Quản Trị Và Quản Lý Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?

--- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Thông Dịch Và Biên Dịch
 • Sự Khác Nhau Trong Phát Âm Của Anh
 • Bài Học: Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam
 • Tóm Tắt Kiến Thức Và Bài Tập Vận Dụng Vật Lý 12 Bài 1 Dao Động Điều Hòa
 • So Sánh Vape Và Pod
 • View Full Version : Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  blogfordanlac

  Thế nào là Quản Trị?

  Thế nào là Quản Lý?

  2 khái niệm này có gì giống và khác nhau nhỉ?

  seolenchoi

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  khác nhau về chữ cái ,còn ý nghĩa thì nhờ ai phân tích dùm,lười wá

  huyettulam

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  QUẢN TRỊ có thể được hiểu là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và tài nguyên hiệu quả trong hoạt động kinh doanh để hướng đến các mục tiêu nào đó của một tổ chức.

  Có khá nhiều quan điểm đã được đưa ra để giải thích cho thuật ngữ quản trị mặc dù không định nghĩa nào trong số đó được chấp nhận hoàn toàn.

  Theo Mary Parker Follett, “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.

  Koontz và O’ Donnel định nghĩa quản trị thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là “thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”.

  James Stoner và Stephen Robbín lại đưa ra giải thích về quản trị như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.

  Cũng có ý kiến cho rằng: “Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước”.

  QUẢN LÝ đặc trưng cho quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ phận của một tổ chức, thường là tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập và thay đổi các nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, vật tư, trí thực và giá trị vô hình).

  quanghuyz2007

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Khả năng lãnh đạo là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà quản trị doanh nghiệp. Dù cho loại hình doanh nghiệp của bạn như thế nào, dù chỉ có một vài hay có tới 50 nhân viên, bạn cũng cần có khả năng lãnh đạo ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng khả năng quản trị là gì?

  Nhà quản lý:

  -có khả năng tổ chức;

  -có tính kiên định;

  -có tính linh hoạt;

  – làm việc hiệu quả.

  Nhà quản trị:

  -Có tầm nhìn;

  -Có khả năng thúc đẩy;

  -Có khả năng truyền cảm hứng.

  thanducha

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Khả năng lãnh đạo là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà quản trị doanh nghiệp. Dù cho loại hình doanh nghiệp của bạn như thế nào, dù chỉ có một vài hay có tới 50 nhân viên, bạn cũng cần có khả năng lãnh đạo ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng khả năng quản trị là gì?

  Nhà quản lý:

  -có khả năng tổ chức;

  -có tính kiên định;

  -có tính linh hoạt;

  – làm việc hiệu quả.

  Nhà quản trị:

  -Có tầm nhìn;

  -Có khả năng thúc đẩy;

  -Có khả năng truyền cảm hứng.

  cokhinao

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  NHÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

  1.Yêu cầu những người khác phải hoàn thành nhiệm vụ

  2. Điều hành hoạt động của tổ chức theo điều lệ, nội quy, chính sách, chủ trương về quy trình, quy định.

  3. Là một vị trí cụ thể được đặt ra để quản lý và điều hành

  4. Làm các việc cho đúng

  5. Là người sáng tạo lần thứ hai

  6. Quan tâm đến năng suất, hiệu quả

  7. Quản trị và duy trì hoạt động

  8. Tập trung chỉ đạo hệ thống và tổ chức thực hiện

  9. Tin cậy vào sự kiểm soát, kiểm tra

  10. Tổ chức các cán bộ và nhân viên

  11. Tập trung cho các hoạt động mang tính chiến thuật, tổ chức và hệ thống

  12. Quan tâm đến kế hoạch ngắn hạn và trước mắt

  13. Phải thường xuyên hỏi và tự trả lời câu hỏi: bao giờ ? (When) và làm như thế nào ? (How)

  14. Chấp nhận và tuân theo các điều luật, điều lệ cơ chế

  15. Tập trung cho các vấn đề của hiện tại, để mắt vào các giới hạn

  16. Lập kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện

  17. Dự báo kết quả và ra quyết định

  18. Tránh rủi ro và mạo hiểm

  19. Động viên con người tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn

  20. Sử dụng quyền lực và quan hệ cấp trên và cấp dưới

  NHÀ LÃNH ĐẠO

  1. Truyền cảm hứng cho con người theo các ý tưởng mới

  2. Hoạt động vượt khỏi các quy định, điều lệ, nội quy… để tìm kiếm sự thay đổi phù hợp.

  3. Là một vị trí xuất phát từ ý tưởng, sáng kiến, đòi hỏi phải có tình cảm, sẵn sàng phục vụ cho mọi người

  4. Làm cho đúng công việc

  5. Là người sáng tạo lần thứ nhất

  6. Quan tâm đến hiệu lực

  7. Sáng tạo các ý tưởng mới và phát triển

  8. Tập trung vào con người và nhân viên cụ thể

  9. Tin cậy vào sự tín nhiệm, giao phó, niềm tin, hy vọng

  10. Chỉ ra hướng đi cho con người

  11. Tập trung các hoạt động mang tính triết lý, giá trị cơ bản và mục tiêu

  12. Có tầm nhìn lâu dài cho tương lai

  13. Phải hỏi và tự trả lời câu hỏi: làm gì ? và tại sao phải làm gì? (What and Why)

  14. Tìm cách thay đổi điều luật, điều lệ, cơ chế, chính sách.

  15. Tập trung cho các vấn đề của tương lai, hướng cái nhìn của mình vào không giới hạn.

  16. Phát triển tầm nhìn và xây dựng chiến lược

  17. Tìm kiếm sự thay đổi

  18. Chấp nhận rủi ro và mạo hiểm

  19. Khuyến khích con người có thay đổi và sáng tạo

  20. Sử dụng sự thuyết phục, quan hệ và ảnh hưởng giữa con người với con người

  tandatcit

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  NHÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

  1.Yêu cầu những người khác phải hoàn thành nhiệm vụ

  2. Điều hành hoạt động của tổ chức theo điều lệ, nội quy, chính sách, chủ trương về quy trình, quy định.

  3. Là một vị trí cụ thể được đặt ra để quản lý và điều hành

  4. Làm các việc cho đúng

  5. Là người sáng tạo lần thứ hai

  6. Quan tâm đến năng suất, hiệu quả

  7. Quản trị và duy trì hoạt động

  8. Tập trung chỉ đạo hệ thống và tổ chức thực hiện

  9. Tin cậy vào sự kiểm soát, kiểm tra

  10. Tổ chức các cán bộ và nhân viên

  11. Tập trung cho các hoạt động mang tính chiến thuật, tổ chức và hệ thống

  12. Quan tâm đến kế hoạch ngắn hạn và trước mắt

  13. Phải thường xuyên hỏi và tự trả lời câu hỏi: bao giờ ? (When) và làm như thế nào ? (How)

  14. Chấp nhận và tuân theo các điều luật, điều lệ cơ chế

  15. Tập trung cho các vấn đề của hiện tại, để mắt vào các giới hạn

  16. Lập kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện

  17. Dự báo kết quả và ra quyết định

  18. Tránh rủi ro và mạo hiểm

  19. Động viên con người tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn

  20. Sử dụng quyền lực và quan hệ cấp trên và cấp dưới

  NHÀ LÃNH ĐẠO

  1. Truyền cảm hứng cho con người theo các ý tưởng mới

  2. Hoạt động vượt khỏi các quy định, điều lệ, nội quy… để tìm kiếm sự thay đổi phù hợp.

  3. Là một vị trí xuất phát từ ý tưởng, sáng kiến, đòi hỏi phải có tình cảm, sẵn sàng phục vụ cho mọi người

  4. Làm cho đúng công việc

  5. Là người sáng tạo lần thứ nhất

  6. Quan tâm đến hiệu lực

  7. Sáng tạo các ý tưởng mới và phát triển

  8. Tập trung vào con người và nhân viên cụ thể

  9. Tin cậy vào sự tín nhiệm, giao phó, niềm tin, hy vọng

  10. Chỉ ra hướng đi cho con người

  11. Tập trung các hoạt động mang tính triết lý, giá trị cơ bản và mục tiêu

  12. Có tầm nhìn lâu dài cho tương lai

  13. Phải hỏi và tự trả lời câu hỏi: làm gì ? và tại sao phải làm gì? (What and Why)

  14. Tìm cách thay đổi điều luật, điều lệ, cơ chế, chính sách.

  15. Tập trung cho các vấn đề của tương lai, hướng cái nhìn của mình vào không giới hạn.

  16. Phát triển tầm nhìn và xây dựng chiến lược

  17. Tìm kiếm sự thay đổi

  18. Chấp nhận rủi ro và mạo hiểm

  19. Khuyến khích con người có thay đổi và sáng tạo

  20. Sử dụng sự thuyết phục, quan hệ và ảnh hưởng giữa con người với con người

  cokhinao

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  quản trị là một khái niệm bao gồm luôn cả quản lý, nhà quản lý giỏi chưa chắc là quản trị giỏi. Nhà quản trị có thể ngồi rung đùi ủy quyền hay phân quyền cho nhà quản lý làm một công việc nhất định nào đó, sau đó người quản lý phải báo cáo lại kết quả cho nhà quản trị xem việc thi hành có đạt kết quả theo tiêu chuẩn đặt sẵn ra ko. Nói chung đây là phần lý thuyết bên khoa quản trị kinh doanh, nếu bạn nào còn thắc mắc về vấn đề này có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ mail: [email protected] hay số điện thoại 0906498829 tôi sẽ giải đáp cho, thân.

  tandatcit

  Ðề: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  quản trị là một khái niệm bao gồm luôn cả quản lý, nhà quản lý giỏi chưa chắc là quản trị giỏi. Nhà quản trị có thể ngồi rung đùi ủy quyền hay phân quyền cho nhà quản lý làm một công việc nhất định nào đó, sau đó người quản lý phải báo cáo lại kết quả cho nhà quản trị xem việc thi hành có đạt kết quả theo tiêu chuẩn đặt sẵn ra ko. Nói chung đây là phần lý thuyết bên khoa quản trị kinh doanh, nếu bạn nào còn thắc mắc về vấn đề này có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ mail: [email protected] hay số điện thoại 0906498829 tôi sẽ giải đáp cho, thân.

  hangngand

  các bạn đưa ra nhiều ý kiến hay quá .minh học Marketing mà sao mơ hồ quá!! mong các bạn chỉ giúp!!thanks

  thieuk55

  các bạn đưa ra nhiều ý kiến hay quá .minh học Marketing mà sao mơ hồ quá!! mong các bạn chỉ giúp!!thanks

  hangngand

  Theo tớ thấy quán trị và quản lý về mặt từ ngữ có khác nhau thật nhưng về ý nghĩa 2 từ này cũng như nhau cả thôi vấn đề là người ta gọi nó theo cách nào mà thôi.Vd: các bạn vẫn hay nghe thấy quản lý nhà nước nhưng không nghe thấy quản trị nhà nước nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được hoạt động quản trị đang diễn ra trong bộ máy nhà nước (tổ chức mà)….

  Tương tự với những doanh nghiệp người ta hay gọi quản trị doanh nghiệp chứ ít ai gọi là quản lý doanh nghiệp đúng không!!

  bocghenem

  Theo tớ thấy quán trị và quản lý về mặt từ ngữ có khác nhau thật nhưng về ý nghĩa 2 từ này cũng như nhau cả thôi vấn đề là người ta gọi nó theo cách nào mà thôi.Vd: các bạn vẫn hay nghe thấy quản lý nhà nước nhưng không nghe thấy quản trị nhà nước nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được hoạt động quản trị đang diễn ra trong bộ máy nhà nước (tổ chức mà)….

  Tương tự với những doanh nghiệp người ta hay gọi quản trị doanh nghiệp chứ ít ai gọi là quản lý doanh nghiệp đúng không!!

  hangngand

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  ơi tôi thấy thắt mắt là tại sao bạn học ở đại học thương mại mà lại nói thế chứ người ta nói “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam” mà vốn ngữ pháp việt nam rất phong phú tuy cũng là thuật ngữ kinh tế nhưng dĩ nhiên là phải có sự khác nhau về ý nghĩa rồi.[-Xtôi cho rằng quản trị và quản lý giống nhau ở chổ là cùng phục vụ cho một mục tiêu chung và điều vươn tới sự phát triển,nhưng quản trị và quản lý có sự khác nhau là::D/

  :53:Quản trị:làm công việc hoạch định,kiểm soát,lảnh đạo,quản lý tất cả các hoạt động,các bộ phận của tổ cả một tổ chức.Nói cách khác quản trị là một nghệ thuật trong đó đã bao hàm luôn công việc quản lý.

  vivawhite

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  ơi tôi thấy thắt mắt là tại sao bạn học ở đại học thương mại mà lại nói thế chứ người ta nói “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam” mà vốn ngữ pháp việt nam rất phong phú tuy cũng là thuật ngữ kinh tế nhưng dĩ nhiên là phải có sự khác nhau về ý nghĩa rồi.[-Xtôi cho rằng quản trị và quản lý giống nhau ở chổ là cùng phục vụ cho một mục tiêu chung và điều vươn tới sự phát triển,nhưng quản trị và quản lý có sự khác nhau là::D/

  :53:Quản trị:làm công việc hoạch định,kiểm soát,lảnh đạo,quản lý tất cả các hoạt động,các bộ phận của tổ cả một tổ chức.Nói cách khác quản trị là một nghệ thuật trong đó đã bao hàm luôn công việc quản lý.

  weiling

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Theo mình nghĩ quản trị đã bao gồm cả quản lý trong đó.Nhưng có nhiều cấp quản lý khác nhau, từ sơ cấp đến trung cấp rồi đến cao cấp.Tất cả đều thực hiện công việc quản trị ở những mức độ khác nhau.Nhà lãnh đạo cũng có thể xem là nhà quản lý cấp cao.Chúng ta nên so sánh giữa người lãnh đạo và người quản lý thì vấn đề có thể rõ ràng hơn.

  người ta đã ví như thế này:”Khi lạc vào trong rừng, người lanh đạo sẽ biết đi hướng nào là đúng còn người quản lý thì biết cách đi như thế nào là đúng với hướng của người lãnh đạo”

  vietnhatglass

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Theo mình nghĩ quản trị đã bao gồm cả quản lý trong đó.Nhưng có nhiều cấp quản lý khác nhau, từ sơ cấp đến trung cấp rồi đến cao cấp.Tất cả đều thực hiện công việc quản trị ở những mức độ khác nhau.Nhà lãnh đạo cũng có thể xem là nhà quản lý cấp cao.Chúng ta nên so sánh giữa người lãnh đạo và người quản lý thì vấn đề có thể rõ ràng hơn.

  người ta đã ví như thế này:”Khi lạc vào trong rừng, người lanh đạo sẽ biết đi hướng nào là đúng còn người quản lý thì biết cách đi như thế nào là đúng với hướng của người lãnh đạo”

  sammanh

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Hôm trước lớp mình có đặt ra câu hỏi này,phần lớn mọi người đều cho rằng quản lí là một bộ phận của quản trị,là quản trị ở cấp thấp.Còn thầy giáo thì nói hai khái niệm này tương đương nhau.Mình cũng cảm thấy chưa thoả đáng về vấn đề này.

  vietnhatglass

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Hôm trước lớp mình có đặt ra câu hỏi này,phần lớn mọi người đều cho rằng quản lí là một bộ phận của quản trị,là quản trị ở cấp thấp.Còn thầy giáo thì nói hai khái niệm này tương đương nhau.Mình cũng cảm thấy chưa thoả đáng về vấn đề này.

  vietnhatglass

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  :53:Quản trị:làm công việc hoạch định,kiểm soát,lảnh đạo,quản lý tất cả các hoạt động,các bộ phận của tổ cả một tổ chức.Nói cách khác quản trị là một nghệ thuật trong đó đã bao hàm luôn công việc quản lý.

  thangttmobile

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  :53:Quản trị:làm công việc hoạch định,kiểm soát,lảnh đạo,quản lý tất cả các hoạt động,các bộ phận của tổ cả một tổ chức.Nói cách khác quản trị là một nghệ thuật trong đó đã bao hàm luôn công việc quản lý.

  chinhdel

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Một số trường hợp dùng cho từ quản trị như: quản trị doanh nghiệp (công ty),ngành đào tạo quản trị kinh doanh, nhân sự…

  Còn quản lý thì có: quản lý nông nghiệp, quản lý các nghiệp đoàn…

  Hai thuật ngữ này dùng trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng về bản chất thì chúng ko có sự khác biệt (Management= Administration). Nhưng về tầm cỡ thì quản trị rộng hơn, sâu sắc hơn.

  Ý kiến bổ sung của mình chắc còn sơ xài, mong các bạn chỉ giáo thêm, xin cám ơn.

  thangttmobile

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  Một số trường hợp dùng cho từ quản trị như: quản trị doanh nghiệp (công ty),ngành đào tạo quản trị kinh doanh, nhân sự…

  Còn quản lý thì có: quản lý nông nghiệp, quản lý các nghiệp đoàn…

  Hai thuật ngữ này dùng trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng về bản chất thì chúng ko có sự khác biệt (Management= Administration). Nhưng về tầm cỡ thì quản trị rộng hơn, sâu sắc hơn.

  Ý kiến bổ sung của mình chắc còn sơ xài, mong các bạn chỉ giáo thêm, xin cám ơn.

  damtuyen232

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  quản lý mang tính định hu­o­ng, còn quản trị mang tính trụ­c tiếp.

  truongtuongtu

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  quản lý mang tính định hu­o­ng, còn quản trị mang tính trụ­c tiếp.

  damtuyen232

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  dài dòng khó nhớ quá nhỉ? cứ theo tên của nó mà suy luận ra thôi!:-??

  bổ từ ra mà phân tích nghĩa, có lẽ vậy:D

  truongtuongtu

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  dài dòng khó nhớ quá nhỉ? cứ theo tên của nó mà suy luận ra thôi!:-??

  bổ từ ra mà phân tích nghĩa, có lẽ vậy:D

  aplico

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  aplico

  Phản hồi: Quản Trị và Quản Lý giống và khác nhau như thế nào?

  theo ý kiến của mình quản trị dùng trong các doanh nghiệp, tổ chức hành chính.

  Quản lý mang tầm vĩ mô, còn quản trị mang tầm vi mô.

  cũng giống như câu hỏi “tại sao lại không dùng quản trị nhà nước mà lại dùng quản lý nhà nước?”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Lớp 7 Môn Địa Lí
 • Các Cách Thử Để Nhận Biết Mật Ong Nguyên Chất
 • 5 Điểm Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Inbound Marketing Và Outbound Marketing Là Gì?
 • Phân Tích Cơ Bản Là Gì?
 • Từ A – Z Về Giày Authentic
 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đi Tìm Sự Khác Nhau Giữa Ngành Marketing Và Sales
 • Luận Án: So Sánh Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Dân Chủ Tư Sản
 • Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Định Tính Và Nghiên Cứu Định Lượng
 • Phân Biệt Nghiên Cứu Định Lượng Và Định Tính Trong Marketing
 • Nghiên Cứu Tiền Khả Thi
 • Quản trị kinh doanh và Marketing có gì khác nhau, làm sao để phân biệt chúng? Với xu hướng nền kinh tế chắc chắn có nhiều biến động và đổi mới theo chiều hướng khác nhau. Có rất nhiều người muốn theo đuổi học ngành Quản trị kinh doanh và Marketing nhưng không thể nào phân biệt chúng.

  1. Quản trị kinh doanh là gì?

  Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì,sự phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất, quản lý hoạt động của kinh doanh bằng quá trình tư duy va ra quyết định của nhà quản lý. Quản trị kinh doanh có thể chia ra nhiều ngành chuyên sâu như:quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị marketing,..

  Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo các nhà quản trị cho tương lai, do đó các bạn sẽ có được kiến thức rất rộng. Bạn sẽ biết được những kiến thức cơ bản và nguyên tắc hoạt động của các phòng ban trong công ty, từ đó đưa ra các phương án đúng đắn.

  Nên lựa chọn giữa quản trị kinh doanh hay Marketing?

  Vì kiến thức cũng rất rộng nên bạn không thể nghiên cứu chuyên sâu bất cứ phòng ban nào. Đó cũng là lý do vì sao các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành này thường có nhận xét là khó có việc làm.

  Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến,phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

  Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu. Mục tiêu cao nhất của Marketing chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu.

  Marketing là gì?

  3. Sự giống và khác nhau giữa Quản trị kinh doanh và Marketing

  – Giống nhau:

  Ngành học Quản trị kinh doanh và Marketing có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi học quản trị cũng bao gồm cả học Marketing, và Marketing cũng là một phần trong quản trị Kinh doanh. Người học Quản trị Kinh doanh sau này có thể làm về Marketing và ngược lại.

  – Khác nhau:

  • Quản trị kinh doanh: Ngành học này sẽ trang bị cho các bạn sinh viên- học viên những kiến thức,kỹ năng và lý thuyết quản trị hiện đại để quản lý doanh nghiệp toàn diện. Chương trình đào tạo sẽ giúp người quản trị có khả năng định hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời điểm, giai đoạn thích hợp.

  Nên học quản trị kinh doanh hay Marketing?

  – Có rất nhiều bạn sinh viên thắc mắc mỗi khi đưa ra quyết định lựa chọn nên học quản trị kinh doanh hay Marketing.

  Câu trả lời là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • Sở thích, mong muốn học ngành nào, trường gì?
  • Mục tiêu tương lai của bạn là gì? Là giám đốc, nhà quản trị, tổ chức dự án, chiến lược hay thực hiện các chiến lược marketing,..
  • Nhu cầu xã hội đang hướng về cái nào.

  Theo Nhanh.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Nào Thể Hiện Sự Giống Nhau Giữa Lưới Nội Chất Hạt Và Lưới Nội Chất Trơn?(1) Là Một Hệ Thống Và
 • Homestay Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Homestay, Khách Sạn Và Resort
 • Sự Khác Nhau Giữa Resort Và Hotel
 • Cách Phân Biệt Giữa Thanh Tra, Kiểm Tra Và Giám Sát
 • Sự Khác Nhau Giữa Khí Nén Và Thủy Lực
 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Đi Nghĩa Vụ Công An Và Đi Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Không Gì Có Thể Chia Rẽ Quan Hệ Đoàn Kết, Gắn Bó Giữa Quân Đội Và Công An
 • Biểu Tượng Của Sự Phối Hợp Giữa Qđnd Và Cand Việt Nam
 • Câu Đặc Biệt Là Gì?
 • Cấu Tạo Của Tảo Xoắn, Phân Biệt Giữa Tảo Xoắn Với Rêu Và Rong Mơ
 • Với thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này ngày càng mờ nhạt, vì quản lý bao gồm lập kế hoạch, xây dựng chính sách và thực hiện, do đó bao gồm các chức năng của quản trị. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tất cả sự khác biệt đáng kể giữa quản lý và quản trị.

  Biểu đồ so sánh

  Định nghĩa quản lý

  Quản lý được định nghĩa là một hành động quản lý con người và công việc của họ, để đạt được mục tiêu chung bằng cách sử dụng các nguồn lực của tổ chức. Nó tạo ra một môi trường mà theo đó người quản lý và cấp dưới của mình có thể làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của nhóm. Đó là một nhóm người sử dụng các kỹ năng và tài năng của họ để điều hành hệ thống hoàn chỉnh của tổ chức. Đó là một hoạt động, một chức năng, một quá trình, một kỷ luật và nhiều hơn nữa.

  Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, thúc đẩy, kiểm soát, phối hợp và ra quyết định là các hoạt động chính được thực hiện bởi ban quản lý. Ban quản lý tập hợp 5M của tổ chức, tức là Đàn ông, Vật chất, Máy móc, Phương pháp và Tiền bạc. Đây là một hoạt động định hướng kết quả, tập trung vào việc đạt được đầu ra mong muốn.

  Sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị

  Định nghĩa hành chính

  Quản trị là một quy trình có hệ thống trong việc quản lý quản lý của một tổ chức kinh doanh, một tổ chức giáo dục như trường học hoặc cao đẳng, văn phòng chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào. Chức năng chính của quản trị là hình thành các kế hoạch, chính sách và thủ tục, thiết lập mục tiêu và mục tiêu, thực thi các quy tắc và quy định, v.v.

  Quản trị đặt ra khuôn khổ cơ bản của một tổ chức, trong đó quản lý các chức năng của tổ chức.

  Sự khác biệt chính giữa Quản lý và Quản trị

  1. Quản lý là một cách có hệ thống để quản lý con người và mọi thứ trong tổ chức. Chính quyền được định nghĩa là một hành động quản lý toàn bộ tổ chức bởi một nhóm người.
  2. Quản lý là một hoạt động của cấp độ kinh doanh và chức năng, trong khi Quản trị là một hoạt động cấp cao.
  3. Trong khi quản lý tập trung vào thực thi chính sách, việc xây dựng chính sách được thực hiện bởi chính quyền.
  4. Chức năng của quản trị bao gồm luật pháp và quyết tâm. Ngược lại, chức năng của quản lý là điều hành và quản lý.
  5. Quản trị nhận tất cả các quyết định quan trọng của tổ chức trong khi quản lý đưa ra quyết định theo các ranh giới do chính quyền đặt ra.
  6. Một nhóm người, là nhân viên của tổ chức được gọi chung là quản lý. Mặt khác, quản trị đại diện cho chủ sở hữu của tổ chức.
  7. Quản lý có thể được nhìn thấy trong các tổ chức tạo ra lợi nhuận như các doanh nghiệp kinh doanh. Ngược lại, Chính quyền được tìm thấy trong các văn phòng chính phủ và quân đội, câu lạc bộ, bệnh viện, tổ chức tôn giáo và tất cả các doanh nghiệp làm lợi nhuận.
  8. Quản lý là tất cả về kế hoạch và hành động, nhưng chính quyền quan tâm đến các chính sách đóng khung và thiết lập các mục tiêu.
  9. Quản lý đóng vai trò điều hành trong tổ chức. Không giống như quản trị, có vai trò quyết định trong tự nhiên.
  10. Người quản lý chăm sóc quản lý của tổ chức, trong khi quản trị viên chịu trách nhiệm quản trị tổ chức.
  11. Quản lý tập trung vào quản lý con người và công việc của họ. Mặt khác, chính quyền tập trung vào việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của tổ chức.

  Phần kết luận

  Về mặt lý thuyết, có thể nói rằng cả hai đều là các thuật ngữ khác nhau, nhưng thực tế, bạn sẽ thấy rằng các thuật ngữ này ít nhiều giống nhau. Bạn sẽ nhận thấy rằng một người quản lý thực hiện cả hoạt động hành chính và chức năng. Mặc dù các nhà quản lý đang làm việc ở cấp cao nhất được cho là một phần của quản trị trong khi các nhà quản lý làm việc ở cấp trung hoặc cấp thấp hơn đại diện cho quản lý. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng quản trị là trên quản lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Lý Cung Ứng Và Logistics
 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Quản Trị Nhân Sự
 • Sự Khác Biệt Giữa Phương Đông Và Phương Tây Qua Bộ Ảnh Cực Thú Vị
 • Sự Khác Biệt Giữa Kiến Trúc Phương Đông Và Phương Tây Cổ Đại 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Phương Đông Và Phương Tây
 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Quản Trị Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Lý Cung Ứng Và Logistics
 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Quản Trị
 • Sự Khác Biệt Giữa Đi Nghĩa Vụ Công An Và Đi Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Không Gì Có Thể Chia Rẽ Quan Hệ Đoàn Kết, Gắn Bó Giữa Quân Đội Và Công An
 • Biểu Tượng Của Sự Phối Hợp Giữa Qđnd Và Cand Việt Nam
 • Nhân lực là gì?

  Là sức con người.

  Quản trị nhân sự là quản trị sức con người hay quản trị khả năng làm việc của con người.

  Nguồn nhân lực là gì?

  “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước”.

  Trong khi đó nhân lực nghĩa là nguồn lực của con người, là hiệu suất và hiệu quả của người lao động và được tính bằng doanh thu bình quân trên mỗi lao động tạo ra.

  Quan điểm chung

  Quản trị nhân sự: Lao động là chi phí đầu vào

  Quản trị nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là tài sản quý cần phát triển

  Mục tiêu đào tạo

  Quản trị nhân sự:Giúp nhân viên thích nghi ở vị trí của họ

  Quản trị nguồn nhân lực: Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực

  Lợi thế cạnh tranh

  Quản trị nhân sự: Thì trường và công nghệ

  Quản trị nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực

  Thái độ đối với sự thay đổi

  Quản trị nhân sự: nhân viên thường chống lại sự thay đổi

  Quản trị nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực có thể thích ứng, đối mặt với sự thách thức.

  Quản trị nhân sự

  Quản trị nhân sự là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật lãnh đạo, bao gồm nhiều giai đoạn, từ đánh giá năng lực của nhân viên, đến phân bổ công việc, duy trì sự gắn kết với nhân viên nhằm tạo điều kiện để nhân viên đạt được năng suất làm việc tối đa.

  Quản lý nguồn nhân lực

  • Trước tiên quản lý nguồn nhân lực vừa là nghệ thuật vừa là khoa học làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân viên của bạn tương hợp với nhau và cùng đạt đến mục tiêu. Nhân viên của bạn trông đợi từ phía bạn một mức lương thoả đáng, điều kiện làm việc an toàn, sự gắn bó với tổ chức, những nhiệm vụ có tính thách thức, trách nhiệm và quyền hạn. Mặt khác, bạn với tư cách là chủ lao động mong muốn nhân viên của mình sẽ tuân thủ quy định tại nơi làm việc và các chính sách kinh doanh, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp sáng kiến vào các mục tiêu kinh doanh, chịu trách nhiệm về cả việc tốt và việc dở, liêm khiết và trung thực.
  • Thứ hai, quản lý nguồn nhân lực là những hoạt động (một quy trình) mà bạn và nhóm quản lý nhân sự của bạn tiến hành triển khai sắp xếp nhân lực nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình này gồm các bước tuyển dụng, quản lý, trả lương, nâng cao hiệu quả hoạt động, và sa thải nhân viên trong doanh nghiệp

  Các chức năng tổ chức

  Quản trị nguồn nhân lực

  • Chức năng hoạch định
  • Chức năng tổ chức
  • Chức năng lãnh đạo
  • Chức năng kiểm tra

  Quẩn trị nhân sự

  • Phân tích công việc
  • Tuyển dụng nhân viên
  • Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.
  • Như vậy quản trị nhân sự gắn liền với việc tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.

  Như vậy, qua phân tích của chúng tôi có thể đã giúp bạn không còn nhầm lẫn giữa quản trị nguồn nhân lực và quản trị nhân sự nữa rồi đúng không nào?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Phương Đông Và Phương Tây Qua Bộ Ảnh Cực Thú Vị
 • Sự Khác Biệt Giữa Kiến Trúc Phương Đông Và Phương Tây Cổ Đại 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Phương Đông Và Phương Tây
 • Sự Khác Nhau Giữa Tổ Chức Tiệc Cưới Phương Tây Và Phương Đông
 • Sự Khác Biệt Giữa Nét Đẹp Của Phụ Nữ Á Đông Và Tây Phương
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Điểm Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • Nhận Thức Sâu Sắc Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Mối Quan Hệ Giữa Quân Đội Và Công An
 • So Sánh Giữa Hàng Hóa Hữu Hình Và Hàng Hóa Vô Hình?
 • Phân Biệt “be Going To” Và “will” Trong Thì Tương Lai Đơn
 • So Sánh Windows 7 Và Windows 10: Đã Đến Lúc Nâng Cấp Ngay
 • thường được nói đến hàng ngày, tuy nhiên ý nghĩa và nội dung của nó không phải ai cũng biết và hiểu rõ. Trên thực tế, đa số mọi người khó có thể phân biệt một cách rõ ràng hai thuật ngữ nói trên. Điều đó càng quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh thực hiện chương trình Cải cách hành chính trong tình hình mới, cần phải phân định rõ sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo.

  1. Thế nào là lãnh đạo, thế nào là quản lý

  Những nhà nghiên cứu lý thuyết về “lãnh đạo học” và quản lý học” cũng chưa thống nhất được về một định nghĩa cho hai từ trên, song đều khẳng định, lãnh đạo và quản lý là hai công việc khác nhau, thậm chí khác nhau rất cơ bản. Tập hợp nhiều ý kiến phân tích lại, có thể nêu ra những điểm khác nhau như sau:

  Từ điển Bách khoa Việt nam không có định nghĩa từ lãnh đạo, nhưng đối với từ quản lý thì giải thích là “chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc các giới khác nhau (sinh học, kĩ thuật, xã hội) , bảo đảm giữ gìn một cơ cấu ổn định nhất định, duy trì sự hoạt động tối ưu và bảo đảm thực hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó.”

  Đại Bách khoa toàn thư Trung quốc cũng không nêu ra một định nghĩa trực tiếp cho từ lãnh đạo, mà chỉ giải thích lãnh đạo phản ánh khái niệm về quan hệ giữa khống chế và phục tùng trong một quần thể.

  Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) giải thích đơn giản và dễ hiểu hơn: “Lãnh đạo” là đề ra chủ trương và tổ chức động viên thực hiện, còn “Quản lý” là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo các yêu cầu nhất định.

  Từ điển Hán ngữ của Trung quốc cũng cho những giải thích tương tự: Lãnh đạo là soái lĩnh và dẫn đạo tiến lên theo một hướng nhất định, còn Quản lý là tiến hành thuận lợi một loại việc được giao trách nhiệm, bảo quản và xử lý, chăm sóc đồng thời có ràng buộc chặt chẽ.

  2. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý.

  Từ những khái niệm đã nêu trên, chúng ta có thể thấy:

  Lãnh đạo là chỉ đường, vạch lối, nhìn xa trông rộng,hướng tới mục tiêu cuối cùng, còn quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt động theocác yêu cầu đó. Lãnh đạo là đề ra chủ trương, đường lối, nguyên lý, sách lược, còn quảnlý là tổ chức thực hiện. Lãnh đạo quan tâm đến những vấn đề chiến lược, những mụctiêu lâu dài, còn quản lý chú trọng những yêu cầu có tính chiến thuật, mục tiêu cụ thể vàthường là ngắn hạn. Lãnh đạo có thể gắn với các khía cạnh trừu tượng của cuộc sống,còn quản lý thường phải xử lý những vấn đề rất thực tế. Lãnh đạo thuộc lĩnh vực chínhtrị, người lãnh đạo là nhà chính trị, còn quản lý thuộc lĩnh vực hành chính, người làmquản lý là những “nhà hành chính”.

  Lãnh đạo dùng biện pháp động viên, thuyết phục, gây ảnh hưởng dựa vào đạo lý là chính, trái lại quản lý phải sử dụng các biện pháp tổ chức chặt chẽ, dựa vào ràng buộc của pháp chế, thể chế. Lãnh đạo tác động đến ý thức của con người, còn quản lý sử dụng con người như một nguồn lực, nguồn nhân lực bên cạnh nguồn tài lực và vật lực. Lãnh đạo thuộc về phạm trù tư tưởng, lý luận và đạo đức, không có tính cưỡng chế, còn quản lý lại thuộc phạm trù luật pháp, pháp quy, có ý nghĩa cưỡng chế rõ rệt.Nội dung chức năng của công việc lãnh đạo và quản lý cũng khác nhau khá xa: Lãnh đạo thường được hiểu là gồm có: xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài (cả trung hạn và dài hạn), lựa chọn chủ trương chiến lược, điều hòa phối hợp các mối quan hệ và động viên, thuyết phục con người. Chức năng quản lý bao gồm các việc: xây dựng kế hoạch ( bao gồm cả xác định mục tiêu cụ thể, chế định kế hoạch, quy định tiêu chuẩn đánh giá và thể chế hóa), sắp xếp tổ chức (bố trí tổ chức, phối hợp nhân sự, phân công công việc..v.v), chỉ đạo, điều hành (hướng dẫn, động viên v.v.), kiểm soát (bảo đảm hoàn thành mục tiêu, quản lý kết quả, sửa chữa sai sót nếu có).

  Ta có một bảng tóm tắt một số đặc trưng so sánh giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý. Những tiêu chí chỉ ở mức độ tương trưng và mô tả hai thái cực của một vấn đề.

  Như vậy, có thể nói lãnh đạo giống như một nghệ thuật, chắc chắn cần có tài năng; còn quản lý thiên về mặt kỹ thuật, đòi hỏi phải có kỹ năng, có thể thông qua học tập mà trở thành thành thạo. Trong những tình huống có nhiều biến động, thường cần có bàn tay lãnh đạo để xử lý và ứng phó với những rủi ro có tính chiến lược. Còn trong những thời kỳ ổn định, biến động ít hoặc nhỏ, các quy luật hoạt động vẫn giữ bình thường thì lại cần những nhà quản lý để tạo ra những năng suất và hiệu quả cần thiết. Khi công việc phức tạp, đụng chạm đến nhiều người tham gia, mục đích không thật rõ ràng, nhiệm vụ khó khăn, nhân tố ảnh hưởng nhiều thì cần làm rõ mục tiêu, điều tiết các mối quan hệ, động viên thuyết phục nên phải có bàn tay lãnh đạo. Còn với công việc tương đối đơn giản thường ít người tham gia, mục tiêu rõ ràng, khó khăn ít, chỉ cần có kế hoạch chu đáo, tổ chức chặt chẽ, nắm tình hình chắc là là có thể quản lý thành công được.

  Tôi thích nhận xét của John Kotter khi ông nhận định”Lãnh đạo và quản lý là hai hệ thống hành động khác biệt và tương hỗ… Cả hai đều cần thiết cho sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và không ổn định” Sự thật là cả lãnh đạo và quản lý đều quan trọng, chúng là hai hệ thống hành động khác biệt, đều cần thiết, mỗi bên thực hiện những công việc khác nhau./.

  Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Thành Độ, “Quản trị kinh doanh”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.
  2. http://www.saigontimes.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo
 • Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo Giống Nhau Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Vài So Sánh Giữa Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo
 • 10 Điểm Khác Nhau Giữa Quảng Cáo Và Pr
 • Marketing Và Pr Khác Nhau Ở Đâu?
 • Sự Khác Biệt Giữa “quản Trị” Và “quản Lý” Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Trị, Hành Chính Và Quản Lý Là Gì?
 • Đồng Quản Lý Và Lâm Nghiệp Cộng Đồng: Giống Hay Khác Nhau?
 • Lãnh Đạo Và Quản Lý Khác Nhau Như Thế Nào ?
 • Quản Trị Là Gì? Quản Lý Và Quản Trị Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Tôi Thực Sự Bối Rối Về Sự Khác Biệt Giữa Thì Quá Khứ Đơn Và Thì Hiện Tại Hoàn Thành. Bạn Có Thể Cho Tôi Ví Dụ Cho Thấy Sự Khác Biệt Như Vậy?
 • Sự khác biệt giữa “quản trị” và “quản lý” là gì?

  Chỉ cần đặt,

  sự quản lý

  có thể hiểu là kỹ năng hoàn thành công việc từ người khác. Nó không chính xác như

  hành chính

  Với thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này ngày càng mờ nhạt, vì quản lý bao gồm lập kế hoạch, xây dựng chính sách và thực hiện, do đó bao gồm các chức năng của quản trị. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tất cả sự khác biệt đáng kể giữa quản lý và quản trị.

  Quản lý được định nghĩa là một hành động quản lý con người và công việc của họ, để đạt được mục tiêu chung bằng cách sử dụng các nguồn lực của tổ chức. Nó tạo ra một môi trường mà theo đó người quản lý và cấp dưới của mình có thể làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của nhóm. Đó là một nhóm người sử dụng các kỹ năng và tài năng của họ để điều hành hệ thống hoàn chỉnh của tổ chức. Đó là một hoạt động, một chức năng, một quá trình, một kỷ luật và nhiều hơn nữa.

  Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, thúc đẩy, kiểm soát, phối hợp và ra quyết định là các hoạt động chính được thực hiện bởi ban quản lý. Ban quản lý tập hợp 5M của tổ chức, tức là Đàn ông, Vật chất, Máy móc, Phương pháp và Tiền bạc. Đây là một hoạt động định hướng kết quả, tập trung vào việc đạt được đầu ra mong muốn

  Quản trị là một quy trình có hệ thống trong việc quản lý quản lý của một tổ chức kinh doanh, một tổ chức giáo dục như trường học hoặc cao đẳng, văn phòng chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào. Chức năng chính của quản trị là hình thành các kế hoạch, chính sách và thủ tục, thiết lập mục tiêu và mục tiêu, thực thi các quy tắc và quy định, v.v.

  Quản trị đặt ra khuôn khổ cơ bản của một tổ chức, trong đó quản lý các chức năng của tổ chức.

  • Quản lý là một cách có hệ thống để quản lý con người và mọi thứ trong tổ chức. Chính quyền được định nghĩa là một hành động quản lý toàn bộ tổ chức bởi một nhóm người.
  • Quản lý là một hoạt động của cấp độ kinh doanh và chức năng, trong khi Quản trị là một hoạt động cấp cao.
  • Trong khi quản lý tập trung vào thực thi chính sách, việc xây dựng chính sách được thực hiện bởi chính quyền.
  • Chức năng của quản trị bao gồm luật pháp và quyết tâm. Ngược lại, chức năng của quản lý là điều hành và quản lý.
  • Quản trị nhận tất cả các quyết định quan trọng của tổ chức trong khi quản lý đưa ra quyết định theo các ranh giới do chính quyền đặt ra.
  • Một nhóm người, là nhân viên của tổ chức được gọi chung là quản lý. Mặt khác, quản trị đại diện cho chủ sở hữu của tổ chức.
  • Quản lý có thể được nhìn thấy trong các tổ chức tạo ra lợi nhuận như các doanh nghiệp kinh doanh. Ngược lại, Chính quyền được tìm thấy trong các văn phòng chính phủ và quân đội, câu lạc bộ, bệnh viện, tổ chức tôn giáo và tất cả các doanh nghiệp làm lợi nhuận.
  • Quản lý là tất cả về kế hoạch và hành động, nhưng chính quyền quan tâm đến các chính sách đóng khung và thiết lập các mục tiêu.
  • Quản lý đóng vai trò điều hành trong tổ chức. Không giống như quản trị, có vai trò quyết định trong tự nhiên.
  • Người quản lý chăm sóc quản lý của tổ chức, trong khi quản trị viên chịu trách nhiệm quản trị tổ chức.
  • Quản lý tập trung vào quản lý con người và công việc của họ. Mặt khác, chính quyền tập trung vào việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của tổ chức.

  Nói một cách đơn giản: Quản lý đưa ra quyết định trong khi quản trị thực hiện các quyết định đó.

  Tôi sẽ sử dụng sự tương tự của người lãnh đạo và người theo dõi. Quản lý thiết lập hướng của tổ chức và quản trị là thực thi. Cả hai đều rất quan trọng đối với hoạt động của một công ty. Hãy tưởng tượng nếu chỉ có các nhà lãnh đạo và không có người theo dõi – sẽ không có nhiều việc được thực hiện. Điều ngược lại cũng sẽ phản tác dụng.

  Nếu bạn đang chọn một nghề nghiệp ở một trong hai, hãy xem xét một cách tốt và trung thực về điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Bạn có phải là người lập kế hoạch hay người làm? Bạn có thích chiến lược tương lai xa hoặc tạo ra kết quả ngay lập tức? Hầu hết mọi người đều thích một chút của cả hai, nhưng theo như sự lựa chọn con đường sự nghiệp, tự suy nghĩ là một nơi tốt để bắt đầu.

  Sự quản lý

  là một nghệ thuật, và khoa học. Đó là thực tế mang một nhóm các cá nhân lại với nhau để tạo ra một sản phẩm cuối cùng lớn hơn tổng số các bộ phận của nó.

  Quản trị

  là một hệ thống phân cấp được thiết lập của các cá nhân báo cáo cho các cấp của hệ thống phân cấp ở trên họ, làm việc với các cá nhân ở cấp độ của họ và chỉ đạo những người bên dưới họ.

  Có một mối tương quan đáng tiếc giữa hầu hết các cấu trúc quản lý và quản trị. Không cần có bất kỳ hệ thống phân cấp nào trong cấu trúc quản lý để tạo ra kết quả cạnh tranh, tuy nhiên hầu hết các công ty đều dựa vào ý thức quản lý lỗi thời và vô mục đích này bởi vì nó cung cấp nguồn định hướng dễ dàng nhất cho nhân viên cấp thấp hơn. Quản lý là vô hạn trong thực tiễn đúng đắn, trong khi quản trị là thực hành thiết lập giới hạn.

  Sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị có thể được tóm tắt theo 2 loại: –

  1.

  Chức năng

  2.

  Cách sử dụng / Khả năng áp dụng

  Trên cơ sở của các chức năng:

  Nền tảng

  Sự quản lý

  Quản trị

  Ý nghĩa

  Quản lý là một nghệ thuật để hoàn thành công việc thông qua người khác bằng cách hướng nỗ lực của họ tới việc đạt được các mục tiêu được xác định trước.

  Thiên nhiên

  Quản lý là một chức năng thực thi.

  Quản trị là một chức năng ra quyết định.

  Quá trình

  Quản lý quyết định ai nên làm như vậy & làm thế nào anh ta nên làm điều đó.

  Quản trị quyết định những gì sẽ được thực hiện và khi nào nó sẽ được thực hiện.

  Chức năng

  Quản lý là một chức năng làm bởi vì các nhà quản lý hoàn thành công việc dưới sự giám sát của họ.

  Quản trị là một chức năng tư duy bởi vì kế hoạch & chính sách được xác định theo nó.

  Kỹ năng

  Kỹ năng và kỹ thuật của con người

  Kỹ năng khái niệm và con người

  Cấp độ

  Chức năng cấp trung & cấp thấp

  Chức năng cấp cao nhất

  Trên cơ sở sử dụng:

  Nền tảng

  Sự quản lý

  Quản trị

  Khả năng ứng dụng

  Nó được áp dụng cho các mối quan tâm kinh doanh tức là tổ chức tạo ra lợi nhuận.

  Nó được áp dụng cho các mối quan tâm phi kinh doanh, ví dụ như câu lạc bộ, trường học, bệnh viện, vv

  Ảnh hưởng

  Các quyết định quản lý bị ảnh hưởng bởi các giá trị, ý kiến, niềm tin và quyết định của các nhà quản lý.

  Chính quyền bị ảnh hưởng bởi dư luận, chính phủ. chính sách, tổ chức tôn giáo, hải quan, v.v.

  Trạng thái

  Quản lý cấu thành các nhân viên của tổ chức được trả thù lao (dưới dạng tiền lương & tiền công).

  Quản trị đại diện cho chủ sở hữu của doanh nghiệp kiếm được tiền lãi từ vốn đầu tư và lợi nhuận của họ dưới dạng cổ tức.

  Thực tế, không có sự khác biệt giữa quản lý & quản trị. Mọi người quản lý đều quan tâm đến cả hai – chức năng quản lý hành chính và chức năng quản lý hoạt động như trong hình. Tuy nhiên, các nhà quản lý cao hơn trong hệ thống phân cấp biểu thị nhiều thời gian hơn cho chức năng quản trị & cấp thấp hơn biểu thị nhiều thời gian hơn trong việc chỉ đạo và kiểm soát hiệu suất của công nhân, tức là quản lý.

  Sự phân biệt:

  • Quản trị chủ yếu là quá trình đảm bảo rằng một tổ chức hoạt động hiệu quả. Trọng tâm là tuân thủ, cơ sở hạ tầng, hoạt động, vv
  • Quản lý chủ yếu là quá trình đảm bảo rằng nhân viên của một tổ chức có động lực, gắn kết và được đào tạo đủ để làm công việc của họ và họ làm việc tốt với nhau như một đội.

  Cơ cấu tổ chức – một số biến thể để xem xét:

  • Một số tổ chức làm cho quản trị là một tập hợp con của quản lý. Một số làm cho quản lý một tập hợp con của quản trị. Nó phụ thuộc vào cách bạn xem mối quan hệ tối ưu giữa hai người.
  • Một số tổ chức phá giá chức năng quản trị.

  • Quản lý là một phần chiến lược, mọi người ngồi lại với nhau và tìm ra một số ý tưởng sáng tạo và tạo ra mô-đun.
  • quản trị là một phần thực thi, những người làm việc ở đây đảm bảo rằng mọi kế hoạch hoặc mô-đun được thực hiện đúng mà không bị hỏng.

  ví dụ dễ dàng lấy bất kỳ tổ chức báo chí

  • Biên tập viên và nhóm của ông chiến lược làm thế nào mô-đun giấy đơn trông như thế nào và chứa trong. (Quản lý)
  • In ấn làm cho rất nhiều bản sao và nhà phân phối đảm bảo rằng, bản sao giấy đến nhà bạn mà không thất bại mỗi sáng. (Quản trị)

  Hy vọng bạn sẽ thích câu trả lời 🙂

  Làm thế nào để

  sự quản lý

  hành chính

  khác nhau?

  Quản lý

  kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo

  điều khiển

  tài nguyên và quy trình. Họ làm điều này trong một bối cảnh như

  chiến lược

  hoặc là

  hoạt động

  sự quản lý. Các hoạt động quản lý là giống nhau trong mọi tổ chức, bất kể chức năng cụ thể của người quản lý, ví dụ: người quản lý CNTT và người quản lý bán hàng đều phải

  kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo

  điều khiển

  đơn vị của họ.

  Quản trị viên

  vận hành một hệ thống chính thức. Điều này có thể, ví dụ, quản lý của các cơ quan chính phủ và các bộ; tư nhân, chẳng hạn như quản lý bất động sản; hoặc được xây dựng thành một doanh nghiệp để xử lý việc lưu trữ hồ sơ, bảng lương và các quy trình chức năng. Không có gì chắc chắn rằng bất kỳ hai hệ thống quản trị sẽ trông hoặc làm việc như nhau.

  svcministry.org © 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành Là Gì?
 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa Quá Khứ Hoàn Hảo Và Quá Khứ Hoàn Hảo Liên Tục
 • How About Going To Cinema? Sự Khác Biệt Nhỏ Giữa How About?
 • Thế Nào Là Nhà Nước “của Nhân Dân, Do Nhân Dân, Vì Nhân Dân”
 • Quyền Lực Công Cộng, Sự Tha Hóa Quyền Lực Công Cộng Và Tham Nhũng
 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Trị, Hành Chính Và Quản Lý Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đồng Quản Lý Và Lâm Nghiệp Cộng Đồng: Giống Hay Khác Nhau?
 • Lãnh Đạo Và Quản Lý Khác Nhau Như Thế Nào ?
 • Quản Trị Là Gì? Quản Lý Và Quản Trị Khác Nhau Chỗ Nào?
 • Tôi Thực Sự Bối Rối Về Sự Khác Biệt Giữa Thì Quá Khứ Đơn Và Thì Hiện Tại Hoàn Thành. Bạn Có Thể Cho Tôi Ví Dụ Cho Thấy Sự Khác Biệt Như Vậy?
 • Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự khác biệt giữa quản trị, hành chính và quản lý là gì?

  Trong kinh doanh,

  Quản trị

  Quản trị

  bao gồm các hoạt động có đường dẫn đã biết và có thể được xem là phụ trợ cho hoạt động kinh doanh thông thường. Chẳng hạn, các báo cáo mà nhân viên bán hàng cần điền, nhập vào cơ sở dữ liệu, chi phí phù hợp

  ,

  là hành chính. Biên bản các cuộc họp, theo dõi dự án và các tài liệu khác cũng là ví dụ. Một số lượng tốt các quy trình con người là hành chính là tốt. Huấn luyện và 1111 không phải là nhiệm vụ quản trị, nhưng tài liệu và đầu vào xếp hạng vào hệ thống quản lý hiệu suất là.

  Sự quản lý

  là kỷ luật rộng bao gồm tất cả các hoạt động tạo nên một tổ chức, bao gồm cả các nhiệm vụ quản trị và hành chính được mô tả ở trên. Khi BP nói rằng họ sẽ giải quyết các tác động của sự cố tràn dầu trong vịnh, đó là quản lý đang nói những gì sẽ được thực hiện và làm thế nào nó sẽ được thực hiện. Đó là quản lý sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của nó – tham gia với các nhà quản lý và cộng đồng, đàm phán với các nhà cung cấp và các công ty bên thứ ba, giao hàng đúng hạn và xử lý chi phí cơ hội của cuộc tập trận cho công ty.

  Đây là mô tả của các chức năng. Chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

  Quản trị là hệ thống quản lý.

  Quản trị là quá trình, và chi tiết của quản lý. Ngân sách, thực hiện hệ thống quản trị, viết và nộp báo cáo.

  Quản lý là việc xác định cấu trúc và quy trình của tổ chức. Nó tuân theo hệ thống quản trị và xác định đầu vào, quy trình và đầu ra của tổ chức.

  Lãnh đạo bị thiếu ở đây. Lãnh đạo đảm bảo mọi người đều có động lực để thực hiện nhiệm vụ của mình như một tổ chức.

  Quan sát các hoạt động tôi làm hàng ngày, điều đó xảy ra với tôi rằng Quản lý điều phối để đạt được các mục tiêu và mục tiêu. Quản trị đặt ra các mục tiêu và mục tiêu, và Quản trị đảm bảo tất cả các quy trình này đều tuân thủ. Cúc

  Định nghĩa Wikipedia cho mỗi người trong số họ như sau: –

  Quản trị đề cập đến “tất cả các quy trình quản lý, cho dù được thực hiện bởi chính phủ, thị trường hoặc mạng lưới, cho dù trên một gia đình, bộ lạc, tổ chức chính thức hoặc không chính thức và thông qua luật pháp, quy tắc, quyền lực hoặc ngôn ngữ.”

  Quản trị là quá trình hoặc hoạt động điều hành một doanh nghiệp, tổ chức, v.v.

  Quản lý trong các doanh nghiệp và tổ chức là chức năng điều phối nỗ lực của mọi người để hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả và hiệu quả.

  Cảm ơn vì đã đọc!

  svcministry.org © 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa “quản Trị” Và “quản Lý” Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành Là Gì?
 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa Quá Khứ Hoàn Hảo Và Quá Khứ Hoàn Hảo Liên Tục
 • How About Going To Cinema? Sự Khác Biệt Nhỏ Giữa How About?
 • Thế Nào Là Nhà Nước “của Nhân Dân, Do Nhân Dân, Vì Nhân Dân”
 • Quản Trị Là Gì? Quản Lý Và Quản Trị Khác Nhau Chỗ Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tôi Thực Sự Bối Rối Về Sự Khác Biệt Giữa Thì Quá Khứ Đơn Và Thì Hiện Tại Hoàn Thành. Bạn Có Thể Cho Tôi Ví Dụ Cho Thấy Sự Khác Biệt Như Vậy?
 • Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Khác Nhau Như Thế Nào? Sổ Nào Quan Trọng Hơn?
 • Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Khác Nhau Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Văn Bản Cao Siêu Và Nguyên Tử Của Github
 • Nhà quản trị là những người làm việc trong các tổ chức, công việc của họ là phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định và kết dính các công việc không phải là quản trị trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó.

  Các nhà quản trị làm việc trong các tổ chức nhưng không phải ai trong tổ chức cũng là nhà quản trị. Các thành viên trong tổ chức có thể chia làm hai loại: người thừa hành và nhà quản trị.

  Quản trị kinh doanh được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

  2. Các chức năng của nhà quản trị

  Ở mỗi tổ chức nhà quản trị luôn có 4 chức năng cơ bản:

  Lập kế hoạch

  • Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của tổ chức
  • Dự thảo chương trình hành động
  • Lập lịch trình hoạt động
  • Đề ra các biện pháp kiểm soát
  • Cải tiến tổ chức

  Chức năng tổ chức

  • Xác lập sơ đồ tổ chức
  • Mô tả nhiệm vụ của từng bộ phận
  • Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên
  • Chính sách sử dụng nhân viên
  • Định biên

  Chức năng điều khiển

  • Ủy quyền cho cấp dưới
  • Giải thích đường lối chính sách
  • Huấn luyện và động viên
  • Giám sát và chỉ huy
  • Thiết lập hệ thống thông tin có hiệu quả
  • Thiết lập các quan hệ mật thiết bên trong và bên ngoài tổ chức.

  Chức năng kiểm soát

  • Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm toán
  • Lịch trình kiểm toán
  • Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
  • Các biện pháp sửa sai

  Làm việc trong bất kỳ tổ chức nào, vai trò của nhà quản trị vô cùng quan trọng, quyết định đến sự phát triển và tồn tại của công ty. Và để ra quyết định hợp lý, nhà quản trị cần phải thực hiện các chức năng quản trị của mình.

  3. Quản trị khác quản lý chỗ nào?

  Từ xưa tới nay, có rất nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra, và chưa có sự thống nhất hoàn toàn nào về định nghĩa quản trị hay quản lý. Nhưng, theo Ông Chuyên gia chiến lược & quản trị Ông Đặng Duy Linh (Tổng giám đốc Hùng Vương Group) nói; ‘Quản trị hay quản lý vẫn là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các cán bộ, nhân viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu chung mà tổ chức đó đã đề ra.

  Quản trị là một hoạt động tiếp diễn liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động. Trong khi đó, quản lý là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được những mục tiêu của tổ chức. Quản lý là người thực hiện và được thử thách và đánh giá qua việc đạt được các mục tiêu thông qua sự tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau.

  Chính xác hơn, quản trị có nghĩa là toàn bộ quá trình quyết định ra chính sách, các khung về quy tắc, đặt ra các mục tiêu chung. Đó là các hoạt động cấp cao. Quản trị còn là quá trình đặt nền móng các nguyên tắc vận hành cơ bản cho một doanh nghiệp. Nó chính là việc hướng dẫn, lãnh đạo, kiểm soát tổ chức, doanh nghiệp để hướng đến việc đạt được mục tiêu chung.

  Còn người quản lý là việc tiếp nhận, kết nối và khởi động các nhân tố khác nhau, điều phối, thúc đẩy, các nhân tố đa dạng khác nhau của tổ chức để hướng đến các mục tiêu đã được đặt ra bởi quản trị. Nói theo một cách khác, quản lý là nghệ thuật của việc đạt được mục đích thông qua và cùng với những người khác trong nhóm được tổ chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lãnh Đạo Và Quản Lý Khác Nhau Như Thế Nào ?
 • Đồng Quản Lý Và Lâm Nghiệp Cộng Đồng: Giống Hay Khác Nhau?
 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Trị, Hành Chính Và Quản Lý Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa “quản Trị” Và “quản Lý” Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý Như Thế Nào?
 • Nhà Lãnh Đạo Và Người Quản Lý Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Nhà Lãnh Đạo Và Nhà Quản Lý
 • Sự Khác Biệt Giữa Thị Trường Vốn Sơ Cấp Và Thứ Cấp Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Thuốc Và Thực Phẩm Chức Năng
 • Những cuộc tranh luận về đề tài lãnh đạo và quản lý đã trở thành đầu đề bàn tán sôi nổi nhiều năm nay. Tôi thấy việc phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo là khá hữu ích, giúp chúng ta thấu hiểu rõ ràng hơn về nghệ thuật lãnh đạo và điều chỉnh cách hành xử của chính chúng ta khi tự hỏi “Liệu ta có đang thực sự lãnh đạo?”. Vậy sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo là gì?

  “Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều quan trọng. Quản lý nghĩa là dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” – Theo Warren Bennis.

  Tôi thích quan điểm của Warren Bennis. Trong cuốn sách “Chân dung nhà lãnh đạo” (On becoming a Leader), ông mô tả cách nhìn nhận của mình về sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo như sau:

  Quản lý điều hành; lãnh đạo đổi mớiQuản lý là bản sao; lãnh đạo là bản gốcQuản lý duy trì; lãnh đạo phát triểnQuản lý tập trung vào hệ thống và cấu trúc; lãnh đạo tập trung vào con ngườiQuản lý dựa vào sự kiểm soát; lãnh đạo khơi gợi sự tin tưởngQuản lý chấp nhận thực tế; lãnh đạo điều tra thực tếQuản lý có tầm nhìn hẹp; lãnh đạo có tầm nhìn rộngQuản lý hỏi như thế nào và khi nào; lãnh đạo hỏi cái gì và tại saoQuản lý tập trung kết quả cuối cùng; lãnh đạo quan tâm tới phạm vi rộng lớn bên ngoàiQuản lý làm theo; lãnh đạo khởi nguồnQuản lý chấp nhận hiện trạng; lãnh đạo thách thức nóQuản lý là một chiến sĩ giỏi; lãnh đạo là người của chính họQuản lý làm đúng việc; lãnh đạo làm việc đúng

  Đây là một danh sách khá tuyệt và luôn khiến tôi luôn phải dừng lại suy ngẫm cách hành xử của mình và tự hỏi ” Tôi đang dùng hầu hết thời gian của mình ở đâu? Làm công việc tay trái hay công việc tay phải?

  Một chuyên gia khác cũng có tầm ảnh hưởng lớn về sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo là của John Kotter, tác giả của cuốn sách “John P. Kotter về những gì lãnh đạo thực sự làm” (John P. Kotter on What Leaders Really Do). Trong cuốn sách này, John đã đưa ra các nhận xét sau:

  “Lãnh đạo và quản lý là hai hệ thống hành động khác biệt và tương hỗ…Cả hai đều cần thiết cho sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và không ổn định””Hầu hết các công ty ở Mỹ ngày nay được quản lý quá mức và chưa được lãnh đạo đúng mức””Lãnh đạo mạnh với quản lý yếu thì không hề tốt hơn, và đôi khi thực sự tồi tệ hơn là lãnh đạo yếu với quản lý mạnh””Quản lý là đối mặt với sự phức tạp…Không có quản lý giỏi, các doanh nghiệp phức tạp sẽ trở nên hỗn loạn…Quản lý giỏi đem lại trật tự và sự thống nhất…””Lãnh đạo, ngược lại, là đối mặt với sự thay đổi…Nhiều thay đổi hơn luôn đòi hỏi nhiều sự lãnh đạo hơn.””Các công ty quản lý sự phức tạp bằng cách hoạch định và dự thảo ngân sách, bằng cách tổ chức và bố trí nhân viên, bằng việc kiểm soát và giải quyết vấn đề. Ngược lại, lãnh đạo một tổ chức đối với sự thay đổi là việc định hướng (phát triển tầm nhìn tương lai và chiến lược để đạt tầm nhìn ấy), liên kết mọi người, cùng với khích lệ và tạo động lực cho họ tiếp tục đi theo định hướng đúng

  Tôi thích nhận xét của John Kotter khi ông nhận định “Lãnh đạo và quản lý là hai hệ thống hành động khác biệt và tương hỗ… Cả hai đều cần thiết cho sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và không ổn định” Sự thật là cả lãnh đạo và quản lý đều quan trọng, chúng là hai hệ thống hành động khác biệt, đều cần thiết, mỗi bên thực hiện những công việc khác nhau.

  “Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo nằm ở các khái niệm mà họ nắm giữ, sâu trong tinh thần, về sự lộn xộn và tính trật tự. Quản lý nắm giữ quy trình, tìm kiếm sự ổn định và kiểm soát, và theo bản năng cố gắng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng – đôi khi trước khi họ hiểu rõ ý nghĩa của một vấn đề. Lãnh đạo thì ngược lại, chịu đựng sự lộn xộn và thiếu cấu trúc và sẵn sàng trì hoãn việc kết thúc để thực sự hiểu các vấn đề một cách đầy đủ hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều việc để làm như các nghệ sĩ, nhà khoa học và những người có tư duy sáng tạo khác, hơn cả những gì họ làm với các quản lý. Các tổ chức cần cả quản lý và lãnh đạo để thành công, nhưng để doanh nghiệp phát triển thì đòi hỏi cần giảm sự tập trung vào chiến lược, lý luận đồng thời nuôi dưỡng một môi trường cho phép sự sáng tạo và trí tưởng tượng có thể bung nở”.

  Cuối cùng, chúng ta cần giỏi lãnh đạo trước và giỏi quản lý sau, “cái gì và tại sao”… rồi mới đến… “như thế nào và khi nào”!

  Hãy ngẫm nghĩ về cách hành xử của bạn trong những tháng qua và tự hỏi:

  Bạn thấy mình dùng hầu hết thời gian của mình ở đâu? Quản lý hay lãnh đạo?

  Hai công việc quản lý nào có thể giao phó trong tuần này? Bạn cần tập trung cải thiện hai hành vi ứng xử nào để nâng cao tính lãnh đạo trong tuần này?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Digital Marketing Và Internet / Online Marketing
 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Web Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Thú Vị Của Ẩm Thực Việt
 • Hội Thi “nhà Giáo Với Ẩm Thực 3 Miền”
 • Sự Khác Biệt Giữa C3 C4 Và Cây Cam
 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Lý Cung Ứng Và Logistics

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Quản Trị
 • Sự Khác Biệt Giữa Đi Nghĩa Vụ Công An Và Đi Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Không Gì Có Thể Chia Rẽ Quan Hệ Đoàn Kết, Gắn Bó Giữa Quân Đội Và Công An
 • Biểu Tượng Của Sự Phối Hợp Giữa Qđnd Và Cand Việt Nam
 • Câu Đặc Biệt Là Gì?
 • Phân biết quản trị hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng

  Quản trị hậu cần chỉ là một phần của quản trị chuỗi cung ứng.

  Quản trị logistics bao gồm việc hoạch định và kiểm soát vận chuyển, giao nhận, phân phối hàng hóa cũng như quản lý về mặt kho bãi, dự trữ hàng hóa.

  Quản trị chuỗi cung ứng chính là quản lý cả một hệ thống gồm quản lý nguồn cung cấp, mua hàng, phát triển sản phẩm, sản xuất, tồn kho và các hoạt động logistics.

  Một chuỗi cung ứng tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí vận hành nhất. Từ đó, giúp doanh nghiệp gia tăng thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

  Vậy chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng là làm gì

  Nhà quản lý cung ứng là một trong những người bận rộn nhất trong DN. Họ phải đảm đương rất nhiều nhiệm vụ, từ quan sát, phân tích, đánh giá để dự báo, lên kế hoạch nhu cầu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất và nhu cầu sản xuất; mua hàng, quản lý vận tải, phân phối; quản lý hậu cân, quản lý rủi ro tới theo dõi, lựa chọn và thương thảo với nhà cung cấp, điếu phối hoạt động các bộ phận,…

  Ta có thể thấy, công tác quản lý hậu cần không phải là một công việc đơn giản. Tuy nhiên, nếu có thể quản lý một cách hiệu quả, nó sẽ mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi thế cạnh tranh, lợi thế về chi phí, doanh thu và khả năng đáp ứng khách hàng.

  Chính vì vậy, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý chuỗi cung ứng là vô cùng cần thiết giúp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý một cách hiệu quả.

  Mục tiêu chính của quản trị chuỗi cung ứng SCM (Supply Chain Management) là nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên gồm khả năng phân phối, dự trữ, và lao động. Trên lý thuyết, một chuỗi cung ứng hướng đến mục tiêu đáp để cho cung gặp cầu và để cho hàng tồn kho là tối thiểu. Nhiều khía cạnh của việc tối ưu hóa chuỗi giá trị bao gồm liên lạc với nhà cung cấp để loại bỏ các cản trở, chiến lược nguồn cung ứng để đối phó với việc cân bằng chi phí nguyên liệu thấp nhất và sự vận chuyển, thực hiện kỹ thuật đúng thời gian để tối ưu hóa dòng sản xuất, duy trì sự kết hợp chính xác và địa điểm của nhà máy và kho lưu trữ để phục vụ thị trường khách hàng và sử dụng sự phân bổ vị trí, phân tích tuyến phương tiện, thiết lập chương trình năng động và sự tối ưu hóa công việc hậu cần truyền thống để tối đa hóa hiệu quả của sự phân bổ.

  Quản trị chuỗi cung ứng là làm những công việc gì?

  Nhà quản trị chuỗi cung ứng là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình, từ việc nhận nguồn nguyên liệu cho đến khi tạo ra được sản phẩm hoàn hảo đến tay khách hàng nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, địa điểm và thời gian được yêu cầu.

  1. Lên Kế hoạch

  Hoạch định nhu cầu, dự báo nhu cầu, bán hàng, lên kế hoạch vật tư và sản xuất

  Thiết lập và điều chỉnh quy trình, kế hoạch cung ứng để đáp ứng kế hoạch sản xuất

  Thu thập, phân tích và đánh giá các xu hướng và nhu cầu sản xuất …

  3. Hỗ trợ đảm bảo hoạt động sản xuất

  Đảm bảo cho các sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cạnh tranh, đảm bảo điều kiện an toàn, giảm thiểu tác động môi trường mỗi ngày.

  4. Cung cấp (Logistics và dịch vụ khách hàng)

  Đảm bảo tất cả các sản phẩm có trên kệ hàng của các nhà bán lẻ, đảm bảo được tính sẵn sàng của hàng hóa, quản lý đơn hàng hiệu quả.

  Nhà quản trị chuỗi cung ứng cần là người có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược. Đồng thời có kiến thức tổng quan về SCM, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như cách thức hoạt động của các bộ phận chính trong ngành Supply Chain: Purchasing, Operations, Distribution, Inventory, Transportation…

  Chúng tôi luôn cùng các doanh nghiệp vận tải, logistics tìm kiếm các giải pháp đột phá để đưa ngành vận tải lên một tầm thế mới. Chi tiết xin liên hệ chúng tôi để hiểu rõ giải pháp và tư vấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Quản Trị Nhân Sự
 • Sự Khác Biệt Giữa Phương Đông Và Phương Tây Qua Bộ Ảnh Cực Thú Vị
 • Sự Khác Biệt Giữa Kiến Trúc Phương Đông Và Phương Tây Cổ Đại 2022
 • Sự Khác Nhau Giữa Phương Đông Và Phương Tây
 • Sự Khác Nhau Giữa Tổ Chức Tiệc Cưới Phương Tây Và Phương Đông
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100