1. Chỉ Dùng Thêm Quỳ Tím, Hãy Nhận Biết Các Dung Dịch Sau: A) H2So4, Naoh, Hcl, Bacl2. B) Nacl, Ba(Oh)2, Naoh, H2So4. 2. Bằng Phương Pháp Hóa Học, Hãy Nhận

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Chỉnh Hợp Và Tổ Hợp
 • Phân Biệt & Cách Sử Dụng Tổ Hợp, Chỉnh Hợp Trong Toán Lớp 11
 • Bài Tập Phân Biệt Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Và Thì Hiện Tại Đơn.
 • Phân Biệt Thì Tương Lai Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Giúp Học Tiếng Anh Tốt Hơn
 • Chia Sẻ Cách Phân Biệt Kem Chống Nắng Anessa Hàng Thật Và Hàng Giả
 • Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử:

  Câu 1/

  – Dung quì tím cho vào tứng dung dịch trên

  +) Quì tím hóa xanh là NaOH

  +) Quì tìm chuyển màu đỏ là H2SO4, HCl (1)

  +) Quì tím không đổi màu là BaCl2.

  – Cho dung dịch BaCl2 vừa nhần biết ở trên vào nhóm (1)

  +) Xuất hiện kết tủa trắng là: H2SO4, Còn lại không hiện tượng là dd HCl

  PTHH: $H_2SO_4+BaCl_2 to BaSO_4↓ + 2HCl$

  – Dung quì tím cho vào tứng dung dịch trên

  +) Quì tìm chuyển màu đỏ là H2SO4

  +) Quì tím không đổi màu là NaCl.

  – Cho dung dịch H2SO4 vừa nhận biết được qua nhóm (2)

  +) Xuất hiện kết tủa trắng là Ba(OH)2, Còn lại là dung dịch không đổi màu, ống nghiệm nóng lên là NaOH.

  PTHH: $H_2SO_4+Ba(OH)_2 to BaSO_4↓ + 2H_2O$

  Câu 2/

  – Dung quì tím cho vào tứng dung dịch trên

  +) Quì tím hóa xanh là NaOH

  +) Quì tìm chuyển màu đỏ là HCl

  +) Quì tím không đổi màu là NaNO3, NaCl (3).

  – Cho dung dịch AgNO3 vào lần lượt dung dịch nhóm (3).

  +) Xuất hiện kết tủa trắng là NaCl, còn lại là NaNO3.

  PTHH: $AgNO_3 + NaCl to AgCl↓ + NaNO_3$

  – Cho dung dịch HCl vào từng dung dịch trên

  +) Ống nghiệm nào có sủi bọt khí là K2CO3

  PTHH: $K_2CO_3 + 2HCl to KCl + H_2O + CO_2↑$

  +) Còn lại không hiện tượng là KOH, K2SO4, KNO3 (4)

  – Dung quì tím cho vào tứng dung dịch nhóm (4)

  +) Quì tím hóa xanh là KOH

  +) Quì tím không đổi màu là K2SO4, KNO3 (5).

  – Cho vào nhóm (5) dung dịch BaCl2

  +) Xuất hiện kết tủa trắng là BaCl2, còn lại không hiện tượng là KNO3

  PTHH: $BaCl_2 + K_2SO_4 to BaSO_4↓ + 2KCl$

  Câu 3/

  – Cho từng dung dịch trên qua H2SO4

  +) Kết tủa tan tạo dung dịch Cu(OH)2

  +) Tạo kết tủa trắng là Ba(OH)2

  +) Có sủi bọt khí xuất hiện là Na2CO3

  PTHH: $Cu(OH)_2 + H_2SO_4 to CuSO_4 + 2H_2O$

  $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 to BaSO_4↓ + 2H_2O$

  $Na_2CO_3 + H_2SO_4 to Na_2SO_4 + H_2O + CO_2↑$

  b) BaSO4, BaCO3, NaCl, Na2CO3

  – Cho từng dung dịch trên qua H2SO4

  +) Xuất hiện kết tủa trắng và có khí thoát ra là: BaCO3

  +) Chất rắn tan tạo sủi bọt khí là: Na2CO3

  +) Chất rắn tan: Na2CO3

  +) Chất rắn không tan là BaSO4.

  PTHH: $BaCO_3 + H_2SO_4 to BaSO_4 + H_2O + CO_2$

  $Na_2CO_3 + H_2SO_4 to Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$

  – Cho các kim loại trên qua dung dịch HCl

  +) Chất rắn nào không ta là: Cu

  +) Chất rắn tan, có sủi bọt khí thoát ra là Al, Zn (dung dịch tương ứng thu được là AlCl3 và ZnCl2)

  – Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch muối tương ứng của hai kim loại trên

  +) Xuất hiện kết tủa trắng là AlCl3 ⇒ Kim loại ban đầu là Al

  +) Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan là ZnCl2 ⇒ Kim loại ban đầu là Zn

  $2Al + 6HCl to 2AlCl_3 + 3H_2$

  $Zn + 2HCl to ZnCl_2 + H_2$

  $AlCl_3 + NH_3 + H_2O to Al(OH)_3 + NH_4Cl$

  $ZnCl_2 + 6NH_3 + 2H_2O to [Zn(NH_3)_4](OH)_2 + 2NH_4Cl$

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Must, Mustn’t Và Needn’t Trong Tiếng Anh
 • Vi Khuẩn Gram Âm Và Gram Dương
 • Bài 7. Tế Bào Nhân Sơ
 • Nhận Biết Glucozơ, Fomanđehit, Etanol, Axit Axetic
 • Đề Thi Thử Hóa Học Lần 1 Năm 2022 Trường Đoàn Thượng Tỉnh Hải Dương
 • Để Phân Biệt Phenol Và Anilin Có Thể Dùng(1) Dung Dịch Naoh (2) Dung Dịch Hcl (3) Dung Dịch Nacl

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Kiểm Tra Airpod Chính Hãng Và Phân Biệt Airpods Fake
 • So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?
 • Phân Biệt Be Going To Với Will Và Be V
 • Will/shall, Be Going To Và Hiện Tại Tiếp Diễn Nói Về Tương Lai
 • Bài Tập Về Will Và Be Going To Có Đáp Án ” Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Thông Dụng
  • Câu hỏi:

   Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng

   (1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl

   (3) Dung dịch NaCl (4) giấy quì tím

   (dd, NaOHrightarrow C_{6}H_{5}ONa, (tan))

   (dd, HClrightarrow C_{6}H_{5}NH_{3}Cl,)

   Video hướng dẫn giải chi tiết:

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
  • Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng(1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl (3) Dung dịch NaCl
  • Benzen không làm mất màu nước brom, nhưng anilin làm mất màu dễ dàng nước brom và tạo kết tủa trắng
  • Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?
  • Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân cấu tạo nhất ?
  • Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluene, anilin.
  • Cho 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 lọ trên là
  • Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N
  • Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y.
  • Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY).
  • Đốt cháy amin đơn chức no A bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp X gồm CO2, hơi nước và N2. Biết (d_{x/H_{2}}=12,875).
  • Cho 26,55 gam một amin no đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 16,05 gam kết tủa .
  • Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ
  • Trung hòa 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối.
  • Cho 1,52 gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dd HCl dư
  • Đốt cháy 0,1 mol amin bậc một A bằng oxi vừa đủ.
  • Đốt cháy hoàn toàn 5,35 gam amin A là đồng đẳng của anilin cần dùng 10,36 lít O2 (đkc). A có CTPT là:
  • Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH
  • Phần trăm khối lượng N trong phân tử anilin bằng
  • Đi từ 300 gam benzen có thể điều chế được bao nhiêu gam anilin? Cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 78%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dây Cao Su Cao Cấp Cho Apple Watch Giá Rẻ
 • Apple Watch Hàng Dựng Tràn Về Việt Nam
 • Apple Watch Series 6 Hay Apple Watch Se Đâu Sẽ Là Lựa Chọn Hợp Lý?
 • Phân Biệt Apple Watch Series 6 Và Apple Watch Se
 • Apple Watch Series 5 Rep 1:1 Giá Rẻ Nhấ Lỗi 1 Đổi 1
 • Phân Biệt Ba Ba Gai Và Ba Ba Trơn

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Dấu Hiệu Cực Chuẩn Để Nhận Dạng Một Chàng ‘công’
 • Bách Hợp Là Gì? Tìm Hiểu Về Công Thụ Trong Bách Hợp
 • Công Thụ Là Gì? Những Điều Thú Vị Về Danh Xưng Đến Từ Truyện Đam Mỹ
 • Phân Biệt Despite, Inspite Of, Although, Though, Even Though
 • Phân Biệt Cấu Trúc Despite , In Spite Of, Although, Though, Even Though
 • Hiện nay, ba ba gai và ba ba trơn là hai loại ba ba khá phổ biến và được nhiều người nông dân chọn để nuôi với số lượng lớn. Nhưng làm thế nào để phân biệt ba ba gai và ba ba trơn? Nên chọn loại ba ba nào để nuôi phù hợp với từng vùng miền? Đây là một kinh nghiệm nuôi ba ba mà bà con cần biết trước khi mua ba ba giống.

  Các đặc điểm của baba gai và baba trơn

  1. Tập tính của ba ba

  Ba ba có một số tập tính sinh sống đặc biệt:

  Tuy ba ba là động vật sống hoang dã, nhưng rất dễ nuôi trong ao, bể nhỏ. Chúng sống dưới nước là chính, nhưng có thể sống trên cạn và có lúc rất cần sống trên cạn. Ba ba thở bằng phổi là chính nên thỉnh thoảng phải nhô lên mặt nước để hít thở không khí. Mùa đông lạnh, cường độ hô hấp nhỏ, ba ba có thể rút trong bùn ở đáy ao, dựa vào cơ quan hô hấp phụ trong cổ họng để thở, cơ quan hô hấp phụ tựa mang cá, ba ba lấy oxy trong nước và thải CO2 trong máu vào nước qua cơ quan này. Ba ba lên khỏi mặt nước khi có nhu cầu di chuyển, đẻ trứng, phơi lưng… Vừa biết bơi, vừa biết bò, leo, biết vùi mình nằm trong bùn cát, đặc biệt có thể đào hang trú ẩn, đào khoét bờ ao chui sang ao bên cạnh.

  Ba ba vừa nhút nhát lại vừa hung dữ. Ba ba thích sống nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn, kín đáo. Khi thấy có tiếng động mạnh, có bóng người hay bóng súc vật đến gần, chúng lập tức nhảy xuống nước lẩn trốn. Tính hung dữ của ba ba thể hiện ở chỗ hay cắn nhau rất đau, con lớn hay cắn và ăn tranh mồi của con bé, bị đói lâu có thể ăn thịt con bé. Khi có người hoặc động vật muốn bắt nó, nó có phản ứng tự vệ rất nhanh là vươn cổ dài ra cắn.

  Khả năng bắt mồi chủ động của ba ba rất tốt, đặc biệt là với thức ăn ưa thích của ba ba là thịt động vật. Ba ba có tập tính cạnh tranh thức ăn cao nên ba ba nuôi trong ao thường xuyên xảy ra cạnh tranh cắn lẫn nhau. Khi ba ba đến tuổi sinh sản thì khả năng cạnh tranh bạn tình thường xảy ra dẫn đến các con đực trong ao hay cắn nhau gây bị thương, dẫn đến mắc bệnh và chết. – Theo caytrongvavatnuoi.com

  2. Tên gọi

  Cách để phân biệt ba ba trơn và ba ba gai chính xác nhất là gọi theo tên khoa học của chúng. Ba ba trơn là Trionyx sinensis, ba ba gai là Tryonyx steinachderi. Và Việt Nam thì không chỉ có mỗi hai loại ba ba trên mà còn có ba ba ba Nam bộ gọi là Trionyx cartilagineus.

  3. Đặc điểm nhận dạng

  Ba ba gai

  Ba ba gai phân bố tự nhiên chủ yếu ở sông, suối, đầm hồ, miền núi phía Bắc. Da bụng ba ba gai màu xám trắng, trên điểm rất nhiều chấm đen nhỏ, làm da bụng có màu xám đen lúc nhỏ và xám trắng lúc lớn. Ba ba gai có mũi dài. Phần mai của nó có nhiều các nốt sần không đều từ màu nâu đến xám. Đặc điểm phân biệt ba ba gai và ba ba trơn hay các loài ba ba khác là các vết ngấn da sần ở cổ. Cả rìa trước và trên mai đều có nhiều nốt sần.

  Ba ba gai lúc mới nở có quy cỡ từ 6 – 18g/ con. Tốc độ lớn của ba ba phụ thuộc vào loài, kỹ thuật nuôi và điều kiện môi trường nuôi. Từ cỡ giống 100 – 200g/con, sau khi nuôi 6 – 8 tháng, ba ba hoa có thể đạt cỡ 1 – 2kg/con đối với miền Bắc; từ 1,6 – 2kg/ con đối với miền Nam. Ba ba gai cỡ 2 kg trở lên mới bắt đầu đẻ trứng.

  Ba ba trơn

  Ba ba trơn còn gọi phân bố tự nhiên chủ yếu ở các vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Hồng. Da bụng ba ba trơn lúc nhỏ màu đỏ, khi lớn màu đỏ nhạt dần, khi đạt cỡ 2 kg trở lên gần như màu trắng. Trên nền da bụng điểm khoảng trên dưới 10 chấm đen to và đậm, vị trí từng chấm tương đối cố định, các chấm đen này loang to nhưng nhạt dần khi ba ba lớn đần, khi đạt cỡ trên 2 kg phải quan sát kỹ mới thấy rõ.

  Ba ba trơn lúc mới nở có quy cỡ từ 3 – 6g/ con. Từ cỡ giống 100 – 200g/con, sau khi nuôi 6 – 8 tháng, ba ba trơn có thể đạt cỡ 0,5 – 0,8kg/con đối với miền Bắc; từ 0,8 – 1kg/ con đối với miền Nam. Ba ba trơn cỡ 0,5kg mới bắt đầu đẻ trứng lần đầu, tuổi tương ứng là 2 năm.

  4. Tính thời vụ

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn còn được xét qua tính thời vụ. Ba ba trơn nuôi ở các tỉnh phía Bắc: một số con đẻ sớm vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 (dương lịch), đẻ rộ trong các tháng 5 – 7 sau đó đẻ rải rác tiếp các tháng 8 đến cuối tháng 10 là kết thúc vụ đẻ. Thời vụ nuôi bắt đầu vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 12. Từ giữa tháng 12 đến hết tháng 2 thời tiết lạnh nhiệt độ nước dưới 18 độ C, có khi dưới 15 độ C ba ba không ăn và không lớn. Các tháng ba ba sinh trưởng nhanh nhất là từ tháng 5 đến tháng 10.

  Ba ba trơn nuôi ở các tỉnh miền Trung và phía Nam: hầu như ăn mồi quanh năm, sinh trưởng liên tục và đẻ quanh năm, do khí hậu ấm áp quanh năm không có mùa đông lạnh như các tỉnh phía Bắc. Trong vùng này, nhiệt độ nước các ao nuôi ba ba trong năm dao động chủ yếu trong phạm vi từ 24 – 32 độ C, ít khi dưới 22 độ C hoặc trên 33 độ C. Những nơi có điều kiện cấp nước tốt có thể khống chế được nhiệt độ nước trong phạm vi thích hợp nhất từ 26 – 30 độ C.

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn nhanh nhất là dựa vào màu da bụng và hoa vân trên bụng.

  Da bụng ba ba trơn lúc nhỏ màu đỏ, khi lớn màu đỏ nhạt dần, khi đạt cỡ 2 kg trở lên gần như màu trắng. Trên nền da bụng điểm khoảng trên dưới 10 chấm đen to và đậm, vị trí từng chấm tương đối cố định, các chấm đen này loang to nhưng nhạt dần khi ba ba lớn đần, khi đạt cỡ trên 2 kg phải quan sát kỹ mới thấy rõ.

  Da bụng ba ba gai màu xám trắng, trên điểm rất nhiều chấm đen nhỏ, làm da bụng có màu xám đen lúc nhỏ và xám trắng lúc lớn.

  Hơn nữa, ba ba gai thường phát triển nhanh hơn gấp 2 lần so với ba ba trơn. Ba ba trơn ở miền Bắc cũng khá khó nuôi, phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nên người ta thường nuôi ba ba gai nhiều hơn.

  Mong rằng, qua bài viết này bà con có thể biết cách phân biệt được ba ba gai và ba ba trơn để mua được con giống phù hợp với gia đình mình!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Thuật Nuôi Ba Ba Giống
 • Cách Phòng Trị Bệnh Cho Ba Ba
 • Các Loại Ba Ba Phổ Biến Và Cách Đơn Giản Để Phân Biệt
 • Kế Toán Căn Bản: Những Kiến Thức Căn Bản Nhất Trong Nghiệp Vụ Kế Toán (Bài 3)
 • Cách Phân Biệt Nợ Ngắn Hạn Và Nợ Dài Hạn Trên Bctc
 • Phân Biệt Ba Ba Gai Và Ba Ba Trơn – Nuôi Ba Ba

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Các Loại Baba Hiện Nay
 • Ba Ba Là Gì? Có Mấy Loại? Cách Nhận Biết? Giá 1Kg Ba Ba Trên Thị Trường?
 • Chính Tả Và Phát Âm – Trường Hợp Gi
 • Cấu Trúc Despite Và Cách Phân Biệt Với Although, Though, Even Though
 • Cách Nhận Biết Xe Chạy Xăng Hay Dầu
 • Hiện nay, ba ba gai và ba ba trơn là hai loại ba ba khá phổ biến và được nhiều người nông dân chọn để nuôi với số lượng lớn. Nhưng làm thế nào để phân biệt ba ba gai và ba ba trơn? Nên chọn loại ba ba nào để nuôi phù hợp với từng vùng miền? Đây là một kinh nghiệm nuôi ba ba mà bà con cần biết trước khi mua ba ba giống.

  Các đặc điểm của baba gai và baba trơn

  1. Tập tính của ba ba

  Ba ba có một số tập tính sinh sống đặc biệt:

  Tuy ba ba là động vật sống hoang dã, nhưng rất dễ nuôi trong ao, bể nhỏ. Chúng sống dưới nước là chính, nhưng có thể sống trên cạn và có lúc rất cần sống trên cạn. Ba ba thở bằng phổi là chính nên thỉnh thoảng phải nhô lên mặt nước để hít thở không khí. Mùa đông lạnh, cường độ hô hấp nhỏ, ba ba có thể rút trong bùn ở đáy ao, dựa vào cơ quan hô hấp phụ trong cổ họng để thở, cơ quan hô hấp phụ tựa mang cá, ba ba lấy oxy trong nước và thải CO2 trong máu vào nước qua cơ quan này. Ba ba lên khỏi mặt nước khi có nhu cầu di chuyển, đẻ trứng, phơi lưng… Vừa biết bơi, vừa biết bò, leo, biết vùi mình nằm trong bùn cát, đặc biệt có thể đào hang trú ẩn, đào khoét bờ ao chui sang ao bên cạnh.

  Ba ba vừa nhút nhát lại vừa hung dữ. Ba ba thích sống nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn, kín đáo. Khi thấy có tiếng động mạnh, có bóng người hay bóng súc vật đến gần, chúng lập tức nhảy xuống nước lẩn trốn. Tính hung dữ của ba ba thể hiện ở chỗ hay cắn nhau rất đau, con lớn hay cắn và ăn tranh mồi của con bé, bị đói lâu có thể ăn thịt con bé. Khi có người hoặc động vật muốn bắt nó, nó có phản ứng tự vệ rất nhanh là vươn cổ dài ra cắn.

  Khả năng bắt mồi chủ động của ba ba rất tốt, đặc biệt là với thức ăn ưa thích của ba ba là thịt động vật. Ba ba có tập tính cạnh tranh thức ăn cao nên ba ba nuôi trong ao thường xuyên xảy ra cạnh tranh cắn lẫn nhau. Khi ba ba đến tuổi sinh sản thì khả năng cạnh tranh bạn tình thường xảy ra dẫn đến các con đực trong ao hay cắn nhau gây bị thương, dẫn đến mắc bệnh và chết. – Theo caytrongvavatnuoi.com

  2. Tên gọi

  Cách để phân biệt ba ba trơn và ba ba gai chính xác nhất là gọi theo tên khoa học của chúng. Ba ba trơn là Trionyx sinensis, ba ba gai là Tryonyx steinachderi. Và Việt Nam thì không chỉ có mỗi hai loại ba ba trên mà còn có ba ba ba Nam bộ gọi là Trionyx cartilagineus.

  3. Đặc điểm nhận dạng

  Ba ba gai

  Ba ba gai phân bố tự nhiên chủ yếu ở sông, suối, đầm hồ, miền núi phía Bắc. Da bụng ba ba gai màu xám trắng, trên điểm rất nhiều chấm đen nhỏ, làm da bụng có màu xám đen lúc nhỏ và xám trắng lúc lớn. Ba ba gai có mũi dài. Phần mai của nó có nhiều các nốt sần không đều từ màu nâu đến xám. Đặc điểm phân biệt ba ba gai và ba ba trơn hay các loài ba ba khác là các vết ngấn da sần ở cổ. Cả rìa trước và trên mai đều có nhiều nốt sần.

  Ba ba gai lúc mới nở có quy cỡ từ 6 – 18g/ con. Tốc độ lớn của ba ba phụ thuộc vào loài, kỹ thuật nuôi và điều kiện môi trường nuôi. Từ cỡ giống 100 – 200g/con, sau khi nuôi 6 – 8 tháng, ba ba hoa có thể đạt cỡ 1 – 2kg/con đối với miền Bắc; từ 1,6 – 2kg/ con đối với miền Nam. Ba ba gai cỡ 2 kg trở lên mới bắt đầu đẻ trứng.

  Ba ba trơn

  Ba ba trơn còn gọi phân bố tự nhiên chủ yếu ở các vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Hồng. Da bụng ba ba trơn lúc nhỏ màu đỏ, khi lớn màu đỏ nhạt dần, khi đạt cỡ 2 kg trở lên gần như màu trắng. Trên nền da bụng điểm khoảng trên dưới 10 chấm đen to và đậm, vị trí từng chấm tương đối cố định, các chấm đen này loang to nhưng nhạt dần khi ba ba lớn đần, khi đạt cỡ trên 2 kg phải quan sát kỹ mới thấy rõ.

  Ba ba trơn lúc mới nở có quy cỡ từ 3 – 6g/ con. Từ cỡ giống 100 – 200g/con, sau khi nuôi 6 – 8 tháng, ba ba trơn có thể đạt cỡ 0,5 – 0,8kg/con đối với miền Bắc; từ 0,8 – 1kg/ con đối với miền Nam. Ba ba trơn cỡ 0,5kg mới bắt đầu đẻ trứng lần đầu, tuổi tương ứng là 2 năm.

  4. Tính thời vụ

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn còn được xét qua tính thời vụ. Ba ba trơn nuôi ở các tỉnh phía Bắc: một số con đẻ sớm vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 (dương lịch), đẻ rộ trong các tháng 5 – 7 sau đó đẻ rải rác tiếp các tháng 8 đến cuối tháng 10 là kết thúc vụ đẻ. Thời vụ nuôi bắt đầu vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 12. Từ giữa tháng 12 đến hết tháng 2 thời tiết lạnh nhiệt độ nước dưới 18 độ C, có khi dưới 15 độ C ba ba không ăn và không lớn. Các tháng ba ba sinh trưởng nhanh nhất là từ tháng 5 đến tháng 10.

  Ba ba trơn nuôi ở các tỉnh miền Trung và phía Nam: hầu như ăn mồi quanh năm, sinh trưởng liên tục và đẻ quanh năm, do khí hậu ấm áp quanh năm không có mùa đông lạnh như các tỉnh phía Bắc. Trong vùng này, nhiệt độ nước các ao nuôi ba ba trong năm dao động chủ yếu trong phạm vi từ 24 – 32 độ C, ít khi dưới 22 độ C hoặc trên 33 độ C. Những nơi có điều kiện cấp nước tốt có thể khống chế được nhiệt độ nước trong phạm vi thích hợp nhất từ 26 – 30 độ C.

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn

  Cách phân biệt ba ba gai và ba ba trơn nhanh nhất là dựa vào màu da bụng và hoa vân trên bụng.

  Da bụng ba ba trơn lúc nhỏ màu đỏ, khi lớn màu đỏ nhạt dần, khi đạt cỡ 2 kg trở lên gần như màu trắng. Trên nền da bụng điểm khoảng trên dưới 10 chấm đen to và đậm, vị trí từng chấm tương đối cố định, các chấm đen này loang to nhưng nhạt dần khi ba ba lớn đần, khi đạt cỡ trên 2 kg phải quan sát kỹ mới thấy rõ.

  Da bụng ba ba gai màu xám trắng, trên điểm rất nhiều chấm đen nhỏ, làm da bụng có màu xám đen lúc nhỏ và xám trắng lúc lớn.

  Hơn nữa, ba ba gai thường phát triển nhanh hơn gấp 2 lần so với ba ba trơn. Ba ba trơn ở miền Bắc cũng khá khó nuôi, phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nên người ta thường nuôi ba ba gai nhiều hơn.

  Mong rằng, qua bài viết này bà con có thể biết cách phân biệt được ba ba gai và ba ba trơn để mua được con giống phù hợp với gia đình mình!

  Nguồn: nuoibaba.com

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nợ Và Có Trong Kế Toán Có Ý Nghĩa Gì?
 • Tính Chất Ghi Sổ Nợ Và Có Trong Kế Toán Từ Loại 1 Đến Loại 9
 • Thuốc Thử Nhận Biết So2 Và Co2 Là Gì ?
 • Cách Phân Biệt: L/n, Ch/tr
 • Can/ Could/ Able/ Capable – Cách Phân Biệt Và Các Lưu Ý Sử Dụng
 • Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào? Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Ba Ba

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiện Tượng Từ Vựng Tiếng Việt Âm Đầu ‘d
 • Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập
 • Cách Phân Biệt Xe Chạy Xăng Hay Dầu Chính Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Xe Ô Tô Chạy Xăng Và Chạy Dầu Cho Những Người Mới
 • Xăng Và Cách Phân Biệt, Lựa Chọn Các Loại Xăng A92, A95, E5 Sao Cho Phù Hợp Với Ô Tô, Xe Máy
 • Cua đinh và baba là 2 vât nuôi đang rất phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Tuy nhiên hai loại vật nuôi này lại rất dễ nhầm lẫn với nhau, bởi cua đinh cũng là một trong các loại baba. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn, giúp bà con phân biệt được sự khác biệt giữa cua đinh và baba.

  Nuôi cua đinh thì bà con cần đầu tư vốn ban đầu nhiều hơn so với baba bởi giá con giống cua đinh cao hơn nhiều so với con giống baba, cũng như diện tích ao nuôi cua đinh cần rộng hơn so với ao nuôi baba.

  Giá cua đinh thương phẩm cao hơn nhiều so với giá baba. Thông thường giá cua đinh thường cao gấp 1.3 đến 1.5 lần so với thịt baba.

  Về ngoại hình

  Cua đinh có kích thước lớn hơn, ở cổ cua đinh có vòng gai sần. Cua đinh có màu sắc sậm màu hơn baba. Cua đinh có da bụng màu trắng và không có chấm đen

  Baba có hai loại chính là baba gai và baba trơn.

  · Baba trơn trên mai có không có nốt sần, phía bụng dưới có màu vàng chấm nâu đen

  · Baba gai trên mai có nhiều nốt sần, sờ baba gai thấy ráp tay

  Baba gai có kích thước nhỏ hơn baba trơn, nhưng cả hai loài baba này đều nhỏ hơn kích thước của cua đinh.

  Về trọng lượng

  Trọng lượng của cua đinh đạt tới khoảng 2-5kg là có thể xuất bán, tuy nhiên nếu được nuôi tiếp, trọng lượng cua đinh có thể lên tới vài chục kg

  Trứng của cua đinh có kích thước lớn

  Trọng lượng của baba đạt từ 0.8 – 1kg thì xuất bán là kinh tế nhất. Nếu nuôi thêm thì trọng lượng baba có tăng nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao

  Trứng baba có kích thước nhỏ hơn

  Về phân bổ

  Cua đinh phân bổ chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Vì vậy cua đinh còn được gọi là baba Nam Bộ

  Baba được nuôi trên toàn quốc nhưng phù hợp nhất và nhiều nhất ở phía Bắc và các tỉnh lân cận.

  Về cơ bản thì cách nấu các món từ cua đinh và baba là hoàn toàn giống nhau, thịt cua đinh thì chắc và ngon hơn baba, tuy nhiên giá lại đắt hơn baba rất nhiều. Vì vậy, đa số người tiêu dùng vẫn lựa chọn baba để thưởng thức.

  Một số món mà bà con có thể chế biến từ baba và cua đinh như: Baba (cua đinh) om chuối đậu, rang muối, ăn lẩu hoặc nấu cháo đậu xanh,… đều rất phù hợp. Tuy nhiên một số người lại có thể bị dị ứng hoặc ngộ độc khi ăn baba. Vì vậy, nếu lần đầu ăn baba thì chỉ nên ăn một chút để xem phản ứng của cơ thể.

  Bà con có thể kết hợp mô hình nuôi baba, cua đinh với mô hình ẩm thực hoặc để giới thiệu tới khách hàng mua baba, cua đinh của gia đình mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Baba. Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào?
 • Làm Sao Biết Ghi Nợ Tài Khoản Nào Và Ghi Có Tài Khoản Nào?
 • Cách Nhận Biết Và Phân Biệt So2 Và Co2 Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Ch Và Tr
 • Quy Tắc Chính Tả Phân Biệt L/n, Ch/tr, X/s, Gi/d/, C/q/k, I/y
 • Các Loại Ba Ba Phổ Biến Và Cách Đơn Giản Để Phân Biệt

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phòng Trị Bệnh Cho Ba Ba
 • Kỹ Thuật Nuôi Ba Ba Giống
 • Phân Biệt Ba Ba Gai Và Ba Ba Trơn
 • 10 Dấu Hiệu Cực Chuẩn Để Nhận Dạng Một Chàng ‘công’
 • Bách Hợp Là Gì? Tìm Hiểu Về Công Thụ Trong Bách Hợp
 • Ba ba là động vật thuộc lớp bò sát, bộ rùa ( Testudines) , họ ba ba Tryonychidae, phân bố chủ yếu ở các vùng nước ngọt nhưng một số loài có khả năng sống ở vùng nước lợ. Ba ba đã quá quen thuộc với chúng ta như trong các bữa ăn hay những công dụng chữa bệnh hữu hiệu của nó. Ba ba có khá nhiều loại. Nếu nhìn qua các bạn khó mà phân biệt được các loại ba ba này vì nhìn chúng khá giống nhau. Chính vì vậy, hôm nay, Trang Trại Bình Minh sẽ giúp bạn nhận biết chúng một cách dễ dàng.

  Ở Việt Nam, bạn thường gặp các loại ba ba chính là ba ba hoa, ba ba gai, lẹp suối và cua đinh. Trong đó loại phổ biết nhất là ba ba hoa hay còn gọi là ba ba trơn. Để phân biệt nhanh nhất thì bạn có thể dựa vào màu da bụng và hoa vân trên bụng. Ngoài ra, có thể phân biệt chúng bằng các nốt sần trân lưng, diềm cổ và trên cổ của ba ba.

  Ba ba hoa (tên khoa học là Trionyx sinensis) phân bố chủ yếu ở các vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Hồng. L úc nhỏ da bụng ba ba có màu đỏ, khi lớn màu sẽ nhạt dần và trở nên gần như trắng khi đạt khoảng 2 kg. Trên da bùng có các chấm đen to và đậm, các chấm này sẽ nhạt dần khi ba ba lớn lên, khi đạt khoảng 2kg thì rất khó nhìn thấy.

  Ba ba gai (tên khoa học là Tryonyx steinachderi) thường sống chủ yếu ở sông, suối, đầm hồ, miền núi phía Bắc. Lúc còn nhỏ ba ba gai có da bụng màu xám đen, lúc lớn có màu xám trắng

  3. Ba ba suối – Lẹp suối

  Lẹp suối (còn gọi là ba ba suối) thường thấy ở các suối nhỏ miền núi phía Bắc. Số lượng lẹp suối ít hơn ba ba gai, da bụng có màu vàng bóng, không có chấm đen.

  Cua đinh (tên khoa học là Amyda cartilaginea), còn được gọi là ba ba Nam Bộ , phân bố tự nhiên ở vùng Tây Nguyên, Đông và Tây Nam bộ, c ó da bụng màu trắng và cũng không có chấm đen

  Với những bạn mới tiếp xúc hay mới bắt đầu nuôi ba ba thì việc phân biệt các loại ba ba không phải là dễ. Tuy nhiên, qua bài viết này chắc hẳn các bạn đã thể tự phân biệt các loại ba ba với nhau rồi đúng không?

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

  Trang trại Bình Minh

  Địa chỉ: Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  Hotline: 0974 012 899

  Email: [email protected]

  Nguồn: trangtraibinhminh.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Toán Căn Bản: Những Kiến Thức Căn Bản Nhất Trong Nghiệp Vụ Kế Toán (Bài 3)
 • Cách Phân Biệt Nợ Ngắn Hạn Và Nợ Dài Hạn Trên Bctc
 • Làm Sao Xác Định Được Nợ Và Có Mà Không Cần Phải Học Thuộc Danh Mục Hệ Thống Tài Khoản Thông Tư 200.
 • Cách Phân Biệt Cửa Nhôm Xingfa Chính Hãng Và Xingfa Việt Nam
 • Cách Nhận Biết Bạc Và Inox Trong Nội Thất
 • Cách Phân Biệt Zona Thần Kinh Và Kiến Ba Khoang

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Zona Và Bị Kiến Ba Khoang Cắn Như Thế Nào ?
 • Phân Biệt 3 Bệnh Zona Thần Kinh, Giời Leo, Kiến Ba Khoang Cắn
 • Phân Biệt Vết Thương Do Kiến Ba Khoang Và Zona Thần Kinh.
 • Cách Phân Biệt Vết Thương Do Kiến Ba Khoang Và Bệnh Zona Thần Kinh
 • Đánh Giá Xe Piaggio Zip 2022 2022 Về Ưu Nhược Điểm Và Giá Bán
 • Zona thần kinh và kiến ba khoang gây bệnh ngoài da với những biểu hiện khá tương đồng. Điều này khiến cho nhiều người bị nhầm lẫn, dẫn đến lựa chọn phương pháp điều trị sai hướng làm mất thời gian và công sức. Vậy, làm thế nào để phân biệt được hai căn bệnh ngoài da này? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc và gợi ý hướng điều trị phù hợp.

  Cách phân biệt zona thần kinh và kiến ba khoang

  Tình trạng da xuất hiện các nốt mụn rộp khiến nhiều người nghĩ ngay đến zona thần kinh hoặc bị kiến ba khoang tấn công. Đa số người bệnh sẽ nhanh chóng mua thuốc bôi để khắc phục mụn rộp khi chưa xác định chính xác nguyên nhân. Điều này khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hoặc làm bệnh có xu hướng chuyển nặng hơn.

  Dấu hiệu viêm da do kiến ba khoang

  Bệnh ngoài da do kiến ba khoang gây ra thường xuất hiện phổ biến vào thời điểm giao mùa. Nhất là mùa thu và mùa đông, thậm chí bệnh có thể bùng phát thành dịch lớn. Nguyên nhân gây bệnh là do loại côn trùng tên là kiến ba khoang. Chúng có thể tiết dịch làm da bị phỏng, dịch có độc tính cao gấp 15 lần so với nọc độc của loài rắn hổ mang.

  Nơi trú ngụ của kiến ba khoang có thể là ở bờ ruộng, chỗ để nhiều vật liệu dư thừa, nhiều rác,…những nơi ẩm thấp. Ngoài ra, chúng có thể sống quanh không gian gia đình, trong màn, chăn, giường, khăn mặt,…Mặc dù không cắn, nhưng con người có thể bị nhiễm độc dễ dạng thông qua việc tiếp xúc với dịch tiết của kiến với da.

  • Các vùng da dễ dàng bị kiến ba khoang tấn công như cổ, mặt, tay, chân,…Nhất là khu vực da có nhiều nếp gấp, không được che chắn bảo vệ bằng quần áo.
  • Tổn thương xuất hiện ở một hoặc hai bên. Vùng da viêm đỏ giống như bị cào xước, thường hình thành các vệt dài theo hướng mà kiến ba khoang bị giết.
  • Người bệnh sẽ có cảm giác vùng da tiếp xúc với chất dịch bị nóng rát khó chịu. Sau đó, tại vị trí nóng rát sẽ xuất hiện các vết phỏng giống như bỏng da, không có triệu chứng ngứa ngáy.
  • Trường hợp vết bỏng vỡ ra, dịch tiết có thể làm lan rộng vùng da bị tổn thương, nguy cơ gây biến chứng cao.

  Thông thường, sau 5 – 7 ngày thì vết thương trên da do kiến ba khoang gây ra sẽ dần khô và lành lại. Tuy nhiên, tại vị trí tổn thương sẽ gây ra vết thâm, sẹo khá lâu. Để điều trị người bệnh có thể dùng thuốc, kem bôi, nếu bị nhiễm trùng cần dùng thêm thuốc kháng sinh tại chỗ.

  Dấu hiệu nhận biết zona thần kinh

  Zona thần kinh là bệnh ngoài da gây ra bởi virus, không phải do côn trùng như tình trạng viêm da kể trên. Theo thống kê, người có tiền sử bệnh thủy đậu sẽ có nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất. Virus khi xâm nhập vào cơ thể sẽ sống trú ẩn tại hạch cảm giác ở thần kinh, nhất là khu vực thắt lưng.

  Bệnh bùng phát dữ dội hơn khi cơ thể người bị suy nhược. Lúc này, virus sẽ di chuyển theo đường dẫn thần kinh và hoạt động gây bệnh. Các triệu chứng điển hình mà người bệnh có thể gặp phải như:

  • Sốt nhẹ từ 38 độ C trong nhiều ngày liên tục không khỏi.
  • Người bệnh sẽ nhức đầu, cơ thể mệt mỏi khó chịu. Bệnh nhân càng lớn tuổi sẽ có triệu chứng đau càng nặng nề.
  • Người bệnh bị đau xương sống, nhức dọc theo đường đi của dây thần kinh ở khu vực bị virus tấn công.
  • Các tổn thương chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể, đặc biệt là khu vực liên sườn.
  • Người bệnh sẽ thấy trên da xuất hiện những nốt mụn nước liên kết thành từng chùm. Quan sát ở giữa những nốt mụn sẽ có một lõm nhỏ.

  Bên cạnh đó, zona thần kinh còn gây ra một số triệu chứng khác. Bác sĩ sẽ dựa trên tình trạng thực tế của mỗi người bệnh để chỉ định thuốc điều trị phù hợp. Bệnh có thể kéo dài 2 – 3 tuần, các biến chứng có thể xảy ra như thay đổi sắc tố và để lại sẹo, thâm mất thẩm mỹ trên da.

  Điều trị zona thần kinh và kiến ba khoang như thế nào

  Điều trị viêm da do kiến ba khoang

  Ngay khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bị kiến ba khoang tấn công, bạn nên bình tĩnh và thực hiện một số việc sau đây:

  • Rửa sạch vùng da dính phải dịch tiết của kiến bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng xà phòng thành phần dịu nhẹ để loại bỏ độc tính. Tuy nhiên, trong quá trình rửa, bạn không nên chà xát mạnh khiến vùng da bị tổn thương nặng nề hơn hoặc lan rộng ra các vùng da khỏe xung quanh.
  • Đến gặp bác sĩ khi đã làm sạch vùng da bị tổn thương để được theo dõi và sử dụng thuốc điều trị thích hợp. Thông thường, nếu da bị phồng rộp, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh sử dụng thuốc giúp làm lành vết thương, giảm đau rát. Trường hợp nhẹ, sau khi sát trùng bệnh sẽ khỏi ngay sau đó vài ngày.
  • Một số loại thuốc thường được sử dụng điều trị viêm da do kiến ba khoang như thuốc bôi tại chỗ có chứa corticoid, thuốc kháng histamin dạng uống, nếu bị bội nhiễm người bệnh phải sử dụng thêm kháng sinh.

  Điều trị viêm da do zona thần kinh

  Zona thần kinh như đã nói, bệnh khởi phát bởi virus xâm nhập vào cơ thể. Do đó, để điều trị, người bệnh nên thông qua thăm khám và nhận hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Thông thường, thuốc được sử dụng là các dạng chống virus, ngăn chặn sự phát triển và hoạt động của chúng.

  Trường hợp người bệnh có hiện tượng xảy ra bội nhiễm, thuốc kháng sinh sẽ được sử dụng nhằm chống nhiễm khuẩn, kháng viêm, giảm phù nề. Liều lượng thuốc sẽ được gia giảm theo tình trạng bệnh lý của từng người.

  Nếu người bệnh bị đau kéo dài, dẫn đến mất ngủ có thể được bác sĩ cân nhắc sử dụng thêm thuốc hỗ trợ chữa đau thần kinh, thuốc kháng histamin để giảm ngứa. Ngoài ra, các dạng thuốc tăng cường hệ miễn dịch cũng được phối hợp sử dụng để nâng cao sức đề kháng cho người bệnh.

  Bên cạnh các loại thuốc uống, để điều trị triệu chứng viêm ngoài da, bác sĩ chỉ định cho người bệnh bôi thuốc mỡ để chống viêm, virus. Đây cũng là cách giúp giảm thiểu nguy cơ để lại thâm sẹo cho người bệnh, tránh viêm nhiễm. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể áp dụng một số mẹo dân gian từ thảo dược thiên nhiên, nấu nước lá tắm để vết thương nhanh chóng lành lại.

  Phòng ngừa lây nhiễm zona thần kinh và kiến ba khoang

  Viêm da do zona thần kinh và kiến ba khoang nhìn chung đều khiến cho người bệnh nổi nhiều mụn nước, gây đau rát khó chịu. Khả năng chúng vỡ ra có thể làm lây lan viêm nhiễm. Do đó, để hạn chế tình trạng này, bạn đọc nên lưu ý các vấn đề sau đây:

  • Không chà xát lên khu vực da đang bị tổn thương, đặc biệt là không để da tiếp xúc với nước bẩn có thể làm nhiễm trùng nguy hiểm.
  • Sử dụng nước muối sinh lý hoặc các loại thuốc có tác dụng vệ sinh da theo hướng dẫn của bác sĩ để làm sạch vùng da nổi mụn nước.
  • Rửa tay thường xuyên, chăm sóc cẩn thận vùng da bị tổn thương.
  • Lựa chọn quần áo rộng rãi, thoáng mát, tránh mặc đồ bó sát làm ảnh hưởng đến các nốt mụn nước.
  • Vệ sinh không gian sống để loại bỏ nơi trú ngụ của kiến ba khoang, ngủ màn để tránh bị kiến tấn công khi ngủ. Trước khi mặc quần áo nên giũ sạch, kể cả đối với khăn mặt, tránh tình trạng kiến ba khoang bám vào tấn công gây viêm da.
  • Đối với zona thần kinh, để phòng tránh tốt nhất bạn nên tiêm vắc xin phòng thủy đậu. Đây là cách giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh, đồng thời tăng sức đề kháng cơ thể chống lại sự xâm hại của virus.

  Zona thần kinh và kiến ba khoang gây viêm với biểu hiện ngoài da tương tự nhau. Tuy nhiên, không quá khó khăn để phân biệt hai nguyên nhân gây bệnh này. Để việc điều trị an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thăm khám y tế trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào, tránh viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Bệnh Do Kiến Ba Khoang Và Zona
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Bệnh Zona Và Kiến Ba Khoang Đốt
 • Cách Phân Biệt Bệnh Zona Và Kiến Ba Khoang Đốt Để Tránh Những Nguy Hiểm Chết Người
 • Phân Biệt Bệnh Tay Chân Miệng Với Thủy Đậu, Zona (Giời Leo) Và Herpes Simplex
 • Cách Phân Biệt Bệnh Zona Thần Kinh Và Bệnh Giời Leo
 • Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Baba. Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cua Đinh Khác Ba Ba Chỗ Nào? Cách Phân Biệt Cua Đinh Và Ba Ba
 • Hiện Tượng Từ Vựng Tiếng Việt Âm Đầu ‘d
 • Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập
 • Cách Phân Biệt Xe Chạy Xăng Hay Dầu Chính Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Xe Ô Tô Chạy Xăng Và Chạy Dầu Cho Những Người Mới
 • Nuôi cua đinh thì bà con cần đầu tư vốn ban đầu nhiều hơn so với baba bởi giá con giống cua đinh cao hơn nhiều so với con giống baba, cũng như diện tích ao nuôi cua đinh cần rộng hơn so với ao nuôi baba.

  Giá cua đinh thương phẩm cao hơn nhiều so với giá baba. Thông thường giá cua đinh thường cao gấp 1.3 đến 1.5 lần so với thịt baba.

  Về ngoại hình

  Cua đinh có kích thước lớn hơn, ở cổ cua đinh có vòng gai sần. Cua đinh có màu sắc sậm màu hơn baba. Cua đinh có da bụng màu trắng và không có chấm đen

  Baba có hai loại chính là baba gai và baba trơn.· Baba trơn trên mai có không có nốt sần, phía bụng dưới có màu vàng chấm nâu đen

  · Baba gai trên mai có nhiều nốt sần, sờ baba gai thấy ráp tay

  Baba gai có kích thước nhỏ hơn baba trơn, nhưng cả hai loài baba này đều nhỏ hơn kích thước của cua đinh.

  Về trọng lượng

  Trọng lượng của cua đinh đạt tới khoảng 2-5kg là có thể xuất bán, tuy nhiên nếu được nuôi tiếp, trọng lượng cua đinh có thể lên tới vài chục kgTrứng của cua đinh có kích thước lớn

  Trọng lượng của baba đạt từ 0.8 – 1kg thì xuất bán là kinh tế nhất. Nếu nuôi thêm thì trọng lượng baba có tăng nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không caoTrứng baba có kích thước nhỏ hơn

  Về phân bổ

  Cua đinh phân bổ chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Vì vậy cua đinh còn được gọi là baba Nam Bộ

  Baba được nuôi trên toàn quốc nhưng phù hợp nhất và nhiều nhất ở phía Bắc và các tỉnh lân cận.

  Đừng nghĩ chỉ có nuôi trồng mới có thể đem lại lợi nhuận về kinh tế, nếu có điều kiện, bà con có thể lo cả khoản chế biến thành phẩm các món ăn bổ dưỡng từ loài vật này.

  Về cơ bản thì cách nấu các món từ cua đinh và baba là hoàn toàn giống nhau, thịt cua đinh thì chắc và ngon hơn baba, tuy nhiên giá lại đắt hơn baba rất nhiều. Vì vậy, đa số người tiêu dùng vẫn lựa chọn baba để thưởng thức.

  Một số món mà bà con có thể chế biến từ baba và cua đinh như: Baba (cua đinh) om chuối đậu, rang muối, ăn lẩu hoặc nấu cháo đậu xanh,… đều rất phù hợp. Tuy nhiên một số người lại có thể bị dị ứng hoặc ngộ độc khi ăn baba. Vì vậy, nếu lần đầu ăn baba thì chỉ nên ăn một chút để xem phản ứng của cơ thể.

  Bà con có thể kết hợp mô hình nuôi baba, cua đinh với mô hình ẩm thực hoặc để giới thiệu tới khách hàng mua baba, cua đinh của gia đình mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Biết Ghi Nợ Tài Khoản Nào Và Ghi Có Tài Khoản Nào?
 • Cách Nhận Biết Và Phân Biệt So2 Và Co2 Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Ch Và Tr
 • Quy Tắc Chính Tả Phân Biệt L/n, Ch/tr, X/s, Gi/d/, C/q/k, I/y
 • 6 Cách Phân Biệt Bạc Thật Bạc Giả Khi Mua Trang Sức Như Chuyên Gia
 • Phân Biệt Zona Và Kiến Ba Khoang: Vết Thương Và Cách Xử Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Vết Zona Thần Kinh, “giời Leo” Và Kiến Ba Khoang Cắn
 • So Sánh Winrar Và 7
 • Cách Phân Biệt Áo Zara Thật Và Hàng Fake
 • Bài Tập Về Must Và Have To Có Đáp Án
 • So Sánh Và Phân Biệt Cách Dùng Của Must Và Have To
 • Không ít người đã mắc phải sự nhầm lẫn do không phân biệt zona và kiến ba khoang khác nhau, dẫn đến việc điều trị không phù hợp gây ảnh hưởng xấu đến da hoặc gặp phải biến chứng không đáng có.

  Hai bệnh này có tỷ lệ nhầm lẫn là rất cao, do vậy cần phân biệt zona và kiến ba khoang tổn thương trước khi tiến hành điều trị.

  1. Phân biệt zona và kiến ba khoang: Vết thương

  Khi bị dính độc tố của kiến ba khoang, nhiều người lầm tưởng mình bị zona nên tự mua thuốc về nhà bôi hay tự chữa theo phương pháp dân gian.

  Việc này càng làm cho vết tổn thương loét sâu. Hậu quả là việc điều trị tốn nhiều thời gian và để lại vết thâm rất mất thẩm mỹ trong thời gian dài. Cùng phân biệt zona và kiến ba khoang qua vết thương như sau:

  Đối với bệnh zona

  Bệnh zona thường gặp ở một vài người trước đó đã mắc thuỷ đậu, sau đó vi khuẩn di chuyển đến sống tiềm ẩn tại những hạch cảm giác ở thần kinh vùng thắt lưng.

  Khi cơ thể suy nhược, căng thẳng, hoặc sau các ngày làm việc stress, bị những bệnh khác khiến cho giảm miễn dịch như bệnh lao, AIDS… thì virus sẽ theo đường thần kinh tái hoạt gây bệnh.

  Bắt đầu thường là sốt nhẹ khoảng 38 độ C, nhức đầu, mệt mỏi, đau xương sống, đau nhức dọc theo dây thần kinh vùng da chuẩn bị nổi thương tổn và chỉ hiện diện ở một bên người (trừ ở người bệnh AIDS).

  Xuất hiện các mảng đỏ, nề nhẹ, gờ hơi cao hơn mặt da, có hình tròn hoặc bầu dục lần lượt nổi dọc theo dây thần kinh. Chúng có thể nằm rải rác hoặc thành cụm, thành dải dài, thành vệt.

  Xuất hiện các mảng đỏ, nề nhẹ, gờ hơi cao hơn mặt da, có hình tròn hoặc bầu dục lần lượt nổi dọc theo dây thần kinh.

  Tiếp đó, các mụn nước chứa dịch trong bắt đầu xuất hiện trên các mảng đỏ thành từng cụm. Chúng thường căng và khó vỡ; rồi to dần, dịch trở nên đục và dễ vỡ hơn.

  Cuối cùng chúng vỡ ra, chảy nước và xẹp đi, bề mặt bắt đầu khô đóng vảy và để lại sẹo (nếu bị nhiễm khuẩn).

  Đối với người bị kiến ba khoang đốt:

  Dấu hiệu những tổn thương do kiến ba khoang gây ra thường xuất hiện đột ngột: Thông thường xuất hiện ở các vùng da hở trên cơ thể như mặt, hai tay.

  Vết thương thành vệt dài hoặc thành đám.

  Ban đầu chỉ là những nốt ban đỏ, rồi sưng lên thành mụn mủ, có điểm lỏm màu trắng vàng ở giữa.

  Tổn thương do kiến ba khoang là những nốt ban đỏ, rồi sưng lên thành mụn mủ, có điểm lỏm màu trắng vàng ở giữa.

  Nếu bạn không giữ gìn cẩn thận thì có thể bị loét, làm rỉ dịch.

  Sẽ có cảm giác đau rát, ngứa ngáy khó chịu, một số trường hợp có thể bị sốt, nổi hạch.

  Như vậy, chúng ta có thể thấy vết thương do kiến ba khoang đốt không biểu hiện giống hoàn toàn với zona.

  2. Phân biệt zona và kiến ba khoang: Cách xử lý

  Viêm da tiếp xúc gây ra bởi kiến ba khoang nhưng nếu chẩn đoán nhầm thành zona sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Bởi vậy phân biệt zona và kiến ba khoang rất quan trọng để tránh các nguy hiểm từ bệnh gây ra.

  Theo ghi nhận, có đến hơn 80% bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện Da liễu Trung Ương thường nhầm lẫn triệu chứng kiến ba khoang đốt với bệnh da liễu Zona.

  Vì nhầm lẫn vết đốt do kiến ba khoang gây ra với bệnh zona, khi trên da xuất hiện những vết phỏng rộng, lan tỏa, có mủ nên không ít người đã tự mua thuốc để bôi. Có những người bệnh bôi quá nhiều Acyclovir đến mức bị loét da, tổn thương sâu hơn, lúc này việc điều trị sẽ càng phức tạp.

  Cách xử lý bệnh zona:

  Bệnh zona (hay zona thần kinh) là một dạng tái hoạt của virus varicella zoster; tức là bệnh nhân trước đó đã từng mắc bệnh thủy đậu (còn gọi là trái rạ).

  Như đã nêu trên, một số bệnh nhân nhiễm thủy đậu khi còn nhỏ đã lành bệnh nhưng virut không bị diệt mà ẩn vào trong tế bào thần kinh – Những hạch thần kinh dưới dạng không hoạt động. Sau một thời gian dài, virus lại tái hoạt động thành bệnh zona.

  Do đó, cách xử lý là ngay khi phát hiện có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân cần thăm khám kịp thời để chẩn bệnh chính xác và có phương án đối phó phù hợp nhằm tránh các biến chứng và bảo vệ sức khỏe chính mình.

  Cách xử lý tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ để nhận được chỉ định chính xác bệnh zona hay kiến ba khoang đốt

  Còn với vết thương của kiến ba khoang, bạn cần thực hiện các bước xử lý như sau:

  • Tại chỗ: Rửa thương tổn bằng các dung dịch như nước muối sinh lý, hoặc nước sạch để trung hòa hóa chất gây bỏng do kiến ba khoang gây ra.
  • Sau đó, bạn có thể dùng các thuốc bôi làm dịu da như: hồ nước, kem kẽm, kem corticoid…
  • Khi thương tổn có dấu hiệu phỏng rộp thì tùy vào mức độ tổn thương mà các bác sĩ chỉ định thuốc phù hợp. Với trường hợp nhẹ chỉ cần sát trùng, bệnh tự khỏi.
  • Còn nếu tình trạng trung bình và nặng thì phải bôi thuốc dịu da, corticosteroid bôi, uống kháng histamin, uống kháng sinh khi có dấu hiệu bội nhiễm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Bệnh Viêm Da Do Kiến Ba Khoang Và Zona
 • Phân Biệt Giữa Zona, Bệnh Viêm Da Do Côn Trùng Và Herpes Da
 • Phân Biệt Zona, Viêm Da Tiếp Xúc Do Côn Trùng Và Herpes Da
 • Phân Biệt Bệnh Zona Thần Kinh Và Giời Leo
 • Cách Phân Biệt Bệnh Giời Leo Và Zona Thần Kinh
 • Cách Phân Biệt Zona Thần Kinh, Giời Leo Và Kiến Ba Khoang Cắn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Vết Thương Do Zona Thần Kinh Và Kiến Ba Khoang
 • Piaggio Zip Việt Nam Có Gì Khác So Với Zip Nhập Khẩu?
 • Giày Authentic Và Cách Phân Biệt Thật Giả Chuẩn Nhất
 • 4 Loại Hoa Đào Được Yêu Thích Nhất
 • Phân Biệt Các Loại Máy Xúc, Đào
 • Cập nhật vào 10/12

  Phân biệt đúng các bệnh zona thần kinh, giời leo hay kiến ba khoang cắn thì chúng ta sẽ có cách điều trị hợp lí và hiệu quả giúp người mắc mau chóng khỏi bệnh.

  Kiến ba khoang cắn

  Khi bị kiến ba khoang cắn thì vết thương xuất hiện ở nhiều nơi vùng da hở (mặt, cổ, ngực, vai, gáy…) và sẽ tiếp tục tiến triển, cơ thể râm ran khó chịu. Vết thương thành vệt dài hoặc thành đám. Ban đầu là những nốt ban đỏ rồi sưng lên thành mụn mủ có điểm lỏm màu trắng vàng ở giữa. Nếu không giữu gìn cẩn thận có thể bị loét, làm rỉ dịch. Sẽ có cảm giác đau rát, ngứa ngáy khó chịu, một số trường hợp có thể sốt, nổi hạch. Nếu ngứa gãi sẽ lan ra vùng da lành, vùng nếp gấp. Sau 3 ngày thương tổn đỡ rát bỏng, bong vảy. Sau 5-7 ngày vảy bong hết nhưng vết rát sẽ thâm rất lâu.

  Bệnh zona thần kinh

  Bệnh zona thần kinh hay gặp ở người từng bị thủy đậu (do virus thủy đậu tái hoạt động khiến các dây thần kinh cảm giác dưới da bị tổn thương, gây đỏ, ngứa, đau nhức, mủ trắng trên da). Vị trí xuất hiện thường chỉ ở một bên cơ thể như lưng, mặt…

  Nếu không bị viêm nhiễm, các nốt mụn trong suốt sẽ vẩn đục, khô và đóng vẩy. Khi khỏi tạm thời vẫn lưu lại sắc tố trên da và có thể tái nhiễm sau vài tháng, vài năm do chức năng miễn dịch bị thiếu hụt tiềm ẩn. Cách chữa Zona thần kinh cũng khác biệt với các bệnh khác.

  Giời leo

  Là da bị bỏng do chất acid photpho hữu cơ của côn trùng bọ giời, gây sưng đỏ, rát… Vị trí xuất hiện đa dạng, có thể xuất hiện ở tất cả các vùng da bên ngoài cơ thể như bụng, hai bên sườn, cổ, vai, mặt, lưng… nhưng giời leo ở phần hố mắt là nguy hiểm nhất và khó điều trị nhất. Sau khi giời leo qua thì chúng sẽ để lại cảm giác đau rát tức thời tại vùng da tiếp xúc với thủ phạm gây bệnh, quan sát bạn chỉ thấy chúng có một vệt dài nên khá dễ phát hiện.

  Triệu chứng bạn có thể nhìn thấy khi bị giời leo là đầu tiên khi bị cảm giác ngứa, rát, sưng đỏ ở vùng nhiễm bệnh, sau đó nhanh chóng mọc nhiều nốt kế tiếp dạng phỏng nước, lúc đầu có màu đục nhạt sau chuyển sang màu đỏ nhạt. Từ vị trí nhiễm bệnh ban đầu nhanh chóng sẽ lan và phát tán ra nhiều phía, các nốt giời leo bên trong mọng nước sưng to dần, đồng thời vẫn kèm theo ngứa, ngáy khó chịu ở vùng da bị bệnh đó. Ở trường trong trường hợp nốt giời leo bị vỡ thì khả năng phát tán bệnh càng nhanh hơn, gây khó chịu cho người bệnh rất nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Kiến Ba Khoang Đốt Với Zona Thần Kinh
 • Phân Biệt Zona Thần Kinh, Bệnh Giời Leo Và Kiến Ba Khoang Đốt
 • Phân Biệt Bệnh Zona Và Vết Đốt Của Kiến Ba Khoang
 • Cách Phân Biệt Vết Thương Do Kiến Ba Khoang Đốt Và Bệnh Zona Thần Kinh
 • Phân Biệt Kiến Ba Khoang Đốt Và Bệnh Zona Để Tránh Những Hậu Quả Lâu Dài
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100