Top 12 # Xem Nhiều Nhất Phương Pháp Khấu Hao Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

Phương Pháp Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh (Khấu Hao Nhanh) / 2023

– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phương pháp khấu hao nhanh) phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng)

+ Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

– Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phương pháp khấu hao nhanh) áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

+ Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

a) Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

+ Nếu trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTCthì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Công ty A mua một thiết bị sản xuất với nguyên giá là 50.000.000 đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

⇒Công ty A xác định mức khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:

Từ năm thứ 4 trở đi: Mức khấu hao được tính bằng 10.800.000 đồng/2 năm = 5.400.000 đồng.

– Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định: Là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.

– Giá trị còn lại của tài sản cố định: Là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế (hoặc giá trị hao mòn lũy kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo.

Mời các bạn xem:

Phương Pháp Trích Khấu Hao Theo Số Dư Giảm Dần Có Điều Chỉnh / 2023

Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (hay còn gọi là khấu hao nhanh) là một trong các phương pháp ít được áp dụng tại các doanh nghiệp. Phương pháp này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: + Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng) + Là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm.

1. Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh)

Ví dụ về phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Trong đó: + Từ năm thứ 1 đến thứ 3 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh lớn hơn mức khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng trên giá trị còn lại (so sánh cột 4 và cột 8) Do vậy mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%). + Đến năm thứ 4 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh = 21.600.000đ x 40% = 8.640.000đ nhỏ hơn mức khấu hao bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại (21.600.000đ : 2 năm = 10.800.000đ) Do vậy từ năm thứ 4 trở đi mức khấu hao năm được tính bằng cách lấy giá trị còn lại / (chia) số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

2. Những ưu, nhược điểm của phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:+ Ưu điểm: Thu hồi vốn nhanh, hạn chế được sự mất giá do hao mòn vô hình gây ra. Do thu hồi vốn nhanh vì vậy sẽ làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.+ Nhược điểm: Đối với những sản phẩm hoặc loại hình kinh doanh mà tiêu thụ chậm sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy TSCĐ hoạt động phải đạt năng suất cao.

Vì sự thành công của bạn!HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

Phương Pháp Trích Khấu Hao Tscđ Theo Số Dư Giảm Dần / 2023

Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/06/2013).

1.Đối tượng áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

2. Cách xác định mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

a. Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

– Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của TSCĐ theo quy định tại: “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC”

b. Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

-Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

– Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

– Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Công ty kế toán VAT mua một TSCĐ mới nguyên giá là 50 triệu đồng.

– Thời gian trích khấu hao của TSCĐ đó là 5 năm.

Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh:

– Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng: = 1/5 X 100 = 20%.

– Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần = 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

– Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ 1 đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

– Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của TSCĐ (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].

Phương Pháp Khấu Hao Theo Tổng Số Năm – Hsslink / 2023

Phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng trong tiếng Anh gọi là Sum of years’ digits method.

Định nghĩa

Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng là phương pháp khấu hao mà theo đó mức khấu hao hàng năm được xác định bằng nguyên giá tài sản cố định cần tính khấu hao nhân với tỉ lệ khấu hao của từng năm

Khi nào nên sử dụng phương pháp này: Khi Doanh nghiệp có dự án mới thực hiện lập kế hoạch dự án hoặc lập kế hoạch kinh doanh nhu cầu thu hồi vốn nhanh, hoặc đánh giá tài sản những năm đầu tiên hiệu quả cao mức khấu hao sẽ cao hơn những năm tiếp theo

Ưu điểm: Phương pháp này thu hồi vốn nhanh, nhanh chóng tập trung vốn để đầu tư đổi mới TSCĐ, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình, là biện pháp để hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhược điểm: Tính toán phức tạp, khối lượng tính toàn nhiều.

Công thức xác định

MKH = NGKH x TKHt

Trong đó:

MKHt: Mức khấu hao năm t

NGKH: Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao

TKHt: Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao

Ví dụ đối với tính Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao: Nếu một tài sản cố định có thời gian sử dụng là 5 năm, tỉ lệ khấu hao hàng năm được tính như sau:

Ví dụ đối với tính Tỉ lệ khấu hao của năm thứ t cần tính khấu hao: Nếu một tài sản cố định có thời gian sử dụng là 5 năm, tỉ lệ khấu hao hàng năm được tính như sau:

Thứ tự năm sử dụng

Số năm sử dụng còn lại

Tỉ lệ khấu hao

1

5

5/15*

2

4

4/15

3

3

3/15

4

2

2/15

5

1

1/15

Cộng: 15

Cộng 15/15 = 100%

Chú ý: 15* = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Ví dụ 1: Ngày 19/09/20X1 mua mới máy photo trị giá 120 triệu chưa bao gồm thuế GTGT sử dụng khối văn phòng, thời gian khấu hao của công ty là 05 năm. Vì theo tính chất máy móc giá trị và chất lượng sử dụng theo thời gian nên Công ty sử dụng phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng.

Bài giải:

Tổng số thứ tự theo năm sử dụng: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Tỷ lệ khấu hao năm thứ nhất = 5/15 = 1/3

Tỷ lệ khấu hao năm thứ hai = 4/15

…..

Tỷ lệ khấu hao năm thứ 5 = 1/15

Phương pháp này sẽ tính như sau:

Thứ tự năm sử dụngSố năm sử dụng còn lạiTỷ lệ khấu haoNguyên giáKhấu haoHao mòn lũy kế 1

5

5/15

120.000

40.000

40.000

2

4

4/15

120.000

32.000

72.000

3

3

3/15

120.000

24.000

96.000

4

2

2/15

120.000

16.000

112.000

5

1

1/15

120.000

8.000

120.000

Tổng

 

 

 

120.000