Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Thủ Tục Hành Chính 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Lai Châu Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Bài Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Bai Du Thi Tim Hieu Doc
 • Trao Giải Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính Của Ủy Ban Dân Tộc
 • Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con Mới Sinh
 • Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Hướng dẫn làm bài dự thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Câu hỏi và đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  BỘ 1 TÌM HIỂU VỀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
  2. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  3. C.Cả 2 phương án trên.

  Câu 2. Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định nào sau đây của UBND tỉnh Nghệ An?

  Đáp án: A. Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018.

  Câu 3. Chỉ thị nào sau đây của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính?

  1. Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.
  2. B.Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015.
  3. Cả 2 phương án trên.

  Đáp án: B. Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015

  Câu 4. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Chỉ thị nào sau đây?

  Đáp án: A. Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

  Câu 5. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An?

  Đáp án: B. Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

  Câu 14Câu 15. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, nội dung nào sau đây không thuộc phạm vi được phản ánh, kiến nghị? . Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, các phương án nào sau đây quy định nội dung phản ánh, kiến nghị?

  Đáp án: A. Theo khoản 3 mục I Điều 1 Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

  Đáp án: B. Theo Điều 1 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo Điều 2 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo Điều 6 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  Đáp án: C. Theo Điều 4 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: B. Theo Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Câu 17. Trong các phương án sau, phương án nào quy định về yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ?

  1. Sử dụng ngôn ngữbằng Tiếng Việt, thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  2. B.Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  3. Cả 2 phương án trên.

  Đáp án: C. Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo khoản 3 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: A. Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: B. Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Câu 23. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính như thế nào?

  Đáp án: A. Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh.

  Đáp án: C. Theo Điều 11 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

  Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

  Đáp án: A. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  Đáp án: C. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  Đáp án: C. Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh.

  ………………………………………………….

  Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 401 câu hỏi có đáp án chi tiết. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ nội dung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Cách Hành Chính Tại Tây Ninh: Bước Đầu Mang Lại Hiệu Quả
 • Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 9
 • Soạn Bài Lớp 8: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Soạn Văn Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Lớp 8
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Văn Lớp 8
 • Tổ Chức Cuộc Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Đoàn Vksnd Tỉnh Kiên Giang Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Bệnh Covid
 • Tìm Hiểu Hội Dòng Mến Thánh Giá
 • Tìm Hiểu Các Đặc Ngữ Của Dòng Mến Thánh Giá Xưa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá
 • Tìm Hiểu Các Đặc Ngữ Của Dòng Mến Thánh Giá Xưa: Bà Mụ, Câu Rút, Cu Rút, Chị Ả, Dòng
 • Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian tới, UBND huyện Triệu Phong tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022”.

  Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 192 bài thi của cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó có 19 bài chất lượng cao. Các thí sinh trả lời bộ đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi tự luận. Nội dung tập trung vào các văn bản, tài liệu về cải cách hành chính của trung ương, của tỉnh và huyện như: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Những mục tiêu chung của Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2022-2020; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022, đối với nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện Triệu Phong và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn trong kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong năm 2022 v.v. Liên hệ thực tế cơ quan đơn vị, địa phương; Đề xuất ý tưởng, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

  Thông qua cuộc thi, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai và hiệu quả. Ban tổ chức sẽ trao 8 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba giành cho các tập thể; 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho cá nhân./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài : Tìm Hiểu Chung Về Văn Tự Sự
 • Tìm Hiểu Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Hà Nội
 • Cùng Tìm Hiểu Bản Thân Với Hướng Nghiệp Ở Lớp 10
 • Hướng Nghiệp Lớp 12 Cùng Các Bạn Tìm Hiểu Bản Thân Mình
 • Chương Trình Hướng Nghiệp Lớp 11 Cùng Bạn Tìm Hiểu Bản Thân
 • Thi Viết “tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính
 • Bắc Giang: 8 Giờ Ngày 15/9 Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Tham Gia Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Quang Bình Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên toàn quốc (kể cả người những người đã nghỉ hoặc chuyển công tác khác).

  Phương thức tham gia cuộc thi

  – Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch sẽ trên một mặt giấy A4, trả lời đủ các câu hỏi, không hạn chế số trang.

  – Bài dự thi phải ghi rõ: Họ và tên; giới tính; Ngày/tháng/năm sinh; Nghề nghiệp; đơn vị công tác; địa chỉ; số điện thoại liên hệ.

  – Ngoài phong bì cần ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính”. Bài dự thi không được coi là hợp lệ nếu là bản phô tô, trả lời không đủ các câu hỏi và trả lời giống nhau ở câu số 5.

  Quyền của người dự thi

  – Người dự thi được nhận giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác nếu bài dự thi đạt chất lượng cao. Những bài có chất lượng cao có thể được đăng tải trên báo, tạp chí của ngành và trang thông tin điện tử của Bộ.

  Tiêu chí chấm giải

  – Điểm nội dung: 10 điểm cho mỗi câu, riêng câu 5 nhân hệ số 2.

  – Điểm hình thức: 10% số điểm cho mỗi câu.

  – Bài dự thi phải thể hiện tính trung thực, đầy đủ, chính xác của thông tin; bài dự thi phải thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của người dự thi.

  Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng

  a. Giải thưởng

  Giấy chứng nhận đạt giải của Bộ trưởng Bộ VHTTDL kèm theo tiền thưởng.

  b. Cơ cấu giải thưởng

  * Giải cá nhân:

  01 giải Nhất, 09 giải Nhì, 20 giải Ba và 60 giải Khuyến khích.

  * Giải tập thể:

  01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

  * 05 giải thưởng cho những sáng kiến, mô hình, giải pháp cụ thể, thiết thực có tính khả thi về cải cách hành chính trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

  Thời gian tổ chức

  – Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 8 năm 2013.

  – Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tính theo dấu bưu điện).

  – Thời gian Tổng kết và trao giải: Tháng 4 năm 2014.

  – Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  – Chi tiết liên hệ: Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ VHTTDL.

  Điện thoại: 04.9438231 máy lẻ 254, di động: 0987.988908.

  1. Các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020? Nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020?

  2. Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của BộVHTTDL; mối quan hệ giữa Bộ VHTTDL với Sở VHTTDL và mối quan hệ giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ?

  3. Thủ tục hành chính là gì? Nêu 01 ví dụ.

  4. Nêu tối thiểu 03 cơ chế cải cách đang được thực hiện trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay?

  5. Đề xuất cụ thể 01 sáng kiến, biện pháp cải cách trong ngành VHTTDL.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tây Ninh Ban Hành Quy Định Xác Định Chỉ Số Cchc Đối Với Các Sở, Ban, Ngành
 • Soạn Bài: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Siêu Ngắn
 • Hướng Dẫn Cách Đầu Tư Chứng Khoán Phái Sinh, Cách Chơi Chứng Khoán Phái Sinh
 • Cách Chơi Chứng Khoán Phái Sinh Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Tỉnh Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi Viết “tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Nam Năm 2022”
 • Thông Báo Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính” Năm 2022
 • Lai Châu Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính”
 • Triển Khai Cuộc Thi Trực Tuyến “tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Tỉnh Bắc Giang Năm 2022
 • Thể Lệ Cuộc Thi: Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • BÀI DỰ THI

  TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI

  Câu 1 : I. Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 là :

  Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  II. Những mục tiêu cụ thể của Chương trình là :

  – Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính.

  Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

  – Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân.

  – Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận.

  – Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

  Bộ máy của các Bộ được điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng, phương thức hoạt động của các bộ phận tham mưu, thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công.

  – Đến năm 2005, về cơ bản xác định xong và thực hiện được các quy định mới về phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền ở đô thị và nông thôn.

  Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức lại gọn nhẹ, thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và thẩm quyền được xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi). Xác định rõ tính chất, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của chính quyền cấp xã.

  – Đến năm 2010, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

  – Đến năm 2005, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, trở thành động lực của nền công vụ, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình.

  – Đến năm 2005, cơ chế tài chính được đổi mới thích hợp với tính chất của cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.

  – Nền hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động.

  III. Nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 :

  1. Cải cách thể chế

  1.1. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

  1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  1.3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức

  1.4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quang Bình Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Tham Gia Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Bắc Giang: 8 Giờ Ngày 15/9 Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính
 • Thi Viết “tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính”
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Tựa Sách Hay Và Bán Rất Chạy Nhất Hiện Nay Về Lịch Sử Và Địa Lý
 • Sử Địa Phương An Giang Bài 3
 • 14 Vị Anh Hùng Tiêu Biểu Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam Mà Bạn Nên Biết
 • Tiểu Sử Các Anh Hùng Nhỏ Tuổi
 • Tailieu.vn: Sách Tim Hieu Dat Hau Giang Va Lich Su Dat An Giang
 • tracnghiem 990nam nghean gov vn

  Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” khuyến khích phong trào học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của tỉnh sẽ tạo động lực tinh thần cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

  1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển

  1. Ai là người lãnh đạo cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 tại Vinh – Bến Thủy?

  A. Đồng chí Lê Viết Thuật

  B. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc

  D. Đồng chí Nguyễn Tiềm

  2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII diễn ra vào tháng 9/2010 xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2010 – 2022 là?

  A. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất;

  B. Đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2022; tạo cơ sở để đến năm 2022 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp;

  C. Phấn đấu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

  3. Nghệ An có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh?

  A. Có 01 thành phố, 4 thị xã và 16 huyện

  B. Có 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện

  C. Có 1 thành phố, 2 thị xã và 18 huyện

  4. “Nghệ An núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả ở Nam Châu. Người thì thuận hòa mà chăm học… được khí tốt của sông núi, nên sinh ra nhiều bậc danh hiền” là câu nói của ai?

  B. Phan Huy Ích

  C. Nguyễn Huy Oánh

  D. Nguyễn Chích

  5. Ngọn núi nào được triều Tự Đức công nhận là danh sơn của Nghệ An?

  B. Thiên Nhẫn

  C. Hùng Sơn

  D. Đại Huệ

  6. Di tích Kênh Nhà Lê ở Nghệ An được khởi đào từ thời vua nào?

  B. Lê Thái Tổ

  C. Lê Thánh Tông

  D. Lê Nhân Tông

  7. Trung tâm đô thị Vinh được thành lập bởi Sắc dụ của vua nào sau đây?

  A. Tự Đức

  C. Minh Mạng

  D. Bảo Đại

  8. Nhà thờ Công giáo nào sau đây ở Nghệ An được xây dựng cơ bản bằng đá?

  A. Nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu

  B. Nhà thờ giáo xứ Quan Lãng tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

  C. Nhà thờ giáo xứ Lập Thạch tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc

  D. Nhà thờ giáo xứ Bảo Nham tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành

  9. Địa danh nào của Nghệ An được khắc trên Cửu đỉnh vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836)?

  A. Núi Quyết

  B. Lèn Hai Vai

  C. Cửa Cờn

  10. Tính đến thời điểm hiện nay Nghệ An có bao nhiêu huyện có điểm du lịch cộng đồng?

  A. 3 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong)

  B. 5 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong).

  C. 7 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu,Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp).

  D. 6 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp).

  2. Cách dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An:

  Bước 1: Truy cập địa chỉ http://tracnghiem990nam.nghean.gov.vn/

  Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc (Mỗi tài khoản dự thi sử dụng được nhiều lần).

  Bước 3: Làm bài thi

  Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng và bấm nút “lưu đáp án”. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó để chọn lại.

  Bước 4: Dự đoán kết quả

  Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó tại mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.

  Bước 5: Kết thúc bài thi

  Sau khi hoàn tất 4 bước trên, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tóm Lược Lịch Sử Việt Nam
 • Một Hướng Dẫn Công Giáo Về Kinh Thánh
 • 1. Giới Thiệu Về Kinh Thánh
 • Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo
 • Top 10 Điều Thú Vị Về Kim Tự Tháp Ở Ai Cập
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Quân Khu 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Án: Hoạch Định Và Thực Thi Chính Sách Công Ở Việt Nam
 • Hoạch Định Chính Sách Công Ở Việt Nam, Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Quy Trình Sản Xuất Chế Biến Kem
 • Thuyết Minh Quy Trình Sản Xuất Kem ( Kem Que
 • Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền Của Nhà Nước Việt Nam Tại Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa
 • Cuộc thi tìm hiểu quân khu 3 75 năm đồng hành cùng dân tộc

  Bài dự thi tìm hiểu Quân khu 3 – 75 năm đồng hành cùng dân tộc

  Câu 1: Quân khu 3 thành lập ngày, tháng, năm nào?

  Quân khu 3 thành lập, ngày tháng, năm nào? Qua bao nhiêu lần tách, nhập, đổi tên? Địa bàn Quân khu 3 ngày nay gồm những địa phương nào?

  Trả lời: Quân khu 3 thành lập ngày 31/10/1945. Từ khi thành lập đến nay, Quân khu 3 trải qua 6 lần tách, nhập, thay đổi tên gọi. Hiện nay, địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

  Cụ thể: * Quân khu 3 thành lập ngày 31/10/1945

  Tháng 10/1945, Chính phủ ra quyết định thành lập các chiến khu trên toàn quốc. Trong phạm vi đồng bằng Bắc Bộ và phụ cận có 3 chiến khu: Chiến khu 2, Chiến khu 3, Chiến khu 11 (những đơn vị tiền thân của Quân khu 3).

  – Chiến khu 2: Gồm các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Đông và Sơn Tây (tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây nay thuộc thành phố Hà Nội).

  – Chiến khu 3: Gồm các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An (tỉnh Kiến An nay thuộc thành phố Hải Phòng), thành phố Hải Phòng, Quảng Yên, Hải Ninh (tỉnh Quảng Yên và tỉnh Hải Ninh nay thuộc tỉnh Quảng Ninh).

  – Chiến khu 11: Chỉ có Thủ đô Hà Nội (ngày 21/12/1946, Chiến khu 11 sáp nhập vào Chiến khu 2).

  Từ cuối năm 1946, Chiến khu 2, Chiến khu 3 còn có tên gọi Khu 2, Khu 3.

  * Những lần tách, nhập, thay đổi tên gọi

  Từ khi thành lập đến nay, Quân khu 3 trải qua 6 lần tách, nhập, thay đổi tên gọi.

  1. Liên khu 3: Ngày 25/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 120-SL thành lập Liên khu 3 trên cơ sở hợp nhất Chiến khu 2 và Chiến khu 3. Địa bàn gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình. Tháng 11/1948, Hà Nội tách khỏi Liên khu 3 thành lập Mặt trận Hà Nội.

  2. Liên khu 3 và Khu Tả Ngạn: Tháng 5/1952, Liên khu 3 tách thành Khu Tả Ngạn sông Hồng (thường gọi là Khu Tả Ngạn) và Liên khu 3.

  – Khu Tả Ngạn: Gồm các tỉnh Kiến An, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

  – Liên khu 3: Gồm các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Đông, Sơn Tây và Hoà Bình.

  3. Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn (lần thứ nhất): Ngày 03/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 017/SL thành lập Quân khu Tả Ngạn, Quân khu Hữu Ngạn. Ngày 10/9/1957, Bộ Quốc phòng ra Nghị định 254/NĐ quy định phạm vi và địa giới hành chính do các quân khu phụ trách, theo đó:

  + Quân khu Tả Ngạn: Gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Kiến An, Thái Bình và thành phố Hải Phòng. Đến tháng 10/1957, có thêm Khu Hồng Quảng (hợp nhất hai đơn vị hành chính Đặc khu Hồng Gai và tỉnh Quảng Yên tháng 2/1955) và tỉnh Hải Ninh. Tháng 10/1963, Khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh.

  + Quân khu Hữu Ngạn: Gồm các tỉnh Hoà Bình, Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá (Thanh Hoá tách từ Quân khu 4 về).

  4. Quân khu 3 (lần thứ nhất): Tháng 11/1963, hợp nhất Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn thành Quân khu 3. Địa bàn gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Hà (năm 1996, tỉnh Nam Hà tách ra thành tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định), Ninh Bình, Hà Tây, Hòa Bình, Hải Hưng (tỉnh Hải Hưng sau này tách ra thành tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên), Hà Bắc (sau này tách ra thành tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

  Tháng 11/1963, tỉnh Quảng Ninh tách ra để thành lập Quân khu Đông Bắc. Tháng 02/1970, Quân khu Đông Bắc giải thể, tỉnh Quảng Ninh sáp nhập vào Quân khu Tả Ngạn.

  Từ tháng 1-8/1964: Có thêm Thủ đô Hà Nội.

  5. Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn (lần thứ hai): Ngày 27/3/1967, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 22/QĐ-BQP tách Quân khu 3 thành Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn, theo đó:

  – Quân khu Tả Ngạn: Gồm các tỉnh, thành phố: Hà Bắc, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình.

  – Quân khu Hữu Ngạn: Gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nam Hà, Ninh Bình, Hà Tây và Hoà Bình.

  6. Quân khu 3 (lần thứ 2): Ngày 29/5/1976, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 45/LCT hợp nhất Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn thành Quân khu 3. Địa bàn gồm các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nam Ninh (tỉnh Hà Nam Ninh thành lập ngày 27/12/1975, trên cơ sở sáp nhập tỉnh Nam Hà, tỉnh Ninh Bình), Hà Sơn Bình (sau này tách ra thành tỉnh Hà Tây, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hòa Bình; hiện nay là tỉnh Hòa Bình và một phần thành phố Hà Nội).

  * Một số thay đổi về địa giới của Quân khu 3 sau khi tái lập:

  – Tháng 6/1978, các tỉnh Hà Bắc, Quảng Ninh tách khỏi Quân khu 3, sáp nhập vào Quân khu 1.

  – Ngày 04/8/1987, Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ra Nghị quyết số 154/NQ hợp nhất Đặc khu Quảng Ninh vào Quân khu 3 (trước đó, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, tháng 4/1979, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 71/LCT tách tỉnh Quảng Ninh khỏi Quân khu 1 để thành lập Đặc khu Quảng Ninh trực thuộc Trung ương).

  – Tháng 10/1999, tách Hà Tây về Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

  * Hiện nay, địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

  Câu 2: Đồng chí (bạn) hãy giới thiệu mỗi tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 01 trận đánh tiêu biểu? Nêu ý nghĩa trận đánh đó

  Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân và dân Quân khu 3 đã lập nhiều chiến công hiển hách, đồng chí (bạn) hãy giới thiệu mỗi tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 01 trận đánh tiêu biểu? Ý nghĩa của trận đánh đó tới cục diện chiến trường hoặc sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bạn chọn 1 trận đánh tiêu biểu trong số 9 trận đánh sau đây để nêu ý nghĩa: 1. Trận đánh tàu Cray-xắc và Ô-đa-xi-ơ (ngày 7 và 11/9/1945) của Đại đội Ký Con ở vùng biển Hòn Gai tỉnh Quảng Yên (nay là Quảng Ninh).

  * Tình hình chung

  – Sau khi giành được chính quyền (8/1945), quân giải phóng của Chiến khu Trần Hưng Đạo (còn gọi là Đệ tứ Chiến khu) tỏa về các tỉnh miền duyên hải để xây dựng lực lượng, trấn áp phản động.

  – Đại đội Ký Con được điều động ra Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh tăng cường, bảo vệ chính quyền cách mạng.

  – Cray-xắc và Ô-đa-xi-ơ hai tàu chiến của Pháp. Đầu năm 1943, tàu Cray-xắc (cùng 1 tàu khác) thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu phía ngoài Vịnh Hạ Long và các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ để kiểm tra tàu buôn lậu của người Trung Quốc sang Việt Nam và ngược lại. Tháng 8/1945, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hải Phòng, Kiến An giành thắng lợi, tàu Cray-xắc rời Cảng Hải Phòng ra đậu gần đảo Long Châu. Ngày 07/9/1945 tàu Cray-xắc vào Vịnh Hạ Long, tiến sát biển Hòn Gai.

  * Diễn biến

  – Sáng ngày 07/9, ta phát hiện tàu Cray-xắc từ đảo Vạn Hoa vào bến Hòn Gai, ta sử dụng 2 tàu và 1 ca nô kịp thời triển khai đội hình bao vây, bất ngờ áp sát, bắt gọn.

  – Trưa ngày 11/9 Pháp cho tàu Ô-đa-xi-ơ vào tìm kiếm tàu Cray-xắc, tiếp tục bị ta truy đuổi, bắt giữ.

  * Kết quả

  Ta thu 2 tàu cùng toàn bộ vũ khí, trang bị (có 01 pháo 37mm, 06 súng máy khác hạng nặng…); bắt 24 sĩ quan và thủy thủ.

  * Ý nghĩa

  – Góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

  – Góp phần hạn chế hoạt động của địch ở vùng biển Đông Bắc.

  – Đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của LLVT liên tỉnh duyên hải Đông Bắc.

  – Bước đầu đánh vào ý đồ quay trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp.

  – Cổ vũ tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bọn phản động tay sai của quân và dân ta.

  2. Trận tập kích sân bay Cát Bi (ngày 07/3/1954) của bộ đội địa phương tỉnh Kiến An (nay là quận Kiến An thành phố Hải Phòng).

  * Tình hình chung

  – Sân bay Cát Bi là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Pháp ở Đông Dương, nằm sâu trong vùng địch tạm chiếm, thuộc huyện An Hải, tỉnh Kiến An (nay là quận Hải An, thành phố Hải Phòng), có diện tích 1.400 ha, 500 ha xung quanh là vành đai trắng.

  – Sau khi thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ (20/11/1953) và xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm mạnh; sân bay Cát Bi với sức chứa 500 máy bay (thực tế thường có 277 chiếc) trở thành một trong những đầu cầu hàng không chủ yếu, trực tiếp chi viện cho Điện Biên Phủ.

  – Sân bay được bảo vệ bằng 2 tuyến phòng thủ của 6 tiểu đoàn; trong đó có 4 tiểu đoàn Âu – Phi. Bao quanh sân bay là 6 lớp rào dây thép gai xen kẽ bãi mìn, kết hợp đèn chiếu sáng. Địch thiết lập một hệ thống bảo vệ dày đặc và rất chặt chẽ gồm 38 vị trí trong hàng rào, 22 vị trí ngoài hàng rào, 13 trận địa súng máy hạng nặng tạo thành một hệ thống phòng không bảo vệ và 5 vị trí từ Cầu Rào theo đường 14 đến Quý Kim để bảo đảm an toàn cho sân bay.

  – Để phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện chủ trương của Tổng Quân ủy, Khu Tả Ngạn chỉ thị cho Tỉnh đội Kiến An tổ chức tập kích sân bay Cát Bi.

  Lực lượng tham gia tập kích gồm 32 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 295 bộ đội địa phương tỉnh Kiến An.

  * Diễn biến:

  – Sau gần 7 tháng chuẩn bị, được sự giúp đỡ của nhân dân Kiến Thụy, Tiên Lãng, Hải An, đêm ngày 06/3, các chiến sĩ chia làm hai mũi (mũi một 17 người, mũi hai 15 người) bí mật đột nhập, ém sẵn gần đường băng.

  – 01 giờ ngày 07/3, ta đồng loạt tiến vào khu đỗ máy bay, dùng bộc phá phá hủy máy bay, trận đánh diễn ra trong khoảng 15 phút và rút lui an toàn. Sân bay bốc cháy suốt 17 giờ.

  * Kết quả

  Phá hủy 59 máy bay; diệt 01 tiểu đội lính đi tuần và 01 tiểu đội lính canh gác.

  * Ý nghĩa

  – Tiêu hao phương tiện chiến tranh của địch, hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

  – Cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trên các mặt trận, nhất là Điện Biên Phủ. Làm cho địch hoang mang, dao động.

  – Phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam: Sử dụng lực lượng nhỏ, với cách đánh táo bạo, đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần phát triển chiến tranh du kích trong chiến cuộc Đông Xuân (1953-1954).

  – Các chiến sĩ tham gia trận đánh được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Dũng sĩ Cát Bi”; đơn vị đánh sân bay Cát Bi được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Đoàn dũng sĩ Cát Bi” và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất.

  3. Trận phục kích đánh tàu địch tại ga Phạm Xá (ngày 31/01/1954) của bộ đội huyện Kim Thành, tỉnh Hải Hương.

  * Tình hình chung

  – Để tăng cường lực lượng cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và các cánh quân đang phải phân tán đối phó với quân ta, đầu năm 1954, thực dân Pháp gấp rút đưa quân sang Việt Nam. Quân Pháp cập Cảng Hải Phòng rồi di chuyển bằng tàu hỏa lên Hà Nội, từ đó đến các chiến trường.

  – Chấp hành chỉ thị của Tỉnh đội Hải Dương, bộ đội và du kích huyện Kim Thành tổ chức tập kích đánh mìn tại đoạn đường sắt ga Phạm Xá – Xuân Mang nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy phương tiện vận tải đường sắt, tạo thế và lực cho du kích hoạt động trên Quốc lộ 5.

  Ga Phạm Xá (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, có Quốc lộ 5 chạy sát và song song. Đây là tuyến giao thông quan trọng, địch bảo vệ cẩn mật bằng hệ thống đèn pha, hàng rào thép gai, mìn và lực lượng tuần tra canh gác ngày đêm.

  – Trận đánh do trung đội bộ đội huyện Kim Thành tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thòa (Huyện đội phó kiêm Trung đội trưởng) chỉ huy.

  * Diễn biến

  – Sau thời gian nghiên cứu, nghi binh (đặt mìn giả), ngày 15/1, ta sử dụng 100kg thuốc nổ làm mìn điện chôn giữa đường sắt, bí mật chờ địch.

  – 10 giờ 25 phút ngày 31/01 (sau 2 tuần), đoàn xe lửa chở quân Pháp từ Hải Phòng lên Hà Nội, lọt vào trận địa của ta, ta nổ mìn. Đoàn tàu chở quân Pháp bị đổ, các toa xô vào nhau, cái văng ra đường, cái lăn xuống ruộng. Quân địch chết ngổn ngang.

  * Kết quả

  Diệt, làm bị thương 776 tên địch; phá hủy 4 toa, lật đổ đầu máy và 4 toa khác.

  * Ý nghĩa

  – Trận đánh mìn diệt nhiều địch nhất trong đánh giao thông đường sắt, làm ngưng trệ hoạt động vận chuyển đường sắt của địch trong 4 ngày, góp phần trực tiếp ngăn chặn chi viện của chúng cho chiến trường Điện Biên Phủ.

  – Thúc đẩy chiến tranh du kích trên tuyến đường sắt, Quốc lộ 5 phát triển.

  – Cổ vũ tinh thần quân, dân đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.

  – Khiến địch hoang mang, dao động.

  4. Trận chống càn (từ ngày 26 đến 30/5/1948) của Trung đoàn 64 Liên khu 3 và dân quân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

  * Tình hình chung

  – Năm 1948, địa bàn Liên khu 3 là chiến trường nóng bỏng, nơi diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch.

  – Từ ngày 26 đến 31/5/1948, quân Pháp mở cuộc hành quân càn quét lớn trên hướng Hưng Yên với lực lượng huy động khoảng 3.000 quân, thuộc 2 binh đoàn cơ động Sô-va-nhăc và Com-muy-nan, có thuỷ quân phối hợp, được pháo binh và không quân yểm trợ thọc sâu vào vùng tự do Hưng Yên 20km thuộc các huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi nhằm mở rộng, củng cố khu vực đã chiếm, bao vây tiêu diệt Trung đoàn 64 cùng LLVT và cơ quan lãnh đạo kháng chiến tỉnh Hưng Yên. Địch tổ chức càn quét theo các hướng: Trương Xá, Kim Động và từ đê sông Hồng đánh vào nhà thờ Lầy đến chợ Thi.

  – Lực lượng ta trong khu vực chiến đấu có Tiểu đoàn 239, Đại đội 27 trợ chiến thuộc Trung đoàn 64 chủ lực Liên khu 3, LLVT địa phương và du kích.

  * Diễn biến

  – Ngày 26/5, Pháp huy động 3.000 quân, có thủy quân, không quân, pháo binh yểm trợ, thọc sâu vào vùng tự do thuộc các huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi tỉnh Hưng Yên.

  – Du kích và nhân dân địa phương đào đường, đắp ụ ngăn các mũi tiến quân của địch. Tiểu đoàn 239, Tiểu đoàn 182 của Trung đoàn 64 tổ chức chặn đánh quyết liệt ở Cầu Đìa, làng Thi, phố Thi bẻ gãy nhiều đợt tiến công của chúng.

  – Cùng với hành quân thọc sâu, địch dùng máy bay B-26 ném bom đánh phá nhiều lần vào khu vực của ta; nhiều nơi bị oanh tạc nặng nề như làng Thi, Nhân Vũ, Bình Đối (Ân Thi), Tiểu Quan, Ngọc Nha (Khoái Châu), Đình Cao, Ba Động, La Tiến (Phù Cừ). Nhưng quân ta kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu đánh trả, khiến quân địch bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút quân.

  * Kết quả

  Diệt hơn 300 địch, bắn chìm 3 ca nô, buộc Pháp phải lui quân.

  * Ý nghĩa

  – Là một trong những thắng lợi lớn đầu tiên của quân và dân Việt Nam trên chiến trường đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống Pháp.

  – Là kết quả của việc thực hiện chủ trương sử dụng đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, phối hợp với LLVT địa phương, dân quân du kích chiến đấu.

  – Đánh dấu bước trưởng thành mới của Trung đoàn 64 về nghệ thuật quân sự.

  – Cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hưng Yên. Sau trận chống càn thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen bộ đội và du kích tỉnh Hưng Yên, tặng danh hiệu “Quyết thắng” cho Trung đoàn 64.

  5. Trận chiến đấu bắn rơi máy bay A-7 (ngày 12/7/1972) của Đại đội Pháo cao xạ nữ dân quân tập trung huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.

  * Tình hình chung

  – Tháng 4/1972, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bằng không quân và hải quân ra miền Bắc. Các đơn vị Quân đội, trận địa phòng không, hạ tầng giao thông, cơ sở sản xuất quan trọng… là mục tiêu hủy diệt của chúng, nhằm phá hoại sản xuất, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến.

  – Cống Lân thuộc tỉnh Thái Bình là công trình thủy lợi quan trọng, tiêu nước cho 4 huyện phía nam tỉnh, là một trong những mục tiêu đánh phá của địch. Đại đội 4 pháo cao xạ nữ quân tập trung cùng với Đại đội 4 phòng không bộ đội địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ cống Lân.

  * Diễn biến

  – Gần 15 giờ ngày 12/7/1972, ta phát hiện tốp máy bay gồm 3 chiếc A-7 bay về hướng cống Lân. Chúng bay vòng qua trận địa nhằm nghi binh, thăm dò hỏa lực ta, trinh sát, xác định mục tiêu, vị trí bảo vệ, sau đó bay ra biển.

  – Sau đó, chúng vòng lại, bay thẳng vào trận địa. Ta tập trung bắn chiếc bổ nhào, máy bay địch bốc cháy lao ra biển, 2 chiếc còn lại bỏ chạy.

  * Kết quả

  Ta bắn cháy 01 máy bay A-7.

  * Ý nghĩa

  – Trận đánh thứ hai bắn rơi máy bay phản lực Mỹ của một đại đội nữ dân quân tập trung; khẳng định trình độ, năng lực chỉ huy hiệp đồng chiến đấu cao của đại đội nữ dân quân ở một tỉnh đồng bằng ven biển.

  – Khẳng định lực lượng lượng dân quân, tự vệ nếu được trang bị đầy đủ có thể chiến đấu ở hình thức chiến thuật cao hơn.

  – Cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT các địa phương săn tìm, tiêu diệt máy địch.

  6. Trận chiến đấu phòng không (ngày 01/10/1966) của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và đại đội dân quân xã Lam Hạ, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

  * Tình hình chung

  – Năm 1966, đế quốc Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ra miền Bắc, nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế – quốc phòng, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta. Là địa bàn có vị trí chiến lược, tỉnh Hà Nam trở thành mục tiêu đánh phá trọng điểm.

  – Xã Lam Hạ thuộc thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý), tỉnh Hà Nam, có Quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam chạy qua; có 2 cầu phao dùng cho xe quân sự vượt sông Châu Giang nếu cầu Phủ Lý bị địch đánh phá chưa kịp khắc phục. Vì vậy, đây là điểm đánh phá ác liệt nhất của không quân Mỹ.

  – Từ đầu năm 1965 đến cuối năm 1966, Quân khu 3 đã khảo sát, bố trí trên địa bàn xã 3 trận địa pháo phòng không nhằm phối hợp với trận địa pháo phòng không xã Phù Vân tạo thành thế gọng kìm, đánh trả có hiệu quả các đợt đánh phá của máy bay địch vào các vị trí chiến lược ở thị xã Hà Nam, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, phục vụ công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam. Để phối hợp chiến đấu, ngày 05/8/1965, Đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ được thành lập, trong đó Trung đội nữ gồm 24 đồng chí.

  * Diễn biến

  – Sáng ngày 01/10/1966, đế quốc Mỹ liên tục đánh phá nhiều đợt vào địa bàn xã Lam Hạ và một số khu vực thuộc thị xã Hà Nam:

  + Đợt 1: 12 máy bay Mỹ đánh phá Cầu Phủ Lý, trụ sở Uỷ ban hành chính thị xã, các trận địa pháo phòng không Lam Hạ… Ta đồng loạt nhả đạn tạo thành lưới lửa dày đặc, khiến máy bay Mỹ phải quay đầu tháo chạy.

  + Đợt 2: 10 máy bay địch trút bom, rốc két xuống Lam Hạ và cầu Phủ Lý. Ta bắn cháy 01 máy bay, những chiếc còn lại tháo chạy.

  + Đợt 3: 08 máy bay Mỹ bắn phá Lam Hạ.

  + Đợt 4: 18 máy bay Mỹ bắn phá và Phủ Lý. Ta bắn cháy 01 chiếc, những chiếc còn lại tháo chạy.

  Như vậy, ngày 01/10/1966, không quân Mỹ đã xuất kích gần 50 lần chiếc máy bay, thả 440 quả bom, đánh phá hết sức ác liệt trên khu vực dài 10km, rộng 7km của thị xã Hà Nam và xung quanh. Quân và dân Phủ Lý, nhất là xã Lam Hạ đã kiên cường đánh trả, buộc địch phải rút chạy.

  * Kết quả

  Qua các đợt chiến đấu, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và chiến sĩ Đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ đã bắn rơi 02 máy bay A4, bắt sống 2 giặc lái, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao.

  * Ý nghĩa

  – Trận chiến đấu thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng dâng hiến trọn đời của cán bộ, chiến sĩ, nhất là 10 cô gái thuộc Đại đội dân quân Lam Hạ cho độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

  – Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và dân quân Lam Hạ là biểu tượng cao đẹp về đức hy sinh và lòng dũng cảm, tình đoàn kết quân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  – Cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân miền Bắc nói chung, quân và dân tỉnh Hà Nam.

  7. Trận tập kích (ngày 18/10/1953) của Trung đoàn 46/Liên khu 3 và LLVT tỉnh Nam Định tại Văn Lý và Xương Điền.

  Trận tập kích của Trung đoàn bộ binh 46 (thiếu 1 tiểu đoàn) bộ đội chủ lực Liên khu 3 và LLVT tỉnh Nam Định (Tiểu đoàn 66 tỉnh, 02 trung đội huyện Hải Hậu, 02 trung đội huyện Nghĩa Hưng, 200 du kích) đánh 2 tiểu đoàn 703 và 707 (khoảng 800 quân) thuộc Trung đoàn 2 của Pháp đóng ở 2 làng Văn Lý và Xương Điền (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

  * Tình hình chung

  – Cuối 1953, thực dân Pháp tổ chức cuộc hành quân Hải Âu vào Tây Nam tỉnh Ninh Bình nhằm tiêu diệt một bộ phận lớn Đại đoàn 320 và ngăn chặn Đại đoàn 304 xâm nhập đồng bằng Bắc Bộ.

  – Để phối hợp với chiến trường Tây Nam tỉnh Ninh Bình, LLVT Nam Định đẩy mạnh các hoạt động chính trị, binh, địch vận, đồng thời đánh mạnh vào lực lượng khinh quân (lực lượng bộ binh được trang bị nhẹ) và các đồn bốt vùng vành đai duyên hải và sông Đáy.

  – Nhằm tiêu diệt lực lượng khinh quân ngụy mới được xây dựng (Tiểu đoàn 701, 703, 707), Khu ủy Liên khu 3 điều động Trung đoàn 66 về Hải Hậu phối hợp với LLVT tỉnh Nam Định.

  * Diễn biến

  Dựa vào luỹ tre, hào giao thông xung quanh làng làm vị trí trú quân, 21 giờ 30 phút bộ đội ta bí mật tiếp cận từ nhiều hướng, mũi, bất ngờ đột kích thọc sâu, nhanh chóng hình thành thế bao vây chia cắt đánh chiếm mục tiêu.

  * Kết quả

  Sau 2 giờ tiến công kết hợp với địch vận, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 664 tên địch (bắt 564), thu 333 súng các loại.

  * Ý nghĩa:

  – Phối hợp có hiệu quả với chiến dịch Tây Nam tỉnh Ninh Bình, giải phóng cơ sở làm muối lớn nhất Bắc Bộ, tạo thế trận liên hoàn cho bộ đội địa phương và dân quân du kích hoạt động.

  – Góp phần đánh bại một bước chính sách bình định của địch ở đồng bằng Bắc Bộ; thành lập được các tổ chức quần chúng ở nhiều vùng trắng cơ sở cách mạng.

  8. Trận chiến đấu bắn rơi máy bay chở biệt kích xâm nhập miền Bắc tại Ninh Bình (ngày 02/7/1961) của Tiểu đoàn 24/Quân khu Hữu Ngạn

  * Tình hình chung

  – Năm 1961, cùng với tiến hành “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, đế quốc Mỹ tung gián điệp, biệt kích đẩy mạnh hoạt động, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với cách mạng miền Nam.

  – Giữa năm 1961, sau khi ta và Lào giải phóng một số vị trí ở biên giới, một bộ phận quân phỉ chạy trốn vào vùng rừng núi Thanh Hóa hoạt động.

  – Tháng 7/1961, Mỹ và tay sai liên tục cho máy bay trinh sát ban đêm ở một số huyện, đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa (Quân khu Hữu Ngạn), thả truyền đơn kích động bọn phản cách mạng hoạt động, gây hoang mang trong nhân dân.

  * Diễn biến

  – Sáng ngày 02/7/1961, lợi dụng đêm tối, địch cho máy bay đột nhập vào vùng trời tỉnh Ninh Bình thả biệt kích, gián điệp, thực hiện âm mưu lập căn cứ phản cách mạng.

  – 01 giờ 30 phút, bằng phương pháp ngắm trực tiếp, Tiểu đoàn súng máy phòng không 24 (Quân khu Hữu Ngạn) đã bắn rơi tại chỗ 01 máy bay C-47, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ nhóm biệt kích.

  * Kết quả

  – Bắn rơi 1 máy bay C-47

  – Diệt 7 tên biệt kích, bắt sống 3 tên (trong đó có tên Trung tá chỉ huy trung tâm biệt kích ngụy ở miền Nam).

  * Ý nghĩa

  – Trận đầu tiên bắn rơi máy bay chở biệt kích trên miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ.

  – Kinh nghiệm trận đánh được các lực lượng phòng không Việt Nam vận dụng đánh máy bay địch thả biệt kích trong những năm 1961- 1963.

  – Uy hiếp tinh thần của bọn phản động và quân Mỹ, ngụy.

  9. Trận chống càn (ngày 29 và 30/10/1948) của du kích xã Quyết Thắng (nay là xã Phú Lương), huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

  * Tình hình chung

  – Tháng 7/1948, Liên khu ủy 3 và Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thành lập Khu du kích Lạc Sơn. Được sự phối hợp giúp đỡ của các đội vũ trang chủ lực Liên khu, tỉnh, phong trào du kích được đẩy mạnh.

  – Trước sự lớn mạnh của LLVT Lạc Sơn, từ cuối 1948, quân Pháp mở nhiều cuộc càn quét vào đường 12 và các xã xung quanh nhằm tiêu diệt lực lượng du kích, truy bắt cơ quan đầu não của huyện.

  – Sau những thất bại liên tiếp, quân Pháp tập trung lực lượng tiến hành một cuộc càn quét lớn nhằm phá tan “vùng đề kháng” Quyết Thắng, lấy lại tinh thần cho quân Pháp, trấn an, củng cố bộ máy cai trị.

  – Lực lượng ta tham gia chống càn có 28 du kích, được tăng cường 7 bộ đội tỉnh, trang bị 25 súng và hàng trăm mìn, lựu đạn…

  * Diễn biến

  – 10 giờ ngày 29/10, địch đưa 01 trung đội vào do thám, bị ta phục kích diệt 01 sĩ quan chỉ huy và 02 lính.

  – Sáng 30/10, địch huy động 01 tiểu đoàn (thiếu), chia làm hai cánh tiến công vào xã Quyết Thắng, mục tiêu quan trọng nhất là thôn Yên Lương và thôn Phú Lẫm, nhằm tiêu diệt hoàn toàn LLVT và căn cứ kháng chiến của ta. Lực lượng ta tổ chức phục kích, tập kích, kết hợp nghi binh, dùng chông, mìn, bẫy đá, rượu độc… đánh thiệt hại nặng, buộc địch phải rút quân.

  * Kết quả

  Loại khỏi vòng chiến đấu gần 250 địch (khoảng 100 tên 03 ngày sau mới chết do ngộ độc rượu lá ngón).

  * Ý nghĩa

  – Gây tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào cách mạng trong toàn tỉnh Hòa Bình; thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật chiến tranh du kích Việt Nam.

  – Tác động mạnh mẽ đến tinh thần quân Pháp và tay sai trên địa bàn, góp phần làm thất bại âm mưu càn quét, lập “xứ Mường tự trị” của địch.

  – Sau thắng lợi, đội du kích Yên Lương và Phú Lẫm được Liên khu 3 trao Cờ luân lưu, Ủy ban kháng chiến tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

  Câu 3: LLVT Quân khu 3 đã có những đóng góp to lớn và được tặng những phần thưởng cao quý nào kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019?

  Để có được truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, LLVT Quân khu 3 đã có những đóng góp to lớn và được tặng những phần thưởng cao quý nào kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019?

  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Quân và dân Quân khu 3 góp phần quan trọng đánh bại chiến lược quân sự “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước và mọi âm mưu thủ đoạn của địch trên vùng châu thổ sông Hồng, nhất là âm mưu “Bình định vùng đồng bằng Bắc Bộ” làm hậu phương chiến lược và bàn đạp để xâm lược, chiếm đóng lâu dài đất nước ta. Quân và dân Quân khu 3 đã đánh trên 78.600 trận lớn, nhỏ loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 ngàn tên địch; phá huỷ và thu hơn 42.000 súng các loại; 5.625 xe tăng, xe cóc, xe vận tải; 25 xà lan và tàu vận tải; phá huỷ và bắn rơi 126 máy bay; đánh đổ 1.299 đầu tàu và toa xe lửa quân sự; phá huỷ 4 kho súng cùng hàng vạn tấn quân trang, quân dụng; đốt cháy và thu 2 triệu lít xăng; bao vây, tiêu diệt, bức rút, bức hàng hơn 250 đồn bốt …; góp phần kìm giữ và tiêu diệt một lực lượng lớn của địch trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, cùng với cả nước làm lên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, đánh dấu thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; đưa cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới – giai đoạn xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Trong cuộc chiến đấu đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, quân và dân Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân, Phòng không – Không quân tạo nên thế trận hiệp đồng vừa rộng khắp, vừa có trọng điểm, đánh địch nhiều tầng, mọi hướng, đạt hiệu suất chiến đấu cao, đã cùng các lực lượng trên địa bàn đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay Mỹ (trong tổng số 4.181 máy bay bị bắn rơi ở miền Bắc), trong đó có 10 máy bay B52; 2 máy bay F111, bắt sống nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; tiêu diệt nhiều toán biệt kích Mỹ nguỵ; rà phá và tháo ngỡ gần 69.000 quả bom, mìn, thuỷ lôi; phá tan chiến dịch phong toả đường biển vào cảng Hải Phòng; lần lượt đập tan các chiến dịch “Biển lửa”, “Mũi lao lửa”, “Rồng biển”… của địch. Đặc biệt, đã cùng quân và dân miền Bắc đánh đòn quyết định, làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 đầy oanh liệt, đánh thắng hoàn toàn 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời làm tròn trách nhiệm thiêng liêng, cao cả đối với miền Nam ruột thịt và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đã có 1,2 triệu thanh niên, hàng chục sư đoàn, trung đoàn, hàng trăm tiểu đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng ngàn cán bộ các ngành tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng chính quyền cách mạng ở miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Nuôi dưỡng hàng ngàn con em miền Nam tập kết, đào tạo trở thành những cán bộ, chiến sỹ phục vụ sự nghiệp cách mạng; nuôi dưỡng 30 vạn thương binh, bệnh binh ở các chiến trường về hậu phương, góp phần to lớn cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Sau chiến thắng 30/4/1975, quân và dân Quân khu 3 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặc biệt từ 1975 đến 1984 Quân và dân Quân khu 3 đã chi viện đắc lực về lực lượng, cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật cho các tuyến phòng thủ ở biên giới phía Bắc, Đông Bắc, biển và hải đảo của Tổ quốc. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức 40 trung đoàn tự vệ, dân quân với 37 vạn lượt người cùng các đơn vị chủ lực xây dựng các công trình quốc phòng; chi viện hàng ngàn tấn xi măng, sắt thép, hàng trăm ngàn ngày công… chi viện hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ trong đội hình hàng chục sư đoàn ra phía trước làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Trong những năm qua, quân và dân Quân khu không ngừng phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước.

  Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, toàn Quân khu có hơn 25 vạn liệt sĩ; hơn 15 vạn thương binh; trên 22 ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng (đến ngày 05/6/2020); LLVT Quân khu được tặng thưởng 02 Huân chương Sao vàng, 03 Huân chương Hồ Chí Minh và hàng ngàn Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng; 830 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 322 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Quân và dân Quân khu đã xây đắp nên và không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

  Câu 4: Theo đồng chí (ban) câu nói đó có ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa?

  Tạp chí Lịch sử Quân sự tháng 6/1992 đăng câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Quân khu 3, Quân khu đồng bằng án ngũ Thủ đô, dự vào Tây Bắc và Việt Bắc, nối liền đất Thanh, Nghệ miền Trung, lại nhìn ra biển cả, giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược. Thời bình đây là một trong những vùng đất căn bản để xây dựng và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Thời chiến đây là hậu phương quốc gia, đồng thời là một mặt trận chống quân xâm lược, nhiều tên làng, tên đất, tên sông đã trở thành tên gọi của những chiến công hiển hách”, theo đồng chí (ban) câu nói đó có ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa?

  1. Khái quát về địa bàn Quân khu 3

  – Về vị trí địa lý:

  Quân khu gồm 9 tỉnh, thành phố nằm ở vùng duyên hải Đông Bắc của Tổ quốc; là cửa ngõ phía Đông, Đông Nam, Đông Bắc và phía Tây Nam Hà Nội. Tại thời điểm tháng 4/2019, địa bàn Quân khu có dân số 12.644.081 người, với nhiều dân tộc chung sống. Quân khu 3 có 05 tỉnh, thành phố giáp biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình) và 01 tỉnh (Quảng Ninh) có chung biên giới đất liền với nước bạn Trung Quốc.

  – Về tiềm năng phát triển kinh tế:

  + Quân khu 3 là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển của cả nước; nơi có nhiều nhà máy lớn như: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình; Nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí; nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, Xi măng Hải Phòng, Hoàng Thạch, Chin-Fong, Bút Sơn; Sứ Hải Dương; Dệt may Nam Định; có vùng mỏ Quảng Ninh; có nhiều dự án kinh tế, khu công nghiệp lớn thu hút đầu tư của nước ngoài; trong đó, Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất ở phía Bắc và là một trong ba khu kinh tế của cả nước.

  + Có nhiều danh lam thắng cảnh như: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); đảo Cát Bà (Hải Phòng); Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, rừng Cúc Phương (Ninh Bình); là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng như: Chùa Dư Hàng (Hải Phòng); Chùa Keo (Thái Bình); Tháp Phổ Minh, Đền Trần (Nam Định); Nhà thờ Đá, Chùa Bái Đính (Ninh Bình)… Nơi có nhiều lễ hội văn hoá độc đáo như: Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Hát đúm – Thuỷ Nguyên, Chọi Trâu – Đồ Sơn (Hải Phòng); Lễ hội Phủ Dầy, Lễ hội khai ấn – Đền Trần (Nam Định)…

  + Trung tâm sản xuất lúa gạo của miền Bắc với những cánh đồng 5 tấn trong thời kỳ đánh Mỹ như: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên; hiện nay vẫn là những tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp.

  + Với hệ thống giao thông thủy, bộ, hàng không vừa đưa vào sử dụng như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; đồng thời, khi hoàn thành, dự án đường ven biển từ Cồn Thoi (Ninh Bình) qua tỉnh Nam Định, Thái Bình, thành phố Hải Phòng đến Cảng Núi Đỏ (Quảng Ninh) sẽ tạo thuận lợi lớn trong việc kết nối giữa các vùng, miền cho phát triển.

  – Về văn hóa:

  + Quân khu 3, cái nôi của nền văn minh Sông Hồng, với nhiều tầng văn hóa khác nhau: Văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn, Đồng Đậu, Gò Mun… Nơi sinh ra những nhà văn hoá, khoa học lỗi lạc như: Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn Thị Điểm, Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông), Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm…; quê hương của nhiều nhà hoạt động chính trị nổi tiếng: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Cảnh…

  – Về truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng:

  + Nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam như: Nhà Đinh, nhà tiền Lê, nhà hậu Lý (Ninh Bình), nhà Trần (Thái Bình), đặc biệt phải kể đến hai triều đại phát triển rực rỡ nhất là nhà Lý và Nhà Trần; nơi có truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường chống lại các triều đại phong kiến phương Bắc với những chiến công còn vang vọng muôn đời: Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng, Lục đầu Giang…

  + Cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng. Từ khi có Đảng, đã ra đời các đội “Tự vệ đỏ”, “Tự vệ công nhân” ở Hải Phòng, Nam Định; các căn cứ kháng chiến: Bãi Sậy (Hưng Yên), Kim Sơn (Hải Phòng), chiến khu Quang Trung (Ninh Bình, Hoà Bình, Thanh Hoá), chiến khu Trần Hưng Đạo (Đông Triều – Quảng Ninh và Chí Linh – Hải Dương).

  + Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, địa bàn Quân khu 3 là nơi diễn ra nhiều chiến dịch tiêu biểu như: Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947; Lê Lợi cuối năm 1949; Biên Giới năm 1950; Hà – Nam – Ninh năm 1951; Hoà Bình, Tây Bắc và Thượng Lào năm 1952; Đông Xuân 1953 – 1954, góp phần quan trọng vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954.

  + Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân Quân khu 3 vừa sản xuất giỏi, vừa phối hợp với các lực lượng trên địa bàn anh dũng chiến đấu, bảo vệ miền Bắc và là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường; Bến K15 – Đồ Sơn được coi là km số 0, là điểm khởi đầu của Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, nơi xuất phát của những con tàu không số đưa cán bộ, vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm từ miền Bắc chi viện cho miền Nam đánh Mỹ… góp phần quan trọng cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Vùng đất Quân khu 3 là nơi sinh ra những người con ưu tú, có mặt vào những thời khắc lịch sử của dân tộc, như:

  + Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật (sau được thăng quân hàm Đại tá, đã nghỉ hưu và từ trần, quê ở Xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) – người bắt sống tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ chiều ngày 07/5/1954, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ.

  + Đại đội trưởng Bùi Quang Thận (sau được thăng quân hàm Đại tá, đã nghỉ hưu, quê ở xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) – người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

  + Phi công Phạm Tuân (sau được thăng quân hàm Trung tướng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và Anh hùng Liên Xô, đã nghỉ hưu, quê ở xã Quốc Tuấn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) -người Việt Nam đầu tiên, duy nhất (đến thời điểm hiện nay) bay vào vũ trụ.

  Sau năm 1975, quân và dân Quân khu 3 tiếp tục chi viện đắc lực cho mặt trận biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế; đồng thời tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu, nhất là khu vực Quảng Ninh, chủ động chiến đấu ngay từ trận đầu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng trời, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

  2. Ý nghĩa của câu nói đó đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa?

  Câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự khẳng định chắc chắn: Địa bàn Quân khu 3 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; nhất là trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh:

  Quân khu 3 là địa bàn chiến lược rất quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao; cửa ngõ giao lưu giữa Quân khu với Thủ đô Hà Nội và nhiều vùng trọng yếu khác trong nước và quốc tế. Trải qua các thời kỳ lịch sử, kẻ thù ngoại bang, luôn coi đây là địa bàn chiến lược quan trọng, là mục tiêu và hướng tiến công chủ yếu tạo điều kiện để phát triển lực lượng, làm bàn đạp tiến hành chiến tranh xâm lược trên phạm vi miền Bắc và cả nước, cũng là nơi chúng co cụm, rút lui cuối cùng.

  Ngày nay, Quân khu 3 càng khẳng định tầm quan trọng trong thế trận chiến tranh nhân dân, luôn là địa bàn trọng yếu trong khu vực phòng thủ phía Đông, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Nam Thủ đô Hà Nội; là khu kinh tế năng động của cả nước.

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, đối thoại, hợp tác cùng phát triển giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế. Với tầm quan trọng về chiến lược, những tiềm năng, lợi thế phát triển, địa bàn Quân khu sẽ là trung tâm triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội của miền Bắc, nhất là khi Khu kinh tế Vân Đồn đi vào hoạt động.

  Để phát huy tốt vai trò, vị trí và những lợi thế của địa bàn Quân khu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, cần nhận thức sâu sắc những vấn đề sau:

  Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí địa lý, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Quân khu đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững vai trò vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương – vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến. Qua đó, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi người dân trong xây dựng tỉnh, thành phố nói riêng, địa bàn Quân khu nói chung.

  Hai là: Tận dụng triệt để, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung xây dựng các địa phương theo hướng ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, có đời sống văn hóa, xã hội phát triển, làm cơ sở xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh toàn diện.

  Ba là: Xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở các vùng chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, biên giới, địa bàn xung yếu; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu.

  Bốn là: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

  Năm là: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương và hoạt động ngoại giao nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Trung Quốc; đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

  Sáu là: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá ta, nhất là chia rẽ mối quan hệ Việt – Trung; chủ động ngăn chặn các hoạt động xâm canh, xâm cư, gian lận thương mại, buôn lậu, buôn người, hàng giả qua biên giới, truyền đạo trái phép…

  Câu 5: Đồng chí (bạn) hãy viết một đoạn văn, bài thơ về con người và vùng đất Quân khu 3, hoặc kỷ niệm sâu sắc của mình trong đời quân ngũ? (không quá 1000 từ).

  Con người và vùng đất Quân khu 3

  Quân khu máu lửa hào hùng

  Làm sao quên được những ngày đầu tiên

  Hai năm tháng một sắc lệnh được ký

  Quân khu ra đời

  Nhớ khi giặc đến giặc lùng

  Khu ba anh dũng kiên cường làm sao?

  Sông Hồng đọ sức quyết liệt cùng ta

  Đắp luỹ, đào hào, xây dựng làng chiến đấu

  Mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng

  Đã chiến đấu ngay trong lòng địch

  Không chỉ chiến đấu anh hùng

  Mà còn chăm chỉ cần cù tiến lên

  Kinh tế phát triển không ngừng

  Những phần thưởng cao quý đáng tự hào

  Những trang chói sáng ngời cách mạng Việt Nam.

  Bài viết về con người và vùng đất Quân khu 3:

  Quân khu 3 là mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần tự lực, tự cường, chiến đấu anh dũng, đóng góp sức người, sức của cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

  Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, nhân dân lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đánh hơn 78. 600 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 nghìn tên địch, phá hủy và thu hơn 42.000 vũ khí các loại, hành trăm ngàn phương tiện chiến tranh.

  Trong cuộc chiến đấu đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với quân chủng Hải quân, Phòng không – Không quân tạo nên thế trận hiệp đồng rộng khắp, vừa có trọng điểm, đánh địch nhiều tầng, mọi hướng đạt hiệu xuất chiến đấu cao, đã cùng các lực lượng trên địa bàn đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay Mỹ ( trong tổng số 4.181 máy bay bị bắn rơi ở miền Bắc), trong đó có 10 máy bay B52; 2 máy bay F111, bắt sồng nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; tiêu diệt nhiều toán biệt kích Mỹ ngụy; rà phá, tháo gỡ gần 69.000 quả bom, mìn, thủy lôi; phá tan chiến dịch phong tỏa đường biển vào cảng Hải Phòng; lần lượt đập tan chiến dịch “Biển lửa”, ” Mũi lao lửa”, ” Rồng biển” của địch. Đặc biệt, đã cùng với quân, dân miền Bắc đánh đòn quyết định làm nên một ” Điện Biên phủ trên không” tháng 12/1972 đầy oanh liệt, đánh thắng hoàn toàn hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời làm tròn trách nhiệm thiêng liêng, cao cả đối với miền Nam ruột thịt và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đã có 1,2 triệu thanh niên, hàng chục sư đoàn, trung đoàn, hàng trăm tiểu đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng trăm ngàn cán bộ các ngành tham gia nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Nuôi dưỡng hàng ngàn con em miền Nam tập kết, đào tạo trở thành những cán bộ, chiến sĩ phục sự nghiệp cách mạng; nuôi dưỡng 30 vạn thương binh, bệnh binh ở các chiến trường về hậu phương, góp phần to lớn cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đi lên xây dựng CNXH.

  Sau chiến thắng 30/4/1975, quân và dân Quân khu 3 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặc biệt từ năm 1975 đến năm 1984, quân và dân Quân khu 3 đã chi viện đắc lực về lực lượng, cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật cho các tuyến phòng thủ ở biên giới phía Bắc, Đông Bắc, biển và hải đảo của Tổ quốc. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức 40 trung đoàn tự vệ, dân quân với 37 vạn lượt người cùng các đơn vị chủ lực xây dựng các công trình quốc phòng; chi viện hàng nghìn tấn xi măng, sắt thép, hàng trăm ngàn ngày công… chi viện hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ trong đội hình hàng chục sư đoàn ra phía trước làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Trong những năm qua, quân và dân Quân khu không ngừng phát huy truyền thống, hoàn thành xất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước.

  Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn Quân khu đã có 217.161 liệt sĩ; 97.618 thương binh, quân và dân Quân khu đã xây đắp nên và không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang ” Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

  Từ năm 2000 đến nay đã có 08 đơn vị thuộc LLVT Quân khu được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cụ thể là:

  *Anh hùng LLVT nhân dân: Bệnh viện 5, Cục Hậu cần; Xưởng 10 Công binh, Bộ Tham mưu; Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 43, f395; Tiểu đoàn 25,Lữ đoàn 513; LLVT huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, LLVT thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

  Câu 6: Theo đồng chí (bạn) cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 – 75 năm đồng hành cùng dân tộc” có bao nhiêu người tham gia?

  Theo số liệu năm 2022, Quân khu 3 75 năm đồng hành cùng dân tộc đã nhận được hơn 1,4 triệu bài dự thi. Đa số các bài thi có chất lượng tốt, rất nhiều bài đầu tư công phu về thời gian, công sức, trí tuệ, kinh phí, thể hiện tình cảm, trách nhiệm cao về cuộc thi và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Do vậy, năm 2022 cuộc thi quân khu 3 75 năm đồng hành cùng dân tộc cũng sẽ có khoảng 1,4 triệu – 1.5 triệu người tham gia.

  Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hơn 1,4 Triệu Bài Thi Tìm Hiểu Về Quân Đội Ở Quân Khu 3
 • Đáp Án Tìm Hiểu Pháp Luật Trẻ Em Và Kỹ Năng Phòng Tránh Xâm Hại Trẻ Em An Giang
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Hiểu Pháp Luật Bình Đẳng Giới Trực Tuyến” Năm 2022
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới
 • Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Obagi Vitamin C Serum
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ 2008
 • Đề Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Hội Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Cấp Tiểu Học
 • Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông
 • Đề Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 4
 • Đáp án cuộc thi an toàn giao thông 2022

  Đáp án cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022

  Chúc các thầy cô và các bạn học sinh thi tốt, đạt kết quả cao.

  CUỘC THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG

  “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

  Dành cho học sinh

  Năm học 2022-2021

  (Bài thi gồm 02 phần: Trắc nghiệm và Tự luận)

  Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

  Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….

  Lớp:…………………………………………………………………………………………………………….

  Trường:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ nhà trường:………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại di động:………………………………………………………………………………………

  Email:………………………………………………………………………………………………………….

  PHẦN 1: 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  (Khoanh tròn vào 01 phương án trả lời đúng nhất)

  a) Tình trạng cơ thể

  b) Kỹ năng điều khiển phương tiện

  c) Ý thức đạo đức của người tham gia giao thông

  d) Tất cả các yếu tố trên

  2. Em hãy cho biết các bước đi xe đạp qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau không có tín hiệu đèn giao thông?

  a) Đưa ra tín hiệu báo hướng rẽ nếu chuyển hướng – Giảm tốc độ – Khi thấy không có xe nào đang đến gần mới đi qua nhưng vẫn chú ý quan sát an toàn.

  b) Giảm tốc độ và chú ý quan sát an toàn ở mọi phía – Đưa ra tín hiệu báo hướng rẽ nếu chuyển hướng – Khi thấy không có xe nào đang đến gần mới đi qua nhưng vẫn chú ý quan sát an toàn.

  c) Đưa ra tín hiệu báo hướng rẽ nếu chuyển hướng – Khi thấy không có xe nào đang đến gần mới đi qua nhưng vẫn chú ý quan sát an toàn

  d) Đi qua đường bình thường.

  3. Chúng ta thường gặp những yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn nào khi tham gia giao thông?

  a) Khuất tầm nhìn bởi các vật cố định.

  b) Khuất tầm nhìn bởi các vật di động.

  c) Hành động bất ngờ của các đối tượng tham gia giao thông khác.

  d) Cả ba phương án trên

  4. Theo Luật giao thông đường bộ thì hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm những hạng mục nào sau đây?

  a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

  b) Tín hiệu đèn giao thông.

  c) Biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

  d) Tất cả các phương án trên.

  5. Người điểu khiển xe đạp được chở bao nhiêu người khi tham gia giao thông?

  a) Chỉ được chở một người.

  b) Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 07 tuổi thì được chở tối đa hai người.

  c) Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi hoặc chở người bệnh đi cấp cứu thì được chở tối đa hai người.

  d) Chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em.

  a) Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ được đi dưới lòng đường.

  b) Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

  c) Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

  d) Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

  7. Người ngồi trên xe đạp được thực hiện các hành vi nào sau đây?

  a) Mang, vác vật cồng kềnh

  b) Sử dụng ô

  c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác

  d) Không hành vi nào

  8. Người đi bộ sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với hành vi vi phạm nào sau đây?

  a) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

  b) Vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn

  c) Đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

  d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.

  9. Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

  10. Khi gặp biển nào xe đạp không được đi vào?

  PHẦN 2: CHIA SẺ KINH NGHIỆM (500 từ)

  1/ Giả sử trường em có Câu lạc bộ an toàn giao thông và em là Chủ tịch Câu lạc bộ. Với tư cách chủ tịch Câu lạc bộ, em có sáng kiến gì/kế hoạch hành động gì để thu hút các bạn tham gia vào câu lạc bộ, đồng thời góp phần giúp các bạn trong trường tham giao thông an toàn?

  – Tuyên truyền lợi ích về lợi ích của câu lạc bộ mình cho bạn bè biết: Đây là câu lạc bộ bổ ích, cung cấp nhiều kiến thức về an toàn giao thông để các bạn tham gia giao thông một cách đúng luật và an toàn nhất.

  – Cho các bạn biết về tình hình giao thông hiện nay: hằng năm tai nạn giao thông đã cướp đi hàng ngàn sinh mệnh của con người.

  Vậy nên tai nạn giao thông trở thành một vấn nạn đáng báo động với toàn thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Và một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là sự hạn chế về hiểu biết và ý thức của người dân trong đó thanh niên là đối tượng tham gia giao thông đông nhất.

  Vì vậy mỗi cá nhân cần tự tìm hiểu và trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết nhất về Luật giao thông đường bộ và An toàn giao thông đường bộ. Với các bạn học sinh hiện còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn sẽ không có đủ thời gian và điều kiện để đến các lớp học luật an toàn giao thông được nên câu lạc bộ an toàn giao thông sinh hoạt ngay tại trường học chính là câu lạc bộ vô cùng phù hợp với các bạn.

  Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội thông tin

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghệ An: 56 Cá Nhân Đạt Giải Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông
 • Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3
 • Kết Quả Cuộc Thi “giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai”
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu “an Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Cấp Thcs
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu “an Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ”
 • Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Về Công Tác Cải Cách Hành Chính” Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội
 • CHUYÊN MỤC

  Lịch công tác

  Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

  Chính sách ưu đãi

  Quy hoạch phát triển

  Tin về CCHC

  Hỏi đáp về CCHC

  Điều tra xã hội học

  ĐT, BD CBCCVC cấp tỉnh huyện

  ĐT, BDCBCC cấp xã

  Đào tạo trình độ cao

  Tuyển dụng, nâng ngạch

  Đào tạo, bồi dưỡng

  Đề bạt, bổ nhiệm

  Điều động, luân chuyển

  Khen thưởng, kỷ luật

  BMCQ địa phương

  Địa giới HC

  Quản lý CBCC cấp xã

  Hành chính

  Sự nghiệp

  Cơ quan hành chính

  Đơn vị sự nghiệp

  Hội, Quỹ

  Các Tổ chức tư vấn

  Biên chế

  CT, KH thanh tra

  Tiếp nhận, giải quyết đơn thư

  Cải cách hành chính

  Công chức, Viên chức

  Xây dựng chính quyền

  Tổ chức biên chế

  Công tác Thanh niên

  Công tác Thanh tra

  Công tác Văn phòng

  Cải cách hành chính

  Công chức, viên chức

  Công tác Thanh tra

  Công tác Văn phòng

  Thi đua – khen thưởng

  Tôn giáo

  Văn thư – lưu trữ

  Xây dựng chính quyền

  Tổ chức biên chế

  Cải cách hành chính

  Công chức, viên chức

  Xây dựng chính quyền

  Tổ chức biên chế

  Công tác Thanh tra

  Công tác Văn phòng

  Thi đua khen thưởng

  Tôn giáo

  Văn thư – lưu trữ

  Văn bản pháp quy

  Văn bản chỉ đạo, điều hành

  Văn bản Trung ương

  Văn bản cấp tỉnh

  Cải cách hành chính

  Công chức, viên chức

  Xây dựng chính quyền

  Tổ chức biên chế

  Công tác Thanh tra

  Công tác Văn phòng

  Tin tức hoạt động

  Văn bản – tài liệu

  Tin tức hoạt động

  Văn bản – tài liệu

  Hỏi đáp về Luật Lưu trữ

  Tin tức hoạt động

  Văn bản – tài liệu

  Dự án chuẩn bị đầu tư

  Dự án đang triển khai

  Dự án đã hoàn tất

  Dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh

  Kế hoạch dự án

  Báo cáo định kỳ

  Báo cáo kinh tế xã hội của tỉnh

  Hỏi đáp trực tuyến

  Tin tức hoạt động

  Văn bản – tài liệu

  Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL

  Lấy ý kiến việc thực hiện VBQPPL

  Chỉ đạo, điều hành

  Quy hoạch, chiến lược dài hạn

  Công khai ngân sách

  Tin tức chuyên môn

  Văn bản cấp trên

  Văn bản đã ban hành

  Công tác tôn giáo

  Thi đua – Khen thưởng

  Văn thư – Lưu trữ

  Tiếp cận thông tin

  Dự án, hạng mục đầu tư

  Thống kê, báo cáo

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phổ biến giáo dục pháp luật

  Lấy ý kiến đối với việc thực hiện các VBQPPL do Sở Nội vụ tham mưu

  Hỏi đáp trực tuyến

  Phản ánh kiến nghị

  Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022

  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 275-KH/TĐTN-BPT ngày 18/8/2020 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2022.

         1. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).

         2. Hình thức tham gia: Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:

         – Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.

         – Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

         3. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020

         4. Địa điểm nhận bài thi: Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

  là đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký).Thi viết, người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn:

  http://tinhdoan.gialai.org.vn/tin-tuc-su-kien/TTH/Cong-bo-cau-hoi-cuoc-thi-viet-Tim-hieu-ve-cong-tac

  – Bài dự thi được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 (trường hợp viết tay thì chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ); đánh số trang theo thứ tự.- Trang bìa dự thi phải ghi rõ họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.Từ 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020Ban Phong trào Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (SĐT: 0967.582.285)./.

  Lượt xem: 1124

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Huyện Triệu Phong Năm 2022
 • Tổng Kết Cuộc Thi “Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Tỉnh Bắc Giang Năm 2022” Trên Địa Bàn Huyện Việt Yên
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh (2021) ▶️ Wiki 1 Phút ◀️
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 8 Tiết 44: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Gợi Ý Chọn Sách Đầu Tư Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu 1010 Năm Thăng Long

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm
 • Soạn Bài : Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Tự Sự
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Tự Sự (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự
 • Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

  Cuộc thi Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long

  1. Thể lệ dự thi Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

  Đối tượng dự thi là các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Về hình thức, người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website cuộc thi từ ngày 25-8-2020. Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu đảm bảo các thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

  Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, nơi học tập hoặc địa chỉ lưu trú, số điện thoại. Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 5 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xóa bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra.

  Nội dung thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long – Hà Nội. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút.

  Hết thời gian quy định phần mềm tự động nộp bài. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

  Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất ý tưởng, các giải pháp trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

  Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải tập thể: Trao cho các đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và chất lượng tốt. Cơ cấu gồm: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 15 Giải Khuyến khích. Giải cá nhân: Là các bài thi có điểm số cao từ trên xuống.

  Cơ cấu gồm: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 10 Giải Khuyến khích. Trong trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ tính điểm ưu tiên theo thứ tự: Thời gian thi trắc nghiệm, thời gian thi tự luận, điểm phần thi tự luận.

  2. Đáp án Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long

  Lưu ý: Cuộc thi 1010 năm Thăng Long sẽ chính thức bắt đầu từ 1/9/2020.

  Video Đáp án Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long

  Câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long: Câu hỏi 1 (3 điểm)

  Sau khi lên ngôi mở đầu triều đại nhà Lý, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Bạn cho biết, tên gọi Thăng Long xuất hiện vào năm nào?

  Câu hỏi 2 (3 điểm)

  Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long do những lợi thế nhiều mặt cho sự phát triển đất nước của vùng đất này. Trong “Chiếu dời đô”, vua Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?

  • Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương
  • Được thế rồng cuộn hổ ngồi.
  • Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh
  • Cả 3 đáp án trên.

  Câu hỏi 3 (3 điểm)

  Năm 2010, khu di tích Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu nào?

  • Có tầng văn hóa khảo cổ học dầy và rộng nhất.
  • Là trung tâm chính trị, văn hóa, trung tâm quyền lực quốc gia trong suốt thời kỳ dài.
  • Cả 3 đáp án trên.

  Câu hỏi 4 (3 điểm)

  Bốn di tích của kinh thành Thăng Long là nơi thờ bốn vị thần trấn giữ 4 phương của kinh thành, còn được gọi là “Thăng Long tứ trấn” gồm những di tích nào?

  • Đền Đồng Cổ, Đền Đồng Nhân, Đền Kim Ngưu, Đền Vệ Quốc.
  • Đền Ngọc Sơn, Đền Ngọc Liên, Đền Phù Ủng, Đền Yên Thành.
  • Quán Trấn Vũ (nay là Đền Quán Thánh) , Đền-Đình Kim Liên, Đền Bạch Mã, Đền Voi Phục

  Câu hỏi 6 (3 điểm)

  Hồ Tây là một danh thắng của Thủ đô, là dấu tích của đoạn sông Hồng chuyển dòng. Hồ Tây trước đây có nhiều tên gọi khác nhau, trong đó có những tên gọi nào?

  • Hồ Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Hồ Dâm Đàm.
  • Tây Hồ, Hồ Lãng Bạc, Đoái Hồ (Đoài Hồ).
  • Cả 2 đáp án trên

  Câu hỏi 7 (3 điểm)

  Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Bạn cho biết ông là ai?

  Câu hỏi 8 (3 điểm)

  Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào ?

  Câu hỏi 9 (3 điểm)

  Có hai vị Tổng đốc Hà Nội đã quên mình chiến đấu khi quân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ 1 (năm 1873) và lần thứ 2 (năm 1882). Sự hy sinh của hai ông tượng trưng cho tinh thần chống thực dân Pháp của người Hà Nội. Hai vị Tổng đốc đó là ai?

  • Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu
  • Đặng Văn Hòa và Nguyễn Đăng Giai.
  • Phan Đình Phùng và Phan Thanh Giản

  Câu hỏi 10 (3 điểm)

  Nhà hát lớn Hà Nội là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc Pháp thời thuộc địa. Nhà hát lớn Hà Nội được khánh thành vào năm nào?

  Câu hỏi 11 (3 điểm)

  Ngày 17-3-1930, tại số nhà 42, phố Hàng Thiếc, Hà Nội đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, đó là sự kiện gì?

  • Thành lập Thành ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố
  • Thành lập Ban chấp hành chính thức của Đảng bộ Hà Nội.
  • Thành lập Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hà Nội.

  Câu hỏi 12 (3 điểm)

  Có một địa chỉ ở Hà Nội sẽ mãi đi vào lịch sử dân tộc. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là địa chỉ nào?

  Câu hỏi 13 (3 điểm)

  Sau chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972, Hà Nội được ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Bạn hãy cho biết, trận “Điện Biên Phủ trên không” của quân dân Hà Nội diễn ra trong khoảng thời gian nào?

  • Từ đêm ngày 18-12 đến đêm 29 rạng sáng ngày 30-12-1972.
  • Từ chiều ngày 18-12 đến đêm 29 rạng sáng ngày 30-12-1972.
  • Từ sáng ngày 19-12 đến rạng sáng ngày 31-12-1972.

  Câu hỏi 14 (3 điểm)

  Thành phố Hà Nội trở thành thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?

  Câu hỏi 15 (3 điểm)

  Một làng cổ nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, còn được gọi là “Làng hai Vua” – quê hương của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và Ngô Vương Quyền, được nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2006 có tên là gì?

  Câu hỏi 16 (3 điểm)

  Bạn cho biết Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào dịp nào?

  • Kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội.
  • Kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô.
  • Kỷ niệm 995 năm Thăng Long – Hà Nội.

  Câu hỏi 17 (3 điểm)

  Ngày 16-7-1999, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố vì hòa bình” vì có nhiều dự án khả thi hướng tới các tiêu chí mà UNESCO đặt ra. Đó là tiêu chí về những lĩnh vực nào?

  • Bình đẳng trong cộng đồng
  • Xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống.
  • Thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.
  • Cả 3 đáp án trên.

  Câu hỏi 18 (3 điểm)

  Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ra đời với mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Hà Nội được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực gì?

  3. Câu hỏi tự luận: Tìm hiểu 1010 Thăng Long

  Câu 1. Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2022 – 2022” đề ra nhiệm vụ “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Là công dân Thủ đô, bạn cần phải làm gì?

  Gợi ý:

  Quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

  Tăng cường kêu gọi xã hội hóa các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao quần chúng; xã hội hóa lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ miễn phí cho người dân luyện tập tại các điểm công cộng: vườn hoa, công viên, các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư.

  Đề xuất các giải pháp: Khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn trong gia đình truyền thống của Thăng Long – Hà Nội phù hợp với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; phê phán, khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử, thái độ vô trách nhiệm đối với cộng đồng của một bộ phận cư dân Hà Nội.

  Thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội; quy tắc ứng xử trong bệnh viện, trường học của Thành phố, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

  Câu 2. Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, mỗi cá nhân phải làm gì để góp phần tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế?

  Gợi ý:

  Để kế thừa và phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng” các bạn có thể:

  Đăng những tranh, ảnh đã sưu tầm được.

  Tuyên truyền bằng những bài viết hay về những dị tích, lịch sử được lưu truyền từ đời này sang đời khác, cột mốc lịch sử về văn hiến.

  Một buổi tuyên truyền về vấn đề đó và cột mốc của Văn Hiến Ngàn Năm.

  Có thể dịch các tài liệu về thủ đô Hà Nội sang tiếng Anh để văn hóa Thủ đô có thể tiếp cận với đông đảo bạn bè quốc tế.

  Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng” mỗi cá nhân cần làm gì? – Mẫu số 1

  Trong dòng chảy ngàn năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, 1010 năm Thăng Long là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới cho Thủ đô và đất nước. Lịch sử vinh quang là hành trang để Hà Nội viết tiếp những trang sử mới.

  Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã trải qua và chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử, nhưng Thăng Long – Hà Nội vẫn luôn là “chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước”. Thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, Hà Nội vẫn luôn kiên cường tranh đấu, lập nên những chiến công hiển hách; bền bỉ lao động, sáng tạo, góp sức xây dựng nên vóc hình Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

  Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, mỗi cá nhân cần phải làm những điều sau để góp phần tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Cụ thể:

  Nhân dân toàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” . Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, kết hợp với sáng tạo, xây dựng và hoàn thiện những giá trị văn hóa mới. Góp phần quảng bá du lịch cũng như ghi dấu ấn đẹp văn hóa trong mắt du khách quốc tế khi đến thăm Hà Nội.

  Mỗi người dân luôn trau dồi lòng yêu nước, ghi nhớ và phát huy các truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thể hiện đúng tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

  Là học sinh, sinh viên thì tích cực học tập trau dồi tri thức, để sau này góp phần đóng góp công sức, phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu với những người bạn nước ngoài về thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến, con người Hà Nội thân thiện, văn minh.

  Mỗi Đảng viên, cán bộ công chức đều cần phải tự nâng cao, không ngừng trau dồi năng lực làm việc và lãnh đạo, từ đó đưa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đi lên; tiếp tục phát huy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Đây chính là cơ sở vun đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng, từ đó phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Truyền thống của Thủ đô cần được nhân rộng, thấm sâu hơn và hình thành nên tinh thần đồng thuận, đồng lòng của người Hà Nội vì mỗi bước đi lên của Thành phố.

  Càng tự hào với truyền thống lịch sử, nhân dân Hà Nội càng quyết tâm đoàn kết, chung sức đồng lòng phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình” của đất nước anh hùng và trọn vẹn niềm tin yêu của cả nước.

  Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng” mỗi cá nhân cần làm gì? – Mẫu số 2

  1010 năm qua là khoảng thời gian không dài so với hàng nghìn năm lịch sử dân tộc, nhưng chỉ với từng ấy thời gian, Hà Nội đã trải qua biết bao thăng trầm và đã có bước chuyển mình lớn lao chưa từng có.

  Tính đến hiện nay, Thành phố Hà Nội đang đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người với nhiều thành tích trong văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, nhất là chất lượng giáo dục đào tạo hệ phổ thông và bậc mầm non bảo đảm cho phát triển bền vững. Hà Nội cũng đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm biên chế, giảm đầu mối nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường an toàn, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Vì hoà bình”.

  Hà Nội hôm nay không chỉ đóng vai trò là Thủ đô của đất nước mà còn là cầu nối quan trọng để đất nước hội nhập với cộng đồng quốc tế. Hà Nội không chỉ là biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam, là nơi hội tụ của văn minh Đại Việt mà còn là nơi kết tinh những giá trị cao đẹp của thời đại Hồ Chí Minh. Hà Nội không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư danh tiếng hàng đầu thế giới và là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước. Năm 2022, Hà Nội được bạn bè quốc tế bình chọn đứng vị trí thứ 8 trong danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Lượng khách du lịch quốc tế cũng liên tục tăng cao trong hai năm qua. 3,54 triệu lượt khách quốc tế đã đến Hà Nội trong 9 tháng đầu năm (tăng 23,5%) càng minh chứng cho điều đó.

  Với sự phát triển đáng kinh ngạc, lịch sử hào hùng và bi tráng, Hà Nội cũng gặp những thách thức đặt ra trên đường phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô hôm nay là đa dạng và to lớn. Đó là thách thức giữ vững kỷ luật, kỷ cương, dân chủ; yêu cầu trong gìn giữ, phát huy những giá trị ngàn năm văn hiến Thăng Long – Hà Nội…

  Do đó, để Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, mỗi cá nhân cần phải làm những điều sau để góp phần tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế:

  Chú trọng phát triển văn hóa của bản thân, gia đình, người thân quen và nâng cao ý thức đến toàn thành phố. Điều này vừa là nền tảng tinh thần vừa là nguồn lực to lớn cho sự phát triển bền vững. Đích đến là xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị truyền thống Thăng Long – Hà Nội, xứng đáng với những tôn vinh của “mảnh đất ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Mỗi người dân Hà Nội cùng chung sức, đồng lòng gìn giữ, vun đắp những giá trị văn hóa, để mỗi khi nhắc đến văn hóa Thăng Long – Hà Nội luôn tự hào về đỉnh cao của trí tuệ, chủ nghĩa nhân văn Việt Nam, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng tinh hoa văn hóa của đất nước.

  Trau dồi kiến thức lịch sử, khơi dậy trong bên trong mỗi người dân Hà Nội về truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long – Hà Nội anh hùng – ngàn năm văn hiến…

  Mỗi người dân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa người Hà Nội…Mỗi người dân tự khắc phục được tình trạng đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, ăn mặc phản cảm tại nơi thờ tự… xác định được đâu là những giá trị chung, phổ biến để tự điều chỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Zalo Không Tìm Được Bạn Bè Quanh Đây
 • Cách Khắc Phục Lỗi Không Vào, Không Xem Được Youtube Trên Android
 • Video Youtube Không Phát, Bị Màn Hình Đen Trên Android, Ios, Máy Tính Và Mac, Đây Là Cách Khắc Phục Lỗi
 • Tổng Hợp Lỗi Youtube, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Cách Khắc Phục 100% Lỗi Không Xem Được Youtube Trên Máy Tính
 • Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Bắc Giang: 8 Giờ Ngày 15/9 Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Tham Gia Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Quang Bình Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính
 • Ubnd Tỉnh Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi Viết “tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Nam Năm 2022”
 • Tìm hiểu về cải cách hành chính

  (VTR) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tới các đơn vị thuộc Bộ nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính nói chung và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có hiệu quả trong tổ chức, quản lý nhà nước, nhân rộng các mô hình tốt về cải cách hành chính.

  Thông qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính trong toàn ngành.

  Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 20 giải Ba và 60 giải Khuyến khích đối với giải cá nhân; 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 25 giải Khuyến khích đối với giải tập thể; 5 giải thưởng cho những bài viết có các đề xuất sáng kiến, các mô hình, giải pháp thiết thực về cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 1/11 – 31/12/2013; lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 4/2014.

  PV

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Viết “tìm Hiểu Về Cải Cách Hành Chính”
 • Tây Ninh Ban Hành Quy Định Xác Định Chỉ Số Cchc Đối Với Các Sở, Ban, Ngành
 • Soạn Bài: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh Siêu Ngắn
 • Hướng Dẫn Cách Đầu Tư Chứng Khoán Phái Sinh, Cách Chơi Chứng Khoán Phái Sinh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100