Phương Pháp Kế Toán Ngoại Tệ Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

--- Bài mới hơn ---

 • Hoàn Thiện Quy Định Về Kế Toán Các Giao Dịch Bằng Ngoại Tệ
 • Cách Hạch Toán Ngoại Tệ Theo Thông Tư 200
 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp: Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ, Sản Phẩm, Hàng Hóa.(Phần 2)
 • Những Thay Đổi Trong Hạch Toán Kế Toán Tại Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
 • Kế Toán Trái Phiếu Phát Hành
 • 1- Đối với các khoản ngoại tệ phát sinh của hoạt động hành chính, hoạt động viện trợ

  a) Ngân sách nhà nước cấp bằng Lệnh chi tiền hoặc nhận viện trợ

  Ngân sách nhà nước cấp bằng Lệnh chi tiền hoặc nhận viện trợ bằng ngoại tệ (nếu có) về quỹ tiền mặt hoặc TK tiền gửi; kế toán HCSN quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của Bộ Tài chính công bố, ghi:

  Nợ các TK 111, 112

  Có các TK 337 (3371, 3372…).

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (theo nguyên tệ).

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc

  Nợ TK 013 – Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng).

  b) Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, bằng ngoại tệ từ nguồn NSNN cấp hoặc viện trợ:

  – Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

  Nợ các TK 152, 153, 211, 213,… (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

  Có các TK 111, 112,… (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Đồng thời, ghi:

  Có TK 007- Ngoại tệ các loại.

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 337- Tạm thu (3371, 3372…) (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3661, 3662…) (tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  – Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, chưa trả tiền cho nhà cung cấp, ghi:

  Nợ các TK 152, 153, 211 (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

  Có TK 331- Phải trả cho người bán (tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  – Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:

  Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá đã ghi trên sổ TK 111, 112).

  Có các TK 111, 112 (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá đã ghi trên sổ TK 111, 112).

  Đồng thời, ghi:

  Có TK 007- Ngoại tệ các loại

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 337- Tạm thu (3371, 3372…) (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3661, 3662…) (tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  – Trường hợp rút dự toán trả nợ, ghi:

  Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (tỷ giá trên sổ kế toán)

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố tại thời điểm rút dự toán).

  Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (số chênh lệch giữa tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố tại thời điểm rút dự toán).

  c) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ (nếu quy chế tài chính cho phép):

  – Trường hợp lãi chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Có các TK 511, 512.

  – Trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

  Nợ các TK 611, 612

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

  2- Đối với các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ của hoạt động SXKD, dịch vụ

  a) Đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ

  – Khi phát sinh các khoản phải thu, căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh, ghi:

  Nợ TK 131- Phải thu khách hàng (theo tỷ giá giao dịch thực tế)

  Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (theo tỷ giá giao dịch thực tế)

  Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước.

  – Khi thu hồi các khoản phải thu, ghi:

  Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá giao dịch thực tế)

  Nợ TK 615- Chi phí tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế)

  Có TK 131 – Phải thu khách hàng (theo tỷ giá đã ghi trên sổ)

  Có TK 515- Doanh thu tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ nhỏ hơn tỷ giá giao dịch thực tế).

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại

  b) Đối với các khoản phải trả, ghi:

  – Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ của nhà cung cấp chưa thanh toán tiền, khi vay… bằng ngoại tệ; căn cứ tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch, ghi:

  Nợ các TK 152, 153, 211… (tỷ giá giao dịch thực tế)

  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  Có TK 331- Phải trả cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế).

  – Khi thanh toán các khoản phải trả như phải trả cho người bán, phải trả nợ vay… ghi:

  Nợ các TK 331- Phải trả cho người bán (theo tỷ giá đã ghi trên sổ)

  Nợ TK 615- Chi phí tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 lớn hơn tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá đã ghi trên sổ)

  Có TK 515- Doanh thu tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 nhỏ hơn tỷ giá đã ghi trên sổ TK 331).

  Đồng thời, ghi:

  Có TK 007- Ngoại tệ các loại

  c) Khi mua hàng tồn kho, tài sản cố định, dịch vụ thanh toán ngay bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ các TK 152, 153, 211, 154… (theo tỷ giá giao dịch thực tế)

  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  Nợ TK 615- Chi phí tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá đã ghi trên sổ)

  Có TK 515- Doanh thu tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 nhỏ hơn tỷ giá giao dịch thực tế).

  Đồng thời, ghi:

  Có TK 007- Ngoại tệ các loại

  d) Trường hợp bán ngoại tệ thu tiền Việt Nam đồng, ghi:

  Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (theo tỷ giá bán thực tế)

  Nợ TK 615- Chi phí tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 lớn hơn tỷ giá bán thực tế)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá đã ghi trên sổ)

  Có TK 515- Doanh thu tài chính (nếu tỷ giá đã ghi trên sổ TK 1112, 1122 nhỏ hơn tỷ giá bán thực tế).

  Đồng thời, ghi:

  Có TK 007- Ngoại tệ các loại

  đ) Xử lý phát sinh

  Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bằng ngoại tệ, căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

  Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122), 131,…

  Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

  Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có).

  Đồng thời, ghi:

  Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại.

  Đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thuộc hoạt động SXKD, dịch vụ khi lập Báo cáo tài chính theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi đơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên có giao dịch:

  a) Đối với các khoản tiền có gốc ngoại tệ:

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại tiền bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại tiền bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122).

  b) Đối với các khoản phải thu là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Có TK 131- Phải thu khách hàng.

  c) Đối với các khoản phải trả là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

  – Trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ, phản ánh phần lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

  Nợ TK 331- Phải trả cho người bán

  Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

  4- Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ:

  – Trường hợp lãi chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái vào doanh thu hoạt động tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, ghi:

  Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Có TK 515- Doanh thu tài chính.

  – Trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí tài chính, ghi:

  Nợ TK 615- Chi phí tài chính

  Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Kế Toán Tổng Hợp Nguyên Vật Liệu Trong Dn (Phần 2)
 • Cách Hạch Toán Nguyên Vật Liệu Theo Thông Tư 200
 • 3 Phương Pháp Hiệu Quả Để Hạch Toán Nguyên Vật Liệu Ngành Kế Toán
 • Các Phương Pháp Kế Toán Cơ Bản
 • Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại
 • Phương Pháp Học Anh Văn Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Anh Văn Giao Tiếp Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Anh Văn Let’s Go
 • Phương Pháp Cách Học Autocad Cực Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Người Việt khó học tiếng Anh do trở ngại về phát âm

  Ông Julian Burnley, Trưởng khối Giáo viên, Trung tâm Giảng dạy Hội đồng Anh TP HCM cho rằng điều gây khó khăn nhất cho việc học tiếng Anh của người Việt là phát âm. Nhiều người bản xứ cảm thấy rất khó khăn để hiểu người Việt nói tiếng Anh.

  – Tôi muốn được tư vấn phương pháp học tiếng Anh chủ động. Xin được chỉ dẫn và cho biết “điều kiện cần và đủ”. Xin chân thành cám ơn.(Charlienguyen, 82 tuổi, ngõ 190 đường Nguyễn Trãi, Q Thanh-Xuân Hanoi)

  – Ông Jon Glendinning – Giám đốc Hội đồng Anh TP HCM phương pháp học anh văn chủ động là cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, tập trung vào kỹ năng nói – nghe và phát âm. Điều kiện cần và đủ là bạn nên học trực tiếp với giáo viên bản ngữ trong lớp học. Giáo viên sẽ đưa bạn những bài tập hoặc nhiệm vụ để yêu cầu bạn dùng ngôn ngữ của mình, nhưng diễn đạt bằng tiếng Anh. Thông qua tương tác trong lớp, bạn sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

  – Em đang là thí sinh thi lại đại học, và muốn ôn luyện để đạt kết quả cao ở môn tiếng Anh, và phương pháp để nói tiếng Anh hiệu quả cũng như là giao tiếp, mong các chuyên gia sẽ cho những lời khuyên bổ ích, xin chân thành cảm ơn. (Dinh Nguyen Hau, 18 tuổi, phuong long chúng tôi hcm)

  – Ông Julian Burnley: Bạn nên theo học ở một trung tâm uy tín. Tại đây, bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn kỹ lưỡng. Bạn cần tạo mọi điều kiện để sử dụng tiếng Anh, sử dụng ngay khi đang trên đường, ở nhà, ở công ty. Bạn cũng cần tận dụng mọi thời gian để học tiếng Anh và phải tự tin, độc lập trong quá trình học.

  – Với học sinh học tiếng Anh bao nhiêu thời gian một ngày là hợp lý nhất và có thể tự học ở nhà không hay nhất thiết phải đến trung tâm? Cảm ơn. (Võ Phước Hòa, 17 tuổi, Hòa Thành – Tây Ninh)

  – Ông Jon Glendinning: Hòa thân mến! Câu hỏi của bạn rất thú vị. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của người học. Nhưng, cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả là bạn nên vào lớp học cùng với giáo viên. Giáo viên bản ngữ thường được đào tạo chất lượng sẽ hiểu và giúp bạn hiệu quả nhất. Một ngày, bạn có thể học 60 phút tiếng Anh. Tuy nhiên, có thể 60 phút đó sẽ không mang lại hiệu quả nếu bạn đơn thuần tự học tại nhà. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên đến trung tâm tiếng anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả hơn học tại nhà.

  – Em xin chào thầy và các bạn. Em có một thắc mắc là: Em đã có nền tảng tiếng anh cơ bản tuy nhiên em không thể cải thiện hơn được, cứ luẩn quẩn ở mức trung bình khá. Vậy có cách học nào có thể giúp em cải thiện trình độ tiếng anh của mình một cách chủ động và hiệu quả không? Em xin chân thành cảm ơn. (lê ngô bảo trâm, 18 tuổi, TP HCM)

  – Ông Julian Burnley: Chào bạn Bảo Trâm. Tại Việt Nam hiện nay, có rất nhiều học viên chỉ có trình độ tiếng Anh cơ bản, vì thế, cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng tiếng Anh là học tập trong những lớp học có môi trường giao tiếp tiếng Anh. Bạn càng học nhiều, kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Tại Hội đồng Anh, có rất nhiều học viên khi mới bắt đầu học chỉ ở trình độ Sơ cấp nhưng hiện tại họ đã học đến trình độ Cao Trung Cấp và có thể giao tiếp tiếng Anh rất lưu loát.

  – Tôi học ngữ pháp rất tốt nhưng lại nhớ từ rất kém, vậy làm thế nào để dễ thuộc, nhớ từ mới tiếng Anh? (Nguyễn Lê Phương Mai, 33 tuổi, Thành phố Thái Bình)

  – Ông Julian Burnley:

  Có vài cách giúp bạn học từ vựng hiệu quả. Bạn có thể sử dụng những từ mới học vận dụng trong từng tình huống, sử dụng những cụm từ thường đi chung với nhau để nhớ luôn cả cụm và từng chữ trong đó, ghi từ vựng trên giấy và dán ở những nơi dễ quan sát. Những từ mới này cần ôn luyện hàng ngày để nhớ lâu hơn.

  – 1/ Người việt phát âm không chuẩn. Phương pháp nào để học cách phát âm chuẩn và hiểu quả nhất?

  2/ Cách nói chuyện giữ người Việt và người nước ngoài (Anh, Mỹ..) khác nhau nhiều và người Việt hay mắc lỗi lớn khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vậy phương pháp nào để có thể dịch hiểu quả nhất? (pham thanh toan, 31 tuổi)

  – Ông Jon Glendinning:

  Phương pháp để học cách phát âm chuẩn là thực hành trực tiếp đàm thoại với giáo viên bản ngữ. Khi giao tiếp với giáo viên bản ngữ, bạn đang tiếp xúc với phát âm chuẩn. Ngoài ra, khi lắng nghe bạn nói tiếng Anh, giáo viên bản ngữ sẽ giúp bạn và điều chỉnh âm phát của bạn cho chuẩn hơn. Đó là lý do nên vào trung tâm học với giáo viên bản ngữ.

  Rất khó có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách chuẩn xác nhất. Bạn phải ở một cấp độ rất cao về kỹ năng và sự hiểu biết ngôn ngữ sâu đối với lĩnh vực mà bạn muốn dịch thuật. Bạn có thể đạt được cấp độ IELTS 9.0 thì mới có thể không mắc lỗi lớn khi dịch từ Việt sang Anh.

  – Ngoại ngữ là yếu tố quan trọng trong bất cứ giai đoạn phát triễn nào và tôi thì cần học ngoại ngữ để hỗ trợ công việc và nâng cao kiến thức khi tìm nguồn tài liệu nước ngoài. Tôi muốn học ngoại ngữ tại nhà nên rất mong chuyên gia cho tôi phương pháp học hiệu quả nhất. Trân trọng (Lê Bùi DUy Phương, 25 tuổi, 07 Ngô Thời Nhậm, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

  – Ông Tal Porter – Trưởng khối Giáo viên, chương trình Tiếng Anh người lớn, Trung tâm Giảng dạy Hội đồng Anh Hà Nội.:

  Bạn không thể học tại nhà mà cần học tại lớp. Tiếng Anh là một phương thức giao tiếp, vì vậy bạn cần phải học trong môi trường giao tiếp bạn bè, thầy cô hướng dẫn, lớp học… Thiếu những điều này là bạn hoàn toàn mất đi yếu tố giao tiếp trong tiếng Anh và không thể thành công được khi học ngôn ngữ.

  Ông Tal Porter – Trưởng khối Giáo viên, chương trình Tiếng Anh người lớn, Trung tâm Giảng dạy Hội đồng Anh Hà Nội.

  – Phương pháp nào để học tiếng Anh có hiệu quả đối với người trên 40 tuổi (đã học qua tiếng Anh thời phổ thông trung học, chỉ đọc hiểu nhưng chưa nghe nói được) đang đi làm, muốn giao tiếp được với đối tác trong công việc. Thời gian học bao lâu để có kết quả. (Trần Kim Dung, 45 tuổi)

  – Ông Julian Burnley:

  Đây là vấn đề khá phổ biến ở Việt Nam. Người học có vốn ngữ pháp chắc nhưng hạn chế trong khả năng giao tiếp. Bạn cần học ở môi trường tạo điều kiện cho bạn giao tiếp nhiều để nâng cao khả năng này.

  Nếu bạn đang ở trình độ sơ cấp thì cần 250 giờ ở trong lớp học với người bản xứ để có được môi trường giao tiếp tốt, như thế bạn sẽ đạt trình độ trung cấp. Nếu ở trình độ trung cấp, bạn đã có thể giao tiếp với người nước ngoài.

  – Khi nghe một đoạn văn, tôi không tài nào nghe được toàn bộ nội dung mà chỉ có thể nghe lướt và đoán nghĩa. Có khi, tôi đọc script thì nội dung đơn giản và dễ hiểu, nhưng khi nghe lại thì khó có thể lặp lại được từng chữ chính xác. Vậy làm sao tôi có thể cải thiện kỹ năng đó? Cám ơn. (Nguyễn Quỳnh Ngân, 18 tuổi, Hà Nội)

  – Ông Tal Porter:

  Chào bạn Quỳnh Ngân. Kỹ năng nghe tiếng Anh luôn luôn khó hơn kỹ năng đọc. Bạn không cần phải nghe hết tất cả các từ trong lúc nghe vì có nhiều từ không cần thiết phải nghe. Miễn là bạn hiểu được ý chính trong lúc nghe, hiểu câu hỏi và có thể trả lời câu hỏi, bạn nên cảm thấy tự tin khi nghe tiếng Anh. Nếu bạn chú ý và cách nhấn trong câu (lắng nghe từ khóa), bạn sẽ có thể cải thiện khả năng nghe một cách hiệu quả.

  – Ông Jon Glendinning:

  Lời khuyên của tôi dành cho bạn là bạn nên nghe càng nhiều càng tốt, chẳng hạn bạn nên xem TV hoặc phim ảnh. Bạn nên chọn những chương trình tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt vì nó rất đa dạng trong ngôn ngữ nói. Vì vậy, khi bạn xem phụ đề tiếng Việt, bạn sẽ hiểu thêm về ý nghĩa của từ hoặc câu sử dụng trong chương trình TV.

  – Khi học tiếng Anh tôi có nên tập trung vào học ngữ pháp? (Phạm Ngọc Hân, 22 tuổi)

  – Ông Tal Porter:

  Chúng tôi cho rằng ngữ pháp thực sự là một phần quan trọng của quá trình học ngôn ngữ nhưng chúng tôi cũng tin rằng việc nhận thức ngữ pháp nên được phát huy mà mài dũa thông qua việc sử dụng các hoạt động giao tiếp với trọng tâm chính là nghe và nói. Trong các họat động này, học viên sẽ học được các quy tắc ngữ pháp một cách linh hoạt và hợp lý trong ngữ cảnh giao tiếp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng học viên không học ngữ pháp tại Hội đồng Anh, đúng hơn là chúng tôi dạy ngữ pháp thông qua phương pháp giao tiếp và tập trung vào các mảng kỹ năng như đội lưu loát, từ vựng, nghe, và cách phát âm; song song với kiểm tra nhận thức của học viên thông qua các quy tắc ngữ pháp.

  – Tôi và đa số các bạn của tôi đã mất căn bản tiếng Anh, nói cách khác là học bao nhiêu trả lại hết bấy nhiêu, bây giờ khi nhận ra tiếng Anh quan trọng, tôi muốn học lại, và học cao hơn, hỏi tôi phải bắt đầu từ đâu, và phải học như thế nào, rèn giũa làm sao cho phù hợp khi vừa học vừa làm? Xin cám ơn(Lâm thái phương, 21 tuổi)

  – Ông Julian Burnley:

  – Mong các chuyên gia giải đáp 2 câu hỏi của em: 1.Nội dung giáo trình và chương trình học của “Myclass-cách học tiếng anh chủ động” có đáp ứng được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phù hợp cho học viên muốn học và thi IELTS hay không?. chúng tôi khi học viên hoàn thành cấp độ “Upper-Intermediate my class” thì học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tự tịn tham gia tốt kỳ thi IELTS hay không? Em xin chân thành cảm ơn. (Đỗ Đức Tam, 20 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

  – Ông Tal Porter:

  Chào bạn. Khóa học myClass chú trọng vào kỹ năng nói, nghe và phát âm. Tuy vậy, khi học khóa myClass, bạn cũng được chú trọng học từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc và viết đúng chính tả tiếng Anh. Đối với những học viên muốn phát triển kỹ năng viết tiếng Anh, trong khóa học tới, Hội đồng Anh sẽ tổ chức những hoạt động tiếng Anh ngoại khóa (myClub) để giúp học viên chú trọng phát triển kỹ năng viết. Vì thế, khóa học myClass sẽ giúp học viên phát triển cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sau khi học xong trình độ Cao Trung Cấp, bạn sẽ có thể thi IELTS và đạt điểm số cao. Tại Hội đồng Anh, đã có nhiều học viên thi IELTS sau khi hoàn tất trình độ Cao Trung Cấp và hầu hết đều đạt điểm IELTS từ 6 đến 7.5.

  – Hiện em đang là học sinh khối 12, sắp thi vào đại học. Do ở tỉnh nên điều kiện tiếp xúc và trao đổi anh văn với người nước ngoài còn hạn chế. Xin cho em một số phương pháp khác để trao dồi kỹ năng nghe và nói hiệu quả.(Nguyễn Hoàng Bảo Hân, 17 tuổi)

  – Ông Jon Glendinning:

  Đối với kỹ năng nghe, tôi đã khuyên các bạn như câu trả lời trước, là nên xem các chương TV hoặc phim có phụ đề tiếng Việt. Để tăng cường kỹ năng nói trong điều kiện không có nhiều người nước ngoài, bạn nên thực hành nói tiếng Anh với bạn bè hoặc những người thân ở cùng cấp độ tiếng Anh với bạn. Thực tế, nói tiếng Anh với những người Việt vẫn giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng có thể không chuẩn xác. Vì vậy, tôi khuyên bạn cố gắng thực hành tiếng Anh thường xuyên trong điều kiện bạn không thể trao đổi với người nước ngoài.

  – Em rất kém về kỹ năng nghe tiếng Anh. Mong các chuyên gia chỉ giúp em phương pháp luyện nghe tiếng Anh nhanh và hiệu quả nhất. (Nguyễn Thị Huệ, 25 tuổi, Nam Từ Liêm- Hà Nội)

  – Ông Julian Burnley:

  Bạn nên xem các kênh tivi nói tiếng Anh, youtube… Bạn cố gắng đừng đọc phụ đề, cũng như nói chuyện bằng tiếng Anh nhiều vì điều này giúp bạn rèn kỹ năng nghe và phản xạ khi giao tiếp với người khác.

  – Tôi đang đi làm, tôi đã học nhiều trung tâm Anh ngữ nhưng không thể kham nổi lượng bài tập, từ vựng nhiều học sau quên trước không có phương pháp để nhớ , khả năng nghe nói cũng rất kém. Xin cho vài lời khuyên về phương pháp học . (Nguyễn Việt Bình, 39 tuổi, 273/28 Tô Hiến Thành P13 Q10)

  – Ông Tal Porter:

  Chào bạn, tôi nghĩ trước hết bạn cần xác định rõ mục đích học ngôn ngữ của mình là gì. Học ngôn ngữ là quá trình lâu dài cần nhiều nỗ lực, thời gian và hoàn toàn không có con đường tắt để đạt được thành công nhanh chóng trong quá trình này. Nếu bạn muốn nâng cao những kỹ năng ngôn ngữ của mình, bạn có thể tham gia lớp học My Class. Tại đây, chúng tôi có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng nghe, nói, học viết một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng cần hết sức nỗ lực và chăm chỉ trong quá trình học như làm đầy đủ bài tập, dành thời gian tự học. Nếu không, rất khó để đạt được thành công trong quá trình phát triển và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn.

  – Thấy những người ở các nước không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, họ nói tiếng Anh rất tự nhiên, trôi chảy. Xin hỏi các thầy về cách học tiếng Anh sao để nói được tự nhiên như vậy? Và thời gian nhanh nhất để nói được như vậy tối thiểu là bao lâu? (Nguyễn Thi Thu Lê, 30 tuổi)

  – Ông Julian Burnley: Bạn nên theo cụm từ hữu ích trong tiếng Anh như: những cụm từ đưa ra lời đề nghị, lời khuyên…; luyện nói càng nhiều càng tốt; cố gắng nói hoàn chỉnh một câu, đừng ngắt quãng giữa câu. Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ nói tự nhiên hơn.

  – Em đang là sinh viên và có vốn tiếng Anh khá ít. Em muốn hỏi là lịch trình cho mỗi ngày tự học tiếng Anh diễn ra như thế nào sẽ hợp lý?. Em xin chân thành cảm ơn. (Lê Dũng, 21 tuổi, Nguyễn An Ninh, Hà Nội)

  – Ông Jon Glendinning: Mỗi ngày, khi thức dậy, bạn nên ôn lại những từ ngữ tiếng Anh mà bạn đã học ngày hôm qua. Nếu trong buổi sáng có thời gian, bạn nên truy cập Internet để đọc hoặc xem những nội dung hoặc video tiếng Anh. Buổi chiều, bạn cũng có thể làm như vậy. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải ghi chú những từ ngữ mới mà bạn đã học trong ngày. Cuối ngày, trước khi đi ngủ, bạn nên lấy sổ ghi chú những từ mới và ôn lại một lần nữa trước khi đi ngủ.

  Nếu làm được việc này một cách đều đặn, tôi nghĩ, bạn có thể cải thiện được vốn tiếng Anh của mình.

  – Theo toi duoc biet khi tuoi cao hoc ngoai ngu rat kho. Vay toi co the hoc tot tieng anh o tuoi 47 khong? (Nguyen Thanh Truc, 47 tuổi, 481/24D Tan ky tan quy -Q. tan phu- tphcm)

  – Ông Tal Porter: Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Học ngôn ngữ có thể thực hiện ở bất cứ độ tuổi nào. Có một thực tế là trẻ em có thể học ngôn ngữ dễ dàng hơn so với người lớn. Tuy nhiên, không một điều gì khiến bạn không thể học được một ngôn ngữ mới.

  Phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho người bận rộn

  – Tôi đã học Anh văn từ lâu, và tôi cũng đã học qua các trung tâm, học trực tuyến…. nhưng thật sự tôi không thể nhớ và áp dụng vào cuộc sống, vào công việc được. Vậy cho tôi hỏi tôi nên học lại bắt đầu từ đâu để có thể sử dụng Anh văn một cách tự tin hơn? (Nguyễn Uyên, 35 tuổi)

  – Đã học Anh văn được nhiều năm (Theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam), và học ở một số trung tâm nhưng không đến nơi đến chốn. Được biết học tiếng Anh là phải có phương pháp, nhưng hiện nay trên Internet có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh khác nhau có phương pháp chỉ cần nghe nhiều lần để tự khắc nó ngấm vào mình, có phương pháp thì phải học nhiều từ vựng, có phương pháp thì yêu cầu học pháp âm trước hết rồi mới học đến những phần khác…

  Vậy phương pháp nào là phù hợp nhất đối với một người trình độ tiếng Anh ở mức độ tiền trung cấp (Pre-Intermediate), và làm cách nào để tìm ra phương pháp thích hợp cho từng cấp độ? cũng như thích hợp cho từng người? (Phan Hoàng Nhật, 25 tuổi, 690/23 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP. HCM)

  Tôi biết đến tiếng Anh nhiều năm, nhưng kiến thức vẫn ở mức thấp do chưa có phương pháp học phù hợp. Hiện tôi đã đi làm và muốn có một phương pháp học tiếng anh phù hợp với thời gian ngoài giờ làm việc của mình. Tôi muốn hỏi phương pháp nào học tiếng Anh phù hợp với người đã đi làm, và học tiếng Anh cần nhất là học về mảng nào cho người có trình độ thấp như tôi? Hân hạnh (Nguyễn Thị Học, 22 tuổi, Trung tâm Hải văn, số 8, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội)

  – Mọi người nhận xét tôi phát âm khá chuẩn và tôi có thể nghe, hiểu mọi người nói gì, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc diễn đạt phần trả lời. Xin cho tôi biết tôi cần luyện tập thế nào để khắc phục điểm yếu này? (Tran Thi Minh Thy, 37 tuổi, 78/5 Tran Ke Xuong, P7, Q. Phu Nhuan, Tp. HCM)

  Người nước ngoài cũng rất thân thiện, chịu khó lắng nghe nên bạn không cần phải tạo áp lực cho mình là yêu cầu bản thân nói thật chuẩn. Mọi người sẵn sàng lắng nghe phần diễn đạt của bạn, cho dù nó chưa thật sự hoàn hảo. Qua những lần góp ý, bạn sẽ dần tự tin hơn khi diễn đạt tiếng Anh.

  – Em muốn học tiếng Anh để đọc sách, xem phim, hát nhạc tiếng Anh. Ngoài ra, em muốn thi lấy bằng Ielts để xin học bổng đi du học, thì không biết em theo học chương trình myClass có được không? Em biết học tiếng Anh cần phải tự học rất nhiều, xin cho em lời khuyên cũng như phương pháp để đạt được mục tiêu như trên. (Võ Hoài Nam, 22 tuổi, Hồ Chí Minh)

  – Ông Jon Glendinning: Nếu dự định đi , bạn nên ưu tiên học khóa luyện thi IELTS. Nếu bạn cùng lúc học myClass, khóa học sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng nghe, nói, phát âm. Qua đó, bạn sẽ có điều kiện cải thiện điểm IELTS.

  – Tôi đang làm cho một tổ chức quốc tế. Mặc dù khả năng đọc và viết của tôi rất tốt nhưng tôi không tự tin khi dịch trong các hội thảo. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi dịch các câu tiếng Anh dài sang tiếng Việt. Tôi có thể cải thiện điều này thế nào? (Lâm Hoài An, 32 tuổi)

  – Mỗi ngày tôi đều luyện nói tiếng Anh, học từ vựng nhưng dường như không có nhiều tiến bộ. Xin cho hỏi có cách nào để nói tiếng Anh tốt không? (Lê Chí Cường, 25 tuổi, 54/37 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh)

  – Em học tiếng Anh rất nhiều tại các trung tâm là chủ yêu. Em rất thich xem phim nước ngoài nhưng vẩn không giao tiếp tiếng Anh được. Xin cho em bí quyết học tiếng Anh nào hiệu quả nhất. hiện em đang làm nhân viên văn phòng của trường ĐH Kinh Tế TP HCM. c (Kiều Nhi, 26 tuổi, quận 10,Tp.HCM)

  – Ông Jon Glendinning: Tôi khuyên bạn nên học ở trung tâm mà giáo viên luôn khuyến khích bạn nói tiếng Anh, luôn động viên bạn đừng ngại mắc lỗi khi nói tiếng Anh. Hãy học tiếng Anh theo những cụm từ chứ đừng học một từ vựng riêng lẽ.

  – Em phải bắt đầu học luyện phát âm như thế nào cho hiệu quả? (Lan, 27 tuổi)

  – Ông Julian Burnley: Bạn cần phát âm rõ các âm cuối, ví dụ: chữ s, ts, st…; chú ý cách nhấn câu; tập phát âm các âm khó trong tiếng Anh (như: th). Khi nghe người nước ngoài nói chuyện, bạn nên chú ý đến cử động môi của họ, bắt chước và luyện tập trước gương; nhờ thầy cô lắng nghe, chỉnh sửa phát âm cho bạn.

  – Hiện tôi đang học tiếng anh ở một trung tâm 100% giáo viên bản xứ, lớp p inter và học ielts cùng một giáo viên việt nam có điểm ielts la 6.5. Tôi cũng cố gắng nghe rất nhiều đĩa cd, chương trình tiếng anh nhưng tôi khong thể nào nghe được nếu không đọc trước đoạn văn cần nghe. Vì tôi đang cần ielts 5.0 với các kỹ năng đều 5.0 trở lên. Nên nhờ các thầy tư vấn giúp có phương pháp nào luyện nghe được tốt nhất và ở hội đồng anh có chương trình nào học hiệu quả hơn cho trường hợp cua tôi không. Cảm ơn (nguyễn hoàng nam, 34 tuổi)

  Rất khó khăn khi giao tiếp mặc dù nghe thì hiểu nhưng tự mình không nói ra được. (vo thi kim quy, 36 tuổi, 493 trần cao vân, ĐN)

  – Tôi rất quan tâm đến phần speaking trong kì thi IELTS. Làm sao để thí sinh có thể nâng cao được điểm số trong phần này? (Toan Nguyễn, 26 tuổi)

  – Ông Julian Burnley:

  Bạn nên cố gắng nói một cách trôi chảy; đừng ngập ngừng giữa câu; phát âm chuẩn tự nhiên, rõ ràng; sử dụng từ vựng, ngữ pháp một cách sáng tạo; dùng từ nối để câu mạch lạc hơn.

  – Xin chào các chuyên gia: Bé nhà tôi 9 tuổi, rất có năng khiếu tiếng Anh, đã học tiếng anh cơ bản. Xin các chuyên gia chia sẻ giúp phương pháp tự học cho bé và bố mẹ có thể hướng dẫn cho bé theo cách nào để hiệu quả và giáo trình nào phù hợp với bé. Trân trọng cảm ơn! (Pham Nhat Duong, 33 tuổi)

  – Cách giữ lửa tốt nhất khi học tiếng Anh? (Ngọc Bích, 32 tuổi, 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TPHCM)

  – Tôi từng tham gia học tại Hội Đồng Anh, trên thực tế việc giao tiếp với thầy cô giáo bản ngữ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn từ vựng. Vậy xin thầy Tal Poter có thể cho biết phương pháp học từ vựng như thế nào để vừa đỡ mất thời gian mà lại có hiệu quả, nhớ lâu. Để có thể giao tiếp cơ bản được học khoảng 60 buổi tại lớp học My class sắp tới có thể đạt được điều này hay không? (Lê Thị Thu Hương, 41 tuổi, Ba Đình – Hà Nội)

  – Ông Tal Porter:

  Học tiếng Anh với myClass sẽ cho bạn nhiều cơ hội để thực hành sử dụng vốn từ vựng phong phú, nhưng bạn đồng thời cũng cần dành nhiều thời gian và nỗ lực tự học song song với việc học tại lớp.

  – Mình rất muốn giỏi tiếng Anh nhưng thời gian eo hẹp lại kinh tế khó khăn. Mình thấy chi phí học tiếng Anh tại Hội Đồng Anh rất cao đối với người thu nhập thấp như mình. Mình mong muốn được tư vấn giải pháp học hiệu quả nhất và chi phí thấp phù hợp với mình. (Trần Thùy Hoa, 33 tuổi, Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Hà Nội)

  – Chào các vị chuyên gia, em muốn đặt câu hỏi là: Liệu có phương pháp luyện nói và viết hiệu quả tại nhà mỗi ngày với thời gian hạn hẹp? Phương pháp đó sẽ như thế nào? (Trần Nguyễn Thanh Bình, 21 tuổi, 65/26 đường 20, P HBC, Q Thủ Dức)

  – Ông Julian Burnley: Bạn cần dành thời gian cho việc học và cần nỗ lực. Nếu học một mình sẽ khó cải thiện kỹ năng nói. Bạn nên xem tivi có kênh tiếng Anh, học cách phát âm, vận dụng những câu từ mà người nước ngoài hay nói. Để cải thiện kỹ năng viết, bạn có thể: viết thư, nhật ký, facebook bằng tiếng Anh.

  – Tôi đã đi đã làm 2 năm. Sau bao năm học học tiếng anh tôi chỉ có thể dịch sơ sài còn nghe hiểu và nói thì gần như bằng không. Có rất nhiều phương pháp học tiếng anh và hiệu quả ra sao nên tôi rất phân vân. Nhờ các chuyên gia cho tôi và những người muốn học tiếng anh một phương pháp học hợp lý và tốt nhất. (Nguyễn Quang Dương, 25 tuổi, Số nhà 27, ngõ 99/110/65 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội)

  – Ông Jon Glendinning: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất là thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh . Bạn nên học trong môi trường học tập an toàn và có những hoạt động thú vị, vui nhộn. Giáo viên và bạn sẽ cùng thực hiện chu kỳ giao tiếp tiếng Anh thường xuyên như sau: giáo viên đưa bạn bài tập, bạn thực hiện bài

  VP : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  VP 1 : 109 TÂN LẬP 2 , P.HIỆP PHÚ, QUẬN 9

  VP 2 :294 HÒA HƯNG, P.13, QUẬN 10

  VP 3 : ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, Q.BÌNH THẠNH

  VP 4: 453/94 NGUYỄN THỊ MINH KHAI KP 3 P, PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG(ĐỐI DIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3)

  VP : HÀ NỘI NGÕ 22 TÔN THẤT TÙNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

  Điện Thoại : 028 3539 1819

  Di Động : 0987 927 505 – 0907 750 044- 0919 138 768 – 0972 383848

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tốt Môn Ngữ Văn Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Học Tập Tốt Môn Ngữ Văn
 • Sử Dụng Bản Đồ Quân Sự
 • Phép Chiếu Gauss Và Hệ Tọa Độ Ô Vuông Gauss
 • Bế Giảng Khóa Học Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • ★ Hải Sản Tươi Sống Online Mang Đến Sự An Toàn Và Tiện Lợi Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Hải Sản Tươi Sống Và Những Mẹo Nhỏ Bạn Nên Biết Trước Khi Mua
 • Hải Sản Tươi Sống Ông Giàu Khẳng Định Chất Lượng Tại Thị Trường Việt
 • Thị Trường Hải Sản Tươi Sống Cạnh Tranh Khốc Liệt Giành Lợi Thế Sân Nhà
 • Giúp Bạn So Sánh Các Loại Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh
 • Có Nên Mua Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh 0-6 Tháng Tuổi Hay Không?
 • Mua hải sản tươi sống Online tức là ngồi tại nhà vẫn có hải sản mang đến tươi rói đảm bảo chất lượng và thanh toán tận chỗ. Vì thế, với dịch vụ kinh doanh hải sản này đang được rất nhiều người yếu thích và sử dụng.

  Kinh doanh hải sản tươi sống online – phong cách làm việc mới

  Hải sản Ông Giàu là một trong những đơn vị tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp hải sản Online hiện nay.

  Với nhu cầu khách hàng ngày một tăng cao cùng lợi thế hải sản tươi ngon được đánh bắt từ biển về, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhân viên giao hàng nhanh chóng, chế độ cam kết hàng hóa đảm bảo nên rất được nhiều người tin tưởng tuyệt đối.

  Nguồn thực phẩm hải sản tươi sống của Ông Giàu cung cấp đến cho khách hàng là nhiều mặt hàng khác nhau: từ hải sản bình dân cho đến các mặt hàng cao cấp và quý hiếm. Tại đây có hơn 200 loại hải sản tươi ngon được bày bán và thông tin cụ thể trên website bán hàng như: cá, tôm, cua, ghẹ, mực, ốc, sò,.v.v. được đánh bắt tại các vùng biển sạch như Phú Yên, Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang,.v.v.. Ngoài ra, Hải sản Ông Giàu còn rất mạnh về nguồn hải sản nhập khẩu như cua Alaska, Tôm Alaska, Bào ngư Hàn Quốc hay của Úc, Sò Điệp Pháp còn sống,.v.v..

  Đơn vị kinh doanh hải sản Ông Giàu đã cung cấp với lượng khách hàng lẻ trên 30,000 khách hàng mua hàng thường xuyên cùng các khách sạn, nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội, TpHCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng,… Với phương châm hoạt động “đảm bảo chất lượng trên hết, giá cả hợp lý” đã giúp Hải sản Ông Giàu ngày một đứng vững hơn trên thị trường hiện nay. Với cam kết “bán hải sản thật – bán chất lượng thật”.

  Cách liên hệ mua hải sản tươi sống Online của Ông Giàu

  Nhiều mặt hàng hải sản tươi ngon luôn hết hàng mỗi ngày. Chính vì thế, muốn có được hải sản tươi vừa đánh bắt, bạn cần gọi điện thoại đến đặt hàng trước qua Hotline: 0913.433.587 bạn sẽ gặp được nhân viên tư vấn bán hàng.

  Các sản phẩm được yêu thích nhất tại Hải sản tươi sống Ông Giàu đó là Cua Huỳnh Đế của Việt Nam, Tôm hùm Alaska nhập khẩu Mỹ, Cua King Crab Hoàng Đế nhập khẩu, Tôm hùm Bông hàng sống, cua biển, v.v.Hải sản tại đây được nhập khẩu về có nguồn gốc rõ ràng và vì không qua nhiều đơn vị trung gian nên chi phí giảm đáng kể mà vẫn đảm bảo được chất lượng.

  Đội ngũ nhân viên giao hàng nhanh chóng và nhiệt tình. Tư vấn viên hiểu biết rõ các sản phẩm của công ty nên có thể giải đáp giúp bạn mọi thắc mắc về sản phẩm hải sản. Đồng thời chuyên môn nghiệp vụ vững chắc nên bạn có thể an tâm khi đặt hàng mua hải sản tại đây.

  Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Ông Giàu Hotline 0913.433.587 hoặc truy cập website để có được những thông tin cụ thể hơn và cảm nhận dịch vụ bán hải sản Online tiện lợi.

  ~~~

  2 bước đơn giản mua Hải sản tươi sống tại TpHCM giao hàng tận nơi

  Hải sản tươi sống tại TpHCM đang là mặt hàng rất Hotline. Chỉ với 2 bước đơn giản sau đây, bạn đã có thể mua hải sản ngồi ngay tại nhà chẳng cần đi đâu xa. Dịch vụ bán hàng Online tiện lợi kết hợp sản phẩm chất lượng đang dần được phổ biến.

  Cách đơn giản để mua hải sản tươi sống ở TpHCM – Sài Gòn

  Bạn hãy tưởng tượng, chỉ việc ngồi ngay ở nhà hay ngay tại chỗ mà vẫn có thể mua hàng hải sản chất lượng, được giao đến tận nơi. Nếu như sản phẩm hải sản tươi sống tốt, kèm dịch vụ bán hàng thuận tiện, bạn sẽ trở thành khách thân thiết mà xem.

  Việc kết hợp kinh doanh cũng công nghệ đang ngày càng không còn xa lạ với nhiều người. Từ mỹ phẩm đến đồ ăn vặt đều bán hàng Online. Nay hải sản tươi sống cũng được bán Online. Chẳng nói đâu xa, một trong những website nổi tiếng nhất hiện nay trong lĩnh vực này đó là Hải sản Ông Giàu.

  Với việc chỉ cần dùng điện thoại hay laptop hoặc máy tính bảng có kết nối internet, bạn truy cập vào website này và mọi thông tin cần thiết về sản phẩm hải sản như hình ảnh, giá cả, quy cách, kích cỡ,.v.v.. đều được cập nhật đầy đủ.

  Bởi vậy mới nói, chỉ cần 2 bước đơn giản, bạn đã có thể đặt hàng mua hải sản tươi ngon ở TpHCM. Đầu tiên, bạn truy cập website của Hải sản Ông Giàu, sau đó bước tiếp theo bạn gọi đến Hotline có trong website 0913.433.587 để đặt hàng mua hải sản tươi sống.

  Dịch vụ hải sản tươi sống Ông Giàu có những gì

  Nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, không phải bất kỹ nơi nào cũng tiếp giáp biển. Ví dụ cụ thể, tại TpHCM không hề có biển. Chính vì vậy, nhu cầu mua hải sản tươi sống tại đây rất cao. Nhận biết nhu cầu và đáp ứng nhu cầu chính là công việc của các nhà kinh doanh.

  Hải sản Ông Giàu nắm bắt được thị hiếu khách hàng, biết cách kết hợp tốt giữ việc kinh doanh và công nghệ. Từ đó đưa được các sản phẩm hải sản tươi ngon đến gần với khách hàng hơn. Đồng thời, tại đây là một đơn vị kinh doanh hợp pháp, có giấy phép đăng ký kinh doanh và kèm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nên rất được khách hàng an tâm và đặt hàng.

  Dịch vụ hải sản tươi sống tại Ông Giàu rất đa dạng:

  – Tư vấn hải sản Online

  – Nhận đặt hàng hải sản Online trên website hoặc Hotline

  – Giao hàng hải sản tươi sống tận nơi không chỉ tại TpHCM mà còn trên toàn quốc

  – Chính sách đổi trả hàng hóa lỗi, không đạt chất lượng khá uy tín

  – Nhiều mặt hàng hải sản đa dạng: các loại tôm, cua, cá, mực, hải sản cao cấp, hải sản nhập khẩu,.v.v..

  Chỉ với 2 bước mua hải sản tươi sống tại Ông Giàu, bạn đã có ngay trong tay những món hải sản chất lượng. Nếu có thắc mắc gì thêm, bạn có thể liên hệ với công ty để được nhân viên tư vấn và giải đáp tận tình nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

  Tư Vấn Quy Định Về Bảo Hộ Bản Quyền Tác Giả Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Các Vấn Đề Về Tác Phẩm Được Bảo Hộ Bản Quyền
 • Tư Vấn Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Theo Đúng Quy Định
 • Tư Vấn Quy Định Về Thời Hạn Bảo Hộ Bản Quyền Tác Giả
 • Tư Vấn Thời Hạn Bảo Hộ Bản Quyền Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Tìm Hiểu Về Trung Tâm Bảo Hộ Bản Quyền Tác Giả Hiện Nay
 • Nhà nước luôn thừa nhận và bảo vệ các quyền của các chủ thể đối với sản phẩm trí tuệ do họ sáng tạo ra. Ngoài việc mang lại những lợi ích nhất định cho người tạo ra nó thì tác phẩm còn nhằm thỏa mãn các nhu cầu chung của xã hội, của nhân loại.

  Từ khi tác phẩm được sáng tạo ra và thể hiện dưới một hình thức nhất định thì nhà nước đã xác lập quyền sở hữu đó cho họ. Để bảo vệ những quyền lợi của mình cao hơn thì cần có cái nhìn toàn diện về bảo hộ bản quyền tác giả.

  Bảo hộ bản quyền là gì?

  Bảo hộ bản quyền là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm. Giúp cho các quyền nhân thân và quyền tài sản của chủ sở hữu được pháp luật bảo vệ. Các chủ thể khác nếu như có hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ra sao?

  Theo Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2013, để tiến hành đăng ký thì về nguyên tắc cần những giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
  • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

  Khi đã chuẩn bị xong những giấy tờ trên thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền có thể gửi qua đường bưu điện.

  Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả như thế nào?

  Tại Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2013 có quy định hai thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả:

  Thứ nhất, được bảo hộ vô thời hạn. Đây là các quyền nhân thân gắn liền với tác giả không thể chuyển dịch, bao gồm: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

  Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Thứ hai, được bảo hộ có thời hạn gồm quyền nhân thân có thể chuyển dịch (quyền công bố hoặc cho người khác công bố tác phẩm) và các quyển tài sản. Tùy mỗi loại là có khoảng thời hạn bảo hộ khác nhau.

  Trên đây là các nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền tác giả. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành Về Bản Quyền Được Bảo Hộ
 • Tư Vấn Về Vấn Đề Bảo Hộ Bản Quyền Đúng Pháp Luật
 • ★ Tư Vấn Thời Gian Bảo Hộ Bản Quyền Theo Quy Định Hiện Hành
 • Phải Tiến Hành Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Ở Đâu?
 • Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Cho Sản Phẩm Điện Tử
 • ★ Dịch Vụ Đăng Ký Logo Độc Quyền Ở Đâu Uy Tín Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Sở Hữu Logo Thông Qua Cục Bản Quyền Việt Nam
 • Hồ Sơ Đăng Ký Logo Ở Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Hồ Sơ Đăng Ký Logo Online 2021 Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Nhãn Hiệu Công Ty Để Làm Gì?
 • Không Đăng Ký Nhãn Hiệu – Doanh Nghiệp “vạch Áo Cho Người Xem Lưng”
 • Đăng ký logo độc quyền ở đâu uy tín nhất? Khi mà vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ logo đang ngày một trở thành chủ đề được các tổ chức, cá nhân lo ngại.

  Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được giải pháp tối ưu để giải quyết cho vấn đề này là đăng ký bảo hộ logo độc quyền. Từ đó tạo nên sự gia tăng nhu cầu được bảo hộ tài sản trí tuệ, kéo theo đó là sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký logo.

  Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đủ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng – hiệu quả – tiết kiệm chi phí.

  Dịch vụ đăng ký logo độc quyền ở đâu nhanh chóng nhất?

  Để rút ngắn thời gian đăng ký, đồng nghĩa với việc tránh mắc phải các sai sót trong hồ sơ đăng ký gây kéo dài quá trình thẩm định đơn, bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng bộ hồ sơ của mình. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đăng ký logo,

  Phan Law có thể giúp bạn kiểm tra, nhận định chính xác logo của mình có khả năng được bảo hộ độc quyền hay không, kèm theo đó đưa ra các tư vấn phân tích, đánh giá giúp hoàn thiện tuyệt đối bộ hồ sơ đăng ký logo của bạn tránh khỏi các điểm sai, thiếu sót mà thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian để bổ sung, sửa đổi, giải trình với Cơ quan đăng ký.

  Theo dõi sát sao quá trình thẩm định đơn và xử lý ngay lập tức mọi phát sinh nếu có. Từ đó, giúp bạn nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký độc quyền.

  Dịch vụ đăng ký logo độc quyền ở đâu tiết kiệm nhất?

  Với ưu tiên đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu, Phan Law luôn tự tin mang đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ của mình, luôn đảm bảo hoàn trả toàn bộ chi phí tư vấn nếu công việc không hoàn thành.

  Khi được khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ đăng ký logo nhãn hiệu độc quyền tại Phan Law chúng tôi luôn tìm hiểu sâu sát thông tin logo và thông tin của chủ sở hữu logo từ đó xác lập các nhóm hạng mục đăng ký phù hợp giảm thiểu xuống mức thấp nhất các khoản phí không cần thiết để tiết kiệm tối đa chi phí hồ sơ đăng ký cho khách hàng.

  Đến với dịch vụ đăng ký logo độc quyền của Phan Law khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm

  Được công nhận là đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ưu thế của chúng tôi là giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến thương hiệu và nhãn hiệu. Từng bước xây dựng uy tín trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phan Law đã trở thành bạn đồng hành thân thiết với các thương hiệu khách hàng quen thuộc như: Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tiki, SBS, VFF, Kplus…

  Trong kinh doanh, Chắc hẳn không ai muốn nhãn hiệu do mình dành rất nhiều công sức để trau dồi chất lượng, xây dựng uy tín với người tiêu dùng bị người khác đoạt mất.

  Để điều đó không còn là nỗi lo thường trực hằng ngày, bạn hãy nhanh chóng tạo dựng cho mình lá chắn pháp lý bảo vệ cho logo của mình thông qua việc đăng ký logo độc quyền ngay hôm nay với sự đồng hành của Phan Law.

  ~~~

  ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN Ở ĐÂU ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

  Song song với việc tìm hiểu cách thức đăng ký bảo hộ logo thương hiệu như thế nào, thì việc đăng ký logo độc quyền ở đâu  là nội dung bạn không thể bỏ qua! Cơ quan nào hiện đang có thẩm quyền về các thủ tục này?

  Liệu việc tiến hành thủ tục tại cơ quan này phải trực tiếp hay có thể tiến hành gián tiếp? Cùng Phan Law tìm hiểu cụ thể vấn đề này ngay trong bài viết mà chúng tôi cung cấp dưới đây nhé!

  Đăng ký logo độc quyền ở đâu?

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ thủ tục; bạn tiến hành nộp hồ sơ của mình đến Cục Sở hữu trí tuệ. Đây chính là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến sở hữu công nghiệp nói chung, và bảo hộ logo độc quyền thương hiệu nói riêng.

  Ngoài ra, do số lượng đơn đăng ký ngày càng tăng đột biến, Cục Sở hữu trí tuệ không thể xử lý kịp tất cả số lượng đơn đổ về từ khắp mọi miền đất nước! Để giải quyết câu hỏi có thể tiến hành đăng ký logo độc quyền ở đâu ngoài Cục, hai văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã được thành lập, có chức năng tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ Cục giảm thiểu áp lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Địa chỉ cụ thể của hai văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ:

  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
  • Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

  Đây chính là ba cơ quan duy nhất tại Việt Nam hiện tại chịu trách nhiệm về các thủ tục đăng ký bảo hộ logo độc quyền!

  Cách thức đăng ký bảo hộ logo độc quyền

  Phan Law đã cung cấp thông tin giải đáp câu hỏi đăng ký logo độc quyền ở đâu cho bạn ở trên. Bạn có thể tiến hành thủ tục này trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp như Phan Law!

  Để tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, bạn cần kiểm tra thật kỹ khả năng được bảo hộ của logo nhãn hiệu đại diện thương hiệu và chuẩn bị thật trung thực các giấy tờ pháp lý sau nhé:

  • Đơn đăng ký bảo hộ độc quyền logo nhãn hiệu
  • Mẫu logo nhãn hiệu cần đăng ký
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu logo nhãn hiệu
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ theo bảng phân loại Nice mới nhất
  • Giấy tờ liên quan đến việc sử dụng logo trên thực tế ngoài thị trường
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ

  Nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào trong việc đăng ký logo độc quyền ở đâu, hoặc các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của Phan Law

  --- Bài cũ hơn ---

 • 2 Chỉ Vàng Sjc Giá Bao Nhiêu
 • Giá Vàng 24K Kim Chung
 • Giá Vàng Hôm Nay Tại Quảng Trị
 • Nơi Ăn Hải Sản Ở Cần Giờ Ngon Nổi Tiếng “siêu Chất Lừ”
 • Địa Điểm Bán Hải Sản Ngon Ở Hà Nội Tươi Sống Ăn Là Ghiền Mê Ly
 • ★ ★ Sữa Similac Pro Advance Có Bị Nhiễm Độc Không – Nỗi Lo Của Mẹ Bỉm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng 9999 Chiến Minh
 • Cách Làm Sữa Chua Uống Giảm Cân
 • Hải Sản Ở Đà Nẵng – Địa Chỉ Ăn Ngon Không Đâu Sánh Bằng
 • Địa Điểm Bán Hải Sản Ngon Ở Hà Nội Tươi Sống Ăn Là Ghiền Mê Ly
 • Nơi Ăn Hải Sản Ở Cần Giờ Ngon Nổi Tiếng “siêu Chất Lừ”
 • Khái niệm sữa nhiễm khuẩn hay sữa nhiễm độc là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây. Nỗi lo này là một điều hoàn toàn có thể lý giải bởi lẽ sữa bị nhiễm độc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ, nó cản trở quá trình phát triển hoàn thiện, bình thường cả về thể chất lẫn trí tuệ của con. Do đó, trước khi mua sữa, các bà mẹ phải hết sức lưu ý, tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến sữa mà mình có ý định mua có bị nhiễm độc hay không.

  ~~~

  Thông tin sữa Similc bị nhiễm khuẩn có chính xác không

  Khi mới sinh con ra làm mẹ ai cũng muốn tìm cho con mình loại sữa tốt nhất. Từ xa xưa các cụ đã có câu sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Hầu như mẹ nào cũng sẽ cho con bú sữa mẹ là chủ yếu. Nhưng có thể có nhiều mẹ không biết rằng nếu như chỉ sử dụng sữa mẹ thì sẽ không thể cung cấp được đầy đủ các chất dinh dưỡng được.

  Vì các bé cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để phục vụ cho sự phát triển của bé. Làm mẹ chắc hẳn ai cũng đã biết đến thương hiệu sữa Similac. Đó là một trong những thương hiệu nổi tiếng của sữa dành cho các bé sơ sinh. Nhưng gần đây thông tin sữa Similc bị nhiễm khuẩn đang được truyền ra bên ngoài. Nhiều mẹ rất hoang mang trước thông tin này. Không biết là có thật hay không và thực hư ra sao

  Giải đáp thông tin sữa similac bị nhiễm khuẩn

  Gần đây Bộ Công Nghiệp Cơ Bản New Zealand chính thức minh oan cho sản phẩm Similac về thông tin sữa Similac bị nhiễm khuẩn. Chứng minh cho thấy sữa Similac hoàn toàn sạch sẽ và không hề nhiễm khuẩn. Vi khuẩn được tìm thấy trong các lô đạm whey này của Fonterra chỉ là Clostridium sporogenes, một vi khuẩn lành tính, hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Kết quả xét nghiệm của Hoa Kỳ và New Zealand cho thấy các lô đạm whey dùng để sản xuất các sản phẩm này thực ra không nhiễm khuẩn Clostridium botulinum, và nhĩ nhiên điều này không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Sau khi nhận được thông tin này các bậc cha mẹ vô cùng  nhẹ nhõm và không còn lo lắng nữa.

  Thông tin sữa similc bị nhiễm khuẩn đã được chứng minh

  Sau khi được minh oan thì thông tin sữa similc bị nhiễm khuẩn không còn tồn tại nữa. Các mẹ vẫn sẽ quay lại ủng hộ thương hiệu sữa similac như thường vì nó đã có thương hiệu nhiều năm và được khách hàng tin dùng. Mẹ hãy tin dùng sữa similac vì trong sữa có đầy đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết thúc đẩy sự phát triển của bé. Các bé trong gian đoạn này cực kì dễ bị táo bón.

  Sữa Similac là một dòng sữa mát. Vì thế mà khi sử dụng các mẹ sẽ không còn nỗi lo bé bị táo bón hay khó tiêu nữa. Trong sữa có đầy đủ các chất vitamin giúp bé tăng trưởng trí não, ghi nhớ rất nhanh những thứ bé đã học. Bố mẹ hoàn toàn yên tâm về bé khi cho bé sử dụng sữa Similac. Và lưu ý khi chọn sữa mẹ nên cân nhắc trước về cơ địa của bé để sữa thực sự phù hợp với bé.

  ~~~

  Uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không

  Có lẽ nhiều mẹ ngày nay vẫn chỉ sử dụng sữa mẹ cho bé. Khi các bé mới sinh ra việc sử dụng sữa mẹ là đúng. Nhưng có nhiều mẹ không biết nếu như chỉ sử dụng sữa mẹ thì các bé sẽ không được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể của bé. Thời điểm sơ sinh chính là thời điểm cực kì nhạy cảm của các bé. Khi tất cả các bộ phận trên cơ thể của bé còn non nớt và chưa thể hoàn thiện được.

  Thì mẹ cần phải tìm đủ mọi cách để bé có thể được cung cấp các dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể. Sữa similac là một loại sữa nổi tiếng và có thương hiệu từ lâu năm. Mới đấy similac có tin đồn bị đột biến gen. Vì thế mà nhiều người thắc mắc rằng không biết uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không.

  Uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không và ưu điểm của sữa

  Làm mẹ thì ai cũng những điều tốt nhất sẽ đến với con mình. Khi chọn sữa cũng vậy, để chọn sữa cho con thì mẹ nên lưu ý nhiều về thể trạng sức khỏe của con. Vì không phải em bé nào cũng uống cùng một loại sữa như nhau. Để chọn sữa phù hợp thì mẹ cần lưu ý nhiều hơn về cách ăn uống. Chọn sữa cũng phải chọn theo cân nặng cho bé để bé có thể hấp thu được đúng các chất. Nhiều mẹ rất muốn chọn sữa Similac cho bé nhưng vẫn đang băn khoăn uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không.

  Vì nếu như uống trúng sữa biến đổi ghen thì sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của bé  và có thể làm bé bị suy dinh dưỡng. Nhưng thực tế đã cho thấy sữa Similac khonog hề có chất biến đổi gen. Mà sữa similac còn cực kì tốt đối với cả bé sơ sinh và mẹ đang mang thai. Khi sử dụng sữa Similac thì bé sẽ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu để bé phát triển được theo đúng độ tuổi của bé.

  Uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không và cách bảo quản sữa

  Khi đã sử dụng sữa Similac thì bạn hoàn toàn yên tâm vì chắc chắn sữa rất tốt cho sức khỏe của bé. Uống sữa similac kidsplaza có bị đột biến gen không đã không còn là nỗi lo sợ đối với những bậc làm cha mẹ nữa. Vì yên tâm là dòng sữa này không có chứa chất biến đổi gen. Và khi sử dụng sữa mẹ nên tìm hiểu về cách bảo quản sữa tốt nhất. Sữa nên bảo quản tốt nhất vào khoảng 27 độ C. Và khi pha sữa mẹ nên cho bé uống hết luôn chứ không để sữa ở ngoài quá lâu. Sẽ dẫn đến vi khuẩn phát sinh và độc hại cho bé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • ★ Set Mỹ Phẩm Whoo (Whoo Mini) Giá Bao Nhiêu, Bán Ở Đâu ?
 • Sản Phẩm Whoo (Whoo Mini) Bán Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu ?
 • Phấn Trang Điểm Whoo (Whoo Mini) Bán Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu ?
 • Phấn Phủ Whoo (Whoo Mini) Giá Bao Nhiêu, Bán Ở Đâu ?
 • Giá Rượu Vang Bao Nhiêu Là Hợp Lý?
 • ★ Set Mỹ Phẩm Whoo (Whoo Mini) Giá Bao Nhiêu, Bán Ở Đâu ?

  --- Bài mới hơn ---

 • ★ ★ Sữa Similac Pro Advance Có Bị Nhiễm Độc Không – Nỗi Lo Của Mẹ Bỉm
 • Giá Vàng 9999 Chiến Minh
 • Cách Làm Sữa Chua Uống Giảm Cân
 • Hải Sản Ở Đà Nẵng – Địa Chỉ Ăn Ngon Không Đâu Sánh Bằng
 • Địa Điểm Bán Hải Sản Ngon Ở Hà Nội Tươi Sống Ăn Là Ghiền Mê Ly
 • Người xưa vẫn thường có câu “nhất dáng nhì da”, không được dáng thì nhất định phải sở hữu được làn da trắng mịn và săn chắc nhưng không phải bất kì ai đều được ông trời ưu ái cho làn da trắng nõn nà như vậy.

  Nhưng đó vẫn chưa là điều khiến mọi người phải bận tâm vì ngày nay có biết bao dòng mỹ phẩm ra đời phục vụ cho nhu cầu cái đẹp của mọi người mà điều khiến bạn phải bận tâm chính là trong vô số các sản phẩm này, bạn có thể chọn được cho mình bộ sản phẩm phù hợp nhất với làn da của mình.

  Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa tìm được sản phẩm thích hợp thì hãy đến với chúng tôi để được giới thiệu về Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) của thương hiệu rất nổi tiếng tại Hàn, đó là The history of Whoo

  Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) – “làn gió” nhẹ chữa lành làn da

  Sao chúng tôi lại gọi Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) là làn gió nhẹ nhàng chữa lành làn da của bạn? Bởi vì, da cũng giống như chiếc áo thun mà chúng ta mặc mỗi ngày, nó trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác động từ môi trường bên ngoài lẫn sự tiết tố từ bên trong cơ thể, đã sớm chịu thương tổn không nhẹ lại cộng thêm các tác dụng phụ sau khi bạn sự dụng các mỹ phẩm trang điểm giúp bạn trông rạng ngời mỗi lần ra khỏi nhà.

  Việc làn da khô do bị mất nước, mụn mỗi ngày càng nhiều khi da bạn không được bảo vệ đúng cách và yếu tố thời gian cũng góp phần không kém khiến làn da trở nên kém sức sống hơn khi nào hết. Bạn cần phải hiểu được làn da bạn đang chịu thương tổn gì thì từ đó mới có thể đưa ra những liệu pháp chữa trị phù hợp. Thế nhưng làm cách nào để biết làn da đang thương tổn và thương tổn như thế nào? – Đây vẫn là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm nhiều nhất khi mới bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc làn da của mình.

  Trong khi bạn đang “loay hoay” kiếm tìm loaị mỹ phẩm nào tốt nhất cho làn da thì Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) với tác dụng hút đi các chất bã nhờn, cặn bã làm sạch sâu bên trong làn da và se khít lỗ chân lông, thẩm thấu nhanh chóng, hấp thu các chất dinh dưỡng vào sâu trong da; chứa nhiều chất miễn dịch giúp loại bỏ các loại độc tố trong

  Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) tại Shop mỹ phẩm Ohui

  Đa phần khách hàng sau khi sử dụng Set mỹ phẩm whoo (whoo mini) cũng không thể phủ nhận được đây là liệu trình tốt nhất giúp tái tạo, nuôi dưỡng và phục hồi làn da, mang lại làn da trắng sáng, săn chắc tràn đầy sức sống. Chúng tôi tự hào khi mang đến cho bạn các dòng mỹ phẩm Whoo chính hãng, đúng chất lượng Hàn đồng thời giá cả phải chăng vừa vặn với “chiếc ví” dễ thương của bạn.

  ~~~

  Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM

  Mỹ phẩm luôn là sở thích của tất cả chị em phụ nữa trên thế giới này. Họ luôn muốn chọn cho mình một hộp kem dưỡng da, một thỏi son, một bảng phấn mắt… Hay tất cả thứ gì liên quan đến mỹ phẩm.

  Và có một điểm chung nữa là hầu hết chị em phụ nữa không chỉ ở Việt Nam và rất nhiều quốc gia trên thế giới đều ưa chuộng các loại sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc và Ohui cũng là dòng sản phẩm được rất nhiều chị em ưa chuộng và sử dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM. Giúp bạn có thể chọn cho mình những sản phẩm chất lượng và ưng ý nhất.

  Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM

  Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM nào là chính hãng và chất lượng nhất? Đây có lẽ là câu hỏi và là điều băn khoăn của rất nhiều chị em phụ nữ khi chọn mua mĩ phẩm Ohui. Để có thể cùng chị em chia sẻ và giải quyết nỗi băn khoăn này thì chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn shop mỹ phẩm Ohui

  Shop mỹ phẩm Ohui là Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM. Shop ở địa chỉ số 224 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1 Cuocthitainang2010.com đây là một địa chỉ khá gần với quận 2 của chúng ta vì vậy bạn có thể dễ dàng qua đó để chọn mua cho mình những sản phẩm từ hãng mỹ phẩm Ohui chất lượng nhất.

  Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM chuyên kinh doanh cách loại mỹ phẩm của hãng mỹ phẩm mổi tiếng Ohui, các sản phẩm của Ohui chủ yếu là những sản phẩm dưỡng gia, kem chống nắng và chống lão hóa

  Shop mỹ phẩm Ohui luôn tuyển các bạn cộng tác viên cùng shop kinh doanh và giới thiệu dòng sản phẩm này, bên cạnh đó shop cũng sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm Ohui cho các đại lý kinh doanh mỹ phẩm. Chính vì vậy mà bạn có thể dễ dàng chọn mua các sản phẩm của Ohui ở bất cứ đâu.

  Giới thiệu mỹ phẩm Ohui

  Ohui là hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc với nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Là thương hiệu mỹ phẩm khá nổi tiếng ở Việt Nam có thể kể đến Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM. Ohui hướng đến những đối tượng khách hàng ở độ tuổi 30 đến 50 chính vì vậy mà hãng sản xuất nhiều sản phẩm dưỡng dã giúp trị nám, tàn nhang, ngăn ngừa lão hóa và để được khá nhiều tiếng vang trong giới mỹ phẩm ở trong nước và quốc tế. Hiện nay Ohui không chỉ là sản phẩm quen thuộc của chị em phụ nữ ở Việt Nam mà nó còn là sản phẩm mỹ phẩm quen thuộc của chị em phụ nữ trên toàn thế giới.

  Qua những thông tin trên về Shop mỹ phẩm Ohui & Ohui mini chính hãng ở quận 2 TpHCM mong rằng bạn có thể chọn cho mình một địa chỉ đáng tin cậy để chọn mua mỹ phẩm Ohui.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sản Phẩm Whoo (Whoo Mini) Bán Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu ?
 • Phấn Trang Điểm Whoo (Whoo Mini) Bán Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu ?
 • Phấn Phủ Whoo (Whoo Mini) Giá Bao Nhiêu, Bán Ở Đâu ?
 • Giá Rượu Vang Bao Nhiêu Là Hợp Lý?
 • Rượu Vang Đà Lạt Ngon Được Bán Ở Đâu Tphcm
 • Hải Sản Tươi Sống Ông Giàu Khẳng Định Chất Lượng Tại Thị Trường Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Trường Hải Sản Tươi Sống Cạnh Tranh Khốc Liệt Giành Lợi Thế Sân Nhà
 • Giúp Bạn So Sánh Các Loại Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh
 • Có Nên Mua Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh 0-6 Tháng Tuổi Hay Không?
 • ★ Các Loại Sữa Công Thức Nào Tốt Cho Trẻ Sơ Sinh Được Nhiều Chuyên Gia Khuyến Cáo Hiện Nay
 • Tìm Hiểu Về Các Loại Sữa Công Thức Nào Tốt Nhất Cho Bé Hiện Nay
 • Hải sản tươi sống là món ăn thường thấy ngay trong những bữa ăn hằng ngày. Ngày nay, thực khách đã có thể thưởng thức trọn vẹn nhiều thực phẩm hải sản từ bình dân đến quý hiếm trên bàn ăn Việt. Với những loại thực phẩm đồ biển tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao.

  Thành công trong lĩnh vực kinh doanh hải sản tươi sống Online

  Trước đây, việc kinh doanh bán hải sản tươi sống chủ yếu theo phương pháp truyền thống, bán buôn ngoài chợ, trưng bày hàng ra khách ưng thì mua. Đặc biệt không hề có dịch vụ giao hàng tận nơi nào cả bởi ngày trước chỉ quan trọng việc mua bán, không chú trọn nhiều đến phần dịch vụ kèm theo sau.

  Tuy nhiên gần đây, nhiều nơi đã phát triển, việc kinh doanh bán hải sản Online tại các thành phố lớn rất được ưa chuộng như ở TpHCM, Hà Nội, Hải Phòng,.v.v.. Nhiều khách hàng thỏa lòng khi có thể thưởng thức hải sản tươi ngon, còn sống, tươi rói ngay tại nhà mà chẳng cần đi xa hay lo toan việc chọn hàng ngon tốt. Nhất là những hải sản vẫn còn sống, lại được giao hàng sống đến tận nơi càng được nhiều khách hàng yêu thích hơn nữa.

  Để có thể làm được điều này, đơn vị kinh doanh hải sản tươi sống Ông Giàu (Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Ông Giàu) đã dày công nghiên cứu cách nhập hàng tươi ngon, cách bảo quản hải sản, cách phục vụ vận chuyển hải sản đảm bảo chất lượng. Hơn thế nữa, Ông Giàu không chỉ nghiên cứu hàng hải sản Việt Nam, tại đây còn có nhập nhiều mặt hàng hải sản nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Alaska, Pháp.

  Anh Võ Trường Thành – giám đốc công ty Thủy hải sản Ông Giàu cho biết “việc kinh doanh hải sản Online khá hợp thời thế, tuy nhiên, nếu không biết cung cấp hải sản chất lượng, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng không thể thu hút khách về với công ty như hiện nay”.

  Thị trường hải sản tươi sống Online của Ông Giàu chinh phục bằng nhiều sản phẩm độc đáo

  Là một đơn vị kinh doanh nổi tiếng trong thị trường hải sản Online, công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Ông Giàu là nhà cung cấp hơn 200 loại hải sản khác nhau, có hải sản Việt từ các vùng biển lớn như Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc, Vũng Tàu, Quảng Ninh,.v.v. và có cả các sản phẩm nhập khẩu nước ngoài như cua Hoàng Đế King Crab, Tôm hùm Alaska, Bào ngư Hàn Quốc, Sò Điệp Pháp, Bạch Tuộc Nhật Bản,.v.v.. Vì thế, Hải sản Ông Giàu không chỉ nổi tiếng riêng về mặt kinh doanh hải sản mà còn về cả dịch vụ tốt giao hàng tận nơi, nhân viên tư vấn chu đáo, tận tình.

  Nhiều sản phẩm quý hiếm cũng được Hải sản Ông Giàu sưu tầm và bán ra như cá Chìa Vôi nhà bè, cá Chiên, cá Anh Vũ tiến vua, bào ngư sống, vi cá mập chính hiệu, bong bóng cá sủ vàng,.v.v..

  Những mặt hàng hải sản tươi sống online đang được khẳng định cao tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài việc luôn phấn đấu phát triển không ngừng, mang đến các sản phẩm đảm bảo chất lượng cho quý khách hàng, Ông Giàu còn nâng cao dịch vụ tư vấn và giao hàng tận nơi tiện lơi. Mọi thông tin liên hệ bạn có thể truy cập Website hoặc gọi trực tiếp đến Holtine: 0913.433.587 để được tư vấn thêm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hải Sản Tươi Sống Và Những Mẹo Nhỏ Bạn Nên Biết Trước Khi Mua
 • ★ Hải Sản Tươi Sống Online Mang Đến Sự An Toàn Và Tiện Lợi Cao
 • Tin tức online tv