Tính Chất Hoá Học Của Oxit, Axit, Bazo Và Muối

--- Bài mới hơn ---

 • In Which, On Which, For Which, Of Which Là Gì? Phân Biệt
 • At, In & On: Dùng Sao Cho Đúng?
 • So Sánh Xe Số Sàn Mt Và Số Tự Động At 2022 Chọn Lựa Nào?
 • Cách Phân Biệt Iphone 6 Và 6S Chuẩn Nhất
 • Tổng Hợp Các Cách Phân Biệt Iphone 6 Va 6S
 • Để học tốt được môn hoá, các em cần đặc biệt ghi nhớ tính chất hoá học của các nguyên tố và các hợp chất. Bài viết này sẽ giúp các em hệ thống lại tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazơ và Muối và vận dụng giải một số bài tập.

  I. Tính chất hoá học của Oxit bazơ

  – Một số Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

  2. Oxit bazo tác dụng với Axit

  – Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

  3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

  – Một số oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

  II. Tính chất hoá học của Oxit axit

  – Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

  – Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

  2. Oxit axit tác dụng với bazo

  – Oxit axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

  3. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ

  – Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

  III. Tính chất hoá học của Axit

  1. Axit làm đổi màu giấy quỳ tím

  – Dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

  2. Axit tác dụng với kim loại

  + Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hyđro H 2

  + Điều kiện xảy ra phản ứng:

  – Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại:

  Dãy điện hoá kim loại:

  – Axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

  PTPƯ: Axit + Bazo → Muối + H2O

  Điều kiện: Tất cả các axit đều tác dụng với bazơ. Phản ứng xảy ra mãnh liệt và được gọi là phản ứng trung hòa.

  Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H 2 O

  – Axit tác dụng với Oxit bazơ tạo thành muối và nước

  – Điều liện: Tất cả các axit đều tác dụng với oxit bazơ.

  – Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối mới (tan hoặc không tan) + Axit mới (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

  – Điều kiện phản ứng:

  + Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối tạo thành không tan trong axit sinh ra

  + Chất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑)

  + Sau phản ứng, nếu muối mới là muối tan thì axit mới phải yếu, nếu muối mới là muối không tan thì axit mới phải là axit mạnh.

  IV. Tính chất hoá học của Bazơ

  1. Bazo tác dụng với chất chỉ thị màu

  – Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.

  – Dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu đổi sang màu đỏ.

  2. Bazo tác dụng với oxit axit

  – Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

  – Bazơ (tan và không tan) tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

  Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H 2 O

  – Dung dịch bazơ tác dụng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

  – Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

  V. Tính chất hóa học của muối

  + Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

  Ví dụ: Fe + CuSO4 → FeSO 4 + Cu↓

  + Muối có thể tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

  3. Tác dụng với dung dịch muối

  + Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

  4. Tác dụng với dung dịch bazơ

  + Dung dịch bazơ có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

  VI. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

  + Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhay những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

  2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

  + Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

  K 2SO 4 + NaOH: Phản ứng không xảy ra.

  Lưu ý: phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.

  VII. Bài tập về Oxit, Axit, Bazo và Muối

  Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH) 2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

  * Lời giải bài 1 trang 14 sgk hóa 9:

  – Các phương trình phản ứng:

  Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có những chất sau: CuO, Mg, Al 2O 3, Fe(OH) 3, Fe 2O 3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

  a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

  b) Dung dịch có màu xanh lam

  c) Dung dịch có màu vàng nâu

  d) Dung dịch không có màu.

  Viết các phương trình hóa học.

  * Lời giải bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

  a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

  b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

  c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

  d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

  Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

  a) Magie oxit và axit nitric;

  b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;

  c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

  d) Sắt và axit clohiđric;

  e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

  * Lời giải bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

  – Các phương trình phản ứng:

  Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (DKTC).

  a) Viết phương trình hóa học.

  b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

  * Lời giải bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9:

  a) PTPƯ: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2

  b) Từ PTPƯ ta thấy khí thu được là H 2

  Theo đề bài ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro nên ta có

  Vậy nồng độ mol của HCl là 6 (M)

  Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

  a) Viết các phương trình hóa học.

  b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Hãy tính khối lượng dung dịch H 2SO 4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

  * Lời giải bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

  Gọi x và y là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

  a) Phương trình hóa học xảy ra:

  b) Tính thành phần hỗn hợp, dựa vào phương trình phản ứng (1), (2) và dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

  Theo PTPƯ (1): n HCl = 2. n CuO = 2.x mol;

  Theo PTPƯ (2): n HCl = 2. n ZnO = 2y mol;

  Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là HCl dùng hết 0,3 mol) nên:

  ⇒ n HCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

  Ta có: m CuO = (64 + 16).x = 80x ; m ZnO = (65 + 16).y = 81y

  Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là dùng hết 12,1 g hỗn hợp CuO và ZnO) nên:

  ⇒ m hh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

  Từ (∗) và (∗∗) ta có hệ phương trình

  2x + 2y = 0,3 và

  80x + 81y = 12,1

  Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

  ⇒ n CuO = 0,05 mol, n ZnO = 0,1 mol

  m CuO = 80 . 0,05 = 4 g

  %m CuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

  %m ZnO = 100% – 33% = 67%.

  c) Khối lượng H 2SO 4 cần dùng:

  Dựa vào phương trình (3) và (4), ta có:

  Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: hoàn thành chuỗi PTPƯ

  Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl 2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO 3.

  a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

  b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

  c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

  * Lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

  – Hiện tượng quan sát được: Tạo ra chất không tan, màu trắng, lắng dần xuống đáy cốc đó là AgCl

  ⇒ AgNO 3 phản ứng hết, CaCl 2 dư.

  n CaCl2 (dư) = 0,02 – 0,005 = 0,015 (mol)

  C M CaCl2 (dư) = 0,015/(0,03 + 0,07) = 0,15 (M)

  n Ca(NO3)2 = n AgNO3 = 0,005 (mol)

  C M Ca(NO3)2 = 0,005/(0,03 + 0,07) = 0,05 (M)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Phân Loại, Danh Pháp Và Tính Chất Vật Lí Của Este
 • Cách Làm Bài Tập Điều Chế, Nhận Biết Este Hay, Chi Tiết
 • Cách Nhận Biết Amin, Amino Axit Hay, Chi Tiết
 • Phân Biệt Dòng Điện Một Chiều Và Dòng Điện Xoay Chiều
 • Full Bộ Tài Liệu Về Điện , Cơ Điện Hơn Gần 4Gb
 • Nguyên Nhân Làm Cho Răng Bị Hô Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Răng Bị Hô? Cách Khắc Phục Như Thế Nào?
 • Vì Sao Răng Bạn Bị Hô ?
 • 4 Nguyên Nhân Răng Bị Hô Và Cách Điều Trị An Toàn, Hiệu Quả
 • Naruto: Đây Là Lí Do Sakura Hay Bị Fan Ghét (Phần 2)
 • Cách Làm Socola Đơn Giản Cực Đẹp Tại Nhà
 • Răng hô là gì? Răng hô là hiện tượng răng có xu hướng mọc chĩa ra phía ngoài, có thể do cấu trúc xương hàm hẹp hoặc cấu trúc xương răng khi mới hình thành. Vậy nguyên nhân khiến cho răng bị hô là gì? Có cách xử lý răng hô hiệu quả hay không?

  Lý giải nguyên nhân tại sao răng lại bị hô?

  – Những thói quen xấu khi còn nhỏ như thường xuyên mút tay, tật đưa lưỡi ra đằng trước, tật cắn môi dưới hay chống cằm thường xuyên cũng là nguyên nhân khiến răng hô.

  – Tác động mạnh trực tiếp đến răng thường xuyên như cắn mía, gặm xương… cũng gây ra ảnh hưởng tới sự phát triển của răng và là nguyên nhân gây hô.

  Biểu hiện của hô là như thế nào? Tại sao răng bị hô?

  – Răng chìa ra phía trước: Đây là kiểu hô thường hay gặp nhất. Răng chìa ra phía trước làm mất thẩm mỹ gương mặt.

  – Cung hàm hẹp, nổi bật các răng cửa: Khi cung hàm bị hẹp, các răng cửa sẽ có khuynh hướng nổi bật và chìa ra phía trước, làm bạn có cảm giác bị hô. Bạn cần thận trọng với chỉ định nhổ răng cho trường hợp này.

  – Hô 2 hàm: Trường hợp này bạn thường thấy mình bị hô khá nhiều. Môi căng và không tự khép lại được ở tư thế nghỉ tự nhiên.

  Trong trường hợp chỉ bị vẩu răng nhẹ, người dùng có thể sử dụng một số phương pháp như bọc sứ, dán venner để che đi khuyết điểm của mình. Trường hợp vẩu nặng hơn, có các phương pháp sau:

  – Giải pháp 1: Chỉnh nha (niềng răng) là một quá trình sắp xếp lại răng bằng hệ thống mắc cài cố định để tạo một lực nhẹ liên tục tác động lên răng kết hợp với chuyên môn của bác sĩ làm cho răng di chuyển, sớm sắp xếp ngay ngắn các răng không chìa ra và cũng không cần nhổ răng. Tuy nhiên, niềng răng thông thường sẽ mất thời gian từ 2 đến 4 năm. Đặc biệt, phương pháp này chỉ hiệu quả cho những trường hợp hô nhẹ và ở độ tuổi thích hợp.

  – Giải pháp 2: Nhiều trường hợp lớn tuổi hoặc vì tính chất công việc không có nhiều thời gian… thì giải pháp chỉnh hàm hô bằng công nghệ 3D chính là giải pháp phù hợp nhất. Tùy theo mức độ lệch của xương hàm, các bác sĩ sẽ lựa chọn cách thức phẫu thuật phù hợp cho từng người.

  + Nếu hô hàm trên thì xử lý hàm hô bằng cách: Nhổ hai răng số 4 và cắt rời xương tiền đình hàm trên, sau đó đẩy lùi hàm trên về sau cân xứng với hàm dưới.

  + Nếu hô hàm dưới thì xử lý bằng cách: Cắt rời hàm dưới, bỏ bớt một đoạn theo tỷ lệ đo đạc từ trước sao cho cân xứng với hàm trên. Sau đó đẩy lùi hàm dưới về sau sao cho khớp căn đúng thứ tự là răng hàm trên ở ngoài răng hàm dưới.

  + Nếu hô cả 2 hàm thì xử lý bằng kỹ thuật: Nhổ răng số 4 ở cả hàm trên và dưới. Sau đó, cắt rời xương tiền đình hàm trên và khung xương hàm dưới đẩy lùi về sau theo tỷ lệ cân xứng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bộ Phim Bị Cấm Chiếu Tại Nhiều Quốc Gia Vì Chứa Nội Dung Nhạy Cảm (Phần 1)
 • Ronaldinho Đối Mặt Án Tù Ở Paraguay: Do Xui Xẻo Hay Bị Gài Bẫy?
 • Tại Sao Quần Lót Nam Bị Rách? Quần Lót Nam Bị Rách Là Bệnh Gì?
 • Sau Khi Quan Hệ Có Nên Rửa Ngay Không? Những Bật Mí Từ Chuyên Gia
 • Tại Sao Quan Hệ Xong Có Kinh Sớm
 • Nguyên Nhân Làm Cho Iphone 6 Bị Đơ Cảm Ứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Khắc Phục Iphone Bị Treo Cáp Itunes
 • Fix Lỗi Iphone Bị Treo Cáp Đĩa Itunes Đơn Giản
 • Cách Sửa Lỗi Iphone Bị Treo Itunes Không Nhận
 • Iphone Bị Treo Màn Hình, Nguyên Nhân Và Cách Sửa
 • Iphone Xs Max Bị Treo Máy
 • Bất kỳ ai trong chúng ta khi sử dụng chiếc điện thoại iphone 6 đều mong muốn cho chiếc điện thoại của mình luôn hoạt động mượt mà và trơn tru. Dù vậy, nhưng chiếc điện thoại nào cũng sẽ gặp phải lỗi phát sinh sau một thời gian dài sử dụng, và iphone 6 cũng không phải là ngoại lệ cho vấn đề này. Bài viết dưới này sẽ giúp cho các bạn khắc phục được lỗi iphone 6 bị đơ cảm ứng một cách dễ dàng.

  iphone 6 bị đơ cảm ứng

  Khi sử dụng điện thoại iphone 6 hằng ngày thì chúng ta đều sử dụng cảm ứng của nó, vì vậy nếu một ngày nào đó iphone 6 bị đơ cảm ứng thì mọi hoạt động trên màn hình của bạn sẽ không được thực hiện. Như vậy thì nguyên nhân do đâu mà dẫn tới tình trạng iphone 6 bị đơ cảm ứng:

  + Sử dụng sạc pin kém chất lượng để sử dụng cho việc sạc pin iphone 6.

  + iphone 6 của bạn vừa bị một cú va chạm mạnh hay bị rơi từ trên cao xuống làm ảnh hưởng đến màn hình của bạn.

  + Sử dụng miếng dàng màn hình cho iphone 6 quá dày hoặc là dáng không đúng cách cũng làm cho màn hình iphone 6 hay bị đơ cảm ứng.

  + Để điện thoại iphone của bạn thường xuyên trong môi trường ẩm thấp hoặc làm máy vô nước nên dẫn tới hư vi mạch trong máy iphone.

  + Cài đặt nhiều ứng dụng dẫn đến xung đột phần mềm và các tính năng trên máy hoạt động không bình thường làm cho màn hình iphone 6 hay bị đơ cảm ứng.

  + Một số lỗi trên mainboard bị hỏng hóc cũng là nguyên nhân làm cho màn hình iphone 6 bị đơ cảm ứng.

  Một số cách khắc phục tình trạng iphone 6 bị đơ cảm ứng hiệu quả:

  Khắc phục iphone 6 bị đơ cảm ứng

  + Nên sử dụng một sạc pin chính hãng cho điện thoại iphone của bạn để cung cấp đúng điện áp máy sẽ giúp cho bạn khắc phục được lỗi iphone 6 bị đơ cảm ứng.

  + Gõ bỏ các miếng dán màn hình quá cũ, hay bị trầy xước quá nhiều, các miếng dán không đúng cách để khắc phục trường hợp iphone 6 hay bị đơ cảmứng.

  + Để cho thiết bị iphone của bạn được hoạt động tốt hơn thì bạn nên Restore lại máy, cách này cũng có thể giúp cho máy của bạn khắc phục được vấn đề iphone 6 hay bị đơ cảm ứng.

  *Liên hệ ngay bộ phận hổ trợ miễn phí: 0937.970.101 (hỗ trợ đến 23h hằng ngày)

  Trường hợp đã thữ hết tất cả những cách trên mà không thể khắc phục được thì bạn hãy đem máy đến các trung tâm sửa chữa uy tín như Thuận Phát Mobile để được hỗ trợ và khắc phục một cách tốt nhất, thay màn hình iphone 6 mới để khắc phục triệt để lỗi này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đi Tìm Nguyên Nhân Khiến Iphone 7 Plus Bị Nóng Và Nhanh Hết Pin
 • Iphone Nóng Máy Hao Pin Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Cách Sửa Lỗi Iphone Bị Nóng Máy
 • Khắc Phục Tình Trạng Iphone Bị Nóng Máy Khi Sử Dụng
 • Giải Pháp Xử Lý Lỗi Iphone 11 Pro Max Bị Nóng Máy
 • Nguyên Nhân Có Thể Làm Vespa Đề Không Nổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi 240 Triệu Mua Chevrolet Captiva Và Hơn 200 Triệu Đồng Để Sửa, Người Dùng Đưa Ra Lời Khuyên Sau 2 Năm Và 100.000 Km
 • Làm Chìa Khóa Xe Captiva Tận Nơi, Bh 12 Tháng
 • Sai Lầm Cần Tránh Khi Định Giá Xe Chevrolet Captiva Cũ
 • I Love You 3000 Là Gì? Tại Sao Nói I Love You 3000?
 • Vì Sao Bị Zona Từ 2 Năm Trước Bây Giờ Vẫn Ngứa?
 • Các loại xe tay ga nói chung và Vespa nói riêng hiện nay đều có chế độ Idling Stop (ngắt động cơ tạm thời), tắt máy khi gạt chân chống. Điều này sẽ giúp tiết kiệm xăng, tránh những nguy hiểm không đáng có.

  Nhưng chính hai chế độ này lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bình ắc quy nhanh hết điện. Lí do là bởi khi gạt chân chống xuống, xe tự tắt sẽ làm bạn quên tắt chìa khóa, khi để lâu hoặc qua đêm sẽ khiến bình ắc quy cạn điện không khởi động được. Lúc này bạn chỉ cần mang xe ra trung tâm uy tín để nạp điện cho bình ắc quy là được.

  2. Xe bị hư ổ khóa

  Ổ khóa xe bị hư là một nguyên nhân khiến xe Vespa đề không nổ

  Ví dụ như ổ khóa bị kẹt, bị vỡ bên trong, hoặc bị trộm cố tình phá khóa lấy xe… Đối với trường hợp này bạn hãy mang xe đến Vespa Chuyên Nghiệp, đội ngũ kỹ thuật viên trung tâm sẽ kiểm tra kỹ càng, nếu khóa còn khắc phục được thì sẽ sửa chữa để tiết kiệm chi phí. Nếu không sẽ thay khóa mới chính hãng cho bạn.

  Tìm hiểu thêm: 4 căn bệnh mà bất kỳ chiếc xe Vespa Piaggio nào cũng hay gặp phải

  3. Lọc gió bị ướt, nước vào xăng

  Trong thời tiết trời mưa thường xuyên, đường ngập, nước rất dễ xâm nhập vào các bộ phận trong xe. Nếu xe bị ngập hết bánh thì chắc chắn nước đã vào lọc gió, ống bô, máy… làm xe bị tắt máy và không đề được.

  Khi gặp phải trường hợp này thì bạn chỉ nên dắt bộ, không nên cố gắng đề cho xe nổ. Hãy gọi đến hotline 0933 53 63 83 để được cứu hộ xe tận nơi.

  Trường hợp nước vào xăng thì bạn chỉ cần đến trung tâm để vệ sinh, thao rửa nước lẫn xăng ra ngoài, lọc lấy xăng. Nhưng tốt nhất bạn nên đổ xăng mới để xe hoạt động ổn định.

  Nếu bộ lọc gió bị ướt bạn có thể ra các trung tâm để vệ sinh

  4. Bị hư nút nhấn đề

  Trường hợp này hiếm gặp nhưng có thể bạn sẽ mắc phải. Một số trường hợp chỉ bị hư nút nhấn đề nhưng bạn lại phải thay bình ắc quy mới. Thế nên tốt nhất bạn hãy để ý trong quá trình sửa chữa xe, đồng thời lựa chọn những đơn vị Vespa Chuyên Nghiệp, uy tín để sửa chữa, bảo dưỡng xe khi gặp sự cố.

  5. Xe bị hết xăng

  Có thể nói đây là một lỗi khá ngớ ngẩn khi mà bạn không để ý đến lượng xăng xe khiến bị chết máy. Một sai lầm khá ngớ ngẩn nữa là quên bật chân chống lên mà đã đề xe.

  Ngoài những lí do “không đâu” thì nếu xe đề không nổ, bạn hãy liên hệ hotline 090 231 2929 để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc, được sửa chữa khắc phục sự cố bởi đội ngũ kỹ thuật viên giỏi tay nghề, hơn 10 năm kinh nghiệm.

  Đặc biệt Vespa Chuyên Nghiệp có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng:

  – Cam kết phụ tùng Vespa Piaggio chính hãng 100%.

  – Bảo hành trách nhiệm từ 3 – 6 tháng.

  – Dịch vụ cứu hộ tận nơi, sửa chữa tận nhà, bảo dưỡng – sửa chữa xe, sơn tân trang, sơn airbrush, sơn phong thủy…

  – Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bởi Piaggio Việt Nam, trên 10 năm kinh nghiệm.

  – Phục vụ tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp.

  Thông tin liên hệ: Vespa Chuyên Nghiệp Địa chỉ: 123 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận Hotline: 090 231 29 29 Email: [email protected] Website: https://vespachuyennghiep.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tôi Muốn Mua Vespa Nhưng Phân Vân Xe Mất Giá Quá Nhanh
 • Tại Sao Giá Xe Máy Vespa Đắt Nhưng Vẫn Được Khách Hàng Ưa Chuộng
 • Tại Sao Công Nghệ Như Nhau, Xe Vespa Của Piaggio Đắt Gấp Đôi Xe Lead Của Honda?
 • Vì Sao Tỷ Lệ Ung Thư Ngày Càng Gia Tăng Ở Việt Nam?
 • Vì Sao Bị Ung Thư Vòm Họng Mặc Dù Luôn Duy Trì Lối Sống Lành Mạnh?
 • Nguyên Nhân Làm Cho Iphone 6 Bị Tắt Nguồn Liên Tục

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Khắc Phục Khi Iphone 5 Bị Tắt Nguồn Liên Tục
 • Iphone X Nhanh Sụt Pin, Nguyên Nhân Và Khắc Phục Iphone X Hao Pin
 • Iphone 8 Hao Pin Nhanh, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Hiệu Quả
 • Nguyên Nhân Khiến Iphone 8 Plus Hao Pin Nhanh
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Lỗi Iphone Tự Khởi Động Lại Liên Tục
 • Iphone 6 bị tắt nguồn liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng máy hằng ngày của bạn, và gây ra nhiều sự khó chịu cho bạn? Vậy thì bạn đã biết được nguyên nhân của nó từ đâu mà ra hay chưa? Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này cho mọi người được biết và có thêm kinh nghiệm để tìm cách khắc phục.

  Nguyên nhân và cách khắc phục khi iphone 6 bị tắt nguồn liên tục

  iphone 6 bị tắt nguồn liên tục

  – Kiểm tra viên pin của máy: pin bị phồng, pin chai hay pin bị hư hỏng chính là nguyên nhân làm cho iphone 6 bị tắt nguồn liên tục. Bên cạnh đó khi bạn sử dụng pin không chính hãng cũng là nguyên nhân làm cho iphone 6 bị tắt nguồn liên tục, vì vậy bạn hãy thữ pin sang máy khác để kiểm tra xem sao, hay mua một viên pin chính hãng mới để sử dụng được tốt hơn.

  – Kiểm tra lại các phụ kiện đi kèm với điện thoại iphone: Nếu như bạn sử dụng các phụ kiện đi kèm không chính hãng thì sẽ làm cho nguồn điện thoại củabạn bị ảnh hưởng và làm cho máy bị tắt nguồn liên tục, vì thế bạn cần mua cho mình những phụ kiện chính hãng để sử dụng.

  – Kiểm tra lại cài đặt máy: Kiểm tra lại các ứng dụng bạn cài đặt gần nhất trước khi iphone 6 bị tắt nguồn liên tục, và xóa chúng đi xem có khắc phục được hay là không, hay lỗi này cũng có thể là do ios cua bạn đã quá cũ hoặc quá mới làm không tương thích với máy, bạn hãy cập nhật ios hoặc hạ cấp nó cho phù hợp tránh xung đột phần mềm trên máy.

  Để thực hiện Restore lại máy thì bạn cần phải kết nối điện thoại với máy tính có cài đặt ứng dụng iTunes, và thực hiện Restore máy iphone bằng cách chọn vào nút Restore từ ứng dụng này.

  *Liên hệ Thuận Phát Mobile để được tư vấn thêm về lỗi iphone 6 bị tắt nguồn liên tục. 0937.970.101- Hỗ trợ đến 23h hằng ngày

  Và đối với trường hợp mà máy của bạn bị hỏng về phần cứng thì bạn cần phải đến trung tâm sửa chữa mới có thể khắc phục được, và trong trường hợp đó thì Thuận Phát Mobile chính là lựa chọn cho bạn, đây là một trung tâm uy tín hàng đầu với chất lượng dịch vụ tốt, cùng với giá rẻ nhất hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Cách Sửa Lỗi Iphone Thường Xuyên Tắt Nguồn Đột Ngột
 • “đá Bay” Lỗi Iphone Hay Sập Nguồn Cực Nhanh, Cực Dễ
 • Cách Khắc Phục Một Số Lỗi Idling Stop Trên Air Blade 2022
 • Idling Stop Là Gì? Những Lưu Ý Khi Bật Idling Stop Trên Xe Tay Ga
 • Các Lỗi Idling Stop Trên Air Blade 2022 Và Cách Khắc Phục
 • Những Nguyên Nhân Làm File Excel Trở Nên Nặng Và Tính Toán Chậm

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Nhân File Excel Nặng Bất Thường Và Cách Khắc Phục
 • File Excel Quá Nặng, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Những Nguyên Nhân Facebook Khóa Tài Khoản Của Bạn
 • Nguyên Nhân Tài Khoản Facebook Bị Hack Và Cách Hạn Chế Nguyên Nhân Tài Khoản Facebook Bị Hack Và Cách Hạn Chế
 • Cách Khắc Phục Vấn Đề Fps Thấp Khi Chơi Game Trên Windows
 • Định dạng không có kiểm soát

  Việc định dạng không có kiểm soát, định dạng bừa bãi là một trong những nguyên nhân thường gặp gây ra tình trạng file bị nặng. Có thể kể tới 1 số lỗi định dạng hay gặp phải như

  1. Bỏ đường Gridlines bằng tô màu nền trắng

  Gridlines là đường kẻ mờ phân chia các ô trong 1 sheet. Trong một số trường hợp muốn loại bỏ đường kẻ mờ này, chúng ta lại thường làm cách tô màu nên là màu trắng. Đặc biệt hơn khi chúng ta lại chọn toàn bộ các ô trong Sheet và tô màu như thế này:

  • Bước 1: chọn tất cả các ô trong sheet bằng việc bấm vào đoạn giao nhau giữa tên cột, tên dòng
  • Bước 2: bấm chọn tô màu nền và chọn màu trắng.

  Có 1 cách đơn giản hơn nhiều và không hề tốn công, đó là việc tắt việc hiển thị Gridlines trong thẻ View

  3. Thiết lập Data Validation, Conditional Formatting không có giới hạn

  Do đó chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc: Dùng tới đâu thiết lập đến đó. Hoặc xác định 1 mốc giới hạn từ trước và chỉ thiết lập tạm thời tới đó.

  Ví dụ chúng ta muốn thiết lập Data Validation cho vùng dữ liệu cột Tên mặt hàng, nhưng thay vì thiết lập cho cả cột thì chúng ta chỉ giới hạn từ dòng 2 tới dòng 1000. Dự kiến bảng dữ liệu sẽ có khoảng 1000 dòng. Khi nào gần đến giới hạn này thì chúng ta mới thiết lập mở rộng hơn. Như vậy kiểm soát dung lượng file sẽ tốt hơn.

  Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng ngày tháng trong ô trên Excel Cách giới hạn loại dữ liệu nhập vào ô trong Excel

  Lưu dưới định dạng file .xls

  Đuôi file .xls là dạng đuôi file dành cho phiên bản Excel 97-2003. Đây là phiên bản đã lỗi thời, khả năng nén dữ liệu thấp. Do đó khi lưu ở định dạng này thì có thể làm tăng dung lượng file. Ngoài ra còn ảnh hưởng tới 1 số tính năng, hàm không dùng được ở các phiên bản đời cũ. Do đó khi lưu file chúng ta cần chú ý tới đuôi file, định dạng file.

  Thông thường lưu ở 2 dạng sau:

  • File không chứa macro: dạng file .xlsx
  • File có chứa macro: dạng file .xlsm hoặc .xlsb

  Quá nhiều công thức động

  Việc tính toán nhanh hay chậm trong Excel phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • Số lượng công thức
  • Độ phức tạp của công thức

  Vì vậy càng nhiều ô chứa công thức thì cũng khiến file nặng hơn, tính toán nhiều hơn. Khi ở chế độ tính toán tự động (Calculator Automatic) thì mỗi khi có bất kỳ thay đổi nào, toàn bộ công thức sẽ được tính toán lại để cập nhật. Do đó để có thể giúp file nhẹ và tính nhanh, chúng ta cần phải hết sức chú ý khi bố cục các bảng dữ liệu, làm sao hạn chế tối đa số ô chứa công thức. Ngoài ra còn phải phát triển thuật toán để làm sao công thức đơn giản nhất, dễ tính toán nhất, tránh lòng vòng, phức tạp hóa vấn đề.

  Một số quy tắc cần nhớ khi tổ chức dữ liệu:

  • Bảng dữ liệu (database – nơi tập hợp dữ liệu nhập vào) hạn chế tối đa số công thức. Bởi cấu trúc bảng dữ liệu thường lớn, có nhiều dòng, nhiều cột. Do đó nên thiết kế sao cho thuần túy là dữ liệu, tránh sử dụng công thức trong bảng này.
  • Tránh sử dụng công thức mảng. Các công thức mảng khiến việc tính toán chậm hơn so với dạng thường. Do đó hạn chế việc dùng công thức mảng. Trong trường hợp báo cáo có nhiều điều kiện thì có thể sử dụng hàm Sumifs, Countifs thay cho hàm Sumproduct, công thức mảng.
  • Trường hợp buộc phải dùng nhiều công thức hoặc file thực sự phức tạp, bạn có thể thiết lập chế độ tính toán là manual khi nhập dữ liệu. Khi lập báo cáo thì mới cho phép tính toán với phím F9

  Sử dụng quá nhiều Name thừa, Name lỗi, Liên kết tới bên ngoài file

  Việc sử dụng Name Range cũng cần chú ý. Name Range thường được dùng như 1 giải pháp giúp quản lý dữ liệu tốt hơn, sử dụng nhanh hơn trong công thức. Tuy nhiên nhược điểm của nó là khi copy dữ liệu đã đặt tên thì Excel sẽ cho phép mang cả tên đó theo. Như vậy rất dễ xảy ra việc có những Name tham chiếu tới file khác, name rác không mong muốn.

  Cách khắc phục:

  • Kiểm tra trong hộp thoại Name Manager và lọc những Name lỗi, Name tham chiếu tới workbook khác để xử lý (hộp thoại Name Manager trong thẻ Formulas)
  • Kiểm soát các Name động, Name chứa công thức. Hạn chế việc sử dụng các Name này khi có thể.

  Khi làm việc trên Excel, chúng ta nên có thói quen kiểm soát các tài nguyên mà Excel cung cấp. Bởi việc sử dụng 1 cách lãng phí, không kiểm soát sẽ gây ra những tác hại khó lường. Excel cũng như những công cụ khác, nó chỉ có ích và hiệu quả khi chúng ta dùng đúng cách, đúng phương pháp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả những gì chúng ta có.

  Trong những vấn đề đã nêu ở trên, việc phát triển tư duy logic để viết hàm tốt hơn, hiệu quả hơn là khó nhất. Còn những nội dung khác chỉ cần bạn chú ý trong quá trình làm việc là được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Nhận Được Mã Code Xác Nhận Từ Facebook Về Điện Thoại
 • Khắc Phục Lỗi Facebook Không Gửi Mã Xác Nhận Về Điện Thoại
 • Sứt Môi Hở Hàm Ếch, Nguyên Nhân, Cách Điều Trị, Phòng Ngừa
 • Mẹ Bầu Chú Ý Những Lỗi Dễ Khiến Thai Nhi Bị Sứt Môi, Hở Hàm Ếch Trong Thai Kỳ
 • Thai Nhi Đạp Nhiều Vào Ban Đêm: Những Điều Con Muốn Nói
 • Tổng Hợp Các Nguyên Nhân Làm Cho Xe Ô Tô Không Nổ Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Sửa Lỗi Xe Air Blade Không Đề Được?
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Xe Air Blade Đề Không Nổ Máy
 • Xe Máy Không Đề Được – Nguyên Nhân & Cách Xử Lý Nhanh Nhất
 • Triệu Chứng Bệnh Viêm Khớp Biểu Hiện Khớp Kêu “răng Rắc” Mỗi Khi Cử Động Có Đúng Không?
 • Khớp Gối Kêu Lục Cục Và Đau Là Bệnh Gì? Cách Phòng Ngừa
 • Xe ô tô không nổ máy là do ác quy yếu hoặc hỏng

  Tác nhân chính ảnh hưởng đến ắc quy là do điện đã bị sụt giảm. Việc sụt giảm điện tích của ắc quy diễn ra khi động cơ đã tắt, nhưng một số thiết bị điện tử khác vẫn phải sử dụng một lượng điện nhỏ để duy trì hoạt động.

  Theo các chuyên gia về ô tô, phần lớn nguyên nhân làm xe ô tô không nổ máy được là do những vấn đề về ác quy. Một số chiếc ắc quy bị ăn mòn ở các đầu cực đã không còn quá lạ lẫm, ai cũng biết điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng dẫn điện ở các đầu cực. Vậy nhưng có rất nhiều trường hợp, sau thời gian dài sử dụng thì các đầu cực của ắc quy vẫn sạch sẽ, nhưng không thể dẫn điện được.

  Xe ô tô không nổ máy là do cần số chưa đúng vị trí

  Khi bạn xoay chìa khóa khởi động xe, nhưng động cơ vẫn trơ ra, đèn trên bảng điều khiển không sáng hoặc không nhấp nháy thì nguyên nhân có thể là do cần số chưa về đúng vị trí ,chưa về vị trí P đối với hộp số tự động hoặc bạn đàng cài số và không đạp côn đối với hộp số sàn. Với những xe ô tô khởi động bằng nút bấm Start/Stop hiện tượng này có thể là do bạn chưa đạp phanh.

  Xe ô tô không nổ máy

  Xe ô tô không nổ máy do hệ thống chống trộm bị lỗi và Hệ thống đề bị lỗi

  Đa phần các chìa khóa ô tô ngày nay đều được mã hóa hoặc cài đặt đồng bộ cùng với chiếc xe. Hệ thống này sẽ kiểm tra mã hóa chiếc chìa khóa xe của bạn  xem có đúng hay không. Tuy vậy, cũng giống như những thiết bị điện tử khác thì việc mã hóa cài đặt có thể xảy ra lỗi.

  Đôi lúc hệ thống chống trộm nhầm lẫn, làm cho xe ô tô không nổ máy được. Những chiếc khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự. Chính vì vậy, để tránh trường hợp này thì bạn nên thay thế pin của chìa khóa theo đúng định kỳ.

  Khi khởi động, động cơ máy không nổ. Bạn vẫn nghe thấy có những tiếng lách tách nổ bên trong, nguyên nhân là do những ống nam châm điện trong hệ thống đề đóng và ngắt ngay lập tức.

  Trường hợp xe ô tô không nổ máy hoặc nổ xong tắt ngay

  Trường hợp xe ô tô không nổ máy hay đang chạy bỗng nhiên chết máy

  Nếu xe chết máy đột ngột trong khi đang chạy thì hai nguyên nhân nên nghĩ tới đầu tiên là: Bộ điều chỉnh áp suất hỏng hoặc có hơi trong đường nhiên liệu

  Để khắc phục tình trạng này, trên các dòng xe ô tô hiện đại thường đặt bơm trong bình nhiên liệu, loại bỏ hoàn toàn đoạn đường ống áp âm. Đồng thời, trên một số hệ thống của xe có bố trí thêm đường hồi bọt khí về bình chứa.

  Tóm lại, Hanoi Ford xin khuyên bạn rằng, để tránh được tình trạng xe ô tô không nổ máy, người dùng xe nên bảo dưỡng chiếc xe ô tô thường xuyên theo định kỳ. Bên cạnh đó, việc thay phụ tùng xe ô tô phải chính hãng, chất lượng để đảm bảo độ bền cho xe cũng như an toàn trong lúc lái xe.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Hà Nội Ford – Đại lý ủy quyền số #1 của Ford tại Việt Nam

  Hotline: 02439 712 439

  Địa chỉ: 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

  Website: https://hanoiford.com.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàng Loạt Nguyên Nhân Ô Tô Không Nổ Máy – Tài Xế Cần Đọc Ngay
 • Giải Pháp “ Cứu Tinh “ Xe Không Đề Nổ Được
 • Fix Lỗi Internet Có Thể Không Có Sẵn Trong “5 Phút”
 • Làm Cách Nào Để Khắc Phục Lỗi Không Update Được Win 7?
 • Vì Sao Việt Quốc Chống Cộng, Từ Khi Nào Và Cho Đến Bao Giờ?
 • Nguyên Nhân Làm Tăng Huyết Áp

  --- Bài mới hơn ---

 • Cao Huyết Áp Là Một Trong Những Nguyên Nhân Gây Suy Tim
 • Tăng Huyết Áp Và Những Biến Chứng Thường Gặp
 • Cao Huyết Áp Và Nguyên Nhân Mắc Phải
 • Những Nguyên Nhân Gây Tăng Huyết Áp, Cần Cảnh Giác Để Phòng Tránh
 • Bạn Biết Gì Về Nguyên Nhân Tăng Huyết Áp Ở Người Cao Tuổi?
 • Nguyên nhân làm tăng huyết áp đến từ những thói quen bạn không ngờ tới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh về tim…

  Nguyên nhân làm tăng huyết áp đến từ những thói quen bạn không ngờ tới.

  Tuổi tác

  Khi bạn càng nhiều tuổi, bạn càng có nhiều nguy cơ bị huyết áp cao. Những người cao tuổi có nguy cơ cao tăng chỉ số huyết áp tâm thu. Nguy cơ này là do xơ cứng động mạch.

  Di truyền

  Nếu bạn có tiền sử gia đình bị cholesterol tăng thì bạn cần cảnh giác. Dạng cao huyết áp do di truyền có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe đối với người trẻ tuổi.

  Giới tính

  Nam giới được cho là có nguy cơ lớn hơn bị huyết áp cao so với nữ giới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phụ nữ không cần lo lắng. Vì vậy hãy duy trì thói quen sống và ăn uống lành mạnh.

  Thừa cân

  Thừa cân hoặc béo phì có thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu của huyết áp cao nhưng có sự khác nhau ở mỗi người. Những người tích trữ nhiều mỡ ở bụng, mông và đùi có nguy cơ cao hơn bị huyết áp cao. Vì vậy hãy duy trì cân nặng.

  Ăn mặn

  Một số người bị nhạy cảm với muối hoặc natri, điều này khiến cho họ bị tăng huyết áp. Nếu bạn nằm trong số này thì lựa chọn an toàn duy nhất là giảm lượng muối tiêu thụ. Bạn phải rất thận trọng khi sử dụng muối để chế biến thức ăn và đọc kỹ nhãn mác của bất cứ loại thực phẩm chế biến sẵn nào. Thức ăn nhanh có hàm lượng muối cao vì vậy bạn nên hạn chế những loại thức ăn này. Thông tin sức khỏe về nguyên nhân làm tăng huyết áp cũng được đăng tải trên chúng tôi chúng tôi chúng tôi

  Uống rượu

  Nếu bạn bị say chỉ với 2 cốc rượu thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên ngừng uống. Uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe cũng như huyết áp của bạn. Do đó, hãy tránh uống nhiều rượu để duy trì huyết áp ổn định.

  Cuộc sống căng thẳng

  Cuộc sống của bạn bị căng thẳng thường xuyên do công việc hoặc các nguyên nhân khác, đây là lý do có thể khiến huyết áp của bạn bị tăng lên. Hãy giải tỏa mọi căng thẳng, giữ sự bình tĩnh và thư giãn chính bạn.

  Tránh thai

  Trong một nghiên cứu gần đây, người ta thấy rằng sử dụng thường xuyên thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao.

  Lối sống lười vận động

  Lối sống lười vận động không chỉ khiến vòng bụng của bạn to ra mà còn khiến bạn có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Vì vậy hãy tăng cường vận động dưới bất cứ hình thức nào mà bạn thích, có thể là tập một môn thể thao hoặc đi bộ tới chỗ làm. Lý do mà hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp của bạn là vì vận động sẽ giúp bạn lưu thông mạch máu, duy trì áp suất trong tĩnh mạch và động mạch trong giới hạn bình thường.

  Một số loại thuốc

  Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị các triệu chứng cảm lạnh hoặc dị ứng có thể làm tăng huyết áp của bạn. Do đó, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào và cho bác sĩ biết về tiền sử bệnh của bạn để tránh các biến chứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Nguyên Nhân Cao Huyết Áp Chưa? Apharin
 • Tìm Hiểu Nguyên Nhân Cao Huyết Áp
 • Nguyên Nhân Cao Huyết Áp
 • Cao Huyết Áp Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Cao Huyết Áp
 • #1【Tăng Huyết Áp Khi Mang Thai】Tìm Hiểu Nguyên Nhân Tăng Huyết Áp
 • Răng Bé Bị Vàng: Nguyên Nhân & Cách Làm Trắng Răng Cho Trẻ Theo Độ Tuổi

  --- Bài mới hơn ---

 • Song Sinh Dính Liền: Bí Ẩn Xung Quanh Sự Phức Tạp Của Y Khoa
 • Bí Ẩn Về Đời Sống Tình Dục Của Những Cặp Sinh Đôi Dính Liền Thân Nổi Tiếng Thế Giới
 • Nhìn Lại Những Ca Song Sinh Dính Liền Nhau Từng Phẫu Thuật Thành Công
 • Sinh Đôi Khác Trứng Là Gì?
 • Vì Sao Có Hiện Tượng Sinh Đôi Cùng Trứng Và Khác Trứng?
 • Răng bé bị vàng vô cùng phổ biến có thể xảy ra ở mọi độ tuổi ngay cả trẻ vừa mới mọc răng sữa. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ em răng dễ bị ố vàng, xỉn màu tới vậy? Đọc bài viết để hiểu rõ đồng thời chữa răng vàng ở trẻ cũng như cách phòng ngừa tốt nhất để bé luôn có hàm răng trắng sáng.

  Hiện tượng răng trẻ em bị ố vàng, xỉn màu vô cùng phổ biến với các mức độ vàng răng nặng nhẹ khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này thường ở thói quen, ăn uống, vệ sinh và phần nhỏ là do các tác động di truyền gây nên.

  Vệ sinh răng miệng sai cách

  Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng răng trẻ em bị ố vàng đặc biệt là độ tuổi đang mọc và hoàn thiện hàm răng sữa.

  Dấu hiệu của các bệnh lý gan, thận

  Theo nghiên cứu của chuyên gia, một số ít trường hợp răng bé bị vàng bất thường có thể là sự cảnh báo về một số bệnh lý của cơ thể, điển hình như: viêm gan, vàng da, ….

  Do vậy, nếu răng bị vàng từ nhỏ xỉn màu kèm theo nhiều thay đổi khác của cơ thể: màu da, lười ăn, … thì nên tới gặp bác sĩ để phát hiện bệnh sớm nhất (nếu có).

  [5] Răng sữa bị chấn thương nặng

  Răng hình thành theo cấu trúc và hệ thống mạch máu bên trong như nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Vì vậy, khi răng bị vỡ, gãy, sứt mẻ do chấn thương, tai nạn sẽ làm ảnh hưởng tới các hoạt động của răng có thể làm răng đổi màu.

  II. Răng bé bị ố vàng có ảnh hưởng gì không?

  Xét trên khía cạnh thẩm mỹ, răng trẻ bị vàng làm hàm răng mất đi màu trắng đẹp vốn có, khiến nụ cười của bé kém xinh xắn.

  Bên cạnh đó, vàng răng, xỉn màu nặng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng của trẻ. Phần lớn bé bị sâu răng, viêm nướu cũng từ vấn đề vàng răng, mảng bám tích tụ không được làm sạch loại bỏ khiến vi khuẩn xâm nhập vào răng và gây bệnh.

  Trường hợp, răng sữa bị vàng không được chữa trị kịp thời sẽ nhanh chóng bị mòn chân răng, giảm độ chắc khỏe và khiến răng bé bị đau nhức, ăn uống kém ngon miệng.

  Khi chân răng, cấu trúc hàm, nướu bị yếu đi, ảnh hưởng thì dù sau này mọc răng vĩnh viễn cũng rất dễ bị vàng răng hay mắc nhiều bệnh về răng nướu.

  GỬI ẢNH RĂNG CỦA TRẺ ĐỂ NHA SĨ ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐT NHẤT!

  III. Cách chữa vàng răng cho bé theo độ tuổi

  Quá trình hình thành và phát triển toàn diện của răng trẻ em trải qua nhiều giai đoạn tương ứng với các mốc độ tuổi khác nhau.

  Cùng với đó, đặc điểm và tính chất răng cũng khác nhau sẽ quyết định tới răng bé bị ố vàng phải làm sao?

  3.1 Trẻ từ 0 – 1 tuổi

  Theo sự phát triển tự nhiên của cơ thể bé, trong giai đoạn dưới 1 tuổi, trẻ mới bắt đầu mọc những chiếc răng sữa nên rất dễ bị ảnh hưởng với tác động bên ngoài.

  Trẻ em từ 0 – 1 tuổi tuy chưa tiếp xúc nhiều với những thức ăn nhai, cắn nhiều, chỉ ăn bột cháo cùng uống sữa nhưng nếu không vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày thì hiện tượng răng bị vàng cũng có thể xảy ra.

  Tốt nhất, phụ huynh chỉ nên chú ý vệ sinh hàng ngày cho bé 2 lần sáng tối với nước muối sinh lý loại Natri Clorid 0,9%.

  Cha mẹ có thể lấy khăn xô mềm sạch hoặc dụng cụ rơ lưỡi của trẻ thấm nước muối và chà sạch các vùng trong khoang miệng.

  3.2 Trẻ từ 1 – 3 tuổi

  Thông thường, các bé đến 2 tuổi sẽ mọc đầy đủ các răng từ răng cửa, răng hàm, răng nanh, … Lúc này, trẻ tiếp xúc với nhiều loại thước ăn khác nhau hơn trước nên răng ố vàng, đổi màu, bị sâu cũng dễ mắc phải hơn.

  • Hạn chế nhóm thực phẩm bám màu: Những món ăn nhiều dầu mỡ hay bánh kẹo chứa phẩm màu hóa học, thức uống có ga không nên cho trẻ sử dụng thường xuyên dễ gây đổi màu lại không tốt cho sức khỏe
  • Vệ sinh răng miệng đều đặn hàng ngày: Phụ huynh cần thực hiện hoặc hướng dẫn trẻ đánh răng 2 lần mỗi ngày và ghi nhớ súc miệng với nước muối sau khi ăn nhằm loại bỏ vi khuẩn mảng bám thức ăn.
  • Không áp dụng tùy tiện các cách làm trắng răng tại nhà: Trẻ chỉ khoảng 14, 15 tháng, phụ huynh trước khi áp dụng những mẹo làm trắng răng bằng muối, giấm, … cần tham vấn ý kiến của bác sĩ bởi độ tuổi trẻ còn nhỏ có thể chưa phù hợp với các cách dành cho người lớn.
  • Kiểm tra, khám sức khỏe răng miệng cho bé định kỳ: Không chỉ trẻ ở độ tuổi lớn mà việc bảo vệ sức răng miệng cho bé ngay từ khi còn nhỏ là điều cần thiết.

  CHIA SẺ TÌNH TRẠNG, ĐỘ TUỔI CỦA BÉ – TƯ VẤN CÁCH LÀM TRẮNG RĂNG PHÙ HỢP!

  3.3 Trẻ thay răng sữa (mọc răng vĩnh viễn)

  Từ 5 tuổi trở lên, trẻ bắt đầu thay răng sữa và mọc răng vĩnh viễn. Những chiếc răng mới này sẽ theo trẻ mãi mãi nên phụ huynh cần hết sức lưu ý chăm sóc để bé có hàm răng trắng đẹp, không bị ố vàng đổi màu.

  Thực tế ngược lại, ở độ tuổi này trẻ thương xuyên ăn những món ăn vặt, bánh kẹo với số lượng nhiều đặc biệt ăn vào buổi tối sẽ gây hại trực tiếp tới vấn đề răng miệng điển hình là răng bé bị vàng và bị sâu.

  Để có cách chữa vàng răng cho bé tốt nhất, cha mẹ cần đưa trẻ tới các phòng khám nha khoa để kiểm tra, xác định tình trạng và mức độ vàng răng. Từ đó, nha sĩ sẽ đưa ra phương pháp phù hợp với độ tuổi của bé.

  Bên cạnh đó, sau khi thực hiện tẩy cao răng, phụ huynh cần hướng dẫn các bé vệ sinh chăm sóc răng miệng đúng theo lời khuyên của nha sĩ để duy trì răng trắng sáng lâu dài.

  ⚠️⚠️⚠️ NÊN XEM: Làm trắng răng bằng nước vo gạo có TỐT không

  IV. Cách phòng tránh răng bé bị ố vàng

  Trẻ bị vàng chân răng hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu các bậc cha mẹ chú ý chăm sóc vệ sinh răng cho bé đúng cách và thường xuyên mỗi ngày.

  4.1 Bảo vệ răng cho bé ngay khi mang bầu

  Theo nghiên cứu, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, chế độ dinh dưỡng sẽ quyết định tới việc hình thành men răng sau này của trẻ.

  Vì vậy, muốn bé có hàm răng trắng ngà thì ngay khi còn trong bụng mẹ, chị em cần lưu ý trong quá trình bổ sung dưỡng chất cùng các vấn đề sử dụng thuốc.

  4.2 Lưu ý tới chế độ ăn uống của trẻ

  Phụ huynh không nên chiều theo ý của trẻ trong vấn đề ăn uống. Bởi những món ăn đồ ngọt, bánh kẹo, ăn vặt sẽ gây hại cho men răng và sức khỏe của bé.

  Bạn nên tập những thói quen ăn rau xanh, vitamin, hoa quả để răng chắc khỏe, trắng sáng và cơ thể khỏe mạnh.

  Cách vệ sinh răng mỗi ngày là nguyên nhân chủ yếu răng bé bị vàng nên cần thay đổi ngay cách chăm sóc:

  • Chải răng hàng ngày cho trẻ 2 lần ngay từ những chiếc răng sữa đầu đời. Trường hợp răng mới mọc bạn dùng gạc hoặc dụng cụ vệ sinh miệng cho trẻ sơ sinh để thực hiện.
  • Trẻ cần được súc miệng với nước muối loãng mỗi lần sau khi ăn.
  • Sử dụng kem đánh răng phù hợp với độ tuổi và an toàn cho bé nếu lỡ may bé nuốt kem đánh răng
  • Hướng dẫn bé chải răng đúng cách: đặt bàn chải để lông bàn chải vừa khít lên toàn thân răng, chải từ từ từng nhóm 3 răng một theo chiều từ trên xuống dưới, chải mặt ngoài, mặt trong.

  4.4 Khám và lấy cao răng định kỳ

  Bất kì độ tuổi nào không riêng gì trẻ nhỏ, bạn cũng cần duy trì thói quen khám răng miệng định kỳ để răng đều đẹp, không bị đổi màu hay mắc bệnh lý về răng.

  Đồng thời tiến hành làm sạch bằng phương pháp lấy cao răng cho bé theo lịch hẹn của nha sĩ chắc chắn vấn đề răng bé bị vàng sẽ được hạn chế, phòng ngừa tối đa.

  HẸN NGAY LỊCH KHÁM RĂNG VỚI NHA SĨ CHO BÉ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Răng Trẻ Bị Vàng? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Rụng Tóc Ở Phụ Nữ Sau Sinh Vì Sao?
 • Rụng Tóc Vành Khăn Ở Trẻ: Nguyên Nhân & Cách Chữa Trị Hiệu Quả
 • Trẻ Bị Rụng Tóc Vành Khăn Là Gì? Cách Chữa Rụng Tóc Vành Khăn Ở Trẻ Nhỏ.
 • Vì Sao Thận Yếu Gây Rụng Tóc?
 • Nguyên Nhân Răng Trẻ Em Bị Vàng Và Cách Làm Trắng Răng An Toàn Cho Trẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phải Làm Gì Khi Trẻ 15 Tháng Tuổi Bị Vàng Răng?
 • Vì Sao Răng Vĩnh Viễn Mới Mọc Vàng Hơn Răng Sữa?
 • Răng Ố Vàng Đổi Màu Ở Trẻ: Nguyên Nhân, Điều Trị Và Phòng Ngừa
 • Cặp Song Sinh Dính Liền: Bí Ẩn Y Khoa Chưa Được Giải Đáp
 • Rose Eveleth: Bí Ẩn Về Bệnh Say Tàu Xe
 • Hiện tượng răng trẻ em bị vàng ố, xỉn màu khá phổ biến, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là ở thói quen ăn uống, vệ sinh răng miệng. Ngoài ra, còn có phần nhỏ là yếu tố di truyền.

  Các nguyên nhân cụ thể khiến răng sữa của bé bị ố vàng như sau:

  Do bẩm sinh thiếu sản men răng:

  Thiếu sản men răng là hiện tượng di truyền từ bố hoặc mẹ, do các thành phần men răng bị thiếu hụt hoặc xáo trộn (chủ yếu là canxi fluor) khiến răng của trẻ không trắng ngà mà sạm màu, ố vàng ngay từ khi mới mọc lên.

  Do sử dụng một số loại thuốc:

  Trong quá trình mang thai, nếu người mẹ phải điều trị bệnh về nhiễm trùng đường tiết niệu thì sẽ phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh, trong đó có lượng lớn chất tetracycline làm đổi màu men răng của thai nhi. Tùy vào liều lượng mẹ bầu sử dụng mà răng sữa của trẻ bị ố vàng nhiều hay ít.

  Do chế độ ăn uống:

  Trẻ em thường có xu hướng thích ăn những món ngọt như bánh kẹo, socola,…hoặc uống nước ngọt. Chính thói quen này khiến răng bé bị sâu do mảng bám thức ăn nhiều đường tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển, tấn công răng miệng khiến răng bé bị sâu. Lúc này, răng trẻ sẽ xuất hiện các đốm đen li ti, làm xỉn màu răng.

  Nếu bé thực hiện chải răng không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng mảng bám vẫn tích tụ trong khoang miệng khiến răng sữa bị ố vàng.

  Do sử dụng nhiều fluor:

  Nhiễm màu fluor cũng là nguyên nhân khiến răng trẻ em bị vàng. Mặc dù fluor giúp tăng cường độ chắc khỏe cho răng, ngăn ngừa sâu răng ở trẻ hiệu quả nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến răng bị đổi màu, fluor làm tăng măng bám men răng, khiến chúng khó làm sạch. Thông thường, trẻ hấp thụ chất này trong các loại đồ hoặc nuốt phải kem đánh răng có chứa fluor.

  Do các một số bệnh lý cơ thể:

  Do chấn thương răng:

  Nếu tình trạng chấn thương tác động đến các mạch máu xung quanh răng sẽ làm tổn thương men răng khiến răng dễ bị đổi màu, ố vàng.

  Răng trẻ em bị vàng ố, xỉn màu nếu xuất phát từ nguyên nhân sâu răng mà không được điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Bởi tình trạng răng sâu trẻ em sẽ ngày càng trở nên trầm trọng, ăn sâu vào tủy răng gây ra viêm tủy răng sữa, nghiêm trọng hơn sẽ phải nhổ răng sữa sớm dẫn đến tình trạng răng vĩnh viễn mọc lệch lạc.

  Các trường hợp răng bé bị vàng khác nếu để lâu dài cũng sẽ khiến vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng gây ra nhiều bệnh lý khiến răng trẻ bị mòn, đau nhức, biếng ăn. Ngoài ra, răng trẻ em bị vàng còn làm giảm thẩm mỹ khuôn mặt, khiến nụ cười của trẻ kém duyên.

  Nhiều cha mẹ chủ quan vì nghĩ rằng răng sữa rồi cũng sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn nên không cần chăm sóc nhiều. Tuy nhiên, đây là ý nghĩ sai lầm bởi nếu răng sữa gặp vấn đề thì các răng vĩnh viễn sau này cũng bị ảnh hưởng, có thể làm răng mọc lệch, bị vàng hoặc dễ mắc các bệnh lý răng miệng hơn.

  Theo sự phát triển của cơ thể, răng của trẻ sẽ bắt đầu mọc vào khoảng 6 tháng tuổi, từ lúc này cha mẹ cần quan tâm chăm sóc răng miệng để tránh răng bé bị ố vàng và hạn chế các bệnh lý răng miệng. Với từng lứa tuổi, độ bền chắc và số lượng của răng là khác nhau, vì vậy theo từng giai đoạn phát triển răng của trẻ mà cha mẹ sẽ có cách chăm sóc răng miệng cho trẻ cụ thể.

  2.1 Giai đoạn 0 – 1 tuổi:

  Lúc này trẻ mới mọc 1 vài chiếc răng trên cung hàm nên vẫn ăn các thực phẩm mềm như cháo, sữa,….Tuy không ăn nhai nhiều nhưng nếu vệ sinh không sạch sẽ mỗi ngày vẫn khiến răng trẻ em bị vàng.

  Trong trường hợp này, bác sĩ thường khuyên không nên áp dụng bất kỳ một phương pháp làm trắng răng nào khi chưa có chỉ định bởi trẻ còn quá nhỏ. Mà phương án tốt nhất lúc này là cha mẹ nên điều chỉnh chế độ sinh hàng ngày cho bé 2 lần/ngày.

  Sử dụng nước muối để vệ sinh răng miệng bằng cách dùng khăn xô mềm, hoặc dụng cụ rơ lưỡi để thấm nước muối và chà nhẹ nhàng, sạch sẽ khoang miệng của trẻ.

  Từ 2 – 4 tuổi: Khi trẻ đã mọc đầy đủ các răng từ răng cửa, răng hàm, răng nanh,…sẽ tiếp xúc với rất nhiều thực phẩm khác nhau nên rất dễ khiến răng sữa bị ố vàng, xỉn màu.

  Thời điểm trẻ được 5 tuổi sẽ bắt đầu thay răng sữa bằng các răng vĩnh viễn, và những chiếc răng mới này sẽ theo trẻ suốt đời nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

  Hơn nữa, ở giai đoạn 2 – 5 tuổi, trẻ rất thường xuyên ăn những món ăn vặt, bánh kẹo với số lượng lớn nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe răng miệng của trẻ, các vấn đề thường chính là răng trẻ bị vàng và bị sâu.

  + Chải răng cho trẻ bằng hỗn hợp baking soda với nước để loại bỏ vết ố vàng ở trẻ.

  + Hạn chế các nhóm thực phẩm bám màu răng: Bao gồm các thực phẩm nhiều dầu mỡ, bánh kẹo chứa phẩm màu hóa học, các loại thức uống có ga.

  + Chải răng thường xuyên, đều đặn mỗi ngày 2 lần buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ. Đồng thời kết hợp với chải lưỡi để làm sạch mảng bám.

  + Kiểm tra, khám răng miệng định kỳ ngay từ nhỏ để bảo vệ sức khỏe răng miệng cũng như giúp trẻ có hàm răng đều đẹp đến mãi sau này.

  Với những cách trên sẽ giúp cha mẹ khắc phục tình trạng răng trẻ em bị vàng, tuy nhiên để chữa răng ố vàng tốt nhất, cha mẹ nên đưa trẻ đến nha sĩ để có phương án điều trị tối ưu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Giải Vì Sao Bé 4 Tháng Tuổi Bị Rụng Tóc
 • Làm Gì Khi Rụng Tóc Sau Sốt Xuất Huyết?
 • “Hồi Sinh” Mái Tóc Rụng Sau Cơn Sốt Xuất Huyết “Nhớ Đời”
 • Giải Mã Tình Trạng Rụng Tóc Sau Sốt Xuất Huyết
 • 8 Lý Do Gây Rụng Tóc Mùa Đông Và Cách Khắc Phục Dành Cho Dân Công Sở – Hairshop.vn
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100