những lựa chọn hoàn hảo giúp mẹ phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ 6 tháng tuổi có thể dễ dàng nhận diện được mặt chữ.

  Mẹ cần biết gì về phương pháp Glenn Doman.

  Phương pháp Glenn Doman là chương trình giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi được ra đời ở Mỹ và áp dụng dụng khá phổ biến ở quốc gia này. Phương pháp Glenn Doman có tác dụng kích thích sự phát triển toàn diện của trẻ về: thể chất, trí thông minh, trí tuệ cảm xúc cũng như năng lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.

  Mục đích mà phương pháp Glenn Doman hướng tới là cung cấp các bài vận động đúng cách cho trẻ, để bé khoẻ mạnh, phát triển ngôn ngữ và trí tuệ một cách nhanh chóng và toàn diện.

  Ngoài việc cung cấp các bài tập vận động, phương pháp Glenn Doman còn cung cấp các kỹ năng giúp cha mẹ dạy trẻ học đọc, học toán và thế giới xung quanh một cách hiệu quả. Bằng những bài học kích thích và giáo dục nhẹ nhàng, phương pháp Glenn Doman giúp trẻ cảm thấy thích thú với việc học tập, giúp bé phát triển cảm xúc tích cực cũng như thúc đẩy phát triển khả năng ngôn ngữ, tính sáng tạo và tư duy trí tuệ.

  Cách dạy trẻ 6 tháng tuổi nhận diện mặt chữ bằng phương pháp Glenn Doman.

  Để kích thích sự phát triển các giác quan cũng như khả năng ngôn ngữ của trẻ, ngay sau khi vừa chào đời các mẹ nên dán lên tường nhiều hình hoạ tiết đen-trắng tương phản nhằm kích thích năng lực thị giác của trẻ. Sau khi trẻ rụng rốn, các mẹ nên bắt đầu cho trẻ tập nằm sấp và tập trườn trên máng dốc được thiết kế theo tiêu chuẩn Glenn Doman. Việc cho trẻ thực hiện động tác này có tác dụng giúp cơ ở cổ của trẻ sớm cứng cáp, nâng cao khả năng vận động của trẻ trong tương lai.

  Phương pháp Glenn Doman hỗ trợ trẻ tập lẫy với 15 bài tập vận động theo giai đoạn I của chương trình Glenn Doman. Khi trẻ được khoảng 3 tháng mẹ nên bắt đầu dạy trẻ học thẻ đọc và thẻ toán, khi trẻ được 6 tháng tuổi dạy trẻ các thẻ về thế giới giới xung quanh nhằm mục đích rèn luyện khả năng ghi nhớ hình ảnh của bộ não. Phương pháp này được chứng minh có tác dụng kích thích sự hình thành các khớp nối dây thần kinh, từ đó giúp cho các tế bào não bộ của bé thêm linh hoạt và thông minh. Ngoài ra, phương pháp này còn đòi hỏi người mẹ cần thường xuyên trò chuyện, kể chuyện và đọc sách cho bé nghe. Cho bé chơi các món đồ chơi nhiều màu sắc, đồ chơi hình khối….có tác dụng kích thích năng lực thị giác, khơi gợi khả năng ngôn ngữ và thúc đẩy phát triển trí tuệ của trẻ.

  Việc kiên trì áp dụng phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman đã mang lại nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi của các bà mẹ. Điển hình là chị Bích Trang khi được hỏi về hiệu quả của phương pháp Glenn Doman chị tỏ ra rất vui mừng. Chị chia sẻ nhờ việc áp dụng chương trình Glenn Doman mà bé nhà chị không những phát triển nhanh chóng các kỹ năng vận động mà khả năng tiếp thu và ghi nhớ thông tin của trẻ cũng khá tốt. Cụ thể là đến 6 tháng tuổi trẻ đã có thể nhận diện được một số từ đơn đã học và trả lời đúng một số công thức toán được học. Đến nay khi bé đã 1 tuổi thì chỉ cần mẹ hoặc người lớn chỉ một lần là bé có thể hiểu khái niệm và bắt chước ngay. Điển hình là bé có thể giúp mẹ các việc vặt như: đóng, mở cửa, bật tắt đèn, tivi, đi lấy và cất bỉm….một cách dễ dàng. Nhược điểm duy nhất của phương pháp Glenn Doman là chi phí mua học liệu khá tốn kém.

  Tóm lại, giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp Glenn Doman là cách giáo dục khá đặc biệt, trong đó cha mẹ là người cùng đồng hành với con trẻ trong các hoạt động vui chơi, học tập và khám phá thế giới xung quanh. Thông qua các hoạt động học tập và vui chơi này trẻ sẽ khám phá được nhiều điều mới lạ, từ đó kích thích sự phát triển khả năng ngôn ngữ, óc tư duy và sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Cách Dạy Con Theo Phương Pháp Glenn Doman Cha Mẹ Không Thể Bỏ Qua
 • Cách Chơi Phương Pháp Glenn Doman Cụ Thể Và Chi Tiết Nhất
 • Tác Dụng Của Giáo Dục Sớm Đối Với Trẻ Từ 0
 • Áp Dụng Phương Pháp Glenn Doman Giúp Bé Học Tốt Tiếng Anh
 • Chia Sẻ Của Bố Mẹ Áp Dụng Phương Pháp Glenn Doman Thành Công
 • Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Kĩ Thuật Tăng Khả Năng Ghi Nhớ Gấp Bội
 • 4 Phương Pháp Rèn Luyện Trí Nhớ Hiệu Quả Cho “Não Cá Vàng”
 • Kinh Nghiệm Bắt Lô Theo Ngày Hiệu Quả
 • Vẩy Tay Và Đi Bộ
 • Các Cách Xử Lý Nước Thải Đơn Giản
 • PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON

  MỘT MỤC TIÊU QUAN TRỌNG.

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục Mầm non.Vì ngôn ngữ sẽ giúp trẻ bày tỏ, trao đổi và giao tiếp với nhau trong học tập cũng như vui chơi.Thông qua hoạt động dạy phát triển ngôn ngữ sẽ giúp trẻ phát triển lời nói mạch lạc, rõ ràng hơn. Chính vì thế ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá cho trẻ. Ngôn ngữ góp phần đào tạo các em trở thành con người hoàn thiện.

   

  Chính tính chất rất quan trọng này mà môn học phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trở thành một môn học trọng tậm, bắt buộc trong giáo dục học Mầm non ở mọi bậc học. Môn học cung cấp cho giáo viên mầm non một nền tảng kiến thức sâu rộng về phương pháp dạy ngôn ngữ cho trẻ, củng cố vững chắc cho giáo viên kiến thức về ngôn ngữ học, kỹ năng sử dụng, ứng dụng ngôn ngữ cũng như cách thức và các phương pháp tổ chức cho trẻ tiếp nhận, sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ một cách tích cực, hiệu quả.

  Chúng ta thấy rằng, nhu cầu chiếm lĩnh ngôn ngữ ở trẻ là rất cần thiết.  Ngay từ nhỏ, các bé cần được tập nói ngôn ngữ, tập nghe âm thanh ngôn ngữ như một thói quen thường trực góp phần thúc đẩy quá trình học nói ở trẻ nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng có đạt được kết quả tốt hay không là mục tiêu quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ Mầm non. Môn học phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non góp phần định hướng giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngôn ngữ cho trẻ đó là bước đầu hình thành cho trẻ những năng lực ngôn ngữ như nghe lời nói và phát âm, khả năng sử dụng từ ngữ, các kiểu câu tiếng Việt và đặc biệt là nói năng mạch lạc trong giao tiếp và học tập, song song với đó trang bị cho các em một số kĩ năng tiền đọc, viết cần thiết để học tiếng Việt ở lớp một. Nhưng quan trọng hơn hết là qua môn học, giáo viên mầm non được trang bị những kiến thức quan trọng về ngôn ngữ cùng với những cách thức và phương pháp để giải quyết các nhiệm vụ trong tậm của phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non, hoàn thành một mục tiêu quan trọng: “Hình thành và phát triển ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non.”

  Mỗi giáo viên mầm non nên xem việc hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Xem nó là cầu nối có đóng góp những vai trò tích cực về mặt nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ cho chính bản thân mình.

  Tóm lại, vai trò của ngôn ngữ đối với con người nói chung và trẻ mầm non nói riêng là không thể phủ nhận. Việc tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực, đúng quy tắc và văn hóa là yêu cầu bắt buộc đối với mọi chúng ta. Nó trở thành một mục tiêu quan trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc”
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
 • Triển Khai Chương Trình Công Tác Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Trong Tình Hình Mới
 • Top 9 Cách Bắt Lô Giải 7 Bách Phát Bách Trúng Học Mót Từ Cao Thủ
 • Gợi Ý Cha Mẹ Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiến Lược 5T Để Kiểm Soát Và Chiến Thắng Ung Thư
 • Giá Trị Cốt Lõi: 5T
 • Tổng Hợp Phương Trình Hoá Học Lớp 11 Hoá Hữu Cơ Đầy Đủ Nhất
 • Làm Sao Để Cải Thiện Kỹ Năng Ra Quyết Định
 • Ý Nghĩa Năm Nguyên Lý Reiki
 • Con bạn có đang gặp khó khăn trong việc trình bày về một vấn đề nào đó hay đơn giản là kể cho bạn nghe một câu chuyện mà không biết sử dụng từ ngữ hay không? Vậy thì đừng nên bỏ qua bài viết này vì chúng tôi sẽ cung cấp cho cha mẹ một số phương pháp hiệu quả để giúp con phát triển ngôn ngữ.

  Việc phát triển ngôn ngữ thực sự vô cùng quan trọng đối với trẻ. Có những đứa trẻ rất khó khăn khi thể hiện ý kiến của mình, nói về một vấn đề mình quan tâm. Và sẽ thực sự thiệt thòi khi trong học tập hay công việc hoặc chỉ là giao tiếp thường ngày, trẻ không thể trình bày về ý tưởng của mình, tư tưởng của mình. Vậy ngay từ thời điểm ngôn ngữ của trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hãy tiến hành những việc làm này để giúp con xây dựng kỹ năng biểu đạt.

  1. Nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện

  Hãy thường xuyên nói chuyện với con. Nói cho con nghe về những giây phút con sinh ra, con tập lẫy, tập bò, tập nói hay những hoạt động hàng ngày của con. Hãy cố gắng sử dụng nhiều từ vựng khi nói về đồ vật, con vật hay bất cứ điều gì con đang tiếp xúc … Ví dụ thay vì nói “Con chó nhà bên cạnh” thì hãy nói “Con chó có tên A, là giống chó B, nó có bộ lông màu trắng, nó rất hung dữ…” . Với cách nói chuyện sống động, rõ ràng như vậy vốn từ trẻ tích lũy ngày càng tăng nhanh; kiến thức về sự vât của trẻ cũng sâu sắc, chính xác hơn. Đây cũng chính là một trong những cách mà Biên tập viên một tờ báo của Nhật đã giúp cho con cô ấy phát triển ngôn ngữ rất xuất sắc

  1. Đọc, đọc, và đọc

  Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của việc đọc sách và một trong những lợi ích to lớn chính là giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và từ vựng. Ngôn từ trong sách rất phong phú, nó giúp trẻ có thể học được cách miêu tả về những đồ vật quen thuộc, giúp trẻ học kể về một câu chuyện mà trẻ đã trải qua… Không bao giờ là quá sớm để luyện cho con đọc sách. Đọc sách cho trẻ nghe ngay cả khi trẻ chưa tự mình đọc được. Cho trẻ lắng nghe những ngôn từ của sách, chắc chắn trẻ sẽ học theo. Không những thế, còn có thể xây dựng được tình yêu lâu dài của trẻ với sách.

  1. Hát cùng nhau

  Hát là phương thức vô cùng dễ dàng để trẻ cảm nhận ngôn ngữ. Cùng trẻ hát những ca khúc vui nhộn, dễ hiểu, trẻ sẽ tiếp thu được lượng từ vựng và cách biểu đạt ngôn ngữ đáng kể.

   

  1. Kể chuyện cho con nghe
  1. Theo dõi những gì con thích

  Nếu thấy con bạn thích một bức tranh đặc biệt trong một cuốn sách, hãy liên tục trò chuyện với con về bức tranh đó, về màu sắc, ý nghĩa…, so sánh với những bức tranh khác (tại sao con chỉ thích bức này, con thấy bức kia thế nào?…), nếu con thích đồ chơi oto, hãy đưa thêm cho con và tiếp tục nói về những chiếc oto đó… Khi trẻ đã yêu thích điều gì, trẻ sẽ rất tích cực khi nói về nó và điều này kích thích rất nhiều khả năng ngôn ngữ của trẻ.

  1. Không bao giờ cười cách phát âm hay cách dùng từ của con

  Trẻ từ 3 tuổi đã có thể nói rất sõi về những vấn đề trẻ quan tâm, tuy nhiên cách biểu đạt còn ngô nghê, có trẻ còn ngọng rất nhiều. Nhưng trẻ sẽ bị xấu hổ, bị ấn tượng xấu nếu như cha mẹ cố cười vào cách con nói, cách con phát âm. Hãy khen, động viên để trẻ tiếp tục nói những gì trẻ nghĩ và muốn nói ra. Và nói mẫu cho trẻ những câu đúng ngữ pháp và dùng đúng từ.

  1. Hạn chế sử dụng truyền hình và máy tính bảng

  Nhiều chuyên gia khuyến cáo không cho trẻ dưới 2 tuổi xem vô tuyến và trẻ từ 2 tuổi xem không quá 2 giờ mỗi ngày. Có những chương trình mang tính chất giáo dục nhưng có nhiều chương trình không mang lại tác dụng gì mà trái lại còn khiến trẻ ít nói hơn, hạn chế giao tiếp hơn.

  Và một phương pháp hiệu quả trên hết giúp trẻ phát triển ngôn ngữ đó là cho con tham gia chương trình FasTracKids. Theo một nghiên cứu độc lập, trẻ từ 3 đến 8 tuổi được học với chương trình FasTracKids phát triển vốn từ vựng biểu đạt từ 100% tới 150% so với trẻ đồng lứa chỉ được giáo dục theo phương pháp truyền thống. FasTracKids có những bài học, những hoạt động kích thích vùng ngôn ngữ và khả năng biểu đạt của trẻ như thuyết trình về bài  học, thuyết trình về sáng tạo, ý tưởng cá nhân. Từ đó xây dựng cho trẻ vốn kiến thức cũng như vốn từ vựng, mẫu câu phong phú cũng như cho trẻ được sự linh hoạt khi diễn đạt.

  FasTracKids không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mà còn phát triển về tư duy và các kỹ năng quan trọng khác trong cuộc sống. Mọi trẻ được học FasTracKids đều có được những khác biệt tích cực. Đăng ký ngay nếu bạn muốn con trở thành nhà lãnh đạo tương lai!

  Liên hệ: 098 292 9815 – 024 3941 1316

  Email: [email protected]

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giúp Trẻ Phát Triển Ngôn Ngữ Ở Giai Đoạn 1
 • Thiền Vipassana Là Gì? – Vipassana Vietnam
 • Phương Pháp & Nội Quy Khóa Thiền – Vipassana Vietnam
 • Hỏi Đáp Để Giúp Đỡ Bạn Đạo Mới
 • Cách Ngồi Thiền Theo Vô Vi
 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo Nói Ngọng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Em
 • Phát Triển Ngôn Ngữ Mạch Lạc Cho Trẻ Mẫu Giáo
 • Chuyên Đề: Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non
 • Cách Giúp Trẻ Phát Triển Ngôn Ngữ Tại Nhà
 • Học Qua Trải Nghiệm Hiệu Quả Theo Phương Pháp 5T
 • Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng

  Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng là điều mà các bậc phụ huynh cần nắm chắc để giúp con vượt qua rào cản ngôn ngữ sớm nhất.

  Nói ngọng là tình trạng khá phổ biến đặc biệt là ở các bé mẫu giáo bởi cách thức nói chuyện phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống. Nếu cha mẹ không có Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng kịp thời thì khi lớn lên nó thực sự trở thành vật cản trong giao tiếp. Chúng tôi xin đưa đến một vài phương pháp hiệu quả để cùng phụ huynh giúp đỡ các bé.

  Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng

  Khi lớn lên, các bé chưa có những khái niệm về ngôn ngữ, những từ ngữ phát ra hầu hết đều được học theo người lớn. Vậy nên, hầu hết các trẻ ngọng đều do sự ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài. Việc đầu tiên cần làm là cha mẹ và người thân cần chỉnh sửa cách nói của mình để những từ ngữ nói ra đều đúng, để trẻ lấy đó làm gương mà học theo, đọc theo.

  Khi thấy bé nói ngọng, hoàn toàn không nên nhại lại hay lấy đó làm điều thú vị để trêu đùa, điều này sẽ khiến bé càng thích thú với lỗi nói không đúng của mình. Việc này phải làm thật tốt đến khi bé hình thành được một bộ ngôn ngữ hoàn chỉnh và đúng nhất.

  Một Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng hiệu quả tiếp theo là cho bé đứng trước gương để tập nói. Khi bé phát âm sai đồng nghĩa rằng khẩu hình miệng của bé sẽ không đúng. Nếu chỉ chỉnh lỗi sai bằng cách sửa chay thì rất khó để bé sửa và nhớ. Cho bé đứng trước gương, nói lại những từ ngữ không chính xác, từ đó chỉ ra để cho bé nhìn thấy khẩu hình của mình sai như thế nào và sửa như thế nào. Đây là một cách rất hiệu quả bởi trẻ em có khả năng học và sửa lỗi rất nhanh đồng thời nhớ cũng rất lâu.

  Khi các biện pháp đơn giản làm được tại nhà không có hiệu quả với bé thì đưa bé đến các cơ sở và nhờ vào sự tư vấn của bác sĩ hoặc các chuyên gia là điều cần thiết. Họ sẽ là những người biết con bạn nên bắt đầu sửa từ đâu và sửa như thế nào để có hiệu quả. Đừng ngại giấu diếm hay cố gắng cho con sửa tại nhà vì điều này có thể phản tác dụng, gây sự lo lắng, sợ hãi cho bé.

  American Skills là một trong những trung tâm uy tín trong việc sửa ngọng cho bé mẫu giáo. Trung tâm có hệ thống giáo dục được nghiên cứu kỹ càng để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của các bé. Đến với American Skills, các bé sẽ được phát triển những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của mình, trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nói ngọng, truy cập http://americanskills.vn

  American Skills là trung tâm uy tín trong phát triển ngôn ngữ cho các bé

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thiền Vipassana Cơ Bản Có Thể Thực Hành Được Ngay
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Cách Ngồi Thiền (Thiền Quán Vipassana)
 • Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Vipassana
 • Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
 • Có Phải Thiền Vô Vi Theo Ông Tám Lương Sĩ Hằng Mới Giúp Chứng Đắc Nhanh Hơn?
 • Phương Pháp Giúp Trẻ Phát Triển Ngôn Ngữ Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Đào Tạo Thực Hành Phương Pháp 5S
 • Áp Dụng Nguyên Tắc 5T Trong Điều Trị Vô Sinh Hiếm Muộn Để Sớm Đón Con Yêu!
 • Cách Trồng, Chăm Sóc Cây Cà Chua
 • Trồng Cà Chua Theo Phương Pháp Thủy Canh
 • Đưa Ra Quyết Định Với Đội Nhóm
 • Bé yêu của bạn có đang gặp khó khăn khi trình bày một vấn đề nào đó? Hay đơn giản chỉ là bé muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà không biết sử dụng từ ngữ? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để giúp bé phát triển ngôn ngữ.

  Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để thường xuyên trò chuyện cùng trẻ. Kể cho con nghe về những giây phút con chào đời, con tập lẫy, tập bò, tập ăn, tập nói,… Hãy cố gắng sử dụng nhiều từ vựng khi nói về đồ chơi, con vật hay bất cứ điều gì con đang chơi đùa. Từ ngữ bạn dùng càng sinh động, rõ ràng sẽ càng giúp vốn từ trẻ tích lũy được ngày càng tăng nhanh.

  Những lợi ích của việc đọc sách đem lại là điều mà không ai có thể phủ nhận. Chính những lợi ích to lớn đó sẽ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và từ vựng. Ngôn từ trong sách rất đa dạng và phong phú. Đọc sách có thể giúp trẻ miêu tả về những đồ vật quen thuộc, giúp trẻ biết cách để kể về một câu chuyện mà trẻ đã trải qua… Không bao giờ là quá sớm để luyện cho trẻ đọc sách. Trước tiên, bạn hãy đọc sách cho trẻ nghe khi trẻ chưa tự mình đọc được. Cho trẻ lắng nghe và cảm nhận những ngôn từ của sách, chắc chắn trẻ sẽ thích thú hơn với việc đọc sách.

  Hát là phương pháp vô cùng dễ dàng để trẻ thực hiện và cảm nhận ngôn ngữ. Tập và cùng trẻ hát những ca khúc vui nhộn, dễ hiểu, trẻ sẽ tiếp thu được lượng từ vựng và cách biểu đạt ngôn ngữ đáng kể.

  Nếu bạn thấy trẻ thích một bức tranh đặc biệt trong một cuốn sách, hãy liên tục trò chuyện với con về màu sắc, ý nghĩa của bức tranh đó so sánh với những bức tranh khác. Khi trẻ đã yêu thích điều gì, trẻ sẽ rất tích cực khi nói về nó và điều này kích thích rất nhiều khả năng ngôn ngữ của trẻ.

  Trẻ từ 3 tuổi đã có thể nói rất sõi về những vấn đề trẻ quan tâm, tuy nhiên cách biểu đạt còn ngô nghê, có trẻ còn ngọng rất nhiều. Nhưng trẻ sẽ bị xấu hổ, bị ấn tượng xấu nếu như cha mẹ cố cười vào cách con nói, cách con phát âm. Hãy khen, động viên để trẻ tiếp tục nói những gì trẻ nghĩ và muốn nói ra. Và nói mẫu cho trẻ những câu đúng ngữ pháp và dùng đúng từ.

  7. Hạn chế sử dụng truyền hình và máy tính bảng

  Nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 2 tuổi và trẻ từ 2 tuổi xem, dùng các thiết bị điện tử không quá 2 giờ mỗi ngày. Có những chương trình mang tính chất giáo dục nhưng có nhiều chương trình không mang lại tác dụng gì mà trái lại còn khiến trẻ ít nói hơn, hạn chế giao tiếp hơn, dễ dẫn đến tự kỷ, trầm cảm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giúp Trẻ Phát Triển Ngôn Ngữ Và Tăng Tương Tác Giao Tiếp Tâm Lý Á Châu
 • Phát Triển Ngôn Ngữ Nói Mạch Lạc Cho Trẻ Từ 3
 • Thiền Và Phương Pháp Định Tâm
 • Hướng Dẫn Về Cách Ngồi Thiền Trong Phật Giáo
 • Phương Pháp Ngồi Thiền Thu Năng Lượng
 • 6 Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Để Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả Và Toàn Diện Nhất
 • Thu Thập Dữ Liệu Sơ Cấp Bằng Phương Pháp Phỏng Vấn
 • Khái Niệm Và Các Phương Pháp Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Nội Dung Chủ Yếu, Đặc Điểm, Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Các Phương Pháp Quản Lý
 • Các Phương Pháp Quản Lý Kinh Doanh
 • Khả năng về ngôn ngữ là khả năng nghe hiểu, đọc hiểu ngữ nghĩa, vần điệu của từ ngữ; năng lực sử dụng từ, cú pháp để diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng trong giao tiếp bằng lời nói và văn bản.

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là việc làm vô cùng cần thiết mà các bậc phụ huynh nên quan tâm trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ. Tùy thuộc vào từng độ tuổi nhất định mà trẻ sẽ có khả năng tiếp nhận thông tin và cách giao tiếp ở những mức độ khác nhau:

  – Giai đoạn từ 1 – 1,5 tuổi: Trẻ có khả năng lý giải ngôn ngữ và bắt đầu học cách phát âm bằng cách lặp lại từng từ mà người lớn nói, và trẻ đã có thể hiểu được những cuộc giao tiếp ngắn, ý nghĩa các hành động, âm thanh.

  – Giai đoạn 1,5 – 3 tuổi: Phát triển ngôn ngữ một cách tích cực với những bước tiến vượt bậc.

  – Giai đoạn từ 3 – 5 tuổi: Trẻ bổ xung nhiều vốn từ nhờ việc tiếp xúc với sự vật, sự việc trong môi trường xung quanh.

  Những phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  Đây là phương pháp cơ bản trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non bởi cha mẹ có thể áp dụng phương pháp này ngay khi trẻ mới chập chững biết đi. Ở giai đoạn này, trẻ tiếp nhận thông tin chủ yếu bằng Thính giác, Thị giác và Xúc giác. Do đó, trong quá trình quan sát và khám phá thế giới xung quanh sẽ giúp các bé phát triển khả năng tư duy, trau dồi vốn từ vựng cũng như hoàn thiện khả năng nghe nhìn.

  Ba mẹ nên đưa trẻ đến những nơi có không khí trong lành, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên để trẻ có được môi trường khám an toàn. Hãy để con được tự do chạy nhảy và quanh sát thế giới xung quanh, phụ huynh nên đóng vai trò vừa là người bạn đồng hành, vừa là người chỉ dạy để lắng nghe, trò chuyện cùng con qua đó vốn từ của con trẻ sẽ được cải thiện đáng kể.

  Cho trẻ nghe nhạc thường xuyên giúp các con rèn luyện khả năng nghe, cảm nhận và rèn luyện phát âm. Bởi những giai điệu du dương sẽ góp phần kích thích não bộ, tạo tiền đề cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ.

  Trò chuyện là phương pháp phát đơn giản nhưng lại đem đến những hiệu quả vô cùng thiết thực, bởi vì phát triển ngôn ngữ là để khiến bé có khả năng giao tiếp tốt hơn, vậy nên khi trò chuyện bé vừa được thực hành vừa được học tập, trau dồi vốn từ.

  Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ nhỏ càng tham gia trò chuyện với người lớn nhiều thì vốn từ của các bé sẽ càng nhiều và rộng hơn. Ở lứa tuổi mẫu giáo, vốn từ rộng sẽ giúp các bé đọc hiểu tốt hơn.

  Vì vậy, ba mẹ nên trò chuyện cùng trẻ bất cứ khi nào có thể, hãy đặt ra những câu hỏi từ đơn giản như “có” hoặc “không” đến câu phức tạp hơn khiến bé hồi tưởng lại những việc đã diễn ra và cố gắng tư duy từ ngữ để kể lại cho ba mẹ biết.

  Trong quá trình lắng nghe ba mẹ đọc sách, kể chuyện các con có thể rèn luyện được khả năng tư duy logic theo mạch truyện, trau dồi từ vựng và học cách sử dụng câu từ sao cho hợp lý, phù hợp với từng ngữ cảnh. Không những vậy, phương pháp này còn tập tính kiên nhẫn và thông qua những nhân vật trong truyện để dậy con cách nhìn nhận về thiện – ác, đúng – sai để từ đó hình thành những tấm gương tốt cho con học tập.

  Nếu đọc sách là quá trình trẻ lắng nghe, tiếp nhận từ ngữ, thông tin một cách bị động thì khi vui chơi trẻ sẽ được giao tiếp tự nhiên, gần gũi và được phát triển toàn diện các giác quan từ Thính giác, Thị giác đến Xúc giác. Nhờ vậy, việc đọc sách và vui chơi sẽ giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, áp dụng những ngôn ngữ để diễn đạt mong muốn, cảm xúc của bản thân.

  Các bé ở lứa tuổi mầm non rất thích ca hát và thường thuộc bài rất nhanh, phụ huynh hãy dạy cho trẻ những bài hát vui tươi hay những câu thơ ngắn gọn có vần điệu. Như vậy các bạn nhỏ sẽ tiếp thu rất nhanh và dễ dàng vận dụng.

  Những nét vẽ nguệch ngoạc chính là cách mà các bé phác họa lại những gì mà mình tiếp nhận được từ thế giới xung quanh và cả những gì mà chúng tưởng tượng ra. Do vậy, các bậc phục huynh hãy khuyến khích trẻ làm điều này bằng cách vừa dạy và vừa vẽ cùng con, hay khơi gợi những thứ con hứng thú để kích thích sự sáng tạo, phát triển khả năng ngôn ngữ, miêu tả sự vật ở trẻ.

  Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  …………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non
 • Trẻ Hóa Da Mặt Bằng Phương Pháp Prp Tại Viện Thẩm Mỹ Jk Nhật Hàn
 • Prp Là Gì Áp Dụng Phương Pháp Công Nghệ Lan Kim Prp
 • Phương Pháp Cấy Prp Giá Bao Nhiêu Tại Việt Nam?
 • Chứng Minh Định Lý Bằng Phương Pháp Phản Chứng
 • Skkn Một Số Biện Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Nhà Trẻ 24
 • Khái Niệm Về Ma Trận ( Dành Cho Bậc Đh)
 • Lập Luận Quy Nạp (Inductive) Là Gì Và Khác Biệt So Với Lập Luận Diễn Dịch (Deductive)
 • Phương Pháp Qui Nạp Toán Học
 • Giáo Án Tự Chọn 11 Cơ Bản Tiết 14: Bài Tập Phương Pháp Quy Nạp Toán Học
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở trường Mầm non, hoạt động này không những nhằm giúp trẻ hình thành và phát triển các năng lực ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết, mà còn giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, nhận thức, tình cảm. Đó là chiếc cầu nối giúp trẻ bước vào thế giới lung linh huyền ảo, rực rỡ sắc màu của xã hội loài người. Vì vậy, trẻ nói năng mạch lạc được làm quen với chữ viết tiếng việt, được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào lớp 1 là yêu cầu trọng tâm của phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non.

  Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày có logic, có trình tự, chính xác và có hình ảnh một nội dung nhất định. Vì vậy ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy, hình thành và phát triển nhân cách, là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ngữ có vai trò trong việc phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và phát triển thể lực cho trẻ.

  Ngôn ngữ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người nhất là ở tuổi Mầm non. Ca dao xưa có câu “Dạy con từ thủa còn thơ” câu ca dao ấy đã đi vào lòng người và không thể nào quên. Mỗi chúng ta đều được lớn lên từ những tiếng du dịu ngọt của bà của mẹ cất lên “Cháu ơi cháu ở với bà” hoặc “Con ơi con ngủ cho ngoan”. Đã hoà vào tâm hồn ta và ru ta khôn lớn vì vậy cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể đã mang lại nguồn vốn từ vô cùng phong phú, đa dạng, đầy hấp dẫn với trẻ thơ. Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể sẽ cung cấp cho trẻ lượng vốn từ để từ đó trẻ có thể giao tiếp ứng xử một cách khéo léo, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp ứng xử hằng ngày. Nhưng, việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể trong trường Mầm non cũng đang gặp phải một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học.

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN CHINH Người thực hiện: Cầm Thị Hiền Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường MN Xuân Chinh SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HOÁ, NĂM 2022 MỤC LỤC STT CÁC PHẦN CHÍNH CỦA SKKN SỐ TRANG 1 2 1. Mở đầu. 1 3 1.1.Lý do chọn đề tài. 1 4 1.2.Mục đích nghiên cứu. 2 5 1.3.Đối tượng nghiên cứu. 2 6 1.4.Phương pháp nghiên cứu. 2 7 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2 8 2.1. Cơ sở lý luận. 2 9 2.2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến. 3 10 2.3. Một số biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 4 11 2.4. Hiệu quả 15 12 3. Kết luận, kiến nghị. 16 13 3.1. Kết luận. 16 14 3.2. Kiến nghị. 16 15 Tài liệu tham khảo 18 1. Mở đầu. 1.1. Lý do chọn đề tài. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở trường Mầm non, hoạt động này không những nhằm giúp trẻ hình thành và phát triển các năng lực ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết, mà còn giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, nhận thức, tình cảm... Đó là chiếc cầu nối giúp trẻ bước vào thế giới lung linh huyền ảo, rực rỡ sắc màu của xã hội loài người. Vì vậy, trẻ nói năng mạch lạc được làm quen với chữ viết tiếng việt, được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào lớp 1 là yêu cầu trọng tâm của phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày có logic, có trình tự, chính xác và có hình ảnh một nội dung nhất định. Vì vậy ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy, hình thành và phát triển nhân cách, là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ngữ có vai trò trong việc phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và phát triển thể lực cho trẻ. Ngôn ngữ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người nhất là ở tuổi Mầm non. Ca dao xưa có câu "Dạy con từ thủa còn thơ" câu ca dao ấy đã đi vào lòng người và không thể nào quên. Mỗi chúng ta đều được lớn lên từ những tiếng du dịu ngọt của bà của mẹ cất lên "Cháu ơi cháu ở với bà" hoặc "Con ơi con ngủ cho ngoan"... Đã hoà vào tâm hồn ta và ru ta khôn lớn vì vậy cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể đã mang lại nguồn vốn từ vô cùng phong phú, đa dạng, đầy hấp dẫn với trẻ thơ. Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể sẽ cung cấp cho trẻ lượng vốn từ để từ đó trẻ có thể giao tiếp ứng xử một cách khéo léo, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp ứng xử hằng ngày. Nhưng, việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể trong trường Mầm non cũng đang gặp phải một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học. Là giáo viên đứng lớp 3-4 tuổi tôi thấy quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi vẫn đang còn hạn chế. Trong khi giao tiếp trẻ chưa mạnh dạn tự tin khi trình bày ý kiến của mình, trẻ còn nói ngọng, nói lắp, diển đạt chưa mạch lạc, nói chưa đủ câu. Chính vì vậy phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi là vô cùng cần thiết để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Vì tất cả những lý do này, tôi luôn tự đặt ra mục tiêu cho mình phải làm thế nào để giúp trẻ học thật tốt bộ môn phát triển ngôn ngữ. Tôi đã không ngừng suy nghĩ và sáng tạo, để tìm ra những tình huống gây hứng thú, những cách thức giảng dạy mới mẻ có hiệu quả và tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng của mình, tôi xin được chia sẻ một vài kinh nghiệm nhỏ này với các đồng chí, đồng nghiệp thông qua đề tài "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non Xuân Chinh". Mong rằng những kinh nghiệm nhỏ này có thể được vận dụng hiệu quả vào các tiết dạy của các đồng chí. 1.2. Mục đích nghiên cứu. Với mục đích để nâng cao chất lượng dạy trẻ 3-4 tuổi phát triển ngôn ngữ nhằm phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo phù hợp với mục đích giáo dục và trình độ nhận thức của trẻ. - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về biện pháp dạy trẻ 3-4 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua các hình thức đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, kể chuyện sáng tạo và đóng kịch. - Đề ra một số phương pháp, giải pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua các hoạt động dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, kể chuyện sáng tạo và đóng kịch. - Đánh giá kết quả và có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng trong công tác dạy trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diển cảm. 1.3. Đối tượng nghiên cứu. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường Mầm non Xuân Chinh 1.4. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp trực quan - phương pháp dùng lời - Phương pháp thực hành, trải nghiệm... - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp đánh giá kết quả. 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm. 2.1. Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm. Các nhà giáo dục coi thời kỳ phát triển của con người ở giai đoạn mầm non là thời kỳ "Vàng" Đúng là như vậy vì ta thấy trẻ 3- 4 tuổi phát triển nhanh về thể lực và tâm lý ngôn ngữ ngày càng đóng vị trí quan trọng đối với trẻ, trẻ có thể dùng lời nói trao đổi với người xung quanh, sự phát triển ngôn ngữ gắn liền với phát triển tư duy giúp trẻ có khả năng nhận thức với thế giới bên ngoài do đó trẻ luôn xuất hiện câu hỏi "Tại sao, Ở đâu". Ngôn ngữ của trẻ tiến bộ nhanh hay chậm. Vấn đề này cần có sự phối hợp đầu tư giữa nhà trường và gia đình, đặc biệt là phụ thuộc vào môi trường trẻ sinh hoạt hàng ngày. Vì đây là giai đoạn trẻ đang học bắt trước người lớn, chính thời điểm này cô giáo sẽ dạy trẻ, uốn nắn trẻ, cách nói rõ câu, cách phát âm rõ ràng, và cách nhập vai vào các nhân vật trong chuyện. Trẻ mẫu giáo có vai trò rất lớn, về nhận thức và khám phá tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Ngôn ngữ, lời nói đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ. Sự phát triển chậm trễ về mặt ngôn ngữ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Trường mầm non là trường học đầu tiên của trẻ. Ở đây trẻ có điều kiện và cơ hội nhiều hơn để phát triển ngôn ngữ. Vì vậy nhiệm vụ đó đang trông chờ vào các thế hệ mầm non chủ nhân tương lai của đất nước, ưu thế mà ta có được hiện nay là thế hệ trẻ khoẻ mạnh có sự đồng nhất cả về năng lực, trí tuệ có tiềm năng sáng tạo, vì thế ta phải tin vào thế hệ trẻ tương lai sẽ đứng vững trên nền truyền thống lịch sử vẻ vang đó. Đảng và nhà nước ta đánh giá rất cao về vai trò của giáo dục, đầu tư vào giáo dục là đầu tư đúng hướng và được coi là quốc sách hàng đầu. Vì vậy giáo dục mầm non, với vị trí là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, mà phát triển ngôn ngữ cho trẻ là hết sức quan trọng. Ngôn ngữ của những người xung quanh trẻ và môi trường giáo là điều kiện để phát triển vốn từ, trẻ em giao tiếp với người xung quanh, học các từ của bạn bè, cha mẹ, người thân, thì vốn từ của trẻ phát triển và chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nếu sữ dụng ngôn ngữ tốt không thể không tính đến yếu tố mạch lạc. Ngôn ngữ có nội dung rõ ràng, cụ thể, có trình tự, logic. Để đạt được điều này thì trẻ em phải học cách tham gia vào các hoạt động giao tiếp có giao tiếp thì trẻ mới mạnh dạn diễn đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác chăm sóc giáo dục trẻ cho thấy, mặc dù trường mầm non đã chú ý việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với tầm quan trọng của nó. Nhiều giáo viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác này nên hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ chưa đạt hiệu quả cao. 2.2. Thực trạng của vấn đề. Năm học 2022- 2022, tôi được nhà trường phân công dạy lớp nhà trẻ 3 - 4 tuổi với tổng số 28 cháu. 100% trẻ ngoan ngoãn, mạnh dạn, hồn nhiên đạt yêu cầu về phát triển thể chất. Đó là một thuận lợi lớn để tôi rèn luyện phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc cho trẻ thông qua môn kể chuyện. Là giáo viên có tinh thần trách hiệm và nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. Bản thân tôi xác định được mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học qua thể loại kể chuyện về nghệ thuật sư phạm và tìm ra các giải pháp hữu ích nhất. + Thuận lợi: Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên trong trường tham gia các lớp chuyên đề do Phòng Giáo Dục tổ chức. Khuyến khích tạo điều kiện cho chị em giáo viên học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau bằng cách tổ chức các tiết dạy mẫu, thăm lớp, dự giờ, thao giảng trường để từ đó góp ý đúc rút kinh nghiệm. Lớp luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường. Trong năm học vừa qua nhận thức của phụ huynh đã được nâng cao trong việc chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ. Đã cùng phối hợp với giáo viên trong việc sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu phục vụ cho việc thực hành trải nghiệm của trẻ. Hai giáo viên đứng lớp 3-4 tuổi đều đạt trình độ chuẩn, là giáo viên yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động. Lớp được trang bị đồ dùng đồ chơi thuận lợi cho việc dạy và học. + Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi nói trên trong công tác tôi còn gặp không ít khó khăn đó là: Phụ huynh trường tôi nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp và hộ nghèo chiến tỉ lệ 20,2% nên nhiều phụ huynh vẫn còn chưa quan tâm đến việc học của con, chưa hiểu biết được tầm quan trọng của độ tuổi mẫu giáo. Nên cha mẹ thường cho con ở nhà chưa cho trẻ đi nhà trẻ, lên 3 cháu mới đi học nên trẻ hạn chế về ngôn ngữ và thường là (Nói tiếng địa phương). Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng phục vụ cho tiết dạy còn thiếu, chưa phong phú. Vốn hiểu biết của trẻ về ngôn ngữ còn hạn chế. Từ những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy. Qua khảo sát thực trạng với vai trò là một giáo viên tôi luôn trăn trở để tìm ra những biện pháp tốt nhất kiến thức tốt nhất, để trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua kể chuyện một cách có hiệu quả. Để làm được điều này vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng trẻ và thấy kết quả như sau: Bảng khảo sát chất lượng đầu năm học 2022 - 2022 Lớp: 3 - 4 tuổi trường Mầm non Xuân Chinh STT Nội dung Tổng số trẻ trong lớp Số trẻ đạt Tỷ lệ % Số trẻ chưa đạt Tỷ lệ % 1 Trẻ nói đủ câu, rỏ ràng, mạch lạc 28 15 53% 13 46% 2 Trẻ mạnh dạn, tự tin 14 50% 14 50% 3 Khả năng nghe hiểu 17 60% 11 40% Nhìn vào bảng khảo sát trên tôi thấy việc giảng dạy tại lớp cần phải đổi mới hình thức để trẻ học tốt hơn. nhất là môm làm quen với tác phẩm văn học thể loại Chuyện kể tôi đã thực hiện một số biện pháp sau: 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề Qua áp dụng thực hiện chuyên đề hàng năm do phòng tổ chức, và qua nghiên cứa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên và hiện nay là module MN 3. Thường xuyên nghiên cứu kỹ các bài soạn, soạn bài trước khi giảng dạy. Làm, mua sắm, sưu tầm đủ đồ dùng, đồ chơi phong phú hấp dẫn với trẻ và đảm bảo tính khoa học như: Tranh, con rối, vật thật. ...Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức. * Tổ chức hoạt động có chủ định. Gồm có 5 phương pháp sau: Phương pháp 1: Xây dựng môi trường ngôn ngữ. +Trước hết tạo môi trường giao lưu ngôn ngữ tích cực : Tâm lí trẻ lành mạnh để trẻ thoải mái và cởi mở, khi giao tiếp với mọi người, trẻ thấy tự tin và mạnh dạn trao đổi, biểu đạt ý kiến cá nhân, chính người giáo viên cần thường xuyên trò chuyện với trẻ khuyến khích trẻ nói, khi trẻ có khó khăn hoặc tâm lý ngập ngừng, nhút nhát, cô cần khích lệ, hổ trợ, động viên trẻ, tích cực trò chuyện. Tôi cần tạo ra các kênh giao tiếp thường xuyên, gữa trẻ với cô giáo và giữa trẻ với mọi người xung quanh. Cái quan trọng nhất là khi giao tiếp với trẻ. tôi chú ý nhất là đến giọng nói và thái độ, giọng nói dịu dàng tình cảm của tôi sẽ khiến trẻ tự tin lên rất nhiều. - Phương pháp 2: Trực quan hành động: Phương pháp trực quan hành động với cơ thể được tiến hành bằng cách giúp trẻ hiểu từ ngữ thông qua các biểu hiện ngôn ngữ bằng hành động của cơ thể ( VD: đối với đồ vật " Cái bàn này làm bằng gì". - Phương pháp 3: Phương pháp mẫu. Thời thơ ấu trẻ học bằng bắt trước, trực quan là chủ yếu. Ngôn ngữ của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường nhất là những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ đó là cha mẹ, cô giáo, trường Mầm non. Vì vậy phương pháp làm mẫu ở thời kỳ này rất quan trọng. Đối với việc phát triển ngôn ngữ thông qua chuyện kể, thì giọng kể phải diễn cảm phù hợp với nội dung câu chuyện. Cử chỉ, điệu bộ, nét mặt sắc thái tình cảm của cô giáo khi kể chuyện. Sử dụng ngôn ngữ: Điệu bộ, nét mặt, sắc thái, tình cảm, phù hợp với nội dung câu chuyện, sẽ khiến trẻ nhanh chóng hiểu và mắm được nội dung, tình cảm và ý nghĩa của câu chuyện. Thu hút trẻ, trẻ chú ý hơn, tránh tình trạng lơ là, không chú ý đến cô kể chuyện. - Phương pháp 4: Phương pháp trò chơi. Nhà văn hào vĩ đại người Nga M. Gorki đã nói " Vui chơi là cuộc sống của trẻ ".Thật vậy thông qua trò chơi đầy đam mê trẻ bị cuốn hút vào môi trường đó và lĩnh hội kinh nghiệm sống thông qua trò chơi. Điều đặc biệt ở đây là thông qua các trò chơi, hiệu quả của việc học ngôn ngữ rất cao.Có rất nhiều trò chơi ngôn ngữ qua các hoạt động " đóng vai, Kể chuyện thông qua đó ta thấy rằng ngôn ngữ của trẻ phát triển rất nhanh chóng và linh hoạt. - Phương pháp 5: Phương pháp làm theo nhóm. + Làm đồ dùng đồ chơi. Sữ dụng các đồ dùng minh họa giúp chuyện kể thêm sinh động, hấp dẫn, cuốn hút trẻ. Hiểu được điều này tôi đã làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho môn chuyện kể, như con rối, mô hình xoay, tranh ảnh. Để trẻ có thể dễ dàng nhớ các nhân vật trong chuyện. Con rối: Tôi làm bằng dị và vải vụn để làm ra các con rối thật sinh động. Mô hình kể chuyện bằng bàn xoay, tranh chuyện bằng hột hạt. * Sáng tạo một số hình thức phục vụ tiết học. Hình thức 1: Điều tra cơ bản: Nắm được cở sở vật chất phục vụ chuyên đề qua đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Điều tra nắm vững tình trang học sinh cũng như phương pháp của giáo viên. Do đó tôi đã mạnh dạn tiến hành bằng các cách sau : Về giáo viên : Đối với giáo viên Mầm non tôi luôn luôn khắc sâu điều này, Để giúp trẻ trở thành những con người tinh tế, sâu sắc, có tâm hồn trong sáng, cao đẹp trong tương lai. Nếu trẻ chỉ được nghe những lời cộc cằn, thô lỗ thì tất yếu ngôn ngữ của trẻ không thể trong sáng, lễ phép, trước cũng không thể trở thành một trẻ ngoan một công dân tốt của xã hội tương lai được. Vì thế ngôn ngữ chính là nhân cách, tâm hồn, con người. Dân ta có câu: " Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu ràng dễ nghe" Việc trở thành tấm gương sáng cho trẻ noi theo là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của các cô giáo trong trường Mầm non. Tự đánh giá bản thân qua bản tự đánh giá về giáo viên Qua nhận xét của Ban Giám hiệu qua các buổi dự giờ, thăm lớp từ đó rút kinh nghiệm Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ có tình thần học hỏi cao, có khả năng sư phạm + Điều tra học sinh : Ngay từ khi nhận lớp, thông qua các hoạt động của trẻ tôi đã hiểu và dần nắm được cá tính cũng như một số trẻ cá biệt với một số đặc điểm và khả năng nổi bật ở trẻ. Trẻ chưa thể hiện và phát âm chuẩn được vốn từ cho chuẩn, cho đúng nhất là trẻ còn chưa mạnh dạn trả lời các câu hỏi của cô chưa đọc to chưa rõ tiếng, nói còn ngọng nhiều. Trẻ chưa mạnh dạn, tuy nhiên trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất hồn nhiên đấy là đặc điểm nổi bật khi trẻ lứa tuổi nhà trẻ tuy nhiên cô phải là người chỉ bảo hướng dẫn cho trẻ vốn từ cũng như kiến thức chuẩn để trẻ có đủ tư duy lĩnh hội cũng như mạnh dạn hơn phát âm chuẩn vốn từ hơn. Hình thức 2: Tuyên truyền với phụ huynh để phụ huynh cung cấp thêm nguyên vật liệu cũng như giúp cho trẻ phát triển được khả năng tư duy cũng như ngôn ngữ của trẻ. Nhất là có kế hoạch phối hợp với phụ huynh để đạt hiệu quả nhất trong công tác giảng dạy của giáo viên. Tôi kể chuyện: "Nhổ củ cải" Bước 1: Gây hứng thú cho trẻ giới thiệu bài: (Cô đã sử dụng hình thức bằng câu đố) Bước 2: Giúp trẻ cảm nhận và nắm được nội dung thông qua câu đố, và hình ảnh trên màm hình. + Với củ cải cô ra câu đố và cho trẻ đoán là gì? Nửa trên xanh như ngọc Nửa dưới trắng như ngà Nửa đêm dáng lòa xòa Nửa dưới to trùng trục Là củ gì? Trẻ trả lời xong cô cho trẻ xem hình ảnh. * Hình ảnh về củ cải trắng - Cô dẫn dắt vào nội dung câu chuyện. - Lần 1: Cô kể bằng cử chỉ điệu bộ. - Lần 2: Cô kể trên màn hình - Lần 3: Cô kể bằng mô hình Và khi trẻ thuộc nội dung câu chuyện cô cho trẻ tập đóng kịch. Thông qua mỗi hình thức cô có thể dễ dàng cho trẻ nhớ được nội dung của câu truyện và có thể kể lại câu chuyện đó cũng là hình thức nhằm phát triển ngôn ngữ tốt nhất. Lúc đầu trẻ nói tên câu chuyện, trẻ nói tên các nhân vật trong chuyện. Sau đó cá nhân trẻ có thể lên kể theo tranh. Bước 3: Củng cố kiến thức: Để giúp trẻ ghi nhớ được nội dung câu chuyện trong tâm trí trẻ về các nhận vật cô cần chỉ đúng các nhận vật và còn phải nhập vai tốt thì đến lúc trẻ thực hiện tốt.Vì vậy người giáo viên phải tìm tòi và sáng tạo, đổi mới về hình thức và diễn đạt ở mỗi lần truyền đạt tới trẻ thông qua các hình thức củng cố bằng các trò chơi, đóng kịch để trẻ nắm được tốt hơn về kiến thức cũng như phát triển ngôn ngữ. * Dạy trẻ phát triển lời nói ở mọi lúc mọi nơi: - Giờ đón, trả trẻ: Giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi cuốn trẻ tới trường, tới lớp cô phải thật gần gũi, tích cực trò chuyện với trẻ.Vì trò chuyện với trẻ là hình thức đơn giản nhất để cung cấp vốn từ cho trẻ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là ngôn ngữ mạch lạc. Bởi qua cách trò chuyện với trẻ cô mới có thể cung cấp, mở rộng vốn từ cho trẻ. VD: Cô trò chuyện với trẻ về gia đình của trẻ: + Hôm nay ai đưa con đi học? + Bố (mẹ) đưa con đi học bằng gì? + Sáng nay bố (mẹ) cho con ăn gì? + Trước khi đi học con đã chào ông, bà, bố, mẹ chưa? Chào như thế nào? + Đến lớp con phải như thế nào? - Như vậy khi trò chuyện với cô trẻ tự tin vào vốn từ của mình, ngôn ngữ của trẻ nhờ đó mà được mở rộng và phát triển hơn. * Phát triển lời nói cho trẻ thông qua hoạt động chơi tự chọn theo ý thích: Như chúng ta đã biết, trong một giờ hoạt động chung, trẻ không thể phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện được mà phải thông qua các hoạt động khác trong đó có hoạt động chơi tự chọn theo ý thích. Đây có thể coi là một hình thức quan trọng nhất, bởi giờ chơi có tác dụng rất lớn trong việc phát triể

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đừng Làm Đẹp Bằng Prp Cho Đến Khi Biết Được Điều Này
 • Sốc: Phơi Nhiễm Hiv Từ Phương Pháp Làm Đẹp Bằng Máu Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu (Prp)
 • Tiêm Prp Trẻ Hoá Da Mặt
 • Hướng Dẫn Tiêm Prp Vùng Mắt Bằng Canula
 • Tế Bào Gốc Tự Thân Là Gì? Ứng Dụng Công Nghệ Tế Bào Gốc Tự Thân Prp
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100