Top 10 # Xem Nhiều Nhất Vọng Tưởng Phân Biệt Chấp Trước Là Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Cuocthitainang2010.com

: Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước

Kinh Văn: “Long Vương. Nhữ kiến thử hội, cập đại hải trung, hình sắc chủng loại, các biệt bất da. Như thị nhất thiết, mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp sở chí”.

Trước tiên, Phật đem những hiện tượng này nói ra, tại sao lại có sự khác biệt nhiều như vậy. Phật nói: “Như thị nhất thiết”.”Nhất thiết” là không những bao gồm động vật chúng ta vừa mới nói, mà còn bao gồm thực vật và cả khoáng vật, thật sự là mỗi mỗi khác nhau. Tiềm tàng của khoáng sản chủng loại thì rất nhiều, có một số loại được con người phát hiện và khai thác, khu vực này trở nên giàu có, ví dụ như dầu hỏa. Quí vị nên biết, còn có thời tiết nhân duyên cũng mỗi mỗi bất đồng. Ví dụ dầu hỏa, khoáng sản này nếu như 200 năm trước được phát hiện và khai thác ra thì cũng không lợi ích gì, nó không đáng một xu. Tại sao vậy. Vào thời đó chưa có xe hơi, chưa có những động lực này nên nó vô dụng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, lợi dụng dầu hỏa làm động lực thì sự phát hiện này biến thành quí báu. Như vậy chúng ta liền biết được, khoáng vật ẩn chứa ở phía dưới, khai thác cũng cần có thời tiết nhân duyên, thời xưa có nhưng không đáng một xu, cho nên nếu bạn suy nghĩ thật kỹ thì sẽ thấy được tính phức tạp của tất cả sự vật giữa Vũ Trụ này.

Kinh Văn: “Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đãn thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở, tuy các tùy nghiệp, sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung, vô hữu tác giả. Cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị”.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”.”Tâm” này là chân tâm, còn “Thức” là vọng tâm, chân tâm và vọng tâm là một tâm. Sao gọi là chân tâm, là vọng tâm vậy. Hoàn toàn giác ngộ gọi là chân tâm, kèm theo có mê hoặc là vọng tâm. Mê hoặc là sao. Chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong tâm bạn chỉ cần có ba thứ này chưa loại bỏ sạch sẽ thì đây chính là vọng tâm, chân tâm không thể hiện tiền. Nếu các thứ này thảy đều gạn lọc hết rồi, hoàn toàn không còn nữa, thì chân tâm liền hiện tiền. Quyết không phải nói, ở ngoài vọng tâm còn có chân tâm, thế là không tìm ra rồi, vậy là chân tâm cũng không có. Cho nên nói “Chân vọng không hai” chính là đạo lý này. Chỉ cần đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xả thì chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm là năng hiện, năng hiện vũ trụ hư không. Trong Phật Pháp nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, ngay cả Nhất Chân pháp giới đều do chân tâm hiện ra.

Bạn biết cái thân này còn bất khả thủ, huống hồ là vật ngoài thân. Hay nói cách khác, có cái gì là của bạn đâu, ngay cả cơ thể của mình cũng không phải, như vậy thì bạn mới là thật sự giác ngộ, bạn thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ rồi, hiểu rõ một cách triệt để rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”.

Nam Mô A Di Đà Phật! Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời Gian: Ngày 11 Tháng 6 năm 2001. Người dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền

– [TẬP CUỐI]: Thập Thiện Nghiệp Đạo Không Khó, Nhưng Vì Sao Chúng Ta Không Làm Được?

– [TẬP 79]: Mười Nghiệp Thiện, Bắt Tay Vào Làm Từ Chỗ nào?

– [TẬP 78]: Tại Sao Gọi Phiền Não Là Lậu?

– [TẬP 77]: Giới Điều Không Sát Sanh Được Giảng Như Thế Nào?

– [TẬP 76]: Niệm Phật Công Phu Hay Không,Một Chiêu Cuối Cùng Hiển Lộ Ra Rồi.

– [TẬP 75]: Làm Thế Nào Mới Thật Sự Báo Ân?

– [TẬP 74]: Tâm Hoan Hỷ Sinh Ra Từ Đâu?

– [TẬP 73]: Hoa Khai Kiến Phật Là Cảnh Giới Gì Vậy?

– [TẬP 72]: Phạm Vi Của Nghiệp Rất Lớn.

– [TẬP 71]: Lục Đạo Luân Hồi Làm Sao Mà Có Vậy?

– [TẬP 70]: Hoằng Pháp Lợi Sanh Là Lợi Ích Chúng Sanh, Bạn Có Cần Buông Xả Hay Không?

– [TẬP 69]: Phật Pháp Là Hợp Tình, Hợp Lý, Hợp Pháp.

– [TẬP 68]: Chúng Ta Nên Chọn Lấy: ” Có Lợi Ích Chúng Sanh, Có Lợi Ích Xã Hội”.

– [TẬP 67]: Phật, Bồ Tát Và A La Hán Vì Sao Các Ngài Giáo Hóa Chúng Sanh Được Dễ Dàng?

– [TẬP 66]: Đới Nghiệp Vãng Sanh

– [TẬP 65]: Tứ Y Pháp Này Có Thể Giúp Người Sau Đoạn Nghi Sanh Tín.

– [TẬP 64]: Cái Gì Là ” Trợ Pháp”?

– [TẬP 63]: Làm Thế Nào Đến Tâm Tịnh?

– [TẬP 62]: Hòa Là Thế Nào Vậy?

– [TẬP 61]: Một Kinh Thông, Tất Cả Đều Thông.

– [TẬP 60]: Thành Tựu Chính Mình, Chính Là Thành Tựu Chúng Sanh.

– [TẬP 59]: Phật Dạy Chúng Ta Tùy Duyên.

– [TẬP 58]: Người Tu Đạo Tuyệt Đối Không Cầu Tự Lợi.

– [TẬP 57]: Làm Thế Nào Giúp Những Người Mê Tín Chuyển Đổi Thành Chánh Tín?

– [TẬP 56]: Tâm Của Chúng Ta Rốt Cuộc Trụ Ở Đâu Vậy?

– [TẬP 55]: Học Phật Có Thể Khế Nhập Cảnh Giới Hay Không?

– [TẬP 54]: Mượn Giả Tu Thật

– [TẬP 53]: Chân Ngã Là Gì Vậy?

– [TẬP 52]: Con Người Sống Được Bao Nhiêu Năm?

– [TẬP 51]: Chúng Ta Có Sứ Mệnh Hoằng Pháp Lợi Sanh

– [TẬP 50]: Tâm Hoan Hỷ Được Sinh Ra Từ Đâu?

– [TẬP 49]: Tứ Nhiếp Pháp.

– [TẬP 48]: Ngạo Mạn, Tật Đố Là Phiền Não Vô Cùng Nghiêm Trọng

– [TẬP 47]: Bản Thân Bạn Không Thể Độ, Nguyên Nhân Ở Đâu Vậy?

– [TẬP 46]: Quy Y Nghĩa Là Quay Đầu. Quay Đầu Từ Đâu Vậy?

– [TẬP 45]: Nhiều Việc Không Bằng Ít Việc, Ít Việc Không Bằng Không Việc Gì

– [TẬP 44]: Buông Xả Là Gì Vậy?

– [TẬP 43]: Sám Hối

– [TẬP 42]: Gia Đình Tại Sao Bất Hòa Vậy?

– [TẬP 41]: Chúng Ta Tu Hành, Tu Ở Chỗ Nào Vậy?

– [TẬP 40]: Lễ Kính Chư Phật, Ai Là Chư Phật Vậy?

– [TẬP 39]: Phật Pháp Thừa Nhận Có Sự Tồn Tại Của Thần, Thần Là Gì Vậy?

– [TẬP 38]: Nhân Quả Rất Đáng Sợ, Lời Nói Này Là Thật. Ai Biết Vậy?

– [TẬP 37]: Gốc Rễ Của Tà Kiến Chính Là Cho Rằng Cơ Thể Này Là Ta.

– [TẬP 36]: Muốn Cầu Phật Đạo, Phải Xả Mình Vì Người.

– [TẬP 35]: Người Sắp Chết, Lời Nói Của Họ Thiện, Tại Sao Vậy?

– [TẬP 34]: Phật Pháp Chân Thật Là Có Lợi Ích Cho Chúng Sanh.

– [TẬP 33]: Sân Hận Khởi Lên Như Thế Nào?

– [TẬP 32]: Thế Xuất Thế Gian Phước Đức Lớn Nhất Là Gì?

– [TẬP 31]: Chân Thật Phát Đại Tâm: ” Xả Mình Vì Người”.

– [TẬP 30]: Chư Phật Bồ Tát Vì Nguyện Lực Gì, Tâm Nguyện Của Các Ngài Là Gì?

– [TẬP 29]: Tam Nghiệp Tự Tại!

– [TẬP 28]: Học Vấn Đức Hạnh Nên Bắt Đầu Từ Chỗ Nào?

– [TẬP 27]: Thế Gian Tại Sao Có Nhiều Tôn Giáo Như Vậy?

– [TẬP 26]: Tham Sân Si Chính Là Giới Định Huệ, Giới Định Huệ Tức Là Tham Sân Si.

– [TẬP 25]: Làm Thế Nào Yêu Quốc Gia?

– [TẬP 24]: Chúng Ta Nhập Môn Phật Pháp Từ Đâu?

– [TẬP 23]: Nếu Bạn Không Gặp Được Phật Pháp Bạn Làm Sao Biết Được Thiệt Hay Bất Thiện?

– [TẬP 22]: Phật Pháp Nói, Thật Sự Là Chuyển Nghiệp, Không Phải Là Diệt Nghiệp, Tại Sao Vậy?

– [TẬP 21]: Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa.

– [TẬP 20]: Bồ Tát Có Một Pháp Có Thể Đoạn Tất Cả Các Khổ Của Ác Đạo, Đây Là Pháp Gì?

– [TẬP 19]: Tín Là Cội Nguồn Của Đạo, Là Mẹ Của Các Công Đức.

– [TẬP 18]: Điều Kiện Đầu Tiên Để Vãng Sanh.

– [TẬP 17]: Giàu Có Từ Đâu Mà Ra?

– [TẬP 16]: Ăn Chay Chắc Chắn Có Lợi Ích. Vì Sao Vậy?

– [TẬP 15]: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Là Gốc Năm Đường Đọa Địa Ngục.

– [TẬP 14]: Phụng Sự Sư Trưởng

– [TẬP 13]: Bồ Tát Nghĩa Là Gì Vậy?

– [TẬP 12]: Liễu Đạt Nhân Quả, Tu Thập Thiện Nghiệp.

– [TẬP 11]: Mọi Thứ Đều Ở Lại, Chỉ Có Nghiệp Mang Theo.

– [TẬP 10]: Tu Tâm Chân Thành.

– [TẬP 9]: Khởi Tâm Động Niệm Đều Là Tội Lỗi.

– [TẬP 8]: Thành Thật Niệm Phật.

– [TẬP 6]: Thập Pháp Giới Có Hay Không Vậy?

– [TẬP 5]: Vì Sao Gọi Là Nghiệp?

– [TẬP 4]: Độ Chính Mình – Độ Chúng Sanh, Thành Tựu Mình – Thành Tựu Chúng Sanh.

– [TẬP 3]: Giáo Dục Đạo Đức

– [TẬP 2]: Pháp Môn Bình Đẳng

– [TẬP 1]: Thượng Thiện Là Gì?

Không Có Người Cười Anh , Là Chính Anh Đang Khởi Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước

Tu hành là tu cái gì? Không gì khác hơn, buông bỏ mà thôi. Chân thật chịu buông bỏ, từ nơi phương hướng lớn chúng ta tường tận rồi, thế nhưng ở trên tế hạnh, từng ly từng tí, chúng ta phải có thể vận dụng được. Thí dụ mặc áo ăn cơm có chấp trước hay không? Hôm nay muốn lựa vài món vừa miệng, cơm rau ngon, có được không? Không được! Vì sao không được vậy? Loại ý niệm này giúp cho tâm tham của bạn thêm lớn, chính là tập nhân trong tam nhân mà phía trước đã nói.

Phải có thái độ như thế nào? Tuỳ duyên! Nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa còn ở đời, đời sống của ngài là ra bên ngoài khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó, không có phân biệt, không có chấp trước, Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem.

Ngày nay ba bữa cơm của chúng ta có người làm thay, họ làm thứ gì thì chúng ta ăn thứ đó, không có chút phân biệt, đó là gì? Đó gọi là tu hành, đó gọi là phá chấp. Ăn cơm phá chấp trước, uống trà phá chấp trước, không nên chú trọng loại trà này loại trà kia. Có rất nhiều người khi uống trà tương đối chấp trước đối với phẩm trà. Tôi cũng có rất nhiều người tặng cho tôi những loại trà này, thế nhưng tôi thường hay nghĩ họ tặng cho tôi tặng thật oan uổng, vì sao vậy? Tôi không hiểu phẩm chất của trà, tôi thấy đều như nhau, tôi không biết loại lá trà nào tốt, loại lá trà nào không tốt, tôi không biết, không nghĩ đến những thứ này, không bận tâm những thứ này, tất cả đều tốt. Mặc quần áo, chính tôi gần như không có mua quần áo, từ lúc xuất gia đều là mặc đồ của người khác. Khi mới xuất gia là mặc quần áo cũ của những vị hoà thượng, họ có quần áo mới không mặc quần áo cũ nữa, chúng tôi liền lấy quần áo cũ về mặc, còn có miếng vá, năm đầu xuất gia bạn xem quần áo của tôi đều có miếng vá. Bách Nạp Y, người ta tặng thứ gì thì mặc thứ đó, chỉ cần vừa dặn thì tốt, nếu không vừa dặn thì sửa lại một chút, không có lựa chọn, không có cầu kỳ. Ở ngay trong đời sống này, mặc áo ăn cơm uống nước, đối nhân xử thế tiếp vật, không có thứ nào không tốt, ở ngay trong đó thường sanh tâm hoan hỉ.

Cho nên quần áo mặc được sạch sẽ, mặc được giản dị thì tốt! Một bộ quần áo chí ít có thể mặc được tám đến mười năm, cho nên bạn không cần phải mất thời gian đi chọn quần áo, không cần phải tốn món tiền này, có thể tiết kiệm lại, đời sống rất tự tại, trà thô cơm nhạt, hân hoan vui vẻ, trong nhà Phật nói rất hay “thường sanh tâm hoan hỉ”.

Cho nên người xưa nói rằng “lo buồn khiến cho người già”, bạn không có lo buồn, bạn không có phiền não, bạn không có phân biệt, chấp trước, bạn liền có thể trẻ mãi không già, tuổi tác tuy là thêm lớn, thân thể của bạn sẽ không suy yếu. Tuổi tác lớn rồi, thân thể suy yếu, vì sao vậy? Là phân biệt, chấp trước quá nhiều, vọng niệm quá nhiều, thứ này có thể làm cho người ta già đi. Bạn không có vọng niệm, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, người làm sao già chứ? Cho nên đó là nói đến cái đạo dưỡng sanh, đều phải dựa vào trí tuệ. Trí tuệ đức tướng đều là trong tự tánh chính mình vốn sẵn đầy đủ. Biết được khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là chướng ngại, cái thứ này phá hư đi đức tướng trong tự tánh của chúng ta, không phải do nhân tố khác, đó là do chính mình.

Phân Biệt Giữa Thế Chấp Và Cầm Cố

Phân biệt giữa thế chấp và cầm cố – Các điểm giống và khác nhau? Giữa cầm cố và thế chấp có những điểm giống và khác nhau thế nào theo quy định của Luật dân sự mới nhất năm 2021.

Cầm cố và thế chấp là hai trong số bảy phương thức nhận tài sản bảo đảm được đề cập đến trong Bộ luật Dân sự 2005 (Điều 318) bao gồm: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp. Trong thực tế, hai hình thức thế chấp và cầm cố rất hay gặp, và dễ bị lầm tưởng.

→ Để được tư vấn các quy định của pháp luật về thế chấp và cầm cố, tư vấn luật dân sự trực tuyến miễn phí, vui lòng gọi cho chúng tôi qua Hotline: .

Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn. Để đảm bảo được việc kinh doanh có lãi thì cần một số vốn nhất định, phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Không phải ngay từ đầu hay trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh các cá nhân, tổ chức đều có đủ số vốn để thực hiện công việc của mình do đó nên nhu cầu vay vốn ngày càng lớn. Vậy thế chấp và cầm cố tài sản đều là một trong các hình thức nhận tài sản đảm bảo để vay vốn thì có những điểm khác biệt như thế nào? Luật Dương Gia dựa trên những căn cứ, quy định của pháp luật xin đưa ra ý kiến tư vấn cụ thể về vấn đề này như sau:

– Theo quy định tại Điều 317, Bộ luật dân sự 2015 hiện hành thì hoạt động thế chấp tài sản việc vay nợ giữa hai bên mà một bên (mà ta gọi là bên thế chấp) sử dụng khối tài sản mà mình đang có quyền sở hữu đem đi bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng mình vẫn trực tiếp quản lý và sẽ không giao khối tài sản này cho bên cho vay (mà ta gọi là bên nhận thế chấp).

– Theo quy định tại Điều 309, Bộ luật dân sự 2015 hiện hành thì việc cầm cố tài sản ở đây được hiểu đó là việc một bên (mà ta gọi là bên cầm cố) thực hiện việc giao tài sản mà mình đang có quyền sở hữu cho bên kia (mà ta gọi là bên nhận cầm cố) nhằm mục đích đảm bảo trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, ngay từ khái niệm này ta thấy thế chấp là việc bên thế chấp chỉ giao các giấy tờ pháp lý chứng minh về quyền sở hữu đối với khối tài sản đem đi thế chấp cho bên nhận thế chấp mà không chuyển giao khối tài sản cho bên nhận thế chấp giữ. Còn cầm cố được hiểu là bên cầm cố đem khối tài sản thuộc quyền sở hữu của mình chuyển giao cho bên nhận cầm cố.

– Đối tượng của hình thức thế chấp có thể là bất động sản, động sản hay tài sản hình thành trong tương lai, tài sản đang cho thuê, cũng như các hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản trong trường hợp các bên có thỏa thuận và pháp luật có quy định. Lưu ý nếu tài sản đem đi thế chấp mà có bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm đó cũng có thể đem ra thế chấp. Đối với tài sản thế chấp có bảo hiểm:

Nếu tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp có trách nhiệm về việc tài sản có bảo hiểm đó được bên thế chấp đem đi thế chấp cho tổ chức bảo hiểm biết. Tổ chức bảo hiểm thực hiện việc chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp đến cho bên nhận thế chấp.

– Khác hoàn toàn với thế chấp, cầm cố được hiểu là việc đưa, giao khối tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để đảm bảo về khoản tiền vay nên đối tượng của cầm cố ở đây được xác định thường là động sản, hay các các giấy tờ có giá như trái phiếu, cổ phiếu…

→ Luật sư trực tuyến miễn phí qua điện thoại: – Một cuộc gọi, giải quyết mọi vấn đề pháp luật.

– Việc thế chấp tài sản phát sinh có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được xác định bắt đầu kể từ thời điểm ký vào hợp đồng thế chấp tài sản.

– Còn cầm cố tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba được tính bắt đầu kể từ thời điểm bên cầm cố chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố và bên nhận cầm cố nắm giữ khối tài sản đó. Trừ trường hợp tài sản cầm cố là bất động sản thì ở đây hiệu lực đối kháng với người thứ ba được tính như đối với việc thế chấp tài sản đó là tính từ thời điểm đăng ký cầm cố.

Trường hợp tài sản đang trong thời gian đem đi thế chấp mà bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên nhận thế chấp sẽ cho phép bên thế chấp tiến hành việc sửa chữa hoặc nếu phải thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương ứng với tài sản thế chấp, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác về trường hợp này giữa hai bên. Phải cung cấp chính xác về thực trạng hiện tại của tài sản đem đi thế chấp cho bên nhận thế chấp.

Nếu bên cầm cố không thực hiện việc thông báo đến cho bên nhận cầm cố được biết về việc này thì bên nhận cầm cố hoàn toàn có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng cầm cố tài sản và kèm theo đó là buộc bồi thường thiệt hại hoặc có thể cho tiếp tục duy trì hợp đồng và cho phép về quyền của người thứ ba trong khối tài sản cầm cố đó. Khi giao tài sản cho bên nhận cầm cố thì bên cầm cố sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho bên nhận cầm cố một số tiền chi phí hợp lý cho việc bảo quản tài sản cầm cố trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

– Còn về nghĩa vụ của bên nhận cầm cố: có trách nhiệm bảo quản khối tài sản mà bên cầm cố giao cho, nếu trong quá trình bảo quản mà làm mất, hư hỏng hoặc thất lạc mất tài sản cầm cố thì đương nhiên phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

→ Mọi vấn đề thắc mắc khác về thế chấp và cầm cố vui lòng liên hệ Hotline: – Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự miễn phí trên toàn quốc.

Nếu tài sản đem đi thế chấp ở đây là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, hay kinh doanh của bên thế chấp thì bên thế chấp được phép bán, trao đổi hay thay thế đối với khối tài sản đó và việc này bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu đối với bên mua thực hiện thanh toán tiền, và số tiền thu được từ việc bán, hay tài sản được hình thành từ số tiền thu được, tài sản khác được thay thế hoặc trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Nếu tài sản đem đi thế chấp được xác định ở đây là kho hàng thì bên thế chấp có thể thay thể hàng hóa có trong kho, nhưng việc thay đổi đó phải đảm bảo vẫn giữ nguyên giá trị của hàng hóa như đã thỏa thuận. Nếu được bên nhận thế chấp đồng ý cho phép về việc này thì bên thế chấp có thể thực hiện việc bán, cho tặng hay trao đổi tài sản thế chấp mà không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình thế chấp tài sản thì bên thế chấp được quyền thực hiện việc cho thuê, hay cho mượn tài sản thế chấp nhưng cần lưu ý là phải thông báo cho bên thuê, bên mượn được biết về việc tài sản đó đang được đem đi thế chấp đồng thời thực hiện việc thông báo cho bên nhận thế chấp được biết về việc này.

– Còn về quyền của bên cầm cố: khi có căn cứ được quy định tại khoản 3, Điều 314, Bộ luật dân sự 2015 thì bên cầm cố được quyền yêu cầu bên nhận cầm cố phải thực hiện chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố đó nếu do việc sử dụng dẫn đến việc tài sản cầm cố có nguy cơ bị giảm sút hay mất giá trị.

– Về quyền của bên nhận thế chấp đó là: thực hiện các việc như xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp nhưng bên cạnh việc xem xét, kiểm tra trực tiếp đó phải đảm bảo việc rằng là không gây khó khăn hay cản trở cho việc sử dụng, khai thác cũng như hình thành đối với khối tài sản đem đi thế chấp đó.

Có quyền yêu cầu đối với bên thế chấp về việc phải cung cấp thông tin thực trạng hiện tại của tài sản thế chấp. Khi xét thấy có nguy cơ có thể làm mất giá trị hoặc giảm sút phần nào giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng của bên thế chấp gây ra thì yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn khối tài sản đó.

– Còn về quyền của bên nhận cầm cố: nếu có việc sử dụng trái phép hay chiếm hữu tài sản cầm cố thì yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái phép đó trả lại tài sản. Có quyền xử lý tài sản cầm cố đúng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp có thỏa thuận về việc được hưởng đối với các khoản hoa lợi, lợi tức phát sinh, hình thành từ tài sản cầm cố, hay khai thác các công dụng của tài sản cầm cố tạo ra cũng như việc cho thuê, cho mượn thì bên nhận cầm cố được hưởng các quyền lợi này. Khi thực hiện việc bảo quản tài sản cầm cố thì khi trả lại tài sản bên nhận cầm cố sẽ được thanh toán chi phí từ bên cầm cố.

– Thế chấp tài sản được chấm dứt trong các trường hợp cụ thể đó là: Tài sản đem đi thế chấp đã được xử lý; hai bên đã có thỏa thuận về thời gian chấm dứt; việc sử dụng tài sản đó để thế chấp đã được hủy bỏ hoặc thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác.

– Còn cầm cố tài sản được chấm dứt trong trường hợp cụ thể đó là: nghĩa vụ thanh toán được đảm bảo bằng việc cầm cố tài sản chấm dứt; tài sản cầm cố đó đã được xử lý; việc cầm cố tài sản bị hủy bỏ hoặc đã được áp dụng thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; hai bên đã có thỏa thuận về thời gian chấm dứt.

→ Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! Để được hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí, lắng nghe ý kiến chính thức từ Luật sư, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi qua Tổng đài Luật sư:

Phân Biệt Các Loại Mụn: Tưởng Dễ Mà Khó

Mụn đầu đen hình thành là do bụi bẩn, tế bào chết và dầu nhờn bít tắc trong lỗ chân lông tạo thành. Mụn có đầu màu đen, khá cứng, nằm trên bề mặt da và chủ yếu tập trung ở mũi và hai bên má và có xu hướng mọc hàng loạt. Mụn đầu đen cũng có thể chuyển thành mụn viêm nặng nếu không được xử lý đúng cách.

Về cơ bản, mụn đầu trắng cơ bản là giống mụn đầu đen. Điểm khác biệt duy nhất là mụn đầu trắng không làm lỗ chân lông mở mà nó chỉ làm tắc. Vì vậy mụn không bị tiếp xúc với không khí, không bị oxy hóa nên không đổi màu. Nhân mụn nằm trong lỗ chân lông, cứng, có màu trắng. Mụn có thể nổi trên da mặt nhưng không sưng, không đỏ.

Với bộ đôi này, nguyên tắc trị mụn quan trọng nhất chính là làm sạch. Bạn phải làm sạch da mỗi ngày bằng sữa rửa mặt. Nếu có trang điểm thì đừng quên tẩy trang sạch sẽ. Kế tiếp hãy sử dụng nước hoa hồng để làm sạch sâu và cân bằng da.

Ngoài ra, đừng quên tẩy tế bào chết 1-2 tuần/lần. Bạn có thể kết hợp dùng mặt nạ lột, mặt nạ bùn để loại bỏ mụn đầu đen. Nhưng không nên sử dụng thường xuyên, khoảng 1-2 lần/ tuần để không bị bào mòn da. Sau đó đừng quên dùng nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông cũng như uống đủ nước để bổ sung độ ẩm cho da.

Tư vấn ngay

Lợi ích của bào tử lợi khuẩn trong việc hỗ trợ điều trị mụn Dùng LiveSpo SKIN FRESH có tốt không? LiveSpo Skin Fresh có gì tốt? Tất tần tật mọi điều về Skin Fresh

Đối với mụn ẩn, khá khó để nhận ra mụn do mụn nằm sâu dưới da. Dù không gây đau, ngứa tức thời nhưng mụn ẩn khiến da hơi gồ ghề, không được mịn màng. Tệ hại hơn, nếu để lâu sẽ dẫn đến sưng viêm thành mụn u, mụn mủ, khó điều trị và để lại sẹo vĩnh viễn.

Sợi bã nhờn hay bị nhầm lẫn thành mụn đầu trắng do hình dạng khá giống. Sợi bã nhờn được hình thành bởi hỗn hợp vi khuẩn, lipid bã nhờn và tế bào chết xung quanh nang lông.

Sợi bã nhờn thường nhỏ li ti, hay mọc thành cụm và khi nặn ra thì nó là những sợi nhỏ, dài và trắng (chứ không có nhân cứng và ngắn như mụn đầu đen hay đầu trắng). Sợi bã nhờn thường gặp ở vùng cằm dưới môi và 2 bên rìa mũi.

Sợi bã nhờn không thể ngăn chặn hoàn toàn do cơ chế của cơ thể. Bạn chỉ có thể giữ da luôn sạch để hạn chế tình trạng này.

Tư vấn ngay

Mụn trứng cá là một trong những loại mụn sưng tấy, gây đau và đỏ. Loại mụn này khá dai dẳng, khó nhận diện vị trí nhân mụn nên rất khó điều trị. Nếu bị nhiễm trùng, mụn có thể biến chứng thành dạng bọc, mụn nang nguy hiểm cho làn da.

Để trị mụn trứng cá bạn cần giữ da thật sạch, sử dụng thuốc trị mụn giúp giảm sưng, gom và làm khô nhân mụn. Sau đó lấy hết nhân mụn đã chín ra, sát trùng vết thương và bôi tinh chất nghệ để phòng sẹo.

Nếu cồi mụn quá sâu, khó lấy ra, bạn nên đến các cơ sở da liễu để được lấy nhân mụn theo một quy trình đảm bảo vệ sinh, chuẩn y khoa.

Tư vấn ngay

Đây là những loại mụn có nhân với đường kính lớn trên bề mặt da và có rễ ăn sâu trong da có nhiều mủ, sưng tấy, đỏ và gây đau nhức. Dạng mụn này hình thành do sự viêm nhiễm quá nặng, ăn sâu vào nang lông da, cho dù được điều trị để lấy hết nhân mụn ra và tái tạo da vẫn có nguy cơ cao để lại sẹo rỗ, lõm vĩnh viễn. Mụn dễ lây lan do ổ vi khuẩn tồn tại dưới da.

Để điều trị mụn này, bạn nhanh chóng đến các cơ sở có bác sĩ da liễu để được điều trị kết hợp thuốc bôi, thuốc uống kháng viêm cho hiệu quả tốt nhất. Vì tính chất phức tạp của mụn, quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian, bạn cần chuẩn bị tinh thần và kiên trì theo đuổi.

Tư vấn ngay

Mụn đinh râu được xem là loại mụn nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên nhân gây ra mụn là do quá trình nặn mụn trứng cá gây nhiễm trùng. Sau đó, các vết xước, vết thương sau nặn mụn ở mép môi, cằm bắt đầu sưng tấy, đỏ, gây đau. xuất hiện mưng mủ và có ngòi hình đinh.

Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, vùng mặt bắt đầu sưng nề, sốt cao, rét, nhức đầu, buồn nôn, mất nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi bị mụn đinh râu, bạn cần đến ngay cơ sở da liễu để được điều trị nhanh nhất, hạn chế những biến chứng khó lường do mụn gây ra.

Skin Fresh là sản phẩm trị mụn sử dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn do tiến sỹ Nguyễn Hòa Anh nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm bổ sung tới 6 tỷ lợi khuẩn với 3 chủng bào tử lợi khuẩn: B.Clausii, B.Subtilis và B.Coagulans được bào chế theo tỷ lệ tối ưu, giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn có hại – nguyên nhân sâu xa gây mụn.

Công dụng của Skin Fresh:

Tiêu diệt hết các hại khuẩn, làm sạch mụn mủ tại vết mụn

Sạch mụn bọc, mụn trứng cá, mụn viêm, mụn mủ..

Tái tạo da, mờ thâm sẹo trong thời gian ngắn

Tăng cường sức đề kháng cho da, se khít lỗ chân lông

Hiệu quả cho cả người viêm da cơ địa, viêm lỗ chân lông

Dùng được cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm

Kiên trì và câu chuyện trị mụn thành công sau 5 tháng của chàng trai Quốc Anh Câu chuyện trị mụn viêm sau 2 tháng của Mai Lan

Hướng dẫn sử dụng Skin Fresh

Bước 1: Tháo hộp và lấy bình xịt cùng lõi sản phẩm ra.

Bước 2: Lấy một ống lợi khuẩn ra, pha 1 ống chứa lợi khuẩn với 5 ml nước sạch cho vào trong bình xịt thủy tinh đi kèm và lắc đều nhẹ.

Bước 3: Để bình xịt cách mặt 10-15cm ấn xịt 2, 3 lần xung quanh mặt, đặc biệt là các vị trí có các nốt mụn viêm. Bạn nên sử dụng ngày 2 lần để có hiệu quả tốt nhất.

Bước 4: Sau khi sử dụng hết ống lợi khuẩn đầu tiên thì bạn cứ tiếp tục chiết ống lợi khuẩn mới sang và sử dụng cho đến hết liệu trình. Làn da của bạn sẽ được cải thiện trông thấy, các nốt mụn viêm biến mất. Bên cạnh đó, các đốm thâm cũng sẽ mờ dần.

Lưu ý khi sử dụng:

Xịt 3 lần/ngày sau khi vệ sinh da sạch sẽ

Sản phẩm dùng hàng ngày và không có chống chỉ định. Dùng được cho mọi lứa tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú

Chú ý lắc kỹ ống trước khi dùng

Đây là dung dịch chứa các lợi khuẩn sống, nên bạn phải bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.

Hiện sản phẩm Skin Fresh hiện đang được Công ty Biorganic phân phối độc quyền. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia, bạn vui lòng liên hệ tại hotline: 0966068769 hoặc truy cập vào website: https://skinfresh.com.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí cách trị mụn, bảo vệ da Hoặc liên hệ với chúng tôi qua những kênh sau đây

Chúng tôi cam kết những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trên 6 tỷ (6 x 10ˆ9) bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans.

Nước cất vừa đủ 5 ml

CÔNG DỤNG

Bổ sung lợi khuẩn B. clausii, B. subtilis, B. coagulans giúp:

Làm dịu vết mụn viêm ngay tức thì

Lợi khuẩn sẽ chống lại tất cả hại khuẩn gây mụn

Lỗ chân lông thông thoáng, hết nhân mụn

Thổi bay mụn bọc, mụn mủ, mụn viêm chỉ sau 7 ngày

Tái tạo, làm liền vết thương chỉ trong thời gian ngắn

Tốt cho cả người bị viêm da cơ địa, viêm lỗ chân lông…

Dùng được cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng được cho mọi đối tượng kể cả người có làn da nhạy cảm, phụ nữ có thai và đang cho con bú

Dùng tốt cho đối tượng dậy thì, người có làn da dầu, viêm da cơ địa

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 ống x 5ml

CÁCH DÙNG

Xịt 2-3 lần/ngày tùy theo tình trạng & triệu chứng.

Chú ý lắc kỹ ống trước khi dùng.

Xịt trực tiếp hoặc pha với nước cất theo tỷ lệ 1:1

Sử dụng liên tục từ 1- 3 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hãy gọi đến 0966.068.769 để được dược sĩ chuyên môn đồng hành cùng bạn, hướng dẫn sử dụng và tư vấn chế độ chăm sóc da trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Thời gian sử dụng

2 năm kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.

Lưu ý

Sản phẩm không dùng chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi nên tuyệt đối an toàn. Có thể dùng hàng ngày và không có chống chỉ định.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thông tin đăng ký

Số XNCB: 190001345/PCBA-HN

Giấy chứng nhận

Đăng ký tư vấn miễn phí cách trị mụn, bảo vệ da Hoặc liên hệ với chúng tôi qua những kênh sau đây

Chúng tôi cam kết những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.