Chủ Đề 3: Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Cấy Que Tránh Thai Là Gì?
 • Cấy Que Tránh Thai Implanon
 • Phương Pháp Chuyên Gia (Professional Solution) Sử Dụng Trong Quá Trình Quyết Định Là Gì?
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Môn Toán Sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Bước 1: Tìm y’

  Hàm số đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≥ 0 ∀ x ∈ K

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≤ 0 ∀x ∈ K

  Bước 2: Cô lập tham số m đưa về dạng m≥g(x) hoặc m ≤ g(x)

  Bước 3: Vẽ bảng biến thiên của g(x)

  Bước 4: Kết luận

  m ≥ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≥

  m ≤ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≤

  Một số hàm số thường gặp

  Hàm đa thức bậc ba: y = f(x) = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0)

  ⇒ f'(x) = 3ax 2 + 2bx + c

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi β ≤ xc hoặc α ≥ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Với a <0 và f'(x) có hai nghiệm phân biệt x 1 < x 2

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi β≤x 1 hoặc α ≥ x 2

  Hàm phân thức bậc nhất: y = (ax + b)/(cx + d) ⇒ y’= (ad – bc)/(cx + d) 2

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi ad – bc < 0 và -d/c ∉ K

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Tìm m để hàm số y = x 3/3 – mx 2+(1 – 2m)x- 1 đồng biến trên (1; +∞)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’ = x 2 – 2mx + 1 – 2m

  Hàm số đã cho đồng biến trên (1; +∞)⇔ ∀ x ∈(1; +∞),y’ ≥ 0

  ⇔ ∀ x ∈ (1; +∞), x 2 -2mx + 1 – 2m ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈(1; +∞), x 2 + 1 ≥ 2m(x + 1)

  Xét hàm số f(x) = (x 2 + 1)/(x + 1), x ∈ (1; +∞)

  (1;+∞)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên để 2m ≤ f(x),∀ x ∈(1; +∞) thì 2m ≤ 1 ⇔ m ≤ 1/2

  Ví dụ 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = (2x – 1)/(x – m) nghịch biến trên khoảng (2; 3)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D=R{m}.

  Ta có y’= (-2m + 1)/(x – m) 2 . Để hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3) thì hàm só phải xác định trên khoảng (2; 3) và y’ < 0 ∀ x ∈ (2; 3).

  Vậy giá trị của tham số m cần tìm là

  Ví dụ 3: Tìm các giá trị m để hàm số y = mx 3 – x 2 + 3x + m – 2 đồng biến trên (-3 ; 0)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’= 3mx 2 – 2x + 3. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3; 0) khi và chỉ khi:

  y’ ≥ 0,∀ x ∈(-3; 0) (Dấu ” = ” xảy ra tại hữu hạn điểm trên (-3; 0))

  ⇔ 3mx 2 – 2x + 3 ≥ 0, ∀ x ∈(-3; 0)

  ⇔ m ≥(2x-3)/(3x 2 ) = g(x) ∀ x ∈(-3;0)

  Ta có: g'(x) = (-2x + 6)/(3x 3 ); g'(x) = 0 ⇔ x = 3

  Bảng biến thiên

  Vậy m ≥

  = -1/3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số
 • Phương Pháp Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Di Truyền Học Của Menden Là Gì?
 • Cấy Chỉ Là Gì? Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ & Lưu Ý
 • Cấy Chỉ Là Gì? Những Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
 • Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Đề 3: Phương Pháp Cô Lập M Trong Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Hàm Số
 • Một Số Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phương Pháp Cấy Que Tránh Thai Là Gì?
 • Cấy Que Tránh Thai Implanon
 • Phương Pháp Chuyên Gia (Professional Solution) Sử Dụng Trong Quá Trình Quyết Định Là Gì?
 • Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số

  A. Phương pháp giải & Ví dụ

  Phương pháp giải

  Bước 1: Tìm y’

  Hàm số đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≥ 0 ∀ x ∈ K

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi y’ ≤ 0 ∀x ∈ K

  Bước 2: Cô lập tham số m đưa về dạng m≥g(x) hoặc m ≤ g(x)

  Bước 3: Vẽ bảng biến thiên của g(x)

  Bước 4: Kết luận

  m ≥ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≥

  m ≤ g(x) ∀ x ∈ K khi và chỉ khi m ≤

  Một số hàm số thường gặp

  ⇒ f'(x) = 3ax 2 + 2bx + c

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi β ≤ xc hoặc α ≥ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Với a <0 và f'(x) có hai nghiệm phân biệt x 1 < x 2

  Hàm số đồng biến trên (α; β) khi và chỉ khi x 1 ≤ α < β ≤ x 2

  Hàm số nghịch biến trên (α; β) khi và chỉ khi β≤x 1 hoặc α ≥ x 2

  Hàm phân thức bậc nhất: y = (ax + b)/(cx + d) ⇒ y’= (ad – bc)/(cx + d) 2

  Hàm số nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi ad – bc < 0 và -d/c ∉ K

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Tìm m để hàm số y = x 3/3 – mx 2+(1 – 2m)x- 1 đồng biến trên (1; +∞)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’ = x 2 – 2mx + 1 – 2m

  Hàm số đã cho đồng biến trên (1; +∞)⇔ ∀ x ∈(1; +∞),y’ ≥ 0

  ⇔ ∀ x ∈ (1; +∞), x 2 -2mx + 1 – 2m ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈(1; +∞), x 2 + 1 ≥ 2m(x + 1)

  Xét hàm số f(x) = (x 2 + 1)/(x + 1), x ∈ (1; +∞)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên để 2m ≤ f(x),∀ x ∈(1; +∞) thì 2m ≤ 1 ⇔ m ≤ 1/2

  Ví dụ 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = (2x – 1)/(x – m) nghịch biến trên khoảng (2; 3)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D=R{m}.

  Ta có y’= (-2m + 1)/(x – m) 2 . Để hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3) thì hàm só phải xác định trên khoảng (2; 3) và y’ < 0 ∀ x ∈ (2; 3).

  Vậy giá trị của tham số m cần tìm là

  Ví dụ 3: Tìm các giá trị m để hàm số y = mx 3 – x 2 + 3x + m – 2 đồng biến trên (-3 ; 0)

  Hướng dẫn

  TXĐ: D = R

  Ta có y’= 3mx 2 – 2x + 3. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3; 0) khi và chỉ khi:

  y’ ≥ 0,∀ x ∈(-3; 0) (Dấu ” = ” xảy ra tại hữu hạn điểm trên (-3; 0))

  ⇔ 3mx 2 – 2x + 3 ≥ 0, ∀ x ∈(-3; 0)

  ⇔ m ≥(2x-3)/(3x 2 ) = g(x) ∀ x ∈(-3;0)

  Ta có: g'(x) = (-2x + 6)/(3x 3 ); g'(x) = 0 ⇔ x = 3

  Bảng biến thiên

  Vậy m ≥ = -1/3.

  B. Bài tập vận dụng

  Câu 1: Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = mx 2 – (m + 6)x nghịch biến trên khoảng (-1; +∞)

  Ta có:

  ⇒ 2mx – (m + 6) ≤ 0 ⇔ m ≤ .

  Xét hàm số g(x) = với x ∈ (-1;+∞).

  Bảng biến thiên

  Câu 2: Cho hàm số y = x 3-3mx 2+3(m 2 – 1)x – 2m + 3. Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 2).

  Tập xác định: D = R

  Đạo hàm y’=3x 2-6mx+3(m 2-1)

  Do đó y’ ≤ 0 ∀ x ∈(1;2) ⇔ x 1 ≤ 1 < 2 < x 2

  Bảng biến thiên

  Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).

  TXĐ: D = R{m}

  Ta có: y’= .

  Hàm số đồng biến trên khoảng (2;+∞)

  Câu 5: Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng (4; +∞)

  Trường hợp 1: Khi m = -1, hàm số trở thành với mọi x

  Trường hợp 2: Khi m ≠ -1, ta có

  ⇔ ∀ x ∈(4; +∞), g(x) ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈ (4; +∞), ≤ m.

  Bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên của h(x) suy ra,∀ x ∈(4; +∞),h(x) ≤ m m ≥-1.

  Câu 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng (π/4; π/2).

  Ta có: .

  Câu 7: Tìm m để hàm số đồng biến trên [1; +∞).

  Ta có:

  có tập xác định là D = R{-m} và .

  Hàm số đã cho đồng biến trên [1; +∞) ⇔

  x 2 + 2mx – 4m ≥ 0,∀ x ∈[1; +∞)⇔

  Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y=√(x 2+2mx+m 2+1) đồng biến trên khoảng (1; +∞).

  Ta có

  Bảng biến thiên

  Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

  tinh-don-dieu-cua-ham-so.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Cơ Bản Trong Nghiên Cứu Di Truyền Học Của Menden Là Gì?
 • Cấy Chỉ Là Gì? Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ & Lưu Ý
 • Cấy Chỉ Là Gì? Những Tác Dụng Của Phương Pháp Cấy Chỉ
 • Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố
 • Khái Quát Chung Về Phương Pháp Bảo Toàn Electron
 • Hãy Cùng Nâng Cao Trí Nhớ Với Phương Pháp Loci Của Người Hy Lạp Cổ Đại

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Phương Pháp Cách Bắt Lô Theo Ngày Chuẩn Nhất 2021
 • 7 Phương Pháp Bắt Lô Hiệu Quả
 • Cách Bắt Bạch Thủ Lô Chính Xác Nhất Hiện Nay Đã Kiểm Chứng
 • Lô Giải 7 Là Gì? Phương Pháp Bắt Lô Giải 7 Không Trượt Phát Nào
 • Top 4 Cách Học Tốt Môn Toán Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Những câu chuyện kể thần thoại Hy Lạp vô cùng đặc sắc đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ một thời gian dài rồi mới được ghi chép lại. Do đó, có thể thấy những người kể chuyện ở Hy Lạp cổ đại có trí nhớ thật phi phàm. Vậy họ có bí quyết gì?

  Người Hy Lạp có tôn thờ một vị thần là nữ thần ký ức Mnemosyne. Ngoài ra, người Hy Lạp cũng đã phát minh ra cách để cải thiện trí nhớ của họ. Một trong số đó là Phương pháp Loci mà người phương Tây vẫn hay dùng cho đến nay.

  Mnemosyne là một vị thần Titan, một trong 12 người con của Thiên vương tinh (Bầu trời) và Gaia (Trái đất). Các anh chị em của cô bao gồm Cronus và vợ, Rhea, Oceanus và vợ, Tethys, Iapetus, và Themis. Mnemosyne là mẹ của các vị thần nàng thơ Muse .

  Theo thần thoại Hy Lạp, Zeus (cháu trai của Mnemosyne) đã ngủ với Mnemosyne trong chín ngày liên tục. Và vì thế, vị thần nàng thơ Muse đã ra đời. Đây là chín nữ thần đã tạo cảm hứng cho các học giả văn học, khoa học và nghệ thuật. Chín thần nàng thơ Muse có các lĩnh vực tương ứng lần lượt là: Calliope (thơ ca sử thi), Clio (lịch sử), Euterpe (âm nhạc), Erato (thơ trữ tình), Melpomene (bi kịch), Polyhymnia (thánh ca), Terpsichore (vũ nghệ), Thalia (hài kịch) và Urania (thiên văn học).

  Con sông và cung điện ký ức

  Ngoài ra, cái tên Mnemosyne cũng được đặt cho một con sông dưới địa ngục. Người Hy Lạp cổ đại tin rằng trước khi linh hồn của người chết được tái sinh, họ sẽ bị bắt uống nước từ con sông địa ngục có tên Lethe. Tên của con sông này có nghĩa là “sự lãng quên”. Khi uống nước của con sông này, những linh hồn sẽ quên đi cuộc sống quá khứ của họ. Ngược lại, sông Mnemosyne, chảy song song với Lethe, lại khiến người ta nhớ được ký ức. Theo nhà văn Pausanias, uống nước từ hai đài phun nước, một tên là Lethe, và một tên Mnemosyne, là một phần của các nghi thức trong “lời tiên tri của Trophonios ở Lebadeia, Boiotia”.

  Một trong những phương pháp được người Hy Lạp cổ đại phát minh để cải thiện trí nhớ của họ là Phương pháp Loci. Kỹ thuật này còn được gọi là Hành trình Ký ức, Cung điện Trí nhớ, hoặc Cung điện Tâm thức. Theo nhà hùng biện người La Mã Cicero, kỹ thuật này được nhà thơ trữ tình người Hy Lạp tên Simonides of Ceos phát hiện ra. Cicero kể rằng, nhà triết học Hy Lạp Simonides of Ceos được mời ngâm một bài thơ trữ tình tại bữa tiệc ở Thessaly. Ngâm thơ xong, người ta liền hô hoán cho Simonides chạy ra ngoài vì mái nhà của phòng tiệc bỗng nhiên sụp đổ. Những vị khách khác bị đè bẹp đến chết, nhiều người không toàn thây.

  Người ta cần nhận dạng người chết để tiến hành an táng họ theo đúng lễ nghi, nhưng những xác chết không nguyên vẹn như thế kia khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. Bằng cách kể lại những gì mình nhớ về nơi những vị khách đã ngồi quanh bàn tiệc, Simonides đã có thể nhận dạng được người chết. Chính từ kinh nghiệm này, Simonides nhận ra rằng, ta có thể nhớ bất cứ điều gì bằng cách kết hợp ký ức với hình ảnh trong tâm trí về một địa điểm, và từ đó phát triển nên Phương pháp Loci.

  Sự mường tượng giúp tăng cường ghi nhớ

  Phương pháp Loci dựa trên sự hình dung lại trong đầu những điều mà người ta định nhớ. Các đối tượng hình dung này được đặt theo thứ tự cụ thể ở các vị trí khác nhau dọc theo tuyến đường quen thuộc của một người qua mỗi địa điểm, chẳng hạn như một thành phố, nhà cửa, nơi làm việc,… Người ta thực hiện cuộc hành trình hình dung bên trong tâm trí với một điểm khởi đầu và một điểm kết thúc. Vì vậy, khi bạn muốn nhớ một điều gì đó, ví dụ như một danh sách mua sắm, hoặc các ý chính của một bài phát biểu, bạn chỉ cần áp dụng phương pháp hình dung theo thứ tự này để nhớ lại từng thứ. Kỹ thuật ghi nhớ này có thể được nâng cấp lên bằng cách làm cho hình ảnh trở nên sống động hơn, ví dụ như nhớ lại hình ảnh kèm theo mùi vị và âm thanh.

  Phương pháp ghi nhớ Loci đã được ứng dụng phổ biến ở thế giới cổ đại và được sử dụng cho đến giữa thế kỷ 17. Sau đó nó dần được thay thế bởi các hệ thống ngữ âm và đánh dấu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng kỹ thuật cung điện trí nhớ rất hiệu quả.

  “Sau sáu tuần luyện tập “cung điện trí nhớ” trong đầu, người ta đã tăng gấp đôi số lượng từ mà họ có thể nhớ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và hiệu suất này vẫn tăng ấn tượng sau 4 tháng […] chỉ sau 40 ngày tập luyện, hoạt động não bộ của mọi người gần như giống hệt các nhà vô địch về trí nhớ hàng đầu thế giới, cho thấy việc rèn luyện trí nhớ có thể làm thay đổi hệ thống thần kinh của não bộ theo những cách vừa tinh tế lại vừa mạnh mẽ”.

  Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tự rèn luyện trí nhớ theo cách thức như vậy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giúp Bé Học Sâu Nhớ Lâu, Học 1 Nhớ 10 Bằng Phương Pháp Loci
 • Nhanh Chóng Ghi Nhớ Hiệu Quả Với Phương Pháp Loci
 • Ứng Dụng Phương Pháp Ghi Nhớ Loci Trong Việc Học Tiếng Anh
 • Agile Là Gì? Tổng Quan Về Agile Scrum
 • Bệnh Vẩy Nến Móng Tay: Nguyên Nhân Dấu Hiệu Và Cách Trị
 • Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Có Chọn Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Gtgt?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Của Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã Mới Thành Lập
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt
 • Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp
 • Lập Báo Cáo Tài Chính Đối Với Dn Tính Thuế Gtgt Pp Trực Tiếp
 • Cách Tính Thuế Cho Hộ Kinh Doanh
 • Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC theo đó quy định tại điều 6 như sau:

  Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

  1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

  a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

  – Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

  – Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  – Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

  Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.

  b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

  – Đã được cấp mã số thuế;

  – Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

  – Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  – Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

  – Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

  – Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  c) Tổ chức nêu tại điểm a, điểm b khoản này trước khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in và chịu trách nhiệm về quyết định này.

  Quyết định áp dụng hóa đơn tự in gồm các nội dung chủ yếu sau:

  – Tên hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in hóa đơn;

  – Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hóa đơn;

  – Mẫu các loại hóa đơn tự in cùng với mục đích sử dụng của mỗi loại phải có các tiêu thức để khi lập đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

  Và tiếp theo chúng ta phải xem rõ lại thông tư 39/2014/TT-BTC quy định tại khoản 2 điều 11 về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế cho doanh nghiệp như sau:

  2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

  a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

  b) Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

  c) Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

  d) Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán

  Tuy nhiên khi đi vào thực tế thì quy định này bóp chết luôn các doanh nghiệp mới thành lập, cứ mỗi lần doanh nghiệp mua bán cái gì thì chạy lên cơ quan thuế mua hóa đơn, mà cơ chế của chúng ta thì các bạn biết rồi, mỗi lần đi mua hóa đơn thì chỉ chết kế toán về chờ đợi và ăn hành cả ngày và tiêu cực nó bắt đầu phát sinh từ đây. Để khắc phục yếu điểm này của anh chàng 39/2014/TT-BTC thì sau 5 tháng Bộ Tài Chính tiếp tục ban hành thông tư 119/2014/TT-BTC điều chỉnh bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

  “3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

  b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

  d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

  đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

  Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

  Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

  Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Ở đây chúng ta cần phải hiểu logic của vấn đề này là anh đã không được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì anh sẽ không có quyền đặt in hóa đơn gtgt và hóa đơn trực tiếp đương nhiên anh phải lên cơ quan thuế mua ( rủi ro về thuế vì không có tài sản cố định từ 1 tỷ đồng trở lên và vốn điều lệ nhỏ hơn 15 tỷ).

  Như vậy bắt đầu từ ngày 01/09/2014 thì doanh nghiệp mới thành lập áp dụng theo quy định tại thông tư 119/2014/TT-BTC. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện của thông tư này là các bạn có quyền áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phát hành hóa đơn tự in hoặc đặt in mà không phải lên mua hóa đơn GTGT trực tiếp từ cơ quan thuế! Đây là những tống hợp đánh giá căn cứ vào pháp luật để giúp các bạn khi làm việc với cơ quan thuế có thể hoàn toàn yên tâm về căn cứ pháp lý quy định mà không phải tim đập chân run.

  Nhớ là khi áp dụng văn bản pháp luật thì đọc kỹ cái hiệu lực thi hành tại điều 7 thông tư 119/2014/TT-BTC.

  2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

  3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Khi Tính Thuế Gtgt Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Cho Công Ty Mới Thành Lập
 • Chi Nhánh Có Được Áp Dụng Phương Pháp Tính Thuế Của Công Ty ?
 • Chi Nhánh Có Được Áp Dụng Phương Pháp Tính Thuế Của Công Ty?
 • Văn Phòng Đại Diện Có Phải Đăng Ký Thuế Không?
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Cho Công Ty Mới Thành Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Lưu Ý Khi Tính Thuế Gtgt Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Có Chọn Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Gtgt?
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Của Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã Mới Thành Lập
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt
 • Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp
 • Văn bản pháp luật điều chỉnh:

  • Thông tư 219/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 93/2017/TT-BTC.

  Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

  Có hai cách tính thuế GTGT như sau:

  • Cách tính trực tiếp, bao gồm: tính bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu và tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT (chỉ áp dụng với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý).
  • Cách tính khấu trừ thuế

  Các công ty mới thành lập thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp tính bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. Nhưng nếu thuộc các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

  1. Công ty mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  2. Công ty mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

  Theo quy định trước đây, để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thì công ty phải nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý đầu tiên.

  Nhưng theo quy định hiện hành, từ ngày 05.11.2017, doanh nghiệp mới thành lập thuộc trường hợp nêu trên sẽ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

  Cơ quan thuế quản lý sẽ căn cứ vào loại tờ khai thuế GTGT công ty nộp ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên xác định loại phương pháp tính GTGT cụ thể:

  – Áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp sử dụng Tờ khai số 01/GTGT; hoặc, Tờ khai số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư.

  – Vẫn áp dụng phương pháp tính trực tiếp, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai số 04/GTGT; hoặc, Tờ khai số 03/GTGT nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

  Công ty cần lưu ý:

  • Không phải nộp kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh bên mình thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng khấu trừ thuế; nhưng phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.
  • Nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý; thì, phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp trực tiếp tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT.

  Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

  Địa chỉ: Phòng 1605 tầng 16 tòa nhà B10B, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Nhánh Có Được Áp Dụng Phương Pháp Tính Thuế Của Công Ty ?
 • Chi Nhánh Có Được Áp Dụng Phương Pháp Tính Thuế Của Công Ty?
 • Văn Phòng Đại Diện Có Phải Đăng Ký Thuế Không?
 • Tính Thuế Gtgt Theo Phương Pháp Khấu Trừ
 • Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Cùng Tỉnh Với Trụ Sở Công Ty
 • Phương Pháp Dạy Con Tự Lập Kiểu Mỹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Nuôi Dạy Con Ngoan Thông Minh Của Người Anh
 • 3 Điều Cần Lưu Ý Để Có Phương Pháp Nuôi Dạy Con Ngoan
 • Phương Pháp Nuôi Dạy Con Nên Người Phù Hợp Tâm Lý Trẻ Em Không Áp Đặt
 • Các Phương Pháp Nuôi Dạy Con Đúng Cách Phù Hợp Với Tâm Lý Trẻ Các Bậc Cha Mẹ Nên Biết
 • Dạy Con Nên Người Bằng Từ Ngữ Tích Cực
 • Trẻ phương tây luôn có tính tự lập cao hơn trẻ châu Á. Bởi chúng được dạy cách tư lập ngay từ bé. Một trong những phương pháp dạy trẻ tự lập thành công chính là phương pháp tự lập kiểu Mỹ. Nếu bạn muốn con mình tự tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống hãy thử tham khảo Phương pháp dạy con tự lập kiểu Mỹ do Toán tư duy cung cấp.

  Toán tư duy – Phương pháp dạy con tự lập kiểu Mỹ

  Toán tư duy -Thông báo sự thay đổi.

  Tâm lý của trẻ hầu hết đều phụ thuộc khá nhiều vào bố mẹ. Chính vì thế, đây có thể là một trong những rào cản lớn cho con tự lập. Bố mẹ nên có những thông báo dành cho con về sự thay đổi giới hạn của trẻ. Ví dụ: Con không còn là đứa trẻ nữa hãy nói lên những gì mình muốn. Con phải tự làm điều này, hãy tự chăm sóc bản thân mình,…

  Hãy giúp trẻ có cơ hội được tự lập, được thể hiện bản thân. Bố mẹ nên đưa ra những hoạt động hàng ngày mà trẻ có thể tự làm theo từng độ tuổi khác nhau. Để khích lệ trẻ tự lập, bố mẹ nên có những lời khen hoặc thưởng phạt nhất định dành cho trẻ. Ví dụ: trẻ 3-5 tuổi, hãy rèn luyện cho trẻ thói quen tự đánh răng mỗi sáng và mỗi tối,…

  Toán tư duy – Luôn làm gương cho con.

  Toán tư duy – Tạo môi trường an toàn.

  Mọi phương pháp dạy con tự lập đều phải chú trọng đến môi trường an toàn bởi vì trẻ em rất dễ gặp tai nạn và nguy hiểm. Tự lập không có nghĩa là trẻ tự do làm theo ý mình. Để trẻ tự làm, tự chủ phải nằm trong phạm vi nào đó mà bố mẹ vẫn luôn có thể theo dõi, kiểm soát được.

  Toán tư duy – Môn học bố mẹ cần tìm hiểu

  Abacus Master là thương hiệu đáng tin cậy trên toàn thế giới. Môn học cung cấp chất lượng giáo dục tối ưu bằng bàn tính. Cùng với sự hoàn thiện kỹ năng tính toán ưu việt. Abacus Master giúp cân bằng và phát triển hai bán cầu não.

  Chương trình Abacus Master phù hợp với trẻ ở độ tuổi từ 4 – 12 tuổi, được chia thành 8 cấp độ. Mỗi cấp độ học trong vòng 3 tháng (tương đương 12 tuần), 1 tuần học 2 buổi (1 giờ / 1 buổi).

  1. Toán tư duy – Nâng cao kết quả học tập:

  • Trẻ được hướng dẫn để dành sự tập trung vào việc học tập bằng cách lắng nghe chăm chú và hiệu quả hơn.
  • Con sẽ mau hiểu rõ được mối quan hệ giữa các con số và trở nên thích thú hơn với việc học khi con tự tin đưa ra các đáp án tính toán một cách nhanh chóng và chính xác.

  2. Toán tư duy – Tăng cường khả năng tập trung:

  • Tập trung chính là bài tập toán tư duy thường xuyên của chương trình luyện tập bàn tính toán tư duy Abacus.
  • Việc mất tập trung xảy ra ở cả người lớn và trẻ nhỏ – toán tư duy
  • Với Toán tư duy Abacus, trẻ được rèn nâng cao sự tập trung để cùng lúc sử dụng thị giác (mắt), thính giác (tai) để tiếp nhận thông tin (con số) và sử dụng cả hai bàn tay để di chuyển các hạt bàn tính.
  • Rèn luyện Abacus giúp trẻ nâng cao khả năng tập trung tới những việc từ học tập cho đến những hoạt động khác.

  3. Toán tư duy – Khả năng xử lý thông tin:

  • Khi sự tập trung trong toán tư duy của trẻ đã nâng cao, trẻ sẽ có khả năng xử lý thông tin tuyệt vời trong toán tư duy.
  • Thông tin xung quanh chúng ta rất nhiều nhưng nếu không có khả năng xử lý, những thông tin đó cũng không thể có ý nghiã gì.
  • Khả năng xử lý nhanh thông tin cần thiết là một trong những khả năng quan trọng nhất trong thế kỷ XXI.

  4. Toán tư duy – Cải thiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng:

  • Tất cả các sự vật quanh ta từ những thứ nhỏ bé như que diêm, lớn dần lên như điện thoại, tivi, ô tô, máy bay… đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.
  • Chức năng tuyệt vời trên thuộc về bán cầu não phải.
  • Toán tư duy Abacus chính là phương pháp giúp trẻ rèn luyện được bán cầu não phải của mình.

  5. Toán tư duy – Tăng sự tự tin và khả năng thể hiện của trẻ trong các hoạt động khác

  • Khi trẻ cảm thấy tự tin về khả năng tính toán của mình và cải thiện được những khả năng cần thiết trên, trẻ cũng trở nên tự tin, chủ động hơn trong các hoạt động hằng ngày.
  • Trẻ càng chủ động học hỏi, trẻ càng nhanh chóng phát triển – toán tư duy

  6. Toán tư duy – Cân bằng hai bán cầu não trái và phải:

   Từ 4 đến 12 tuổi là giai đoạn não trẻ phát triển mạnh mẽ nhất. Với việc sử dụng bàn tính Abacus toán tư duy, trẻ được rèn luyện để có khả năng sử dụng của tất cả các giác quan trong mọi việc – toán tư duy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai Theo Tinh Thần Phật Giáo
 • Vì Sao Nên Dạy Con Thông Minh Theo Phương Pháp Của Người Nhật
 • 6 Phương Pháp Dạy Con Thông Minh Của Người Nhật Cho Trẻ Trên 4 Tuổi
 • Phương Pháp Nuôi Dạy Con Thông Minh Của Người Nhật
 • 10 Điều Bố Mẹ Nên Dạy Con Trước 18 Tuổi
 • Mách Nhỏ Bố Mẹ 5 Phương Pháp Dạy Con Tự Lập Sớm

  --- Bài mới hơn ---

 • Nuôi Dạy Con Thông Minh Từ Nhỏ
 • Cẩm Nang Chăm Sóc Con Đúng Cách
 • Phương Pháp Dạy Con Thông Minh Khoa Học
 • Cẩm Nang Nuôi Dạy Con Đúng Cách & Khoa Học Dành Cho Cha Mẹ Trẻ
 • 3 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Của Phương Pháp Dạy Con Biết Nghe Lời
 • Dạy con làm những việc vừa sức

  Mỗi ngày, bố mẹ cần tận dụng thời gian rảnh để dạy con tính tự lập bằng cách hướng dẫn trẻ làm những việc vừa với sức mình. Điều này đòi hỏi bạn tính kiên trì và nhẫn nại. Thời gian đầu, khi con làm sai, làm hỏng, đừng quát mắng còn mà hướng dẫn lại để con có thể tự làm đúng.

  Ví dụ như dạy con tự xúc cơm ăn, tự thu dọn đồ chơi, tự lựa chọn quần áo mặc hàng ngày, tự xếp quần áo của trẻ, tự vệ sinh cá nhân… Nên nhớ, khi dạy con những điều này, hãy tạo cho trẻ không khí vui vẻ, thoải mái.

  Khi con lớn hơn, bố mẹ dạy trẻ tự giặt quần áo, nấu ăn, làm việc nhà… Đây là những kỹ năng cơ bản giúp trẻ tự lập khi không có bố mẹ bên canh.

  Phân công công việc cho mỗi thành viên trong gia đình

  Bố mẹ nên phân công công việc cho mỗi thành viên trong gia đình để con hiểu rằng ai cũng phải làm việc, tùy theo sức của mình và mỗi người đều phải có trách nhiệm với công việc đó. Hãy nhớ nhắc nhở trẻ công việc của mình thường xuyên để hình thành thói quen.

  Không tiết kiệm lời khen

  Khi con hoàn thành công việc nào đó, bố mẹ hãy dành cho trẻ những lời khen ngợi dù cho con chỉ hoàn thành ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, nên hạn chế dùng những từ khen ngợi quá mức khi trẻ làm xong một việc đơn giản, thay vào đó là những lời nhận xét tích cực. Ví dụ như: Miệng con rất thơm sau khi đánh răng, cảm ơn con vì đã lau bàn ăn, con xếp áo quần rất gọn gàng…

  Ngoài ra, bố mẹ có thể động viên con bằng các phần thưởng cho con đi công viên, đi siêu thị chơi nhưng không nên khuyến khích con bằng tiền, sẽ khiến trẻ không hiểu giá trị của việc lao động.

  Hạn chế giúp đỡ nhưng luôn bên cạnh quan sát con

  Bên cạnh đó, để thành công trong việc dạy trẻ tính tự lập, bố mẹ cần kiên nhẫn và hạn chế giúp đỡ khi chưa cần thiết. Tốt nhất hãy luôn bên cạnh động viên và hướng dẫn để trẻ có thể làm tốt hơn. Đừng vì thấy con làm đảo lộn mọi thứ, càng làm càng hỏng mà làm thay, như thế bố mẹ đã thất bại trong việc dạy con tự lập rồi.

  Tổng hợp

  (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giúp Trẻ Ham Học Hỏi
 • Cách Dạy Con Học Toán Lớp 4 Hay Nhất
 • Những Chia Sẻ Bổ Ích Khi Có Con Học Lớp 4
 • Cha Mẹ Đã Dạy Con Học Toán Lớp 3 Như Thế Nào?
 • Cách Nuôi Dạy Con Gái 4 Tuổi: 5 Nguyên Tắc Các Mẹ Cần Nhớ
 • Gỡ Rối Phương Pháp Dạy Con Tư Duy Độc Lập Và Sống Có Trách Nhiệm

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Cách Dạy Con Tuổi Dậy Và Hiểu Tâm Lý Con Trẻ Cho Ba Mẹ
 • Cách Dạy Con Trai Tuổi Dậy Thì Đúng Chuẩn, Cho Con Lớn Khôn
 • Cùng Mẹ Việt Chia Sẻ Bí Quyết Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật Toàn Diện Nhất
 • Phương Pháp Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật Bản
 • Phương Pháp Giáo Dục Dạy Con Thông Minh Kiểu Nhật
 • Với mong muốn con mình phát triển toàn diện, nhiều cha mẹ thường ráo riết đi tìm các phương pháp giáo dục từ Đông sang Tây để ứng dụng vào con mình. Song khi ứng dụng gặp nhiều bất cập, không phù hợp với con mình. Dẫn đến nhiều hệ lụy cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của trẻ.

  Vậy cha mẹ phải làm gì để phát triển toàn diện theo cách tự nhiên, con hình thành tư duy độc lập và sống có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ? Câu trả lời sẽ được Diễn giả, Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng – Giảng viên trường Đại học Sư phạm chúng tôi và Thạc sĩ Tâm lý Tô Nhi A – Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm TW chúng tôi trình bày trong hội thảo giáo dục “Trái tim cha mẹ – tương lai con trẻ”, chuyên đề “Dạy con tư duy độc lập và sống có trách nhiệm”.

  Những phần quà có giá trị sẽ được gửi tặng đến các khách mời may mắn trong hội thảo: 1 giải nhất: 1 học bổng 50% khóa học hè và 1 bình giữ nhiệt UK Academy; 2 giải nhì: mỗi giải 1 học bổng 30% khóa học hè và 1 túi đeo chéo; 3 giải ba: mỗi giải 1 học bổng 15% khóa học hè và 1 ba lô dây rút.

  BÔNG MAI/Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi UK Academy

  Thông tin hội thảo “Trái tim cha mẹ – tương lai con trẻ”, chuyên đề: “Dạy con tư duy độc lập và sống có trách nhiệm”:

  – Thành phố Hồ Chí Minh

  -Diễn giả: Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng – Giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

  -Thời gian: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2021

  -Địa điểm: Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

  – Hotline: 01222 666 988

  – Thành phố Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  -Diễn giả: Thạc sĩ Tâm lý Tô Nhi A – Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm TW TPHCM

  -Thời gian: 08h00, ngày 23 tháng 4 năm 2021

  -Địa điểm: Trường Quốc Tế Học viện Anh Quốc – 165 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa

  – Hotline: 01222 666 989

  Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/e/1F…wqgfg/viewform

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Cần Thiết Dạy Trẻ Biết Đọc Và Làm Toán Sớm Theo Phương Pháp Dạy Con Glenn Doman
 • Nguyên Tắc Áp Dụng Phương Pháp Montessori Khi Nuôi Dạy Con Cái
 • Phương Pháp Nuôi Dạy Con Cái Theo Quan Điểm Phật Giáo
 • Phương Pháp Dạy Con Biết Nghe Lời Của Người Mỹ
 • Nuôi Dạy Con Ngoan Với Phương Pháp Của Người Mỹ
 • Đăng Ký Phương Pháp Khầu Trừ Thuế Gtgt Đối Với Công Ty Mới Thành Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Toán Xác Định Trị Giá Hải Quan Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
 • Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Kết Chuyển Thuế Gtgt Cuối Kỳ
 • Hướng Dẫn Hạch Toán Thuế Gtgt Được Khấu Trừ
 • Hạch Toán Thuế Gtgt Cho Doanh Nghiệp Theo Phương Pháp Khấu Trừ
 • Các Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Cho Hộ Kinh Doanh
 • Doanh Nghiệp mới thành lập Tổng cục thuế mặt định là Doanh Nghiệp thực hiện theo phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu. Khi Doanh Nghiệp cần chuyển qua phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì phải xin chuyển phương pháp tính thuế tại chi cục thuế nơi đơn vị đăng ký hoạt động.

  T hủ tục chuyển phương pháp tính thuế như sau :

  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ là cơ quan quản lý thuế trực tiếp

  • Doanh nghiệp trong nước nộp tại chi cục thuế quận/ huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nộp tại Cục thuế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  2. Hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ

  • 03 bản thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 06/GTGT).
  • Các tài liệu khác để chứng minh doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng sau
    Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
  • Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty.
  • Doanh nghiệp đang hoạt động tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014.

  4. Thời gian chờ trờ lời của cơ quan quản lý thuế trực tiếp: 05 ngày làm việc.

   Như vậy các doanh nghiệp đăng hoạt động có doanh thu năm 2014 dưới 1 tỷ, doanh nghiệp mới thành lập không nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp theo hình thức khấu trừ thì phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp là hình thức trực tiếp trên doanh thu. Các bạn cần lưu ý điều này để nộp tờ khai thuế GTGT theo đúng mẫu.

  Hãy liên hệ với ELAW để được tư vấn miễn phí và chọn dịch vụ hỗ trợ. Hotline : 0944.98.16.18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tiêu Chí Phân Biệt Phương Pháp Kê Khai Thuế Trực Tiếp Và Khấu Trừ Gtgt Đơn Giản, Chính Xác
 • Điều Kiện Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Gtgt 2021
 • Đăng Ký Áp Dụng Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Phương Pháp Kh
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Tờ Khai Thuế Gtgt (Mẫu Số 01/gtgt) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp Kê Khai Thuế Theo Phương Pháp Khấu Trừ
 • 570 Ms Công Cụ Giải Toán Bằng Phương Pháp Lặp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Căn Bậc 2 Theo Phương Pháp Newton
 • Học Từ Vựng Hiệu Quả Bằng Phương Pháp Lặp Tự Nhiên
 • Phương Pháp Đo Góc Bằng Như Thế Nào?
 • Tiết Lộ Phương Pháp Làm Giàu Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Cách Làm Giàu Từ Tay Trắng
 • Embed Size (px)

  1. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 570MS CNG C C LC GII CC BI TON BNG PHNG PHP LP My tnh thc s l mt cng c rt c lc trong qu trnh dy v hc hin nay. My tnh ngy c nhiu chc nng gip n gin ho v ti u ho qu trnh tnh ton. Sau y ti xin trnh by mt trong nhng chc nng u vit nh th. Dng 1: Tnh gi tr ca mt biu thc. Th d 1: a) Tnh gi tr gn ng ca biu thc sau: 1 1 1 1 1 ………………. 2 6 20! S . Chuyn my v ch COMP ( MODE 1), Deg (MODE(4) 1 ). Gn D = 0 (bin m) ; B = 0 ( bin tnh tng). Ghi vo mn hnh : D = D+1 : B = B + 1 !D . ( : ghi bng ALPHA : ) n ” = ” lin tip n khi D=20, n ” = ” ta c 1 1,718281828S B . b) Tnh gn ng gi tr ca biu thc sau : 2 3 8 15 224 ……………. 5 10 17 226 S . Ta vit li S2 di dng sau : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 4 1 15 1 ……………… 2 1 3 1 4 1 15 1 S Gn D=1 (bin m); B = 0 ( bin tng). Ghi vo mn hnh : D = D + 1 : B = B + 2 2 1 1 D D . n ” = ” lin tip n khi D=15, n ” = “, ta c 2 12,97546126S B . Th d 2: Tnh gn ng gi tr cc biu thc sau : a) 20 19 18 3 1 20 19 18 ………….. 3 2A Gn D=1 ( bin chy ) ; B = 0 ( bin tng ) . Ghi vo mn hnh: D = D + 1 : B = D D B . n ” = ” lin tip lp, n khi D=20, n ” = “, ta c 1 1,164896671A B . b) 3 3 3 3 2 2 5 10 530 1 3 5 ……….. 45 1 2 3 2 3 4 3 4 5 23 24 25 A . Gi an l s hng th n ca tng , khi an c xc nh bi : 32 1 2 1 ( 1)( 2) n n a n n n n . Khi ta tnh tng A2 nh sau : Gn D = 0 ( bin m) ; B = 0 ( bin tng ). Ghi vo mn hnh : D = D + 1 : B = B + 32 1 2 1 ( 1)( 2) D D D D D . 2. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 n ” = ” lin tip lp, n khi D=23, n “=” ta c 2 526,8948752A B . Th d 3: Lp trnh trn my tnh nhanh gi tr ca cc biu thc sau y : a) 15 1 14 2 13 3 12 4 11 5 10 6 9 7 8 S . Gn A=8 (bin m 1) ; B = 8 (bin m 2) ; C = 8 ( bin tng). Ghi vo mn hnh : A = A 1 : B = B + 1 : C = C-1 B + A. n ” = ” lin tip lp, n khi A = 1, B = 15 , n ” = “, ta c C 4,205864882. b) 3 1004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 ……………. 1 …….. 2 2 3 2 3 4 2 3 100 S . Gn D=1 ( bin m) ; A = 1 ( bin tng) ; B = 0 (bin s hng ) ; C = 1 (bin tch). Ghi vo mn hnh : D = D + 1 : A = A + 1 D : B = D A : C= CB. n ” = ” lin tip cho n khi D =100, n = = = , ta c S = C 92,97094657. Th d 4: Cho hm s 21 19 17 ( ) 5 6f x x x x . K hiu ( ) ( )n f x l o hm cp n ca ( )f x . Khi tnh gi tr ca tng sau : 17 ( ) 1 i i S f i . Trc tin ta nhc li mt kin thc c hc p dng vo bi ny : Cho hm s n ( ) axg x . Khi ta c , vi mi k nguyn dng ta c : ( ) ! . . ( )!( ) 0 n k k n a x khi k n n kg x khi k n . Khi ta tnh tng trn nh sau : Gn D = 0 (bin m) ; B = 0 (bin tng). Ghi vo mn hnh : D = D +1 : B = B 5 2121! (21 )! D D D + 1919! (19 )! D D D + 6 1717! (17 )! D D D . n ” = ” lin tip lp, n khi D =17 , n = ta c S = B -2,394340358 25 10 . Th d 5: Cho hm s 2 ( ) 4 os sin2 5 osf x c x x c x . Lp trnh trn my tnh tng sau : 20 ( ) 1 (10 )i i S f i . (tnh bng ) Ta vit ( )f x li thnh ( ) 2(1 os2x) + sin2x – 5cosx = 2cos2x + sin2x – 5cosx + 2f x c . Trc tin ta nh li cng thc : ( ) 0 ( ) 0 osu ‘ . os(u+ n.90 ) sin ‘ .sin( .90 ) n n n n c u c u u u n . 3. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 Khi o hm cp n ca ( )f x c tnh bi ( ) 1 0 0 0 ( ) 2 os 2x + n.90 2 .sin 2 .90 5 os(x + n.90 )n n n f x c x n c . Ta tnh tng S nh sau : Gn D = 0 (bin m); B = 0 (bin tng). Ghi vo mn hnh : D = D + 1 : B = B + 1 0 0 0 2 os 20D + D.90 2 .sin 20 .90 5 os(10D + D.90 )D D c D D c . n ” = ” lin tip lp, n khi D=20, n “=” ta c S = B 1.838.217,784 Th d 6: Tm ch s l thp thp phn th 2010 24 ca php chia 10052010 24 . Trc tin ta c : 10052010 3 205143 49 49 . Ta s i tm chu k ca php chia 349 bng cch lp trnh trn my lm cho vic tnh ton tr nn d dng v nhanh nht bng 1 trong 2 cch sau : Lu : cch ny ch thc hin c trn my 570MS c kh nng nh c 12 ch s thp phn sau du phy, khng thc hin c trn cc my khc. Cch 1: Gn A = 3 ; B = 49 . Ghi vo mn hnh : (((AE9 B + 0,5) E(-11) +1 1 ) E11 1 ) : A = AE9 AnsB. ( Phm E ghi bng phm EXP (10^ )). n “=” lp, mi ln n = ta c 9 s thp phn sau du phy ca php chia 3/49 theo th t . Sau mt s ln lp ta c 349=0,061224489795918367346938775510204081632653061224489795……… Ta tnh c chu k ca php chia l 42. Ta li c : 5 10 20 100 25 62000 20 100 4 25 4 6 3 4 3 4 2010 10 2000 24 12 (mod 42) 24 18 (mod 42) 24 30 (mod 42) 24 24 30 30 30 30. 30 30.30 30 .30 30 .30 30 30 (mod 42) 24 24 .24 18.30 36 (mod 42) . V ch s thp phn th 242010 sau du phy chnh l ch s th 36 ca chu k v s l 6. Cch 2: Vo chng trnh tnh c s BASE ( MODE MODE 3 ). Gn A=3, B = 49 . Ln lt thc hin cc thao tc sau : Ghi vo mn hnh : A100000000 B (ta c 8 ch s thp phn sau du phy), n tip A100000000 – AnsB SHIFT STO A , Dng trn phm REPLAY quay li v thc hin SHIFT COPY (REPLAY). Lc trn mn hnh hin th nh sau : A100000000 B : A100000000 – AnsB A. n “=” lp, mi ln n du “=” ta li c 8 ch s sau ch s thp phn sau du phy ca php chia 3/49 theo th t trn. Bi tp dnh cho cc bn t luyn: Bi 1: Tnh gn ng gi tr ca biu thc sau : a) 3 4 5 32 ……………. 2 5 10 901 S . 4. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 b) 4 7 10 91 ……… 3 6 11 902 S . Bi 2: Tnh gn ng (lm trn n 5 ch s thp phn) gi tr ca biu thc sau : 20 19 18 3 2 3 4 ……………. 19 20M . Bi 3: Tm gn ng nghim ca phng trnh sau: phn nguyn ca A) Vi A c cho bi 2 3 4 383 5 394 2 3 37 1 2 3 37 3 4 5 …………… 39 2 3 4 38 A . Bi 4: Tm ch s thp phn th 2010 8 sau du phy ca php chia 216 43. Bi 5: Cho a thc 9 7 ( ) 5 7g x x x . Tnh gn ng gi tr ca biu thc sau : (3) (9) ‘(1) ”(1,1) (1,01) …………… (1,00…1)S g g g g . Bi 6: Cho hm s 2 2 3 3 74 4 12 x x y x x . Lp trnh trn my tnh 570MS tnh gn ng tng sau : (3) (10) ‘(2) ”(5) (10) ………….. (101)S y y y y . Dng 2: Tnh ton trong cc bi ton dy s. Th d 1: Cho dy s {un} c xc nh bi : 0 1 2 1 1; 3. 5 6 , .n n n u u u u u n . Tnh gi tr ca 20u v 20 20 0 i i S u . Gn D= 1 (bin m); A = 1 ; B = 3 (s hng ) ; C= 4 (tng). Ghi vo mn hnh : D = D + 1: A = 5B 6A : C = C +A : D = D + 1 : B = 5A 6B : C= C + B. n “=” lin tip n khi D=20 th ta c u20 = 3.486.784.401 v S20 = 5.230.176.601. Th d 2: Cho dy s {un} c xc nh bi : 0 1 2 3 2 1 1; 2; 3. 5 3 7 , .n n n n u u u u u u u n Tnh gi tr ca u15 v 10 10 0 i i S u . Gn D=2 (bin m); A = 1 ; B = 2 ; C = 3 (s hng) ; E = 6 ( tng). Ghi vo mn hnh : D = D+1 : A = 5C 3B + 7A : E = E + A : D = D+1 : B = 5A 3C + 7B : E = E + B : D = D+1 : C = 5B 3A + 7C : E = E + C. n “=” lin tip ta xc nh c cc gi tr cn tnh l : S10 = 1.125.466 v u15 = 1.983.638.868 . Th d 3: Cho dy {un} c xc nh bi : 1 1 1 1 1; 5. 3 2 , 1. 4 n n n n n n u v u u v n v v u (*) Tnh gi tr ca u15 v v16. Cch 1: Ta lp dy s truy hi cho tng dy s trn nh sau : 5. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 T (*) ta c : 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1; 13; 5; 19; 3 2 3 2 4 4 4 (3 2 ) n n n n n n n n n n n n u u v v u u v u v u v v u v u v 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1; 13 3 2 4 3 7 14 5; 19 4 2 3 4 7 14 n n n n n n n n n n n n n n u u u u u u u u u v v v v v v v v v . Ti y ta thc hin tng t nh nhng v d trn. Cch 2: Tnh trc tip m khng qua bin i. Gn : E = 1 (bin m) ; A= 1 (s hng un) ; B = 5 (s hng vn). Ghi vo mn hnh: E = E + 1 : C = 3A + 2B : D = 4B A : E = E + 1 : A = 3C + 2D : B = 4D C . n “=” lin tip ta c u15 = -522.059.840 v v16 = -597.753.856 Th d 4: Cho dy s c xc nh nh sau: 1 2 2 1 2 1 2 , 3.n n n x x x x n x Lp trnh trn my tnh tnh tng 10 s hng u tin. Chng minh tt c cc s hng trn dy l s nguyn. Gn D = 2 (bin m) ; A = 1 ; B=1 (s hng); C = 2 (tng). Ghi vo mn hnh : D=D+1: A= (B2 + 2) A : C = C + A : D = D + 1 : B = (A2 + 2) B : C = C + B. n “=” lin tip n khi D=10 th ta c S10 = C = 40546. Phn chng minh xin dnh cho bn c. Sau y l mt s bi tp dnh cho cc bn t luyn: Bi 1: (Dy Fibonacy). Cho 0 1 2 1 1 , .n n n u u u u u n . Tnh s hng u30 v 30 30 0 i i S u . Bi 2: Cho dy {un} c xc nh bi : 1 2 3 2 3 2 1 3; 2; 5 3 2 15 ,n n n n u u u u u u u n . Tnh tng ca 20 s hng u tin. Bi 3: Cho dy s {xn} c xc nh bi : 1 1 1 3 2 , 1. 5 n n n x x x n x Tim cch tnh chnh xc gi tr ca x20 ? ( Gi : chuyn v hai dy ph bng cch t n n n y x z ). Dng 3: D ON GII HN CA DY S. Th d 1: Cho dy s c xc nh bi : 1 2 1 5 2 , 1.n n x x x n 6. Mt s ng dng nh ca my tnh cm tay Mai Xun Vit Email: [email protected] Tel : 01678336358 0938680277 0947572201 a) Xc nh gi tr ca 1 1 2 lim ….. n x n x x x x . b) Xc nh 1 1 2 1 2 1 1 1 lim ……. …n nx x x x x x . Gii: a) Gn A= 5 (s hng) ; B=1 (bin tch). Ghi vo mn hnh : B = BA : A = A2 2 : A B . n ” = ” lin tip n khi gi tr A B hin th trn mn hinh c gi tr khng i v ta tm c gi tr l : A B = 4,582575695 = 21 . Vy 1 1 2 lim 21 ….. n x n x x x x . b) Gn A =5 (s hng) ; B = 1 ( bin tch) ; D = 1/5 ( bin tng). Ghi vo mn hnh : A = A2 2 : B = BA : D = D + 1B . n ” = ” lin tip n khi B=0, v D khng i, khi ta tnh c D=0,208712152. Nu gii tay ta c kt qu chnh xc l : 1 1 2 1 2 1 1 1 5 21 lim ……. 0,208712152 … 2n nx x x x x x . Th d 2: Cho dy s {un} c xc nh nh sau : 1 2 2 1 1; 2 2 , 1,2,…..n n n u u u u u n Tnh gn ng gii hn sau : 1 lim n n n u u . Gn D=2 (bin m) ; A = 1 ; B = 2 (s hng). Ghi vo mn hnh : D = D + 1 : A = B + 2A : A B : D = D + 1 : B = A + 2B : B A . n “=” n khi A B hoc B A t n gi tr khng i v ta tnh c 1 lim 2,414213562 1 2n n n u u . Sau y l mt s bi tp dnh cho cc bn t luyn. Bi 1: Dy {un} c xc nh nh sau : 1 2 2 2 1 1 2 2 sin , 1,2,……. 5 5 n n n u u u u u n Tm lim n n u .

  --- Bài cũ hơn ---

 • 2 Cách Replay, Phát Lặp Lại Video Youtube Tự Động
 • Tài Liệu Phương Pháp Lặp Đơn Và Phương Pháp Newton Kantorovich Giải Hệ Phương Trình Phi Tuyến Tính
 • Học Từ Vựng Bằng Phương Pháp Lặp Lại Ngắt Quãng
 • Phương Pháp Lặp Lại Ngắt Quãng: Đọc Nhanh, Hiểu Sâu, Nhớ Lâu
 • Hạch Toán Và Sơ Đồ Kế Toán Hàng Hóa Theo Phương Pháp Kktx
 • Tin tức online tv