Phương Pháp Tính_Chương 7: Giải Phương Trình Vi Phân

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Fifo Trong Kế Toán Là Gì?
 • Phương Pháp Nhập Trước Xuất Trước (Fifo
 • Tự Tạo Công Thức Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Fifo
 • Fifo Là Gì? Tìm Hiểu Khái Niệm Cùng Một Số Kiến Thức Về Fifo
 • Học Toán Theo Phương Pháp Finger Math
 • CHƯƠNG 7: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN §1. BÀI TOÁN CAUCHY Một phương trình vi phân cấp 1 có thể viết dưới dạng giải được y(=f(x,y) mà ta có thể tìm được hàm y từ đạo hàm của nó. Tồn tại vô số nghiệm thoả mãn phương trình trên. Mỗi nghiệm phụ thuộc vào một hằng số tuỳ ý. Khi cho trước giá trị ban đầu của y là yo tại giá trị đầu xo ta nhận được một nghiệm riêng của phương trình. Bài toán Cauchy (hay bài toán có điều kiện đầu) tóm lại như sau: cho x sao cho b ( x ( a, tìm y(x) thoả mãn điều kiện: (1) Người ta chứng minh rằng bài toán này có một nghiệm duy nhất nếu f thoả mãn điều kiện Lipschitz: với L là một hằng số dương. Người ta cũng chứng minh rằng nếu f(y ( đạo hàm của f theo y ) là liên tục và bị chặn thì f thoả mãn điều kiện Lipschitz. Một cách tổng quát hơn, người ta định nghĩa hệ phương trình bậc 1: Ta phải tìm nghiệm y1, y2,…, yn sao cho: với: Nếu phương trình vi phân có bậc cao hơn (n), nghiệm sẽ phụ thuộc vào n hằng số tuỳ ý. Để nhận được một nghiệm riêng, ta phải cho n điều kiện đầu. Bài toán sẽ có giá trị đầu nếu với giá trị xo đã cho ta cho y(xo), y((xo), y((xo),…. Một phương trình vi phân bậc n có thể đưa về thành một hệ phương trình vi phân cấp 1. Ví dụ nếu ta có phương trình vi phân cấp 2: Khi đặt u = y và v = y( ta nhận được hệ phương trình vi phân cấp 1: với điều kiện đầu: u(a) = ( và v(a) = ( Các phương pháp giải phương trình vi phân được trình bày trong chương này là các phương pháp rời rạc: đoạn thành n phần bởi các điểm chia: xo < x1 < x2 <…< xn = x Theo công thức khai triển Taylor một hàm lân cận xi ta có: Nếu (xi+1 – xi) khá bé thì ta có thể bỏ qua các số hạng (xi+1 – xi)2 và các số hạng bậc cao y(xi+1) = y(xi) + (xi+1- xi)y((xi) Trường hợp các mốc cách đều: (xi-1 – xi) = h = (x – xo)/ n thì ta nhận được công thức Euler đơn giản: yi+1 = yi + hf(xi, yi) (2) Về mặt hình học ta thấy (1) cho kết quả càng chính xác nếu bước h càng nhỏ. Để tăng độ chính xác ta có thể dùng công thức Euler cải tiến. Trước hết ta nhắc lại định lí Lagrange: giả sử f(x) là hàm liên tục trong ,y=x0; y=x=y,y,y=x,y+h,y=y,y với 10 điểm chia là: x y(Euler) y(Euler cải tiến) 0.0 0.00 0.00 0.1 0.00 0.01 0.2 0.01 0.02 0.3 0.03 0.05 0.4 0.06 0.09 0.5 0.11 0.15 0.6 0.17 0.22 0.7 0.25 0.31 0.8 0.34 0.42 0.9 0.46 0.56 1.0 0.59 0.71 §3. PHƯƠNG PHÁP RUNGE – KUTTA Xét bài toán Cauchy (1). Giả sử ta đã tìm được giá trị gần đúng yi của y(xi) và muốn tính yi+1 của y(xi+1). Trước hết ta viết công thức Taylor: (11) với c ((xi, xi+1) và: Ta viết lại (11) dưới dạng: (12) Ta đã kéo dài khai triển Taylor để kết quả chính xác hơn. Để tính y(i, y(i v.v. ta có thể dùng phương pháp Runge-Kutta bằng cách đặt: (13) trong đó: (14) và ta cần xác định các hệ số a, b,..; (, (, (,…; r1, r2,.. sao cho vế phải của (13) khác với vế phải của (12) một vô cùng bé cấp cao nhất có thể có đối với h. Khi dùng công thức Runge-Kutta bậc hai ta có: (15) và (16) Ta có: y((x) = f,y); printf(“Cho buoc tinh h = “); scanf(“%f”,&h); n=(int)((b-a)/h); printf(” x yn”); for (i=0;i<=n+1;i++) { x,y+h/2),(y+h/2),(y+h),(y=y,y[i]); } getch(); } Kết quả tính toán với f = x + y, h = 0.1, a = 0, b =1, yo = 1 là : x y 0.0 1.0000 0.1 1.1103 0.2 1.2427 0.3 1.3996 0.4 1.5834 0.5 1.7971 0.6 2.0440 0.7 2.3273 0.8 2.6508 0.9 3.0190 1.0 3.4362

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Effortless English (Bản Tiếng Việt)
 • Effortless English Là Gì? Cách Học Effortless English
 • Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến Với Nếp Sinh Hoạt Easy, Bé Nhà Mình Không Còn Quấy Khóc
 • Phương Pháp Euler Đối Với Phương Trình Vi Phân Trong Chương Trình Toán A1
 • Chế Độ Ăn Eat Clean Thanh Đạm Nhưng Vô Cùng Có Lợi Cho Sức Khỏe
 • Tin tức online tv